nhung tai nang ngo ngan den tu e-mail

Nh?ng 'tai n?n' ng? ng?n d?n t? e-mail

?nh: Data Vault.

Chuy?n m?t n? lu?t su ? London t?ng "n?i ti?ng" toàn c?u khi d?i d?t so?n 
e-mail ca ng?i k? nang chan g?i c?a b?n trai và b? anh ta phát tán cho b?n bè
là l?i c?nh báo "c?n th?n tr?ng khi s?ng trong th?i hi-tech".

S? c? trên dã x?y ra t? 6 nam tru?c, còn m?i dây, chuyên gia phân tích tài 
chính Mary B Callahan t?i New York (M?) cung vô tình n?i danh trên các phuong
ti?n truy?n thông sau khi vi?t thu cho cô b?n thân d? than th? v? m?t dêm ân ái 
không hoàn h?o nhung l?i b?m nh?m nút g?i cho c? phòng.

Nam ngoái, l?i m?t lu?t su có tên Richard Phillips cung t? nguy?n t? ch?c do b? 
bêu ri?u v? chuy?n ông g?i e-mail cho thu ký, yêu c?u cô ta thanh toán hóa
don gi?t nu?c s?t cà chua trên qu?n ông tr? giá 8 USD.

Ch? m?i tháng 7 v?a r?i, báo chí ? Anh dua nhau dang tin v? nhà thi?t k? web 
Joe Dobbie. Dobbie g?p cô Kate Winsall, 25 tu?i, t?i m?t b?a ti?c và dã g?i
e-mail cho cô này v?i nh?ng l?i h?t s?c bóng b?y, hoa m? nh?m thuy?t ph?c "d?i 
tu?ng" di u?ng cafe. "Anh dã d? s? th?n tr?ng c?a mình cu?n theo con gió.
Dó là khi anh l?ng nghe trái tim mình và nh?n ra r?ng anh mu?n s?ng trong ni?m 
hân hoan khó t? này. Hãy nói cho anh bi?t li?u anh có ph?i là ngu?i may
m?n...". Nhung có v? nhu Winsall l?i không th?y th?. Cô g?i thu dó cho ch? gái 
và l?p t?c c? th? gi?i bi?t d?n gã si tình có tên Dobbie.

Còn cách dây hai tu?n, Lucy Gao, m?t nhân viên th?c t?p t?i ngân hàng Citigroup 
? London, ph?i khóc d? m?u d? vì e-mail m?i d? ti?c sinh nh?t l?n th? 21
c?a cô dã tr? thành trò cu?i cho d?ng nghi?p. Gao g?i e-mail cho kho?ng 40 
ngu?i b?n nhung m?t trong s? dó dã forward thu di kh?p noi kèm chú thích r?t
gây tò mò: "Tôi không hay phát tán b?t c? th? gì. Nhung mà... b?n nh?t d?nh 
ph?i d?c cái này m?i du?c".

V?i tiêu d? "Hu?ng d?n vào c?a", Gao khuyên các v? khách nói v?i nhân viên ? 
khách s?n Ritz r?ng "Tôi d?n d? sinh nh?t c?a Lucy t?i qu?y Rivoli" khi du?c
h?i "Tôi có th? giúp du?c gì cho quý ông/quý bà". Trong e-mail, Gao cung thông 
báo sinh nh?t b?t d?u t? 9 gi? nhung khách s? vào cách nhau 15 phút theo
th? t? dã nêu trong thu. Nam gi?i nên di?n áo vét, th?t cà v?t và không du?c 
m?c jean, giày th? thao, dép x? ngón. N? m?c d?m nhung không dùng v?i bông
chéo và váy ng?n. "Có l? ph?i an m?c th?t sang tr?ng thì may ra b?n m?i không 
b? t? ch?i d? ti?c", các d?ng nghi?p c?a Gao m?a mai.

"Tôi ch? mu?n bông dùa nhung dã b? hi?u l?m và gi? tôi không th? ki?m soát du?c 
e-mail dó", Lucy Gao gi?i thích.

Còn Tim Soutphommasane, h?c cùng tru?ng Oxford v?i Gao, nh?n xét: "E-mail khi?n 
ngu?i ta d? tr? nên ác ý hon, thích thú hon trong vi?c trêu ch?c ngu?i khác.
Nh?ng tình hu?ng trên cho th?y thu di?n t? có kh? nang phá h?y các m?i quan h? 
xã h?i l?n d?n m?c nào".

H?i Nguyên (theo The Age)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nhung tai nang ngo ngan den tu e-mail