[SMCC]

   Ca si Phuong Vy b?n linh v?i ngh? 
   04:19' 16/04/2009 (GMT+7) 
   T? sau khi cu?c thi Vietnam Idol k?t thúc r?i phát hành vol1 Lúc m?i yêu, 
Single Chuy?n ngu?i con gái,.ca si Phuong Vy dã di t?ng bu?c vào th? gi?i gi?i 
trí. D?n chi?m du?c c?m tình c?a công chúng yêu nh?c, ca si Phuong Vy ngày m?t 
t? tin hon v?i chính mình.

      
      Phuong Vy 


   -Sau khi phát hành vol1 Lúc m?i yêu, r?i t?i hôm nay ca si Phuong Vy th?y 
mình dã dáp ?ng du?c nh?ng gì khán gi? mong d?i t? danh hi?u Idol chua?

   -Di?u mà Vy ý th?c du?c chính là sau cu?c thi v?i danh hi?u khá l?n "Th?n 
tu?ng âm nh?c Vi?t Nam" Vy b?t d?u hi?u du?c mình còn quá nhi?u thi?u sót c?n 
b? sung và h?c h?i t?ng ngày, mà vi?c này không th? ngày m?t, ngày hai có th? 
làm du?c, Vy cung không quá b? áp l?c t? s? n?i ti?ng hay v? trí, mà quan ni?m 
c?a Vy danh hi?u Idol ch? giúp Vy bu?c vào th? tru?ng âm nh?c m?t cách nhanh 
hon ch? không làm cho mình m?t bu?c tr? thành ngôi sao n?u mình không t? bi?t 
v? b?n thân mình cung nhu không bi?t hoàn thi?n mình t?ng ngày.

   -K? ho?ch nam nay c?a Phuong Vy ra sao? Phuong Vy có bao gi? th?y mình 
du?i s?c n?u theo du?i t?t c? k? ho?ch công vi?c ?

   -Ngoài vi?c phát hành album vol.2 vào cu?i tháng 4, trong mùa hè này, Vy 
còn s? gi?i thi?u m?t album dành cho các b?n sinh viên h?c sinh, Trong album s? 
có s? góp m?t c?a hai khách m?i cung là hai ngu?i b?n khá thân c?a Vy dó chính 
là Qu?c Thiên - Idol 2009 và m?t ngu?i b?n t? cu?c thi "Tu?i d?i mênh mông" d?n 
t? hà n?i. Chính là Anh Khang. Hy v?ng s? có th? th?c hi?n du?c t?t d? án này.

   -T?i sao Phuong Vy không ch?n m?t th? lo?i nh?c tr? trung hon nhu nh?c 
teen ch?ng h?n?

   -M?t s? th?t là dòng nh?c teen hi?n nay khá th?nh hành và du?c các b?n 
tr? dón nh?n khá n?ng nhi?t. Nhung m?i ngu?i d?u có m?t th? m?nh nh?t d?nh, m?c 
dù Vy v?n thu?c th? h? 8X, tâm h?n cung còn khá teen, nhung Vy thích nh?ng ca 
khúc mang n?i dung cung nhu phong cách nh?c l?n hon, cung không vì th? mà Vy 
không teen hay quá già. Mà Vy luôn th? hi?n c?m xúc c?a nh?ng ca khúc theo 
cách c?m nh?n c?a mình, và Vy cho dó chính là th? m?nh c?a riêng b?n thân mình.

      
      


   -Phuong Vy có th? nói rõ hon s? pha tr?n gi?a Pop và Funky trong vol2 s?p 
ra m?t? Album v?n s? là s?n ph?m ch? y?u v?i các sáng tác c?a nh?c si D?c Trí?

   -Ngoài nh?ng ca khúc mang phong cách pop, còn nh?ng ca khúc mang phong 
cách c?a dòng nh?c Funky, m?t dòng nh?c khá th?nh hành v?i nh?ng giai di?u tr? 
trung, nhung cung th? thách trong cách th? hi?n. Ngoài nh?ng sáng tác c?a nh?c 
s? D?c Trí, Grelinh, Hà Quang Minh, còn có s? tham gia c?a hai guong m?t m?i 
dang c?ng tác cùng MFS chính là Hoàng Anh và Laurent. Dó là nh?ng gì mà khán 
gi? có th? c?m nh?n qua vol2 l?n này c?a Phuong Vy.

   -Là d?i di?n c?a nhãn hàng Coca Cola, Phuong Vy có l?i nói mu?n nói v?i 
các b?n tr? d?ng trang l?a, cung nhu nh?ng b?n yêu thích ca hát nhu b?n?

   -Không có gì là t? nhiên, trong b?t c? vi?c gì, ngoài s? may m?n, n?u b?n 
không c? g?ng d? hoàn thi?n mình, không bi?t dâu là th? m?nh c?a mình và d?c 
bi?t không cho b?n thân mình co h?i th? s?c b?n thân cung nhu vu?t qua du?c 
chính b?n thân mình thì không bao gi? b?n có th? d?t du?c nh?ng gì mình mo u?c.

   M?t album m?i n?a chu?n b? ra m?t, ca si Phuong Vy kh?ng d?nh m?t l?n n?a 
nh?ng c? g?ng và s? t? tin c?a mình v?i nh?ng l?a ch?n. Vol2 v?i nh?ng gì m?i 
nh?t dành cho ca si Phuong Vy nhu m?t bu?c tru?ng thành n?a c?a Idol th? h? 8X 
này. 

   Khánh Hung

   
    

JPEG image

JPEG image

GIF image

Other related posts: