[SMCC] nhung chu lun vuot len chinh minh 4

Th? B?y, 17/01/2009, 02:57 (GMT+7)

Nh?ng ch? lùn v??t lên ch?nh m?nh: K? 4: Ng??i ta làm ???c, m?nh làm ???c

TT - Kh? ng??i ??c bi?t (cao 1,3m), không ?o vest, cà v?t, không giày sang, 
không xe x?n là ?n t??ng ??u tiên khi ti?p x?c v?i Nguy?n T?n Phong - sinh n?m
1970, ph? gi?m ??c k? thu?t và ?i?u hành c?a Công ty TNHH s?n xu?t và th??ng 
m?i N?m Vàng (x? An Ph??c, huy?n Mang Th?t, t?nh V?nh Long). Anh m?c qu?n
jean, ?o thun, ??i m? l??i trai, mang giày bata ho?c dép lê ?i kh?p x??ng qu?n 
l? công nhân, c?n ?i ?âu th? dùng xe ??p.

Ph? gi?m ??c T?n Phong h??ng d?n cho công nhân - ?nh: K.Nguy?n

>> K? 1: 
Không ai t? nh?t trên ??i
>> K? 2: 
Anh em nhà “ch?n t?c”
>> K? 3: 
Làm ??p cho ??i  

Ngh? nhân t? h?c

Tôi ch?a bao gi? m?c c?m v? h?nh th? c?a m?nh. Ngh? ??n nh?ng ng??i ph?i ng?i 
xe l?n, nh?ng ng??i ph?i n?m m?t ch?, nh?ng ng??i không nghe, không nh?n th?y
???c, tôi c?m th?y m?nh may m?n h?n h? nhi?u l?m

Phong sinh ra ? Châu Thành, ??ng Th?p. Trong gia ??nh, b? m?, anh ch? ??u cao 
r?o b?nh th??ng. “L?c 3 tu?i tôi b? m?t tr?n b?nh r?t n?ng, sau c?n b?nh ??
ng??i tôi ??t l?i, chi?u cao r?t ch?m ph?t tri?n” - Phong k? l?i m?t c?ch không 
ng?i ngùng. Ba m? m?t khi anh m?i 10 tu?i, nhà ch? c?n b?n anh ch? em côi
c?t d?a vào nhau mà s?ng. H?c h?t c?p II, Phong ngh? h?c. “Tôi th?ch h?c l?m, 
nh?ng l?c ?? nhà ng?t qu? ph?i t? ngh? h?c thôi” - anh k?. 

M?i 16 tu?i, Phong xin ?i làm công t?i m?t c? s? s?n xu?t thu?c l? ? H?u Giang 
?? t? nuôi thân và ph? gi?p thêm m?y anh em trong nhà. 18 tu?i, anh xin v?
c? s? s?n xu?t g?ch ng?i c?a ông N?m Vàng (H? V?n Vàng). Anh b?t ??u v?i v? tr? 
c?a m?t công nhân kiêm t?p d?ch, c? vi?c g? làm vi?c ??: kéo xe, b?ng ch?u
lên xe, ??a g?ch ra, vô l?… Ch? m?t th?i gian ng?n sau Phong ???c “th?ng ch?c” 
t? tr??ng, qu?n l? m?t nh?m ng??i cao h?n h?n m?nh m?y ch?c centimet. ??
không ph?i là chuy?n b?t ng? hay qu? s?c v?i anh. Khi c?n là th? m?t c? s? s?n 
xu?t thu?c l?, nh? kh? n?ng n?m b?t nhanh và thông minh, anh c?ng t?ng ph?
tr?ch ph?n k? thu?t pha ch?. Ch? sau m?t th?ng th? vi?c, anh ???c ??a lên làm 
qu?n l? 60 công nhân.

M?y n?m sau t?nh h?nh s?n xu?t g?ch ng?i g?p nhi?u kh? kh?n. Ong N?m Vàng li?n 
t? ch?c cho m?t nh?m s?u ng??i, trong ?? c? Phong, ??n nh?ng c? s?, công
ty lân c?n làm g?m m? ngh? ?? h?c h?i kinh nghi?m s?n xu?t g?m. Phong c?ng ???c 
tham gia m?t s? l?p d?y ngh? c?a t?nh V?nh Long ?? nâng cao tay ngh? k?
thu?t. 

N?m 1999, c? s? g?ch ng?i N?m Vàng ph?t tri?n thành công ty s?n xu?t g?m m? 
ngh? xu?t kh?u. Anh ???c ??a lên làm ph? gi?m ??c k? thu?t kiêm ?i?u hành Công
ty TNHH s?n xu?t và th??ng m?i N?m Vàng. Ong Lê H?ng Quang - ch?nh v?n ph?ng 
công ty - n?i v? ng??i c?ng s? c? v?c d?ng ??c bi?t c?a m?nh: “Phong làm vi?c
r?t n?ng n? và yêu ngh?. ??c bi?t c?u ?y c? kh? n?ng qu?n l?, ?i?u hành r?t t?t 
(gi?m s?t 180-250 công nhân). ?? là ng??i s?c s?o trong c?ch ?i?u ??ng
và s? d?ng nhân l?c”. 

M?i t?c c?a ng??i ?àn ông m?i b??c qua tu?i 39 ?? l?m ch?m nh?ng s?i b?c. H?n 
12 n?m làm v? g?m, kinh nghi?m c?a Phong s?c nh?y và tinh t? ??n m?c s?n ph?m
b? l?i nh? th? nào, ? ?âu, anh bi?t ngay nguyên nhân và ch?nh s?a ch?nh x?c. 
“Trong ngành g?m, nh?ng ng??i c? kinh nghi?m v? k? thu?t chuyên môn sâu nh?
Phong không nhi?u. Ch? c?n nh?n màu s?c s?n ph?m ?? bi?t ???c ngay nhi?t ?? là 
bao nhiêu. C?u ?y nh?n l?a trong l? s? bi?t ngay s?n ph?m ch?n hay ch?a,
c?n non hay ??t, c? ch?m thêm tr?u hay b?t k?n l? l?i” - ông Quang n?i. 

