[SMCC]

   "Chàng trai d? thuong" Thanh Duy ra m?t album d?u tay! 
   07:01' 22/04/2009 (GMT+7) 
   Sau khi quy?t d?nh d?u quân v? công ty 3 Con Mèo Entertainment, ca si 
Thanh Duy - Á quân cu?c thi Th?n Tu?ng Âm Nh?c Vietnam Idol 2008 v?a ra m?t 
album d?u tay c?a mình v?i ch? d? "Chàng Trai D? Thuong". M?t album nhu t?m vé 
chính th?c cho Thanh Duy bu?c vào làng gi?i trí c? nu?c d? chinh ph?c nh?ng 
ch?ng du?ng m?i m? hon.

      
      Thanh Duy 


   Ca si Thanh Duy dã có du?c nh?ng co h?i m?i t? sau khi cu?c thi k?t thúc: 
"Di?u làm tôi vui và h?nh phúc nh?t là có du?c co h?i l?a ch?n bài hát d? th? 
m?nh trong gi?ng hát và phong cách c?a tôi du?c b?c l?. Tôi không b? ép bu?c 
ph?i hát gì, bi?u di?n th? nào và an m?c ra sao. Tôi du?c t? do l?a ch?n nh?ng 
gì tôi thích trên co s? th?o lu?n và 3 Con Mèo dã cho tôi c?m giác tho?i mái 
nh?t.".

      
      


   Xuyên su?t album là nh?ng cung b?c c?a c?m xúc. Dó có th? là m?t "Chàng 
Trai D? Thuong" hay cu?i và mong mu?n mang l?i ni?m vui cho m?i ngu?i. Hay "Mui 
Tên Tình Yêu", "D? Tình", "Ghen" và "Xe D?p" là nh?ng rung d?ng, nh?ng xúc c?m 
trong sáng trong tình yêu. Nh?ng ca khúc d?u tiên là nh?ng gì mà ca si Thanh 
Duy hát v? mình, v? tình yêu và v? con ngu?i v?i ni?m yêu d?i, yêu cu?c s?ng. 

   Album g?m 9 ca khúc du?c ch?n l?a và biên t?p phù h?p v?i ch?t gi?ng c?a 
Thanh Duy d? chàng trai tr? có th? phát huy h?t s? tru?ng c?a mình. Ca si Thanh 
Duy cho bi?t thêm: "Thanh Duy v?n trên con du?ng rèn luy?n và hoàn thi?n chính 
mình. Nh?ng khuy?t di?m ngày tru?c dã du?c ph?n nào kh?c ph?c. Tuy nhiên, d? 
tr? nên hoàn h?o hon không ph?i là chuy?n m?t s?m m?t chi?u. Trong khi ngày 
nay, c?n ph?i ch?p l?y co h?i. Thanh Duy c?n làm m?t cái gì dó d? gi? cái tên 
c?a mình trong lòng nh?ng ngu?i dã và dang ?ng h? cho Thanh Duy."

   K? ho?ch s?p c?a ca si Thanh Duy s? du?c công ty t? ch?c m?t liveshow 
dành cho các b?n h?c sinh sinh viên vào tháng 11 s?p t?i.

   Minh Nh?t

   
   

JPEG image

JPEG image

GIF image

Other related posts: