nhan tin cho dien thoai di dong mien phi

Mobile Phone [mp]di?n tho?i di d?ng (DTDD) d? g?i tin nh?n (SMS) d?n DTDD khác, 
b?n có th? truy c?p vào m?t s? website d? g?i tin. Hi?n nay, trên th? gi?i
có r?t nhi?u website g?i tin nh?n. Da s? website này d?u yêu c?u b?n ph?i dang 
ký tru?c khi s? d?ng d?ch v? b?ng cách di?n các thông tin vào m?t m?u (form)
gi?ng nhau. Sau khi di?n d?y d?, b?n s? nh?n du?c thông báo chúc m?ng b?n dã 
tham gia d?ch v?, s? hu?ng d?n b?n cách th?c s? d?ng d?ch v? ho?c s? kích
ho?t (Active Number). Nhu v?y, b?n dã có m?t "di?n tho?i di d?ng" b?ng website 
d? nh?n tin. Sau dây là m?t s? website d? s? d?ng và có th? g?i tin nh?n
mi?n phí t? Internet vào DTDD d? các b?n tham kh?o;

Mobile Phone [mp]
www.smsdriver.com/site/registerform.asp

Mobile Phone [mp]
www.free-sms-messages.com/

Mobile Phone [mp]
www.coolsms.dk

Mobile Phone [mp]
infogate.vnn.vn/infogate/vn/index.jsp

Mobile Phone [mp]
vinaphone.vnn.vn/sms/indexvn.jsp

Mobile Phone [mp]
www.1rstwap.com

Mobile Phone [mp]
www.free-sms.de/

Mobile Phone [mp]
www.icq.com
; B?n có th? vào website này, download chuong trình v? máy d? s? d?ng ho?c có 
th? nh?n tin tr?c ti?p t?i trang web này.

Mobile Phone [mp]
livelifecool.com/sms/index.asp
; không ph?i dang ký, giao di?n d?p, d? s? d?ng. Website cho phép b?n g?i t?i 
da 127 ký t? cho m?i thông di?p. D?c bi?t, b?n có th? g?i tin nh?n d?n t?t
c? các máy di?n tho?i di d?ng trên th? gi?i.

Mobile Phone [mp]
sms.huongsen.com/
; t?i website này b?n có th? g?i tin nh?n d?n các máy DTDD, ch?c nang tuong t? 
nhu chuong trình ICQ, b?n ch? c?n dang ký tài kho?n là có th? nh?n tin. Ngoài
ra, t?i website này, b?n có th? h?n th?i gian g?i tin nh?n trong nam. Sau khi 
h?n, website này s? g?i tin nh?n d?n ngu?i g?i dúng ngày, gi? mà b?n dã h?n.

Mobile Phone [mp]
sms.ac
; website cung cho phép nh?n tin vào DTDD c?a nhi?u nu?c trên th? gi?i, nhung 
ch? gi?i h?n cho m?i account ch? có th? nh?n 5 tin nh?n 1 ngày.

Other related posts:

  • » nhan tin cho dien thoai di dong mien phi