Anh em công nhân ??u n? ph?c “ông s?p t? hon” c?a m?nh trong công vi?c c?ng nh? 
cu?c s?ng. Thân h?nh nh? nh?ng tr? tu?, n?ng l?c c?a anh không nh? t? nào,
nhi?u ??ng nghi?p nh?n xét v? Phong nh? v?y. “Tôi qu? nh?t ? anh Phong là s? 
vui v?, nhi?t t?nh ch? d?n và g?n g?i v?i ng??i d??i m?nh. C?ch truy?n ??t
c?a ?nh ng?n g?n, d? hi?u, v?a n?i v?a thao t?c ngay t?i ch? nên ti?p thu nhanh 
l?m” - V? H?ng S?n, ng??i ?? làm vi?c v?i Phong b?y n?m, n?i. 

“Tôi là ng??i b?nh th??ng”

T?n Phong bên con g?i. “Con m?nh ch? h?c n?a ngày nên th?i gian c?n l?i vào ?ây 
h?c ngh?” - anh n?i - ?nh: K.Nguy?n

L?ch làm vi?c h?ng ngày c?a ph? gi?m ??c Phong k?n m?t. S?ng h?p v?i ban gi?m 
??c, tri?n khai công vi?c h?ng ngày cho 14 t? tr??ng, làm vi?c v?i c?c nh?m
k? thu?t, h??ng d?n tr?c ti?p cho công nhân t?i ch?, qu?n l? và gi?m s?t ch?t 
ch? m?i ho?t ??ng trong khu v?c s?n xu?t g?m (r?ng h?n 10.000m2)… Anh di
chuy?n xa theo gu?ng xo?y c?a công vi?c b?ng chi?c xe ??p r?t b?nh dân và ??c 
bi?t. 

Câu chuy?n t?nh yêu, t?m “nàng B?ch Tuy?t” c?a Phong c?ng gi?ng nh? câu chuy?n 
c? h?u trong c? t?ch. Khi ?i làm trong m?t c? s? s?n xu?t thu?c l?, anh g?p
ch? Trinh (sinh n?m 1973), c?ng ng??i ??ng Th?p. Trinh cao 1,6m, h?n h?n Phong 
m?t c?i l?ng. L?c ?? Trinh là công nhân, Phong là qu?n l?. Cô g?i hi?n lành,
?ôn h?u ?? c?m ph?c và d?n d?n yêu m?n ng??i thanh niên v?c d?ng nh? bé nh?ng 
thông minh, nhanh nh?n. Anh nh? l?i: “Ch?c gia ??nh Trinh th?y m?nh siêng
n?ng, th?t thà nên th??ng mà không ph?n ??i”. 

V?y là ??m c??i c?a “ch? lùn” và “nàng B?ch Tuy?t” di?n ra nh? trong m? v?i s? 
tham d? ?ông ??o c?a h? hàng hai bên. V??t qua nh?ng c?ch bi?t v? v?c d?ng
c?ng nh? không ?t ??nh ki?n c?a nh?ng ng??i xung quanh, h? ?? s?ng v?i nhau r?t 
h?nh ph?c. N?m nay con g?i l?n c?a h? ?? 19 tu?i, con trai ?t 16 tu?i.
Anh n?i: “?i?u tôi h?nh di?n nh?t trong ??i là c? ???c ng??i v? hi?n lành, vui 
v? và ??m ?ang. V? ch?ng tôi c? hai ??a con cao r?o, kh?e m?nh và r?t ngoan.
?? là ??ng l?c ?? tôi s?ng và làm vi?c. Tôi luôn d?y hai con ph?i r?ng h?c th?t 
t?t, ??ng ?? th?t h?c nh? cha ngày x?a”. 

Nh?ng l?c r?nh r?i Phong ch?m ch? theo d?i b?n tin th?i s? ho?c nhào vô b?p ph? 
v?. Anh c??i r?t t??i khi nh?n m?nh là ng??i kh? ??m ?ang b?p n?c. K?ch
th??c m?i v?t d?ng trong nhà anh v?n b?nh th??ng. Anh n?i: “Tôi không mu?n m?nh 
là ng??i t?o nên s? kh?c bi?t và bu?c nh?ng ng??i xung quanh ph?i ch?u
s? kh?c bi?t ??. Trong cu?c s?ng tôi luôn ngh? m?nh là ng??i b?nh th??ng, c?i 
g? ng??i ta làm ???c th? m?nh c?ng làm ???c. N?i th?t là tôi ch?a bao gi?
m?c c?m v? h?nh th? c?a m?nh. Ngh? ??n nh?ng ng??i ph?i ng?i xe l?n, nh?ng 
ng??i ph?i n?m m?t ch?, nh?ng ng??i không nghe, không nh?n th?y ???c, tôi c?m
th?y m?nh may m?n h?n h? nhi?u l?m”.

KH??NG NGUY?N

____________________

? ph? Hàng C?t (Hà N?i) c? m?t hàng n??c chè mang tên kh? ng? ngh?nh: “?i kh?p 
muôn n?i”. Ch? c?a n? - ch? lùn cao 1,1m - hôm leo lên ??nh Phanxip?ng ??
vi?t lên t?ng ??: “Ch? lùn ?i kh?p muôn n?i ?? ??n ?ây”.

K? t?i: Ch? lùn ?i kh?p muôn n?i   

Other related posts: