[SMCC] nhieu manh vo may bay roi tren dao phu quoc

Th? Tu, 28/05/2008, 08:33 (GMT+7)

Nhi?u m?nh v? máy bay roi trên d?o Phú Qu?c

ImageView

Nh?ng m?nh v? do ngu?i dân nh?t du?c t?i xã C?a C?n - ?nh: Thanh Hà

TT(Kiên Giang) - Kho?ng 10g30 ngày 27-5, ngu?i dân ng? t?i hai xã Gành D?u và 
C?a C?n, huy?n d?o Phú Qu?c (Kiên Giang) b?t ng? nghe ti?ng g?m rú và sau
dó là m?t ti?ng n? l?n phát ra trên không trung. Ít phút sau ngu?i dân phát 
hi?n m?t s? m?nh v? b?ng kim lo?i roi n?m r?i rác trên d?a bàn hai xã này.

Tr? v? t? hi?n tru?ng, chi?u cùng ngày, ông Ph?m Vu H?ng - ch? t?ch UBND huy?n 
d?o Phú Qu?c - xác nh?n v?i Tu?i Tr? thông tin trên và cho bi?t ngu?i dân
dã nh?t du?c sáu m?nh v? b?ng h?p kim nhôm (nam m?nh roi ? xã C?a C?n, m?t ? xã 
Gành D?u), kh? nang dây là nh?ng m?nh v? c?a m?t máy bay dã g?p n?n. Các
m?nh v? d?u có màu xám vàng, b? cháy sém, m?nh l?n nh?t dài kho?ng 1,4m, r?ng 
kho?ng 70cm, m?nh nh? nh?t kho?ng 20cm. R?t may ch? duy nh?t m?t m?nh v?
nh? roi làm th?ng mái tôn nhà m?t ngu?i dân ? xã C?a C?n, các m?nh v? khác roi 
? nh?ng v? trí xa nhà dân nên chua ghi nh?n thi?t h?i v? ngu?i và tài s?n.


Cung theo ông H?ng, d?i di?n c?a Co quan Qu?n lý bay VN xác d?nh khu v?c nói 
trên thu?c không ph?n qu?c t?, th?i di?m phát hi?n các m?nh v? không có máy
bay nào, k? c? máy bay quân d?i và dân s? c?a VN bay qua khu v?c này. Hi?n 
chính quy?n d?a phuong dã kêu g?i ngu?i dân trên d?o n?u phát hi?n ngu?i g?p
n?n thì t? ch?c c?u h? và báo ngay cho chính quy?n g?n nh?t d? t? ch?c ?ng c?u. 

H.T.DUNG   
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: