nhung nghien cuu khoa hoc ky la

 

Tá hÆn 17 nÄm qua, GiÃo sÆ toÃn hác tÃc bác Jean - Marc Branden 
Broeck, 47 tuái, cÃng tÃc tái TrÆáng Äái hác East Anglia (Anh), 
ÄÃ thác hián hÃng ngÃn

bÃi tÃnh và ÄÃc khuÃn máu mát chiác bÃnh trÃ... rÃt khÃng ra 
nÆác. CÃng trÃnh ká lá trá già 72.000 USD nÃy ÄÆác Hái quan 
Má, KhÃng quÃn Má và Hiáp hái

khoa hác Má tÃi trá. Tuy nhiÃn, nà chÆa phái là nghiÃn cáu khoa 
hác Äác nhát và nhá.

 

CÃi rán cáa vÅ trá

 

Chá nái mát cÃi rán bà tà xÃu thÃi mà nà lái cà quà nhiáu 
tÃn: âchá lÃmâ (theo ngÆái La MÃ), âtrung tÃmâ (theo ngÆái 
Hy Láp). NgÆái Hy Láp ÄÃ dáng lÃn mát

mát hÃn ÄÃ thán á Äán thá Apollo tái Delphi trÃn Äái 
Parnassus, và gái nà là âCÃi rán cáa vÅ tráâ. ThÃnh ngá 
âthÆáng ngoán cÃi ránâ cà mát lách sá lÃu

dÃi ÄÃng trÃn tráng. Tá thuá xa xÆa, nháng ngÆái cà nÄng 
lác thán bà á Hy Láp hay nhÃn ÄÄm ÄÄm vÃo rán cáa mÃnh 
Äá táo ra mát nÄng lác thÃi miÃn mÆ mÃng.

Tuy nhiÃn, khÃng phái lÃc nÃo nhÃn rán cÅng là mát nghá thuát 
suy tÆáng thiÃng liÃng, bái chá cán liác mát qua là biát 
ngay ngÆái phá ná cà khá nÄng sinh

ÄÆác bao nhiÃu Äáa con (báng cÃch Äám sá nÃt thát - tác 
là phán thát lái lÃn á cÃc náp gáp cáa dÃy rán khi Äáa 
bà gÃi ÄÆác chÃo Äái).

 

Tuy nhiÃn, nhà tÃm là hác Gerhard Reibmann (Äác) thà tin ráng cÃi 
rán cà thá nÃi lÃn nhiáu Äiáu khÃc, cháng hán nhÆ tuái 
thá, táng tráng sác kháe và tÃnh

tráng tÃm lÃ. Tát cá nháng Äiáu nÃy ÄÃ ÄÆác Ãng trÃnh 
bÃy trong cuán sÃch nhan Äá âHiáu biát bán thÃn qua ránâ. 
Theo Ãng, cà 6 loái rán; mái loái mang

mát Äác Äiám riÃng vá tÃnh cÃch cà nhÃn kÃm theo tuái thá. 
Rán ngang là ngÆái giÃu tÃnh cám, thá 68 tuái; rán tháng là 
ngÆái hÃo phÃng, tá tin, ngay tháng

trong tÃnh cám, thá 75 tuái; rán lái thà trÃn Äáy niám yÃu 
Äái, náng nhiát, thá 72 tuái; rán lÃm thà yÃu nhiáu, cháu 
Äáng nhiáu Äau khá nÃn chá sáng Äán

65 tuái; rán lách tÃm là ngÆái ham vui, hay Äi sai ÄÆáng trong 
ván Äá tÃnh cám nÃn sáng ÄÆác 70 tuái; sau cÃng, rán trÃn 
Äáu là ngÆái cà Äái sáng tÃnh

cám quÃn bÃnh, khiÃm nhu, sáng ÄÆác... 81 tuái! Thá ngá nhá 
cÃi rán cáa bán hái Äá yáu tá cáa hÆn 6 loái rán ká 
trÃn thà sao? Quà dá, Gerhard khuyÃn bán

nÃn cáng tát cá cÃc sá tuái lái, xong chia cho con sá táng 
cÃc loái rán Äá tÃm ra tuái thá trung bÃnh. NhÆ váy, nháng 
ngÆái thá trÃn 100 tuái chác lÃ

phái cà chiác rán trÃn hÆn cá phám trà vá hÃnh trÃn (!).

 

NhÆng cÃu chuyÃn vui vá cÃi rán chÆa cháu dáng á ÄÃy. CÃc 
nhà nghiÃn cáu thán hác khÃng ngÆng tranh cÃi vá chuyán Ãng 
Adam - và là ngÆái ÄÃn Ãng Äáu tiÃn

trÃn thá giái cà cha má khÃng phái là ngÆái phÃm trán, nÃn 
dát khoÃt là khÃng thá cà rán ÄÆác. Váy thà cÃc háa sÄ 
cáa 500 nÄm trÆác Äà xá là ván Äá nÃy

ra sao? Mát sá háa sÄ dÃng chián thuát ngáy trang báng mát 
chiác là vá, mát nhÃnh cÃy hay mát cÃnh tay vát ngang qua. NhÆng 
nháng háa sÄ báo dán hÆn nhÆ

Raphael hay Michelangelo thà thán nhiÃn táng cho Ãng Adam mát cÃi 
rán...

 

CÃi rán quan tráng nhÆ váy mà hÃnh nhÆ cà rát Ãt ngÆái cháu 
tám ráa, ká cá nÃ. Do ÄÃ, vÃo ngÃy 10/9/2000, bÃo South China 
Morning Post ÄÃ ÄÄng tái vá mát

phÃt minh mái cáa Nhát Bán. Äà là miáng bÄng dÃn lÃm sách 
rán! Bán chá cán dÃn nà vÃo rán, sau 10 phÃt thà láy ra.

 

HÆn 720.000 USD cho cÃng trÃnh nghiÃn cáu chiác bÃnh trà khÃng thá 
rÃt ÄÆác nÆác

 

Tá hÆn 17 nÄm qua, GiÃo sÆ toÃn hác tÃc bác Jean - Marc Branden 
Broeck, 47 tuái, cÃng tÃc tái TrÆáng Äái hác East Anglia (Anh), 
ÄÃ thác hián hÃng ngÃn

bÃi tÃnh và ÄÃc khuÃn máu mát chiác bÃnh trÃ... rÃt khÃng ra 
nÆác. CÃng trÃnh nÃy Äà ÄÆác Hái quan Má, KhÃng quÃn Má và 
Hiáp hái khoa hác Má tÃi trá, bái

và kát quá cÃng trÃnh sá trá lái cho cÃu hái vá khá nÄng 
Äá khÃng cáa thÃn tÃu trÆác cÃc ngán sÃng.

 

ThÃng tin vá bÃnh trà Äác ÄÃo.

Theo giÃo sÆ, mái loái bÃnh trà Äáu cà nguy cÆ cháy nÆác theo 
2 hÆáng: mát là cháy gán gÃng tá vÃi vÃo tÃch, hai là cháy 
trÃn lan tá miáng bÃnh. CÃi khÃ

á ÄÃy là bán khÃng biát trÆác nÆác sá cháy ra tá hÆáng 
nÃo. GiÃo sÆ Jean hián ván Äang vát Ãc cho cÃng trÃnh khÃng 
tÆáng nÃy.

 

TÃc Äáng cáa bia, tái và kem chua lÃn kháu vá cáaâ ÄÄa?

 

Táp chà Hiáp hái Y khoa Na Uy Äà ÄÄng tái cÃng trÃnh nghiÃn 
cáu vá tÃc Äáng báo vá cáa tái trÆác nguy cÆ... ma cà 
ráng, mà cá thá là thá nghiám vái loÃi

Äáa. Tá lÃu nay, Äáa ÄÃ ÄÆác dÃng trong ká thuát vi pháu 
Äá hÃt mÃu cho nháng phán cÆ thá sÆng pháng do tÃi cáy ghÃp.

 

ÄÃi khi, cÃc con Äáa rát lÆái biáng, khÃng cháu lÃm viác 
(cán vÃo da ngÆái trong thái gian tiÃn liáu là 300 giÃy) nÃn hai 
nhà khoa hác Anders Baerheim

và Hogne Sandvik phái thá nghiám vái nhiáu liáu phÃp kÃch thÃch 
kháu vá cho chÃng. TrÆác tiÃn, 6 con Äáa ÄÆác "tám nhanh" 
lán lÆát 3 lán vái bia Äen Guinness,

bia bock Hansa và nÆác tráng, rái ÄÆác Äát lÃn cÃnh tay. Sau 
khi ÄÆác uáng bia, mát sá con Äáa thay Äái hÃnh vi: xoay 
ngÆái mÃng mÃng, lÄn ÄÃng ra. Nháng

