nhung co gai ca tinh

Nh?ng cô gái cá tính

TP - B?ng d? tài "Sáng t?o vì tr? em và thanh thi?u niên thi?t thòi", nhóm 
"Tasty Girls" (Nh?ng cô gái cá tính), dã gây ?n tu?ng  t?t v?i ý tu?ng sáng t?o
 mang tính kh? thi cao.

ImageView

Nhóm Tasty Girls

"Tasty Girls" g?m 5 sinh viên nam th? ba - khoa Ti?ng Anh tru?ng D?i h?c Ngo?i 
ng? Hà N?i.

Vu?t qua hàng ch?c d?i th?, d? tài c?a nhóm dã l?t vào vòng chung k?t c?a cu?c 
thi "Ngày sáng t?o Vi?t Nam" do Ngân hàng Th? gi?i (WB) và B? Giáo d?c và
Dào t?o t? ch?c.

Ngay t? nh?ng ngày d?u tham d? cu?c thi, nhóm Tasty Girls g?m: Nguy?n Ng?c Anh, 
Bùi Th? T?nh, Nguy?n Thu Hi?n, Luu Th? Thúy, Bùi Th? Minh Phuong dã gây
du?c s? chú ý c?a Ban t? ch?c b?ng phong cách làm vi?c chuyên nghi?p.

Có du?c di?u dó là nh? m?t s? thành viên trong nhóm là Ng?c Anh, Luu Thúy dã 
t?ng làm tru?ng các câu l?c b? ti?ng Anh c?a nhi?u t? ch?c nu?c ngoài có ti?ng
t?i Hà N?i.

Ngoài ra, nhóm tru?ng Ng?c Anh dã giành gi?i ba trong cu?c thi nói gi?i ti?ng 
Anh do tru?ng D?i h?c Ngo?i ng? t? ch?c.

Các thành viên còn l?i d?u có thành tích h?c t?p t?t và tham gia tích c?c các 
ho?t d?ng tình nguy?n do Doàn tru?ng phát d?ng (phiên d?ch cho Gi?i vô d?ch
Wushu th? gi?i l?n th? 8 t? ch?c t?i Hà N?i tháng 12/2005, d?y ti?ng Anh cho 
tru?ng Nguy?n Dình Chi?u.).

Tham gia cu?c thi do WB và B? GD&DT t? ch?c, m?c tiêu c?a nhóm là giúp d? không 
ch? các em tru?ng Nguy?n Dình Chi?u mà nhi?u tr? em khi?m th? khác có di?u
ki?n h?c ti?ng Anh d? dàng, hi?u qu? hon b?ng 4 t?p giáo trình nói do các thành 
viên trong nhóm biên so?n: Pre-elementary, Elementary, Intermediate, Advance.

M?i t?p giáo trình g?m 15 bài kèm 2 bang casette du?c gi?ng d?y trong 1 nam. 
Ban d?u cu?n sách s? du?c biên so?n b?ng ch? bình thu?ng, sau dó b?ng ch? n?i
và thu ra bang casette cho các em h?c sinh tru?ng Nguy?n Dình Chi?u.

Nh?n nh?ng ph?n h?i t? phía các em, nhóm Tasty Girls s? bi?t du?c ch?t lu?ng 
c?a cu?n sách ra sao, có phù h?p không và ph?i di?u ch?nh tru?c khi du?c áp
d?ng r?ng rãi.

Tru?ng nhóm Ng?c Anh cho bi?t, 97 em h?c sinh khi?m th? c?a tru?ng s? du?c tham 
gia kì thi phân l?p d? h?c  b? giáo trình phù h?p. H?c sinh s? ph?i d? k?
thi d?u vào d? x?p l?p cho phù h?p v?i t?ng trình d?.

Do nhu c?u h?c ti?ng Anh d? có th? giao ti?p v?i ngu?i nu?c ngoài t?i phòng b?m 
huy?t, xoa bóp c?a tru?ng, n?i dung cu?n sách s? t?p trung di sâu vào cách
giao ti?p thông thu?ng h?ng ngày, d?ng th?i cung s? cung c?p cho các em nh?ng 
t? liên quan d?n linh v?c xoa bóp, b?m huy?t.

Dây là m?t trong nh?ng ngh? chính mà nhà tru?ng dào t?o d? giúp các em t?o d?ng 
cu?c s?ng sau này. V?i l?i di?n d?t ng?n g?n, d? hi?u, g?n v?i suy nghi
c?a các em ch?c ch?n cu?n sách s? du?c các em hào h?ng dón nh?n.

Ngoài ra, nhóm Tasty Girls còn có nh?ng ho?t d?ng ngo?i khoá h?t s?c b? ích và 
thi?t th?c nhu: thành l?p dài phát thanh, t? ch?c câu l?c b? ti?ng Anh, câu
l?c b? ngh? thu?t, nhà xu?t b?n mini, thu vi?n, phòng da ch?c nang.. du?c xem 
là  m?i  m?, kh? thi d? ph?c v? nhu c?u c?a các em.

D? án  c?a nhóm Tasty Girls mang tính sáng  t?o ? c? cách nhìn v?n d? l?n các 
phuong án gi?i quy?t.

Do có s? thâm nh?p, tìm hi?u th?c t? nên nhóm sinh viên trên n?m du?c nhu c?u 
và nh?ng khó khan trong vi?c h?c ngo?i ng? c?a các em h?c sinh khi?m th?.
T? vi?c tìm hi?u và dánh giá tình hình cho th?y các em có nang khi?u ngo?i ng? 
th?m chí có kh? nang h?c ngo?i ng? gi?i.

Theo dánh giá c?a m?t chuyên viên B? GD&DT trong ban giám kh?o, b? giáo trình 
trình d? so c?p do nhóm sinh viên này th?c hi?n h?t s?c sáng t?o mang tính
d?t phá.

B?i sách do nh?ng ngu?i biên so?n chuyên nghi?p biên so?n hay sách  do ngu?i 
nu?c ngoài vi?t dôi khi gây s? khó hi?u  cho các em.

Vì th?, cu?n sách c?a nhóm Tasty Girls s? kh?c ph?c du?c nhu?c di?m dó b?ng 
vi?c di?n d?t ng?n g?n, d? hi?u, g?n v?i suy nghi c?a các em...

B?o Tu?ng
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nhung co gai ca tinh