[SMCC] nhung cach kiem tien tai nha

Nh?ng cách ki?m ti?n t?i nhà!
(Theo Kinh t? dô th? ) 

       
      ?nh minh ho?. 
   
Hanoinet - Kinh doanh da c?p là m?t trong nh?ng ho?t d?ng kinh doanh giúp b?n 
ki?m du?c khá nhi?u ti?n ngay c? khi dã ngh? làm khá lâu. 

N?u b?n mu?n có thêm thu nh?p nhung l?i không mu?n d?u tu nhi?u ti?n và v?n có 
th?i gian d? làm vi?c khác, b?n có th? tìm ki?m m?t công vi?c trong s? nh?ng 
g?i ý du?i dây. 


1. Kinh doanh da c?p

 

Kinh doanh da c?p là m?t trong nh?ng ho?t d?ng kinh doanh giúp b?n ki?m du?c 
khá nhi?u ti?n ngay c? khi dã ngh? làm khá lâu. Nh?ng vi?c b?n c?n làm r?t don 
gi?n, ch? c?n chào m?i du?c các thành viên khác tham gia vào tuy?n du?i c?a 
b?n. Khi dó b?n có th? qu?ng cáo v? s?n ph?m hay d?ch v? có liên quan tr?c ti?p 
t?i ho?t d?ng kinh doanh da c?p. 

 

Khi b?n dã có m?t tuy?n du?i dông d?o, b?n hoàn toàn có th? "ng?i mát an bát 
vàng", ngay c? khi b?n không còn qu?ng bá cho s?n ph?m c?a kinh doanh da c?p 
n?a thì b?n v?n ti?p t?c ki?m l?i du?c t? doanh thu c?a nh?ng thành viên tuy?n 
du?i. 

 

2. Ti?p th? an hoa h?ng

 

Hình th?c ti?p th? hu?ng l?i nhu?n t? hoa h?ng r?t gi?ng v?i ho?t d?ng kinh 
doanh da c?p. Trong hình th?c này, b?n cung ph?i qu?ng cáo s?n ph?m và d?ch v? 
c?a m?t công ty nào dó. Dôi khi h? cung mu?n b?n m?i chào thêm các thành viên 
khác d? có du?c thu nh?p l?n hon. 

 

Khái ni?m ti?p th? an hoa h?ng du?c áp d?ng ch? y?u v?i Internet. Theo dó, b?n 
s? du?c c?p cho m?t du?ng link d? qu?ng bá s?n ph?m ho?c d?ch v?. T? n? l?c 
qu?ng cáo c?a b?n v?i du?ng link du?c c?p dó, n?u công ty bán du?c bao nhiêu 
s?n ph?m hay d?ch v? thì b?n cung s? du?c thanh toán l?i nhu?n tuong ?ng theo 
m?c doanh thu dó. Du?ng link dùng d? ti?p th? c?a b?n ch?a m?t lo?i mã d?c bi?t 
d? ph?n m?m s? d?ng và theo dõi vi?c bán hàng c?a b?n. 

 

3. Công vi?c tu v?n

 

N?u b?n am tu?ng v? m?t v?n d? nào dó nhu công vi?c xây d?ng, pháp lu?t, y h?c, 
b?n có th? m? các d?ch v? tu v?n, khám ch?a b?nh phù h?p v?i chuyên môn và 
trình d? c?a b?n. M?i ngu?i s? tìm t?i nh? b?n giúp d? và tr? ti?n cho b?n vì 
s? giúp d? dó. Dây là công vi?c t?i nhà t?t nh?t v?i nh?ng ngu?i am hi?u ki?n 
th?c chuyên sâu. 

 

4. Ngu?i t? ch?c s? ki?n

 

Th? gi?i hi?n nay là m?t th? gi?i có nh?p d? kh?n truong, du?ng nhu lúc nào 
ngu?i ta cung b?n b?u v?i công vi?c, chính vì v?y nh?ng s? ki?n l?n nhu sinh 
nh?t, các d?p k? ni?m hay dám cu?i th?t khó khan d? t? gi?i quy?t. Dây chính là 
ch? d? các nhà t? ch?c s? ki?n "chen chân" vào. M?c dích c?a h? là d?m nhi?m 
nh?ng công vi?c mà m?t ngu?i ch? b?n r?n không th? d?m duong. 

 

Ngu?i t? ch?c s? ki?n có th? giúp cô dâu chu?n b? r?t nhi?u th? t?c d? làm dám 
cu?i mà có th? ph?i m?t t?i hàng nam m?i hoàn thành, ngu?i t? ch?c s? ki?n cung 
luôn du?c nh? d?n khi ai dó mu?n t? ch?c m?t b?a ti?c th?t dình dám,. 

 

5. Bán hàng trên Ebay

 

Ebay chính là m?t trang d?u giá l?n nh?t trên m?ng Internet và hi?n dã có m?t 
t?i Vi?t Nam. Dó cung là noi r?t nhi?u ngu?i dã ki?m du?c b?n ti?n. B?n cung có 
th? ki?m du?c chút gì dó t? nh?ng th? tu?ng dã b? di trong nhà kho c?a mình. 
B?n ch? c?n s?p x?p chúng l?i, ch?p m?t, hai b?c ?nh và sau dó upload lên eBay. 
N?u có ai dó tr? giá, khi dó b?n dã có thu nh?p t? nh?ng th? tu?ng nhu dã qu?ng 
di t? thu? nào. 

Theo DT Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Kính chúc quý khách m?t nam m?i an khang, th?nh vu?ng

Other related posts:

 • » [SMCC] nhung cach kiem tien tai nha - Nguyen Hoang Bao Vu