con nÃo uáng bia Guinness thà tán cÃng ngay sau 187 giÃy; nháng con 
nÃo uáng bia Hansa thà sau 136 giÃy; cÃn uáng nÆác tráng là 92 
giÃy. Sang cuác thá

nghiám lán hai, 6 con Äáa khÃc ÄÆác Äát lÃn cÃnh tay Äá 
khÃng hoác thoa kem chua. Nháng con nÃo dÃnh kem chua Äáu cán nhÆ 
ÄiÃn loán vÃo thÃnh bÃnh sau

khi Äà ÄÆác gá ra khái tay, thám chà cÃn nhanh hÆn là khi 
ÄÆác uáng nÆác tráng. Sang thá nghiám phán 3, mát cÃnh tay 
ÄÆác thoa tái, nhÆng nháng con Äáa

Äà giÃy giáa và chát sau 2 giá. Và và là do nhÃn Äáo, nÃn 
cÃng trÃnh nghiÃn cáu tám dáng á ÄÃy!

 

VÃ sao ách hay dÃng tay phái Äá gÃi báng?

 

CÃ phái tát cá cÃc con ách Äáu dÃng tay phái Äá gÃi báng? 
Và náu nhÆ váy, thà ÄÃy cà phái là nguyÃn nhÃn sinh hác hay 
khÃng, hay Äáy chá là mát cá chá "vÄn

hÃa"? Láy và dá nhÆ á ngÆái, cà mát sá ngÆái náng nác 
chá dÃng tay trÃi cho "nháng hÃnh Äáng khÃng sách sá", và dÃng 
tay phái cho nháng hÃnh Äáng sách

sá (cháng hán nhÆ Än uáng). CÃu hái ván tán tái á ÄÃy: 
Bá nÃo Äà nÃi vái bÃn tay ách Äiáu gÃ, và nÃi vái bÃn tay 
nÃo?

 

ChuyÃn gia Richard Wassersug cáa TrÆáng Äái hác Dalhousie ÄÃ 
thác hián mát nghiÃn cáu cà thá nÃi là giái thÃch ÄÆác 
phán lán thác mác nÃy. CÃu trá lái khoa

hác là ách phái gÃi báng báng tay phái và cÃi bao tá lái 
ngÆác lÃn trÃn cáa nà lÃc nÃo cÅng thà ra phán bÃn phái cáa 
miáng. Äà khÃng cà à nghÄa vá mát

vÄn hÃa nÃo cá chá ÄÆn gián là do sá bát cÃn xáng cáa 
báng á tát cá Äáng vát lÆáng cÆ và do chiáu dÃi khiÃm 
tán cáa mÃng treo ruát cà nhiám vá Äánh vá

bao tá trong báng.

 

Phán áng cáa mÃo trÆác ánh cáa nháng ngÆái cà bá rÃu 
rám ráp

 

NÄm 1988, Winthrop Grover Norquist ÄÃ quyát Äánh thác hián mát 
chuái thá nghiám phán áng cáa mÃo trÆác nháng tám ánh 
cáa Robert Bock (Robert là áng cá viÃn

cho TÃa Ãn tái cao Má. Bá rÃu rám ráp dÃi quà cám cáa Ãng 
ÄÆác áng dáng cho thà nghiám cÃc phán áng cáa chÃ, mÃo 
vÃ... giun dáp!). NgoÃi ra, Vián Báo tÃng

MIT cÅng cho Norquist mÆán 71.000 tám ánh nháng ngÆái ÄÃn Ãng 
cà rÃu ria rám ráp. Sau khi xem cÃc tám ánh nÃy, 26% mÃo bá tà 
cáng chÃn và thÃn ngÆái,

ká cá cá; 31% mÃo cà biáu hián rái loán thán kinh, nghát 
tim phái và cà nháng hÃnh Äáng báo lác. Äái tÆáng tham gia 
là mÃo cÃi, á Äá tuái tá 4 Äán 6 nÄm,

trong Äà cà 15 con mÃo má Äà sinh con sau khi ÄÆác xem hÃnh. Kát 
luán rÃt ra á ÄÃy: MÃo khÃng thÃch ÄÃn Ãng Äá rÃu dÃi rám 
Äen

 

 Thuà HÃn (theo Science)

 

Name: Pham Son Ha
E-Mail: phamsonhats@xxxxxxxxx
Home Phone: 04 9.873.901
Office: TTTH Tia Sang
844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 04 9.874.118

Other related posts:

 • » nhung nghien cuu khoa hoc ky la