[SMCC] nhung cap vo chong doc dao nhat the gioi

Th? Sáu, 22/01/2010, 08:08

Nh?ng c?p v? ch?ng d?c dáo nh?t th? gi?i

TP - Ph?i nói ngay r?ng dây là nh?ng c?p v? ch?ng "ch?ng gi?ng ai", c?p thì cao 
nh?t - th?p nh?t, c?p thì chênh nhau quá l?n v? tu?i tác và l?i có c? nh?ng c?p 
v? ch?ng trúng s? t?i hai l?n..., v?a du?c t?p chí Chuy?n l? x? ngu?i c?a M? 
(OD) c?p nh?t gi?i thi?u.

   


1. C?p v? ch?ng nh? tu?i nh?t th? gi?i

M?c dù còn r?t nh? tu?i nhung ngu?i ta v?n d?ng ý làm l? thành hôn cho m?t bé 
gái ? Southlake, Texas, M? m?i lên 9 tên là Jayla Cooper k?t hôn cùng b?n trai 
Jose Griggs, 7 tu?i. 

Jayla Cooper m?c b?nh b?ch c?u dã 2 nam nên cu?c s?ng c?a em ch? tính t?ng ngày 
và u?c nguy?n cu?i cùng tru?c khi ra di c?a Cooper là du?c làm l? cu?i.

Ngu?i "ch?ng" c?a em cung là m?t b?nh nhân m?c b?nh hi?m nghèo dang di?u tr? 
t?i Trung tâm y t? nhi d?ng Dallas. 

Dám cu?i c?a 2 em du?c t? ch?c vào tháng 2/2009 v?i d?y d? nghi th?c, b?n bè 
c?a hai h? v?i quà t?ng, hoa và nh?ng l?i chúc t?t d?p. 

Sau khi t? ch?c hôn l? du?c hai tháng Jayla dã qua d?i vào ngày th? Tu 
1/4/2009.

   


2. C?p v? ch?ng "c?c c?ch" v? chi?u cao

Ch?ng cao v? th?p là d?c thù l?n nh?t c?a c?p v? ch?ng ngu?i Pháp tên là Fabien 
Preton sinh ngày 15/6/1968, cao 188,5 cm k?t hôn cùng ch? Natalia Lucius ? 
Seyssinet Pariset, sinh ngày 19/1/1966 cao ch? có 94 cm. 

Hôn l? c?a hai ngu?i du?c t? ch?c ngày 14/4/1990. 

Chi?u cao c?a 2 ngu?i chênh nhau t?i 94,5 cm và do chi?u cao d?c bi?t nhu v?y 
nên nhà c?a c?a h? xây d?ng cung r?t d?c dáo d? phù h?p v?i kích thu?c c?a m?i 
ngu?i.

   


3.C?p v? ch?ng chênh l?ch tu?i tác quá l?n

C? ông ngu?i Somali tên là Ahmed Muhammed Dore 112 tu?i m?i dây dã k?t hôn v?i 
ngu?i v? th? 6 m?i 17 tu?i ngu?i cùng làng tên là Safia Addulleh. 

Hôn l? du?c t? ch?c t?i Guriceel, Galgadoud và tuy thành v? thành ch?ng nhung 
d? tu?i c?a 2 ngu?i chênh nhau t?i g?n m?t th? k?, chính xác là 95 nam, "c?" 
ch?ng x?ng dáng tu?i k? c?a v?.

   


4. C?p v? ch?ng trúng x? s? t?i hai l?n cùng m?t s? gi?ng nhau

Dây qu? là chuy?n hy h?u có m?t không hai. Dó là c?p v? ch?ng ngu?i M? Eugene 
Sr, 81 tu?i và v? là Adeline, 74 tu?i có 3 ngu?i con. 

Nam 1996, dã trúng x? s? 2,5 tri?u USD trong lô s? t?ng tr? giá 10 tri?u USD và 
d?n nam 2007 l?i trúng ti?p m?t lô s? khác tr? giá 5 tri?u USD và d?c bi?t hon 
là có cùng m?t s? tuong t?.

   


5. C?p v? ch?ng doàn t? sau 60 nam xa cách

Sau 60 nam bi?t ly k? t? khi k?t hôn, c?p v? ch?ng ngu?i Nga Boris và Anna 
Kozlov dã du?c doàn t? vì tham gia quân d?i và ph?i s?ng ? ?n t?i Siberia. 

