nhung vu an oai oam nam 2005

 

Nháng vá Ãn oÃi Äm nhát nÄm 2005

 

Trong phÃt nÃng gián và bá mát ná nhÃn viÃn an ninhâ sá vÃo 
ngác, bà Phyllis Dintenfass Äà sá lái ngác cáa cà nÃy rái nÃi 
lán: âVáy chá tÃi sá ngác cà thÃ

cà cà tháy thÃch khÃng?â...

 

Háu quá cáa hÃnh Äáng cháng ngÆái cÃng vá cáa bà Phyllis 
là Ãn phát 2.000 USD, thá thÃch 1 nÄm và lao Äáng cÃng Ãch 100 
giá.

 

âVá Ãnâ xáy ra vÃo giáa nÄm 2004 tái sÃn bay quác tá 
Appleton bang Wisconsin.

 

LÃc ÄÃ ná giÃo viÃn Phyllis Dintenfass, 62 tuái, rái sÃn bay theo 
cáa thÆáng cáa hÃnh khÃch dÃn sá. Khi mang hÃnh là Äi qua cáng 
cà mÃy dà vÅ khÃ, bà báng

hát hoáng và mÃy reo lÃn bÃo hiáu trong giá xÃch cáa bà cÃ... 
vÅ khÃ.

 

Láp tác ngay sau ÄÃ mát ná nhÃn viÃn an ninh Äán lác soÃt 
trÃn kháp ngÆái bà và cÃ... sá vÃo ngác bÃ. Cà lá và quà 
tác gián nÃn bà Dintenfass... sá lái

ngác cáa ná nhÃn viÃn an ninh, rái nÃi lán: âVáy chá tÃi 
sá ngác cà thà cà cà tháy thÃch khÃng?â.

 

Sau nÃy tÃm hiáu ra thà cà nhÃn viÃn an ninh ÄÃng và trÃn ngÆái 
bà Dintenfass cà mát cÃi cÃc quán báng kim loái nÃn mÃy reo lÃn 
bÃo Äáng!

 

Khi ná nhÃn viÃn sá ngác bà là thác thi nhiám vá, và váy 
viác bà trá ÄÅa báng cÃch... sá lái ngác cà nhÃn viÃn là 
phám tái âtán cÃng ngÆái thi hÃnh cÃng

váâ.

 

Và hÃnh vi trá ÄÅa áy Äà khián bà Dintenfass phái trá giÃ: 
vÃo Äáu thÃng 11/2005, TÃa Ãn Wisconsin Äà tuyÃn phát bà 2.000 
USD, thá thÃch 1 nÄm và lao Äáng

cÃng Ãch 100 giá.

 

LÃm chà chát, bá phát gán 400.000 USD

 

Vá cháng Yan Su Zher â Kate Gaskell Richdale, bá ÄÆn cáa vá 
kián.

 

Chuyán khà tin nhÆng hoÃn toÃn cà thát xáy ra á Háng CÃng.

 

BÃn nguyÃn là vá cháng Eugene Jae Hoon Oh â Grace Chin, cÃn bÃn bá 
là vá cháng Yan Su Zher â Kate Gaskell Richdale.

 

Mái chuyán xuát phÃt tá con chà Sha Sha các ká xinh Äáp và 
quà hiám cáa Eugene. Giáng chà xà á Äáu và 4 chÃm lÃng á 
chÃn trÃng nhÆ nháng chiác ÄÃn láng

ká lá.

 

Sha Sha rát thÃng minh, cà thá lÃm mát sá viác theo sá sai báo 
cáa chá nhÆ dÃng miáng cán dÃp mang Äán cho Grace, dÃng 2 chÃn 
trÆác bÆng tÃch sáa Äá uáng,

ngoám vÃo chÃn ngÆái lá khi tá à vÃo nhà mà khÃng cà chá ra 
ÄÃn...

 

HÃng xÃm cáa Eugene và Grace là 2 vá cháng Yan và Kate. Tai háa 
áp Äán vÃo cuái nÄm 2000. Khi Yan lÃi xe hÆi chá Kate vá Äán 
trÆác cáng, chà Sha Sha Äang

ÄÃa gián vái chà cáa Yan phÃa trong sÃn.

 

Tháy chá, chà cáa Yan vái nhÃo ra. Sha Sha cÅng cám cá cháy 
theo, chÃi Äáu vÃo bÃnh trÆác. VÃ khÃng phanh káp nÃn Yan ÄÃ 
Äá bÃnh xe quát vÃo Äáu Sha Sha.

Tuy Äang bán nhÆng Yan vái lÃi xe chá vá ÄÆa Sha Sha Äán bÃc 
sÄ thà y.

 

Sau cÃc ná lác, bÃc sÄ Äà cáu sáng Sha Sha nhÆng sau Äà nà 
mang bánh hÃu Än (disorder) và cÄng tháng thán kinh, thánh thoáng 
hÃn mà nhá, bá Än và cán báy.

Hai thÃng sau thà chà Sha Sha lÄn ÄÃng ra chát. Grace giác cháng 
lÃm ÄÆn khái kián vá cháng Yan â Kate.

 

Äán thÃng 10/2001, TÃa Ãn Háng CÃng tá chác cho hai bÃn hÃa 
giái vÃi lán nhÆng khÃng thÃnh. Äán giáa nÄm 2002, tÃa má 
phiÃn xá rái tuyÃn tám hoÃn.

 

ThÃng  6/2005, tÃa tÃi xá, tuyÃn buác vá cháng Yan â Kate phái 
bái thÆáng cho vá cháng Eugene â Grace gán 400.000 USD. Sau ÄÃ, 
cá hai bÃn Äáu cÃng lÃm ÄÆn

khÃng Ãn.

 

Äán trung tuán thÃng  9/2005, TÃa phÃc thám ÄÃ xá, sau ÄÃ 
tuyÃn y Ãn sÆ thám. Ngay sau ÄÃ, cá bÃn bá lán bÃn nguyÃn 
Äáu khÃng Ãn lÃn TÃa tái cao. DÆ luán

cho ráng, TÃa tái cao sá tuyÃn y Ãn phÃc thám khi má cÃc phiÃn 
xá trong nÄm 2006.

 

Michael Jacson vái nháng phiÃn xá Äác nhát và nhá

 

NgÃy 31/1/2005, ra trÆác TÃa Ãn Santa Maria, California, Michael mác 
toÃn Äá tráng, nháng fans cáa anh cÅng mác toÃn Äá tráng 
Äán áng há cho thán tÆáng

cáa mÃnh.

 

Sau hÆn 10 nÄm, vá Ãn ÄÆác hÃm nÃng lái. 1.000 nhà bÃo Äán 
láy tin nhÆng chá cà 7 ngÆái ÄÆác phÃp vÃo phÃng xá.

 

Vá Ãn Michael bÃng ná tá nÄm 1994, sau ÄÃ nhá luát sÆ dÃn 
xáp Äá Michael bái thÆáng gán 20 triáu USD, Äái lái, gia 
ÄÃnh nán nhÃn lÃm ÄÆn bÃi nái. Dáo ÄÃ,

vá chÃnh Ãn Äà tuyÃn cho ngáng vá Ãn và khÃng Äá cháng cá 
Äá buác tái Michael xÃm hái tÃnh dác trá em.

 

Äán cuái nÄm 2003, vá Ãn ÄÆác hÃm nÃng lái khi mát bà trai 
cÃng gia ÄÃnh Äáng ra tá cÃo Michael ÄÃ dá dá rái lÃm 
chuyán "xáu há" vái mÃnh. Sau khi cà ÄÆn

kián và trÃt cáa tÃa, cánh sÃt Äà vÃi lán bát Michael rái 
thá nhá anh ta náp 4 triáu USD tián thá chÃn.

 

VÃo thÃng 2/2004, TÃa Ãn Santa nhÃm phiÃn Äáu tiÃn Äá xá 
Michael, sau Äà tám hoÃn. Ngái ghá ChÃnh Ãn là ChÆáng là Tom 
Sneddon (biát danh "Chà dái"). BÃo

cháa cho Michael là luát sÆ Tomas Masero. Trong phiÃn xá cuái cÃng 
ngÃy 13/6/2005, vá ChÃnh Ãn Äà tuyÃn Micheal Jackson và tái.

 

ThoÃt Ãn tá hÃnh nhá ângÆái chátâ xuát hián!

 

Ãng She Xianglin thoÃt Ãn tá hÃnh sau 11 nÄm á tà nhá sá xuát 
hián cáa bà Zhang.

 

Sau khi ÄÆác trá tá do nhá vá Äát ngát xuát hián, She 
Xianglin lÃm ÄÆn ÄÃi bái thÆáng. Trung tuán thÃng 11/2005, TÃa 
Ãn Hubei ÄÃ phÃn quyát phái trá lái

cho She 12.000 USD cÃng vái lái xin lái.

