[SMCC] nhung vu an noi tieng trong gioi van nghe si 2

Dò theo nh?ng m?i tình ngh? si c?a Thanh Nga (ti?p theo)
05.06.2004

Thi?u tu?ng Tr?nh Thanh Thi?p, nguyên Tru?ng ban Chuyên án v? án Thanh Nga, 
trong cu?c g?p g? phóng viên Báo Thanh Niên chi?u 3/6/2004 dã gi?i thi?u cu?n
K?t thúc v? án Thanh Nga, trong dó ông k? cho nhà báo Nguy?n Ti?n Th?y ghi l?i 
nhi?u chi ti?t có th? dùng tham kh?o b? sung cho B?n báo cáo tóm t?t v?
án Thanh Nga c?a ông t?i h?i th?o.
D?a vào hai tài li?u trên, chúng tôi lu?c thu?t nh?ng gì x?y ra trong "dêm d?nh 
m?nh" 26/11 ? k? 1, và nay là l?i k? tr?c ti?p c?a ông v?i Thanh Niên v?
di?n ti?n di?u tra: 

- Ph?i nói, ngay t? d?u, ban chuyên án ch?u áp l?c tâm lý không nh? do du lu?n 
và dòi h?i b?c xúc c?a dân chúng, gi?i van ngh? si, cung nhu s? quan tâm
d?c bi?t c?a các d?ng chí ? trung uong, lãnh d?o B? N?i v?, Thành ?y, ?y ban 
nhân dân TP H? Chí Minh v? tính ch?t nghiêm tr?ng c?a v? án m?t lúc gi?t 2
m?ng ngu?i, l?i là ngu?i có danh ti?ng, ngay tru?c c?ng nhà h? ? trung tâm Sài 
Gòn. Chúng tôi c?n tr?ng không b? qua m?t chi ti?t nh? nào, k? c? chi?c
Volkswagen khác thu?ng mà v? si Các nh?c d?n. Các khai r?ng, khi chi?c xe ch? 
v? ch?ng ngh? si Thanh Nga ch?y d?n ngã sáu Sài Gòn trong dêm x?y ra v? án,
b?ng th?y phía tru?c có m?t chi?c Volkswagen cùng hi?u v?i xe c?a Thanh Nga c? 
ch?y ch?m ch?m, ch?n v?n tru?c m?t, hai ngu?i ng?i trên dó nhìn lui nhìn
t?i, ý ch?ng mu?n dò xét di?u gì. Khi ông Lân ch? Thanh Nga và con trai vu?t 
lên kh?i nó kho?ng mu?i m?y hai ch?c thu?c d? qu?o v? nhà mình ? du?ng Ngô
Tùng Châu (nay là du?ng Lê Th? Riêng, qu?n 1) r?i nhìn lui, v?n th?y chi?c 
Volkswagen n? bám sau duôi. Nh?ng tình ti?t dáng ng? nhu th? dã khi?n l?c lu?ng
di?u tra ráo ri?t ti?n hành soát xét hàng nghìn chi?c Volkswagen dang luu hành 
trên d?a bàn TP H? Chí Minh lúc b?y gi?. Nhung r?t cu?c, chi?c Volkswagen
trên là xe c?a Dài Ti?ng nói Vi?t Nam II ch? phát thanh viên di công tác v?. 
Ho?c ch? vì m?t trong nh?ng ngu?i tình nghi gi?t Thanh Nga là lai Pháp nên
ph?i sàng l?c 3.000 ngu?i lai Tây có m?t trong thành ph?. Nghia là t?p trung 
s?c và m?i phuong ti?n có th?, di?u c? chó berger di máy bay t? Hà N?i vào
tham gia phá án. Giai do?n d?u c?a cu?c di?u tra dã thu th?p các chi ti?t v? 
d?i s?ng tình c?m c?a Thanh Nga và không lo?i tr? kh? nang Thanh Nga b? b?n
ch?t do ghen tuông, mâu thu?n trong tình yêu, nên chúng tôi dã hu?ng s? chú ý 
d?c bi?t t?i nh?ng ngu?i ch?ng và nh?ng ngu?i tình cu c?a Thanh Nga, nhu
ngh? si Thành Du?c. 