Khi k?t hôn h? m?i chua dây 20 nhung nay c? hai dã bu?c vào tu?i ngoài 80. Tuy 
xa cách lâu nhu v?y nhung c? bà Anna Kozlov v?n ? v?y ch? ch?ng trong su?t 60 
nam.

Qu? là m?t m?i tình chung th?y hi?m có c?a nhân lo?i n?a cu?i th? k? 20, d?u 
th? k? 21.

   


6. C?p v? ch?ng lùn nh?t th? gi?i

K? l?c này du?c trao cho c?p v? ch?ng ngu?i Brazil tên là Douglas Maistre 
Breger da Silva (sinh ngày 21/9/1969), cao 90 cm và v? là Claudia Pereira Rocha 
(sinh 6/9/1972) cao 93 cm. 

Dám cu?i c?a h? du?c t? ch?c vào ngày 27/10/1998 t?i Curitiba, Brazil và du?c 
tôn vinh là c?p v? ch?ng lùn nh?t hành tinh hi?n nay b?i l? chi?u cao c?a c? 
hai c?ng l?i không quá 183 cm.

   


7. C?p v? ch?ng vi d?i nh?t hành tinh

Vi d?i ? dây là d? cao to v? thân, trông không khác gì nh?ng ngu?i kh?ng l?. 

Dó là c?p v? ch?ng ngu?i Anh tên là Anna Swan Haining sinh ngày 6/8/1846, cao 
228 cm và ngu?i ch?ng Marin Van Buren Bates, sinh ngày 9/11/1837 cao 219 cm. 

Do cao l?n nhu v?y nên khi di l?i h? ph?i dùng d?n các phuong ti?n giao thông 
d?c bi?t. Dám cu?i c?a hai ngu?i du?c t? ch?c ngày 17/6/1871 t?i Luân Dôn và 
du?c xem là c?p v? ch?ng cao l?n, vi d?i nh?t trong l?ch s? con ngu?i.

   


8. C?p "v? ch?ng" chim cánh c?t d?ng gi?i

T?i vu?n thú San Francisco Zoo - M?, hi?n có m?t c?p v? ch?ng chim cánh c?t d?c 
màu lông tr?ng den r?t la, có tên là Harry và Pepper. 

Chúng có quan h? d?ng gi?i cách dây trên 6 nam, th?m chí chúng còn nh?n ?p n? 
m?t s? tr?ng cho nh?ng con chim khác và du?c xem là c?p v? ch?ng chim h?nh phúc 
nh?t t? xua t?i nay nhung nghe nói v?a m?i "ly thân" cách dây không lâu.

   


9. C?p v? ch?ng có cu?c hôn nhân dài nh?t th? gi?i 

V?i 85 nam chung s?ng, c?p v? ch?ng c? Herbert và Zelmyra Fisher ngu?i North 
Carolina, M? du?c xem là c?p v? ch?ng có cu?c s?ng hôn nhân dài nh?t th? gi?i. 

Tính d?n ngày 13/5/2009, hai c? dã chung s?ng v?i nhau du?c trên 85 nam. C? bà 
Zelmyra hi?n dã bu?c vào tu?i 101, còn c? ông Herbert dã qua tu?i 104 vào ngày 
10/7/2009 v?a qua. 

Hi?n nay c?p v? ch?ng già này v?n chung s?ng h?nh phúc t?i Brownsville, New 
Bera.

   


10. C?p v? ch?ng có cùng tên cùng h?

Dó là m?t c?p v? ch?ng ngu?i M? cùng tên là Kelly Hildebrandt ? Texas. C? hai 
nên v? nên ch?ng sau 8 tháng tìm hi?u trên Interrnet và du?c g?i chung là gia 
dình Kellys. 

Tru?ng h?p cùng h? cùng tên dôi khi là bình thu?ng nhung ? Âu M? l?i là r?t 
hi?m g?p và du?c xem là m?t trong s? nh?ng c?p v? ch?ng d?c dáo nh?t ? các qu?c 
gia này.

Kh?c Nam
Theo Net/OD -11/2009

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

 • » [SMCC] nhung cap vo chong doc dao nhat the gioi - Nguyen Hoang Bao Vu