 

NÄm nay 39 tuái, She sáng cÃng gia ÄÃnh tái mát lÃng quà á 
tánh Há Bác. Vá anh ta là Madam Zhang, tuy Äà cà vái She mát 
con trai  (nay ÄÃ 11 tuái) nhÆng

do tÃnh tÃnh cái má nÃn khÃng chá trong lÃng mà nhiáu ngÆái 
ÄÃn Ãng tá nÆi khÃc Äán cÅng Äáu phái lÃng cÃ. She ván 
khÃng nghi ngá gà vá cá.

 

Mát ngÃy cuái nÄm 1994. Buái chiáu Äi lÃm vá She khÃng tháy 
vá ÄÃu. HÃm sau She Äán Äán trÃnh bÃo vái cánh sÃt. Mát 
tuán sau, cánh sÃt Äán nhà bát anh vÃ

quy cho anh tái giát vá. âVáâ cáa She là mát cÃi xÃc phá 
ná Äà thái ráa, phán mát bá phà nÃt khÃng nhán dáng 
ÄÆác.

 

Mác dà She nhát mác khÃng nhán tái nhÆng cánh sÃt ván bát 
She nhát 11 ngÃy trong hám tái, ngÃy chá cà Än mái bÃt cÆm, 
Äán lÃc She cháu kà vÃo biÃn bán nhán

mÃnh Äà giát vá, cánh sÃt mái chuyán anh lÃn nhà tà trung 
tÃm, chá Äán ngÃy ra tÃa.

 

Äán giáa thÃng 1/1995, TÃa Ãn Há Bác tuyÃn xá She Ãn tá hÃnh 
và tái chá mÆu giát vá.

 

Thác ra cánh sÃt Äáa phÆÆng ÄÃ buác tái oan She. Zhang khÃng 
phái bá anh giát chát mà Äà bá nhà theo gà tÃnh nhÃn Äán 
sinh sáng tái SÆn ÄÃng.

 

Viác She bá tÃa Ãn xá tá hÃnh, Zhang cà biát, cho Äán giáa 
thÃng 3/2005, và quà Ãn hán nÃn Zhang Äà quay vá Hubei, ra trÃnh 
dián. Cuái thÃng 3/2005, vá

Ãn ÄÆác xá lái và She Äà ÄÆác tuyÃn và tái, trá tá do 
ngay tái tÃa.

 

20 lán ra tÃa và tái kháa thÃn

 

Chuyán khà tin nhÆng cà thát xáy ra tái Má. Robert Norton sáng 
tái bang Illinois, ván trÆác ÄÃy là mát cáu binh Má trong 
Chián tranh thá giái thá 2.

 

Sau khi chián tranh kát thÃc, Robert xuát ngÅ và sáng hÆi khÃng 
bÃnh thÆáng tái quà nhÃ. Nhát là tá nÄm 1962, Robert chÃnh 
thác ÄÆÆng Äáu vái phÃp luát

báng tuyÃn bá ráng mÃnh sá sáng... kháa thÃn suát Äái.

 

VÃ Ãng thÆáng lÃm nhÆ thá mái khi á nhÃ. Cám tháy xáu há 
nÃn mát sá hÃng xÃm cáa Robert ÄÃ gái Äián thoái bÃo cánh 
sÃt vá viác Robert khÃng mánh vái che

thÃn.

 

ÄÃ táng Äác truyán ngán âBá Ão quán cáa hoÃng Äáâ 
cáa nhà vÄn nái tiáng Äan Mách Andersen, Robert ÄÃm ra mà 
truyán nÃy nÃn khi bá cánh sÃt gái Äán thám

ván, Ãng nÃi ráng mÃnh cà mác âbá Ão quán cáa hoÃng 
Äá!â.

 

CÅng chá và chuyán nÃy mà Robert Äà táng 20 lán ra tÃa nhÆng 
tÃa cÅng chá tuyÃn buác  Ãng phái mác Ão quán cho ÄÃng hoÃng. 
Robert tuyÃn bá ráng mái cÃng

dÃn Má Äáu cà quyán kháa thÃn và Äà là quyán tá do.

 

Robert Äà qua Äái vÃo Äáu thÃng 8/2005, thá 82 tuái. Mác dà 
trong di chÃc, Robert dán con chÃu hÃy Äá Ãng vái âbá Ão quán 
cáa hoÃng Äáâ nhÆ thá mà chÃn

cát, nhÆng cà lá và khÃng ná nÃn gia ÄÃnh Äà tám liám Ãng 
vái quán tÃy và Ão sÆmi mÃu xÃm

 

Theo TÆáng QuyÃn

An ninh Thá giái

Name: Pham Son Ha
E-Mail: phamsonhats@xxxxxxxxx
Home Phone: 04 9.873.901
Office: TTTH Tia Sang
844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 04 9.874.118

Other related posts:

  • » nhung vu an oai oam nam 2005