nhung con nguoi vuot len so phan

NH?NG CON NGU?I VU?T LÊN S? PH?N

Ngu?i Sài Gòn g?i co s? mát xa, b?m huy?t c?a ngu?i khi?m th? Tru?ng ph? thông 
d?c bi?t (PTDB) Nguy?n Dình Chi?u, TP.HCM là "b?nh vi?n thu giãn" d?c bi?t,
b?i c? cái ngh? và con ngu?i d?u h?t s?c d?c bi?t..

"Ngh? d?c"

Ch? sau "màn" t?m qu?t lung d?o d?u, Lê Van Thu?n dã thân thi?n v?i tôi nhu m?t 
ngu?i b?n. B?n tính hay nói, l?i ít có di?u ki?n ti?p xúc v?i cu?c s?ng
nên ngoài can phòng này, m?i th? v?i Thu?n d?u m?i l?. Thu?n h?i han h?n nhiên 
nhu m?t d?a tr?. "Không bi?t mát xa ? ngoài có gì khác v?i khi?m th? t?i
em?". "Khác nhi?u l?m!", tôi ?m ? cho qua ch? k? sao h?t nh?ng bi?n tu?ng c?a 
cái ngh? mà em dang  theo.

Thu?n ch? là m?t trong hon 50 h?c viên c?a tru?ng khi?m th? Nguy?n Dình Chi?u 
du?c hu?ng nghi?p ngh? mát xa. Th? nhung quan tr?ng hon là h? dã s?ng du?c
b?ng ngh?. Hai t? "mát xa" d?y tai ti?ng xua nay v?n l? l?m v?i ngu?i h?ng m?t, 
l?i giúp Thu?n và m?i ngu?i hòa nh?p v?i c?ng d?ng. Khác v?i các "d?ng
nghi?p" t?i co s? Tu? Tinh Du?ng - chùa K? Quang (Gò V?p, Tp.HCM), nhân viên ? 
dây làm vi?c r?t thu?ng xuyên. Co ngoi c?a h? ch? là 1 can phòng máy l?nh
ch?ng 100m2. Nh?ng chi?c giu?ng li?n k? thành dãy v?i nh?ng l?i di nh? phù h?p 
v?i ngu?i khi?m th?. Không có t?ng phòng nh? riêng, ch? có nh?ng t?m ridô
ngan cách d? không gây b?t ti?n cho khách hàng. Nh?ng nhân viên d?c bi?t t? ra 
khá thành th?c "d?a bàn" dù chua m?t l?n nhìn th?y. H?ng m?t nhung bù l?i
h? có dôi bàn tay nh?y c?m, tìm b?m huy?t r?t nhanh nh?n, thành th?o t?ng thao 
tác.

Khách hàng tìm d?n dây không ph?i ki?u "thu?ng vàng h? cám" nhu nh?ng di?m mát 
xa ngoài ph?. Ch? y?u là khách quen tu?i trung niên, v?a thu giãn v?a d?
ch?a b?nh (nh?t là can b?nh dau lung). Co s? Tru?ng PTDB Nguy?n Dình Chi?u cung 
có d? d?ch v? nhu: mát xa toàn thân, m?t, chân, b?ng... D?c bi?t, nó không
gi?ng b?t c? dâu vì kh? nang b?m huy?t theo phuong pháp Dông y r?t lành ngh? 
c?a các nhân viên. Ngu?i ta thu?ng b? ti?n di mát xa d? thu giãn, gi?i trí
v?i muôn vàn hình th?c. Còn ? dây nó là m?t bài thu?c và xua tan m?t m?i. Nhân 
viên nhi?u tu?i nh?t - Tr?n Ngô Duong cho bi?t, h?u h?t khách là ngu?i quen,
nhi?u ngu?i g?n bó v?i co s? su?t t? nh?ng ngày d?u thành l?p. "Ngày tru?c 
khách hàng chua tin l?m ch? vì m?i l?n nh?c d?n 2 t? mát xa, ngu?i ta thu?ng
nghi d?n nh?ng noi không d?ng d?n", ch? Hà Thanh Vân, P.Hi?u tru?ng, ngu?i tr?c 
ti?p ph? trách co s? k?. Nh?ng l?i châm ch?c ki?u nhu: "m?y ngu?i mù thì
có gì h?ng thú.", "nghi d?n là dã th?y ghê ngu?i r?i." không xa l? gì v?i ch? 
Vân m?i khi ra du?ng. Th? nhung quy?t tâm t?o d?ng m?t hình ?nh d?p cho các
em giúp ch? duy trì du?c co s?. Và th?t b?t ng? vì chính nh?ng ngu?i "nghi th?y 
ghê", gi? l?i là khách hàng thu?ng xuyên.

Nh?ng t? ?m

Có m?t di?u d?c bi?t n?a mà không ph?i ai cung bi?t khi nói t?i co s? mát xa 
khi?m th? PTDB Nguy?n Dình Chi?u là 50 con ngu?i (thu?c 2 phòng mát xa nam
và n?) luôn g?n bó, thuong yêu nhau nhu anh em ru?t th?t. Và chính trong cái 
gia dình l?n ?y dã có nh?ng gia dình nh? d?y ?p tình yêu. "Dó là m?t b?n d?
cho cu?c d?i nh?ng s? ph?n kém may m?n" - ch? Vân xúc d?ng nói.

Câu chuy?n tình c?a Nguy?n Van H?u và Bùi Th? Lai khi?n nhi?u ngu?i c?m d?ng. 
D?u b? khi?m th? t? nh? nhung khác v?i H?u, quê Lai ? t?n vùng d?t Ninh Thu?n
n?ng cháy. H?c xong van hóa trong tru?ng (l?p 9) c? hai du?c tham gia l?p dào 
t?o nhân viên xoa bóp, b?m huy?t. Chính nh?ng ngày h?c ngh? dó gi?a h? dã
n?y sinh tình c?m. Nhung, khó v?i h? là t? tru?c t?i nay chua có m?t tru?ng h?p 
tuong t? trong tru?ng. Các th?y cô ng?c nhiên, b?n bè dù r?t ?ng h? song
không tin tu?ng l?m vì ch?ng nghi du?c m?i chuy?n s? th? nào. Gia dình hai bên 
cung không c?n ngan, nhung "ch?ng bi?t chúng s? s?ng ra sao khi ra ? riêng?".
Th? nhung s?c m?nh c?a tình yêu ngu?i cùng c?nh ng? càng kéo h? d?n g?n nhau 
hon. Làm ngh? mát xa du?c m?t nam, 2 d?a dã d? ti?n mu?n nhà ? riêng và m?t
dám cu?i don so dã chính th?c công nh?n h? là v? ch?ng. Bây gi?, cháu Tu?n - 
con c?a c?p v? ch?ng khi?m th? ?y dã h?c l?p 5. May m?n và h?nh phúc nh?t
là Tu?n hoàn toàn bình thu?ng và kh?e m?nh nhu bao d?a tr? khác, ngày ngày c?p 
sách t?i tru?ng.

H?nh phúc c?a H?u và Lai dã t?o ni?m tin cho nh?ng ngu?i khác d?n v?i nhau. Ch? 
tính riêng phòng mát xa trong tru?ng gi? dã có thêm 4 "c?p" n?a thành v?
thành ch?ng. Huong và Nguy?n, Vi?t và Phu?c, Thu?n và Nhi, d?c bi?t là tru?ng 
h?p c?a th?y giáo Ngô Van Thanh và cô h?c trò Võ Th? Uy?n. Thanh v?n là ngu?i
d?u tiên du?c h?c k? thu?t mát xa nên nhà tru?ng có ý cho d?y l?i. Trong l?a 
h?c trò "dàn em" dó có Uy?n và h? dã d?n v?i nhau r?t t? nhiên. K?t qu? c?a
tình yêu ?y là cô con gái kháu kh?nh dang ch?p ch?ng bi?t di.

Và. m?t mô hình hi?u qu?

Phòng mát xa khi?m th? Tru?ng Nguy?n Dình Chi?u du?c thành l?p t? nam 1997 b?ng 
ý tu?ng c?a cô Ph?m Th? Xuân, (nguyên hi?u tru?ng). Tìm m?t công vi?c cho
ngu?i khi?m th? sau khi h?c xong chuong trình trong tru?ng không ph?i là quá 
khó. Th? nhung, nh?ng ngh? làm d? th? công, v?n là công vi?c phù h?p nay cung
b? ngu?i ta c?nh tranh b?ng máy móc. Ph?i tìm m?t ngh? th?t s? phù h?p và t?o 
cu?c s?ng ?n d?nh cho các em. Xu?t phát t? ý nghi ?y, Ban giám hi?u tru?ng
quy?t tâm m? phòng mát xa. Dã có nhi?u cu?c tranh lu?n vì nhi?u ngu?i t? ra 
hoài nghi vì nghi r?ng các em không làm du?c, nhung quy?t tâm ?y v?n du?c th?c
hi?n. Lúc d?u nhà tru?ng ch? g?i m?t vài em sang Vi?n Y h?c Dân t?c h?c thí 
di?m, sau th?y các em làm t?t nên m? l?p d?y d?i trà. Vì là ngu?i khi?m th?
nên khóa h?c k? thu?t co b?n xoa bóp b?m huy?t ph?i m?t 12 tháng. T?t nghi?p 
c?p "tru?ng nhà", các em du?c h?c thêm khóa 3 tháng c?a các bác si tru?ng
D?i h?c Y Du?c Tp.HCM và du?c c?p ch?ng ch? hành ngh? b?m huy?t. T? ch? ch? có 
5 em v?i 2 xu?t/ngày khi m?i thành l?p, bây gi? co s? c?a tru?ng dã có 2
phòng nam và n? v?i 50 ngu?i d? di?u ki?n làm ngh? v?i kho?ng 100 xu?t/ngày. 
Nh?ng ngu?i sau khi thành th?o ngh? có ý d?nh ra ngoài làm ? nh?ng co s? khác,
nhà tru?ng d?u t?o di?u ki?n. Nhi?u tru?ng h?p dã m? du?c co s? cho riêng mình 
nhu phòng mát xa c?a anh Nguy?n Van B?nh (Q. Tân Bình) có quy mô khá l?n
v?i hàng ch?c nhân viên. Trong ti?ng búa chát chúa c?a cánh th? trên n?n nhà 
ng?n ngang phía tru?c van phòng, ch? Vân ph?n kh?i "khoe": "nhà tru?ng dang
cho xây thêm m?t phòng m?i d? t?o co h?i cho nhi?u h?c viên n?a s?m ?n d?nh 
cu?c s?ng b?ng ngh?"./.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nhung con nguoi vuot len so phan