[SMCC] nhung vu an noi tieng trong gioi van nghe si 1

Nh?ng v? án n?i ti?ng trong gi?i van ngh? si
03.06.2004

Thanh Nga và chuy?n xe cu?i cùng :
Cách dây 26 nam, gi?i van ngh? si rúng d?ng tru?c tin v? ch?ng Thanh Nga b? b?n 
ch?t. Th? ph?m b? b?t và nh?n t?i sau 180 ngày di?u tra truy xét. D?u kho?ng
cách th?i gian dã xa, song cách dây 9 nam (1995), toàn b? di?n bi?n cu?c di?u 
tra dó du?c ch?n dem ra trình bày và phân tích nhu m?t v? án tiêu bi?u trong
h?i th?o chuyên d?: V? án Thanh Nga do T?ng c?c C?nh sát nhân dân t? ch?c nhân 
k? ni?m 50 nam Ngày thành l?p Công an nhân dân. 
Nh?ng l?t léo, ph?c t?p và nh?ng bài h?c kinh nghi?m rút ra t? dó v?n mang tính 
h?u ích trong khoa h?c hình s? nu?c ta và v?n t?a nóng trên các tu?ng trình
c?a h?i th?o mà chúng tôi dùng làm m?t trong các ngu?n tài li?u chính c?a lo?t 
bài này. 

Dêm 26/11/1978, di?n xong v? c?i luong Thái h?u Duong Vân Nga ? m?t r?p hát 
thu?c qu?n Bình Th?nh, TP H? Chí Minh, n? ngh? si Thanh Nga bu?c lên chi?c
xe d?nh m?nh mang bi?n s? 51A - 48, hi?u Volkswagen son màu xám nh?t. Chi?c xe 
này dua bà ra di vinh vi?n vào lúc hon 23 gi? khuya hôm ?y, sau phát súng
quái ác c?a m?t k? l? m?t nh?m vào bà. Viên d?n b?n trúng ng?c trái, chua xuyên 
ra sau lung, nhung d? k?t li?u sinh m?nh c?a bà nam 36 tu?i. 

Ai gi?t? Và gi?t vì nguyên do gì? Ngu?i b? hi?m nghi và ch?t v?n d?u tiên là v? 
si Nguy?n Van Các, 34 tu?i, làm nhi?m v? b?o v? Thanh Nga, ng?i cùng xe
v?i bà trên chuy?n di cu?i cùng dó, dã trình bày tru?c co quan an ninh: 

- T?i ?y, chính ch?ng c?a ch? Thanh Nga, t?c d?o di?n Ph?m Duy Lân c?m lái. 
Thanh Nga ng?i bang gh? phía sau v?i cháu Ph?m Duy Hà Linh, tên thu?ng g?i
? nhà là Cúc Cu, 5 tu?i, con c?a anh Lân và ch? Nga. Xe n? máy, tôi ng?i c?nh 
anh Lân, ch?y t? qu?n Bình Th?nh theo du?ng Dinh Tiên Hoàng hu?ng v? phía
ngã sáu Sài Gòn, ch? có tu?ng Phù D?ng Thiên Vuong, t? t? d?ng tru?c nhà Thanh 
Nga s? 114 du?ng Ngô Tùng Châu. Tôi xu?ng tru?c, d?nh m? c?a xe d? Thanh
Nga bu?c ra sau, nhung kh?ng l?i vì ch?t có m?t chi?c Honda t? dâu phóng t?i, 
d?ng g?p tru?c c?ng nghe m?t ti?ng "x?t", m?t bóng ngu?i v?i vã nh?y xu?ng
chìa súng vào gáy tôi, quát: "D?ng im... mày la tao b?n ch?t". 

H?n t?ng Các m?t d?p khá m?nh khi?n Các ngã chúi úp m?t vào trong xe, phía 
tru?c, bu?c ph?i n?m im. Chua k?p hoàn h?n, Các dã nghe ti?ng ông Lân kêu lên:


- D?ng có b?t con tôi (cháu Cúc Cu). Các anh mu?n gì thì v? ch?ng tôi cung ch?u 
h?t. 

Du?ng nhu hai bên gi?ng co nhau r?i m?t ti?ng n?, gi?ng Lân th?u thào nói v?i 
Các: "Các oi, c?u Ba b? b?n ch?t r?i" Ti?p dó là gi?ng Thanh Nga, ho?ng h?t:


- B?n thì b?n ch?t tôi di, ch? d?ng b?t con tôi. 

L?i có ti?ng d?ng nhu ch?ng gi?ng qua gi?ng l?i. M?y giây sau, Các nghe ti?ng 
n? th? hai và ti?ng cháu Cúc Cu g?i th?t thanh ba oi, má oi. M?t gi?ng nói
l? vang lên, g?p gáp: "Thôi di!". Khi ?y, Các có c?m giác không còn b? dè b?i 
chi?c d?m g?i ban nãy n?a nên d?ng d?y thì th?y hai bóng ngu?i di xe Honda
kia dang r?i kh?i chi?c xe hoi dã gây án. M?t tên ng?i lên Honda, do ánh sáng 
dèn du?ng l? m? không th?y rõ m?t, ch? nh?n ra h?n b?n chi?c áo lam nh?t
màu. Tên kia c?m súng, nu?c da ngam ngam, d? tóc dài, kho?ng hon 30 tu?i, cao 
ch?ng thu?c sáu thu?c b?y, b?n qu?n den, áo màu g?ch d?m. B?y gi? tuy dã
khuya, ? bên kia du?ng d?i di?n v?i nhà Thanh Nga (là nhà s? 113 Ngô Tùng Châu) 
có hai ch? em Luong Th? Thu (19 tu?i) và Luong Th? Bích dang h?c bài trên
l?u khi nghe ti?ng n? và ti?ng con nít khóc dã nhìn xu?ng, th?y hai tên di xe 
Honda phóng ch?y t? c?ng nhà Thanh Nga v? hu?ng ngã sáu Sài Gòn m?t d?ng.
Lúc dó kho?ng g?n 23 gi? 30. 

15 phút sau, d?i tá Cáp Xuân Di?m, C?c tru?ng C?c C?nh sát kinh t? - B? N?i v?, 
lúc b?y gi? là Phó giám d?c S? Công an TP H? Chí Minh, dã d?n noi tr?c
ti?p ch? d?o xét nghi?m hi?n tru?ng, th?y trong xe có xáo tr?n và nhi?u v?t 
máu, thu gi? m?t d?u d?n và m?t v? d?n. Khi doàn khám nghi?m d?n B?nh vi?n
Sài Gòn thì thi hài c?a hai v? ch?ng ngh? si Thanh Nga dã du?c dua vào nhà xác. 
Do yêu c?u nghi?p v?, sáng hôm sau 27/11, d?i tá Di?u d? ngh? khám nghi?m
l?i, thì th?y t? thi Thanh Nga v?n m?m d?u bình thu?ng, t? thi ông Ph?m Duy Lân 
(hon bà 20 tu?i) tay chân dã c?ng: "Thanh Nga thân hình d?p, hoàn m?, gi?ng
nhu hoa h?u th?i nay, vú trái g?n v?t thuong b? trúng d?n, n?m nhu ngu?i ng?, 
s?c m?t v?n tuoi d?p. Ông Lân ngu?i c?ng cáp, to b? g?p dôi Thanh Nga, b?
m?t v?t thuong (d?n b?n) ? ng?c trái, xuyên th?ng hu?ng tim ra lung" (báo cáo 
chuyên án Thanh Nga c?a ông Võ T?n Thành, nguyên D?i tru?ng d?i tr?ng án
Phòng C?nh sát hình s? - Công an TP H? Chí Minh). N?i v? l?p t?c gây ch?n d?ng 
trong du lu?n gi?i van ngh? si Sài Gòn và khán gi? hâm m? Thanh Nga kh?p
mi?n Nam. D?ng chí Võ Van Ki?t, b?y gi? là Bí thu Thành u?, dã tr?c ti?p nghe 
báo cáo và nêu ý ki?n: "Dây không ph?i là v? don thu?n, vì Thanh Nga là m?t
ngh? si n?i ti?ng nên yêu c?u ngành Công an ph?i t?p trung ch? d?o, t?p trung 
l?c lu?ng phát hi?n b?t cho du?c d?i tu?ng, xét x? nghiêm minh, k?p th?i".
D? ch?p hành, ngay sau dó, m?t ban chuyên án du?c thành l?p do trung tá Tr?nh 
Thanh Thi?p, Tru?ng phòng hình s? làm tru?ng ban, di sâu vào các chuyên án
chính tr?, các ho?t d?ng ph?n cách m?ng và tình báo CIA (vì không lâu tru?c 
ngày b? b?n, Thanh Nga nh?n du?c thu n?c danh dòi thanh toán vì ch? di?n xu?t
r?t d?t các vai th? hi?n tinh th?n yêu nu?c ch?ng ngo?i xâm). D?ng th?i cung 
thành l?p b? ph?n nghiên c?u t? m? phuong di?n hình s? c?a v? án. Theo dó,
n?i lên 7 d?i tu?ng kh? nghi. Trong dó, v? si Nguy?n Van Các nhanh chóng du?c 
lo?i tr? kh?i danh sách, ngay sau khi d?i chi?u tu?ng trình trên v?i m?t
s? tin t?c n?m du?c. V?y 6 ngu?i còn l?i b? nghi ng? là dã gi?t Thanh Nga g?m 
nh?ng ai? 

Theo Báo Thanh Niên,
Còn ti?p: Dò theo nh?ng ngu?i tình ngh? si...

Other related posts:

  • » [SMCC] nhung vu an noi tieng trong gioi van nghe si 1 - Nguyen Hoang Bao Vu