[SMCC] nhung bai hat ve trung thu

Nhà mình oi! em có m?t vi?c quan tr?ng mu?n nh? c? nhà giúp 1 tay. Tr? là nam 
nào em cung ph?i t? ch?c c?m tr?i trung thu cho các em thi?u nhi ? trung tâm. 
M?i vi?c dã s?n sàng r?i duy ch? có ph?n âm nh?c là em chua có thôi. Nam nào 
cung ra th? tru?ng mua dia nhung càng ngày, nh?ng bài hát v? trung thu càng 
chán. L?i s?p t?i ngày r?m tháng 8 r?i. Em kính nh? m?i ngu?i, d?c bi?t là 
nh?ng chuyên gia suu t?m nh?c nhu bác Qu?c, bác Vu cùng v?i em làm v? này. Ph?i 
th?a nh?n là có r?t nhi?u nh?ng bài hát thi?u nhi v? trung thu hay th?t. Nh?t 
là nghe nó vào dúng ngày t?t trung thu l?i càng th?y có khí th?. 
Em xin du?c chân thành c?m on c? nhà. Em cung b?t d?u mò m?m dây.
Name: Doan Duc Dan
Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
Skype name: doanducdan
Yahoo ID: love_music_83

Other related posts: