[SMCC] nhung cu dien thoai kinh hoang luc nua dem

Nh?ng cú di?n tho?i kinh hoàng lúc n?a dêm

Sau m?y ngày t?t t? lo cho b?n "v? noi chín su?i", Ánh lan ra ng?. 2h sáng, 
b?ng t?nh b?i di?n tho?i rung, Ánh r?ng r?i tay chân khi tên ngu?i b?n dã m?t
hi?n trên màn hình. D?u bên kia b?t lên ti?ng rên r?: "H?, h?... ? du?i này 
l?nh quá"...

ImageView

Di?n tho?i ti?n ích, nh?ng cung phát sinh nhi?u r?c r?i. ?nh fotosearch.

Nh?n b?ng t?t nghi?p bu?i sáng thì bu?i chi?u, Nhân, b?n c?a Ánh, d?t ng?t qua 
d?i. B?a nh?u lai láng ru?u bia d? "bù l?i" sau 4 nam dèn sách dã khi?n Nhân
l?c tay lái, tông th?ng vào d?i phân cách.

Dám tang Nhân, Ánh có m?t t? d?u d?n cu?i vì trong b?a nh?u hôm dó. Lúc ti?n 
Nhân v? cõi vinh h?ng, t? tay Ánh còn th? chi?c di d?ng móp méo xu?ng m? cho
Nhân có cái tâm s? v?i b?n bè.

2h sáng, Ánh b?ng t?nh b?i chi?c di?n tho?i bên c?nh b?ng rung lên b?n b?t. 
Nhìn vào màn hình, Ánh r?ng r?i tay chân khi nhìn th?y tên Nhân hi?n lên màn
hình. Ánh s?p xu?ng, l?y chi?c di?n tho?i nhu t? sao r?i tông c?a ch?y ra 
ngoài. Ngu?i nhà Ánh không hi?u chuy?n gì, ch? th?y Ánh m?t tái xanh tái xám,
ú ? ch? tr? vào trong.

M? Ánh v?n can d?m, v? ngay cây lau nhà xông th?ng vào phòng con trai. Nhìn 
chi?c di?n tho?i v?n rung m?i mi?t, d?n lu?t m? Ánh tá h?a vì ngu?i g?i cho
con bà là th?ng b?n dã ch?t cách dó m?y ngày.

Sau cu?c g?i kinh hoàng dó, Ánh roi vào tr?ng thái ho?ng lo?n, s? bóng t?i và 
s? luôn c? di?n tho?i di d?ng. Ch? c?n nghe ti?ng chuông di?n tho?i c?a ai
dó c?t lên là Ánh dã rúm ró nhu nghe ti?ng th?n ch?t g?i. Không tin chuy?n nh?m 
nhí, chú c?a Ánh, m?t si quan an ninh, quy?t d?nh làm cho ra nh?.

S? th?t du?c phoi bày. Khi Nhân b? tai n?n, k? nào dó dã nh?t chi?c sim vang ra 
t? chi?c di?n tho?i b? v?, sau dó h?n nghi ra trò dùng s? c?a ngu?i ch?t
g?i cho ngu?i s?ng. S? di Ánh nh?n du?c di?n tho?i d?u tiên ch? vì theo th? t? 
tên Ánh d?ng d?u danh b?.

Suýt tan nát gia dình vì di?n tho?i

Phuong v?n là ông ch?ng m?u m?c, luong n?p d?, t?i ng? nhà, không massage, 
không bia b?t. Anh du?c v? tin tu?ng tuy?t d?i. Cách dây m?t tu?n, hai v? ch?ng
dang say gi?c n?ng thì di?n tho?i c?a Phuong l?nh lót vang lên b?n Kachiusa.

Th?y s? l?, v? Phuong nhanh tay b?m OK. D?u bên kia m?t gi?ng n? l? loi: "Anh 
Phuong h?? Nh? em hôn? Giang hoa s? nè! Thèm anh quá! Hihihi...". V? Phuong
t?nh c? ng?, m?t tr?n cu?ng phong d?y nu?c m?t trút lên Phuong. S? máy l? ti?p 
t?c g?i: "Sao hôm nay anh hi?n v?y? Ch? bù cho lúc...".

H?t ch?u n?i, v? Phuong dùng dùng vi?t don ly hôn r?i xách xe máy ch?y th?ng v? 
ngo?i, không quên c?m theo chi?c di?n tho?i di d?ng làm b?ng ch?ng. Sáng
hôm sau, Phuong th?t th?u lên co quan v?i b? m?t dua dám. D?n nu?c này, m?t 
d?ng nghi?p c?a Phuong m?i th?t thà thú nh?n th?nh tho?ng anh em trong phòng
t? ch?c di "bia ôm".

Do Phuong không hu?ng ?ng nên m?i ngu?i m?i nghi ra cách ch?c phá. Vào quán, h? 
ch?n m?t ngu?i gi? tên Phuong r?i cung kính g?i là "s?p". Sau ch?u nh?u,
"s?p" bo r?t h?u hi, cho các em s? di?n tho?i c?a Phuong r?i c?n th?n d?n: "Ch? 
du?c g?i sau 23h vì anh r?t b?n".

Trò dùa c?a m?y ông d?ng nghi?p láu l?nh khi?n h?nh phúc gia dình Phuong suýt 
tan thành mây khói, may mà h? bi?t di?m d?ng.

M?t vi?c vì cái "Alô"

Sau n?a nam yêu duong n?ng th?m v?i Th?ng, m?t anh b?n cùng th?i d?i h?c, dùng 
m?t cái, Th?ng tuyên b? chia tay Mai Lan vì không th? ch?u n?i tính cách
"bà ch?n" c?a cô. H?n ngu?i tình, Lan liên t?c g?i di?n ham d?a, ch?i b?i khi?n 
Th?ng m?t an m?t ng?, ch? c?n nhìn th?y s? c?a Lan hi?n trên màn hình là
anh dã n?i da gà.

"V? quýt dày có móng tay nh?n", m?t ngu?i b?n c?a Th?ng bày cho anh chiêu 
chuy?n cu?c g?i. Ch? c?n Lan g?i d?n là máy c?a Th?ng s? t? d?ng chuy?n cu?c g?i
d?n... s?p c?a Lan. Hôm dó, nhu thu?ng l?, dêm v? khuya, Lan b?t d?u bài ca 
ch?i b?i. Dang ngon gi?c bên bà v? có máu "su t? Hà Dông", s?p c?a Lan ch?m
d?y vì di?n tho?i.

V?a alô, ông dã b? Lan m?ng x?i x?: "Mày là th?ng d?u! th?ng b?c tình! 
Th?ng...". Th?y m?t ch?ng tái xám, v? s?p gi?ng ngay di?n tho?i còn nghe du?c 
câu:
"Mày không yên v?i tao dâu, tao cam thù mày...!".

Sáng hôm sau, Lan nh?n du?c quy?t d?nh cho ngh? vi?c, cô không h? bi?t r?ng dó 
là k?t qu? c?a vi?c s?p cô lãnh d? nh?ng l?i "hoa m?" mà cô tu?ng dã trút
lên ngu?i tình cu.

Trong nhi?u tru?ng h?p, nh?ng trò tai ác t? di?n tho?i không ch? d?ng ? m?c d? 
dùa c?t mà còn du?c dùng d? h? tr? cho hành vi ph?m t?i. V? b?t D? T?n S?,
m?t luu manh chuyên l?a tình và ti?n c?a các cô gái là m?t ví d?. D? t?o ni?m 
tin cho con m?i, S? dùng hai di?n tho?i di d?ng.

M?i khi di v?i con m?i, anh ta cho tay vào túi qu?n bên này b?m g?i cho máy ? 
túi qu?n bên kia r?i lôi máy ra gi? v? alô d? "n?". Nh?ng cu?c nói chuy?n
di?n tho?i c?a S? luôn là nh?ng m?nh l?nh d?y ch?t "t? t?ng" nhu "khám xét", 
"truy nã", "t?m giam", th?m chí còn c? "b?t kh?n c?p" khi?n n?n nhân tin S?
là c?nh sát hình s?.

Ch? d?n khi các trinh sát PC14 b?t kh?n c?p và t?m giam S? thì th? do?n c?a k? 
láu cá này m?i b? l?t t?y.

Theo Công An TP HCM
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nhung cu dien thoai kinh hoang luc nua dem