Thanh Nga là v? c?a ngh? si Thành Du?c (? Doàn C?i luong Sài Gòn I) tru?c khi 
l?y ông Ph?m Duy Lân. Theo tài li?u c?a T?ng c?c C?nh sát nhân dân, Thành
Du?c có m?t th?i yêu say d?m Thanh Nga nhung không du?c yêu l?i. Ông v?n deo 
du?i và dùng c? th? l?c ngoài d?i d? lôi kéo ngu?i d?p trên sân kh?u v? v?i
mình, cho d?n lúc Thanh Nga ung ch?u. D?u dã nên v? nên ch?ng nhung cá tính hai 
ngu?i v?n xung kh?c n?ng n? và cu?i cùng chia tay. Khi dã ly thân, Thành
Du?c v?n m?i Thanh Nga di bi?u di?n nhung b? t? ch?i. M?c dù g?p ph?i thái d? 
l?nh nh?t c?a Thanh Nga song Thành Du?c cung khó mà nung n?u ghen t?c nam
này qua nam khác d?n n?i nhúng tay vào cái ch?t c?a ngu?i mình t?ng yêu du?c. 
Sau này, ngh? si Thanh Kim Hu? trong m?t chuy?n du l?ch sang M? g?p Thành
Du?c bên dó m?i h?i ông r?ng, nay dã qua ngu?ng "th?t th?p c? lai hy" r?i, ng?m 
l?i trên du?ng tình "anh th?y thuong ai nh?t?". Thành Du?c dáp: "D?n bây
gi?, tôi thuong Thanh Nga nh?t, cô ?y là m?t ngh? si có tâm tính hi?n lành, 
trong sáng". Trong bài dang trên Th? gi?i ngh? si, Thanh Kim Hu? k? thêm: Ngày
Thanh Nga b? sát h?i, ch? t?c t?c ch?y t?i B?nh vi?n Sài Gòn và th?y "Thanh Nga 
n?m dó nhu dang ng?, tóc xõa dài, m?c nguyên b? qu?n áo d? r?t d?p". Hình
?nh dó v?n hi?n v? trong gi?c ng? Thanh Kim Hu?, các dêm ti?p theo "dêm nào 
cung mo th?y ch?". Thanh Nga v?n ph?ng ph?t trong tâm tu?ng nhi?u ngu?i thân,
Thành Du?c qua l?i thu?t v?a r?i, ch?c cung v?y. Tên ông du?c lo?i ra kh?i các 
d?i tu?ng b? nghi ng? và ban chuyên án hu?ng "?ng kính nghi?p v?" d?n m?t
guong m?t khác t?ng là si quan c?p tá quân d?i Sài Gòn: ông Nguy?n Minh M?n, 
cung là ch?ng cu Thanh Nga. 

Ông M?n thuong Thanh Nga lúc bà dã sáng chói trên sân kh?u c?i luong. Ngoài 
d?i, Thanh Nga duyên dáng và có s?c thu hút. Tuy ông M?n không ph?i là ngh?
si, nhung ông có tâm h?n tài t? và theo h? so v? án, ông say mê Thanh Nga nhung 
do vung ti?n tiêu pha t?i m?c thâm l?m công qu?, ph?i ng?i tù. Cu?i Thanh
Nga r?i tan v?. Thanh Nga di l?y ch?ng khác, ông không tránh kh?i bu?n r?u, 
ghen t?c và tr? thù? Khi du?c xét h?i, ông khai báo kh?p th?i gian và noi ?
c?a mình trong dêm x?y ra cái ch?t c?a Thanh Nga, xác minh không ph?i là th? 
ph?m, ông b?o: "Dã lâu không còn lui t?i và cung ch?ng t?c t?i, d? tâm oán
ghét gì Thanh Nga n?a". 

Và nh?ng ngu?i khác nhu th? ch?p ?nh Tr?n Tri?u Bình (có m?t trong l? khâm li?m 
và l? tang v? ch?ng Thanh Nga), Chánh H?ng Phu?c (t?c Phu?c Tây lai - nhân
viên h?u tru?ng c?a Doàn C?i luong Thanh Minh b? du?i vi?c), Tr?n Phuong Qu?c 
(là Pháp lai, s?ng t?i m?t ngôi chùa ? du?ng No Trang Long, Bình Th?nh) và
m?t ngh? si n?i ti?ng khác cung thành d?i tu?ng nghi v?n. Nhung tru?c sau t?t 
c? 7 ngu?i trong danh sách tình nghi dã gi?t Thanh Nga b? lo?i b? h?t. D?n
dây, "vi?c nh?n d?nh v? án khác v?i nh?n d?nh ban d?u", nghia là ch? còn t?n 
t?i 2 kh? nang (thay vì 3, vì dã lo?i b? kh? nang thanh toán vì tình, ho?c
ghen t?c cá nhân, c?nh tranh ngh? nghi?p). Tru?c khi ti?p t?c di?u tra, nhân 
thân c?a v? ch?ng Thanh Nga du?c gi? l?i d? xem xét l?n n?a v?i các chi ti?t
sau: 

Thanh Nga tên th?t là Nguy?n Th? Nga, theo d?o Ph?t, pháp danh: Di?u Minh, sinh 
ngày 31/7/1942 t?i Tây Ninh. Ch?ng bà, ông Ph?m Duy Lân, t?c Hà Duy, sinh
nam 1923. Theo l?i m?t n? ngh? si thân thi?t v?i bà, Thanh Nga là ngu?i tin s? 
m?nh và da c?m. Bà và ông Lân không sinh cùng ngày, nhung ch?t cùng gi?,
th?m chí cách nhau ch? vài phút, cùng m?t ch?, m?t tình c?nh và m?t hung th? l? 
m?t, c? y nhu ?ng v?i câu tho ti?n d?nh: Anh và em s?ng gi?a cõi mây này.
Ch?ng có lúc nào ch?ng nh? nhau. Nhu mây bay mãi, bay bay mãi. Sinh ch?ng cùng 
nam - nguy?n ch?t cùng ngày... 

H?ng H?c - Võ Kh?i: Báo Thanh Niên

K? t?i : Ai dã t? nh?n gi?t Thanh Nga?

Other related posts:

  • » [SMCC] nhung vu an noi tieng trong gioi van nghe si 2 - Nguyen Hoang Bao Vu