nhung dieu ky thu trong tu nhien

Bán Äà táng nghe cÃy cái trà chuyán, hán dái hay cháng kián 
khá nÄng ngáy trang thiÃn bám cáa Äáng vát, ká nÄng tÃnh 
toÃn cáa loÃi chimâ? Nháng Äiáu ká
thà Äà Äà ÄÆác cÃc nhà khoa hác phÃt hián khián chÃng ta 
khÃng khái ngác nhiÃn.

Nhá dai nhÆ... thác vát

Náu bán hÃnh há chÃng, chÃng sá nhá mÃi nháng gà bán lÃm. 
Äà là kát luán rÃt ra tá cuác nghiÃn cáu cáa cÃc nhà thác 
vát hác ngÆái PhÃp. Há sá dáng nháng
chiác kim chÃm thát nhiáu lÃn thÃn cÃy bident, mát loái thác 
vát Än thát nhiát Äái. Sau nháng hÃnh vi âtÃn báoâ nhÆ 
váy, cÃc nhà nghiÃn cáu cÃn tiáp tác
bá cong thÃn hÃnh chÃng, nhÆng sau ÄÃ ÄÃ an ái chÃng báng cÃch 
bÃn thÃm chÃt muái khoÃng và chát dinh dÆáng Äá chÃng cháng 
chái tát hÆn vái nháng "vát
thÆÆng" trÃn mÃnh.

Mát thái gian sau, nháng "vát thÆÆng" ÄÃ hoÃn toÃn bÃnh phác. 
NhÆng theo bán, chÃng sá quÃn hát nháng vát kim chÃm chá và 
chÃt thác Än nhá ÄÃ sao? KhÃng
há. Báng cháng là chÃng khÃng thÃm tÄng trÆáng... Theo cÃc nhà 
nghiÃn cáu, cÃy bident khÃng phái là trÆáng háp ngoái lá mà 
cÃn cà rát nhiáu loái thác vát
khÃc ÄÃ khÃng thÃm lán náu bá Äái xá khÃng tát.

Thác vát âbuÃn dÆa lÃâ vái nhau?

CÃ khi nÃo bán nghe tháy cÃy cái "nÃi chuyán" vái nhau khÃng? 
Chác chán là khÃng, ngay cá khi bán Äi vÃo giáa mát ráng 
cÃy. Tuy nhiÃn, cÃc nhà thác vát
hác lái cho ráng cÃy cái giao tiáp và kÃu cáu Äáng loái 
theo cÃch riÃng cáa chÃng mà thÆáng xuyÃn nhát là trong trÆáng 
háp bÃo Äáng cà nguy hiám. Cháng
hán, sau khi bá sÃu bá tán cÃng, cÃy cà chua ngám ngám bÃo cho 
há hÃng biát báng cÃch giái phÃng mát sá phÃn tá mÃi vÃo 
khÃng khÃ. Bác thÃng Äiáp nÃy ÄÆác
cÃc nhà thác vát hác xÃc Äánh là cà mÃi cáa thám cá mái 
bá xÃn. Ngay sau khi nhán ÄÆác cánh bÃo trÃn, cÃc cÃy hÃng xÃm 
chuán bá Äái phà vái sá tán cÃng
cáa nháng ká phà hoái báng cÃch dÃi mÃi vÅ khà hÃa hác cáa 
chÃng.

KhÃng chá cà cÃc loái cÃy tráng mái biát cánh bÃo nguy hiám 
cho nhau hay âbuÃn dÆa lÃâ vái nhau mà trong vÃng tháo nguyÃn Nam 
Phi, cÃc cÃy keo khi bá nháng
chà koudou, loÃi Äáng vát há hÃng vái linh dÆÆng tán cÃng ngay 
láp tác cánh bÃo cho cÃc cÃy xung quanh báng bác thÃng Äiáp 
khÃ. "Tiáng kÃu cáu" nÃy giÃp
cho cÃc cÃy khÃc tÃm cÃch báo vá là cáa chÃng báng cÃch táp 
trung toÃn bá chát tanin cà vá chua chÃt lÃn lÃ. ÄÃy là cÃch 
phÃng thá háu hiáu Äá Äáy lÃi
nháng ká thà Än lÃ.

Chián thuát cháng hán cáa thác vát

Äá cháng lái cÃi nÃng, con ngÆái biát láp Äiáu hÃa khÃng 
khÃ, váy thác vát sá phán áng nhÆ thá nÃo Äá trÃnh 
ÄÆác âstressâ vá nÆác?

ThÃng thÆáng thác vát giá lái trong mÃnh cáa nà rát Ãt 
nÆác hÃt ÄÆác tá Äát. Khi nháa cÃy Äi tá dÆái rá cÃy 
lÃn ngán, nà cháa 98% là nÆác. LÆáng nÆác nÃy
khi tái là cÃy sá ÄÆác bác hÆi thÃng qua cÃc lá khà các 
nhá trÃn bá mát lÃ. Tuy nhiÃn, cÃy sá bá "stress" vá nÆác 
náu khái lÆáng nÆác bác hÆi nhiáu hÆn
lÆáng nÆác mà cÃy hÃt ÄÆác tá Äát. Äá trÃnh tÃnh tráng 
nÃy, trong quà trÃnh phÃt trián, thác vát tián hÃnh Ãp dáng 
rát nhiáu phÆÆng phÃp nhám tiát kiám
nÆác.

âKhi rá cÃy cám nhán ÄÆác tÃnh tráng khan hiám nÆác trong 
lÃng Äát, láp tác nà táng háp ra mát loái hormone gÃy stress. 
Äà là acide abscissique. Chát hÃa
hác nÃy theo nháa cÃy lÃn ÄÃng cÃc lá khà bác hÆi nÆác trÃn 
bá mát là lái. NhÆ váy hán chá ÄÆác lÆáng nÆác bác 
hÆiâ - Thierry Simonneau, nhà nghiÃn cáu
thuác PhÃng thà nghiám sinh là mÃi trÆáng thác vát cháu stress 
thuác Vián NÃng hác Montpellier (PhÃp) giái thÃch.

Mát sá loÃi thà "cháng hán" báng cÃch cuán là lái nhÆ cÃy 
ngà hoác lÃm hÃo là nhÆ cÃy hÆáng dÆÆng... Tuy nhiÃn nhÆ váy 
cÃy sá chám phÃt trián.

Khá nÄng ngáy trang cáa Äáng vát

KhÃng chá cà con ngÆái chÃng ta mái biát ngáy trang, phÃt hián 
Äác ÄÃo cáa nhÃm nghiÃn cáu Äáng vát hác ngÆái Äác khi 
quan sÃt nháng áng xá trong giao cáu
cáa loÃi kián Cardiocondyla obscurior sinh sáng tái nháng vÃng khà 
háu nhiát Äái cho tháy, nháng con kián Äác thuác loÃi kián 
nÃy cÅng biát sá dáng tái
trà ngáy trang, Äá ÄÃnh láa Äáng loái, giá lÃm kián chÃa.

Nghá thuát cái trang cáa chÃng tÃi tÃnh tái mác mát sá con 
Äác khÃc bá ÄÃnh láa và cÃn ÄÃi giao cáu vái âcà em 
nÃyâ. Sá dÄ cà trà ÄÃnh láa nhau nhÆ váy
là do á loÃi kián Cardiocondyla obscurior, nháng con Äác ÄÃnh nhau 
chà máng Äá giÃnh ÄÆác tÃnh cám cáa nháng con kián chÃa. 
Sau nháng trán chián, thÆÆng
vong và sá. Trong cÃc cuác chián ÄÃ, ká nÃo thÃng minh nhát 
sá giÃnh quyán Æu tiÃn trong sá duy trà nÃi giáng. Trong bán 
phÃn tÃch chi tiát, cÃc nhà khoa
hác nÃy cho biát, há Äà quan sÃt rát nhiáu lán cÃch mà con 
Äác cà cÃch  sá dáng thÆáng xuyÃn tái mát trà láa âhÃa 
hácâ Äá ÄÃnh láa ká thÃ.

LoÃi kián Cardiocondyla obscurior  là loÃi vát Äáu tiÃn ÄÆác 
cÃc nhà khoa hác phÃt hián chÃng cà khá nÄng giá trang hoÃn 
toÃn ÄÃnh lác hÆáng ÄÆác nháng
Äái thá khÃc, mà khÃng há mát Äi vá quyán rÅ cáa chÃng 
trÆác nháng con kián chÃa.

Trong khi ÄÃ, Äá trán cháy ká thÃ, chán Ermine cà tÃn khoa 
hác là Mustela Erminea, sinh sáng á nháng cÃnh ráng á Bác Má, 
Bác Ãu, Bác và Trung Ã, cÅng sá
dáng tái chiÃu thác cái trang. Loái chán nÃy thÃng thÆáng 
chá thÃch sáng mát mÃnh. Là loÃi thà sÄn rát Äiáu nghá. 
ChÃng cà thá giát con mái chá báng mát
cà Äáp mánh và chÃnh xÃc vÃo ngay sau cá con mái. Song náu 
gáp nguy hiám, con chán khÃn ranh nÃy biát tiát ra mÃi hÃi khà 
cháu tá nháng tuyán á ÄuÃi Äá
xua Äuái ká thÃ. BÃnh thÆáng lÃng trÃn lÆng cáa loÃi chán 
nÃy mÃu nÃu, bÃn dÆái báng mÃu vÃng hay tráng ngÃ, nhÆng vá 
mÃa ÄÃng, á nháng vÃng lánh giÃ,
bá lÃng cáa con vát nÃy chuyán sang mÃu tráng Äá ngáy trang.

CÅng liÃn quan tái hÃnh Äáng giá dáng, loÃi chim cu non kà sinh 
cà khá nÄng nhái giáng siÃu viát Äá sinh tán. Trong mát 
chiác tá cáa chim chÃch bÃng lau
cà 4 con chim chÃch con và mát con chim cu kà sinh. Sá cháng cà 
Äiáu gà xáy ra náu chà chim cu con nÃy Än giáng nhÆ 4 con chim 
chÃch con kia.

Chim chÃch bÃng nuÃi con theo hai tiÃu chÃ: mát là Äá má miáng 
cáa chim con và hai là sá tiáng kÃu cáa chim con ÄÃi Än. Và và 
miáng cáa mát con chim cu
non ráng gáp ÄÃi miáng cáa mát con chim chÃch  con và sá 
tiáng kÃu cáa chÃng lái nhiáu hÆn hai lán sá tiáng kÃu cáa 
chim chÃch con, do váy chim chÃch bá
má chá mang vá mát lÆáng thác Än Äá cho 4 con non Än và nhÆ 
váy trong thái gian Äáu chà chim cu non phái cháu ÄÃi. NhÆng 
ngay sau ÄÃ, nà Äà biát Äiáu chánh
tiáng kÃu và Äá má miáng cáa mÃnh sao cho giáng hát nháng 
chà chim chÃch bÃng  và cuái cÃng chÃng Äà ÄÃnh láa chim bá 
má nuÃi.

Ká nÄng toÃn hác cáa loÃi chim sÃm cám

Äá trÃnh phái áp há Äá thuà cho nháng ká chuyÃn Äi Äá 
tráng vÃo á ká khÃc nhá áp giÃm, loÃi chim sÃm cám á Bác 
Má ÄÃ thiát láp mát há tháng báo vá hát sác
Äác biát. Äà là khá nÄng Äám ÄÆác sá tráng trong tá 
cáa chÃng trÆác khi Äi kiám mái, cÅng nhÆ khi trá vá. CÃ 
thá nÃi ÄÃy là mát phÃt hián khà Äác ÄÃo vÃ
tá trÆác tái giá, chÆa mát kháng Äánh khoa hác nÃo cho 
ráng khá nÄng trÃn cà á loÃi lÃng vÅ biát bay.

Trong sá cá chác quá tráng Äá lán lán trong chiác tá cáa 
mÃnh, mát sá loÃi sÃm cám cà khá nÄng xÃc Äánh ÄÆác hai 
quá cà lám chám Äen, giáng y nhÆ tráng
cáa chÃng ÄÆác cÃc nhà nghiÃn cáu cá tÃnh Äá vÃo. Ngác 
nhiÃn hÆn, sau khi phÃt hián âvát láâ, chim sÃm cám ÄÃ Äáy 
hai quá tráng nÃy ra bÃn rÃa tá, thám
chà chÃng cÃn giáu nháng quá tráng lá trÃn vÃo thÃnh tá Äá 
chÃng khÃng ÄÆác hÆáng bát cá mát sá sáy nÃng nÃo và nhÆ 
váy nháng quá tráng nÃy sá bá ung

  Giang Khuà (Táng háp)

Name: Pham Son Ha
E-Mail: phamsonhats@xxxxxxxxx
Home phone:04 9.873.901
City phone: 04 919 5301
Office: TTTH Tia Sang
844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi.

Other related posts:

  • » nhung dieu ky thu trong tu nhien