[SMCC] nhan 100 ngay mat cua nha van son nam

Th? Nam, 20/11/2008, 11:20 (GMT+7)

Nhân 100 ngày m?t c?a nhà van Son Nam: 

Ông già Nam b? dã có noi v? không l?nh l?o

Nhà van Son Nam v? v?i d?t tròn 100 ngày. Ba tháng qua, nh?ng ngu?i m?n m? ông 
dã d?c h?t tâm huy?t làm cho ông ngôi nhà d? ông yên ngh? cu?i d?i. Dó là
m?t vu?n m? d?c thù mang t?m vóc c?a m?t nhà van Nam b?... 

Bia m? không ghi theo ki?u truy?n th?ng, ch? gói g?n hai ch? Son Nam, ngu?i 
vi?ng m? s? c?m nh?n dây là "nhà" c?a ông già Nam b? - ?nh: THANH M?N 

Vu?n m? du?c làm theo l?i phá cách, dù bia m? ch? d? ng?n g?n "Son Nam 
(1926-2008)" nhung ngu?i di vi?ng s? c?m nh?n ngay dó là ngôi m? c?a ông già Nam
b?. 

V? v?i bình yên 

Nhà van n?m trong lòng nh?ng s?i, dá, hoa, cây c?nh... T?t c? các ch?t li?u 
du?c l?y t? thiên nhiên d? ngôi m? b?n v?ng v?i th?i gian. L?i vào là m?t con
du?ng bê-tông g?n s?i tr?ng ôm quanh n?m m?. S?i tr?ng bi?u trung cho thanh 
khi?t, hu vô, cho quy lu?t c?a tr?i d?t r?ng s?ng g?i thác quy, ai dã sinh
ra d?i thì d?u có ch?n d? v?. Ch?n dó, ngôi m? ông n?m g?i d?u lên m?t ng?n d?i 
c?. D?nh d?i có ba cây thiên tu? tu?ng trung cho van nghi?p c?a nhà van
mãi tru?ng t?n và du?c các th? h? ti?p t?c nghiên c?u, phát tri?n. 

N?m m? là hai kh?i dá liên k?t v?i nhau t?o thành l? âm duong, noi liên k?t 
gi?a tr?i và d?t. Trên n?n m? là chín ng?n sóng cách di?u bung ra tu?ng trung
cho d?ng b?ng sông C?u Long. Hình ?nh nh?ng g?n sóng trên n?m m? d?ng th?i cung 
g?i hình dôi bàn tay nâng niu trang sách. 

Toàn b? không gian quanh m? tr?ng c? nhung, trúc, hoa ngâu, nhài, trang d?, s? 
tr?ng... Tùy c?m nh?n c?a m?i ngu?i, ngu?i vi?ng m? tinh ý s? nh?n ra nh?ng
chi ti?t tinh t? ?n ý trong cách bài trí vu?n m? theo phong th?y nghia trang. 
Ch?ng h?n nhu bên ph?i m? có tám phi?n dá vòng cung và ba phi?n dá th?ng
hàng t?o liên k?t v?i nhau tu?ng trung cho vòng d?i 83 tu?i c?a nhà van. Nh?ng 
phi?n dá này làm n?n cho nh?ng b?i cây tu?ng trung cho m?t cánh r?ng, cho
s? yên bình... 

Vu?n m? thiên nhiên 

Vì vu?n m? không xây theo ki?u truy?n th?ng mà xây theo l?i phá cách nên t?m 
bia ngay l?i vào m? du?c d?t r?t vuông v?c, trang tr?ng th? hi?n s? tôn kính
c?a gia dình, ngu?i thân. Nh?ng dòng ch? kh?c trên bia dá: "...Ba oi! Lúc sinh 
th?i lòng ba luôn da di?t: "Thân không là lính thú/ Sao chua v? c? huong?/
Chi?u chi?u nghe vu?n hú/ Hoa lá r?ng, bu?n bu?n...". Ba oi, quê n?i mình ? 
mi?t th? Kiên Giang; m?t ch?ng du?ng xa l?m n?i ng?i ng?n... Các con các cháu
c?a ba, nh?t là nh?ng b?ng h?u thâm tình, s?c y?u, tu?i cao e khó b? t?i lui 
tham vi?ng. Gi? dây, h?t b?i khiêm nhu?ng gi?a dòng d?i xuôi ngu?c xin hãy
an ngh? noi m?nh d?t Bình Duong tình nghia, gi?a lòng Nam b? ru?t th?t thân 
thuong...". 

Dây là m?t do?n trích t? di?u van mà ngu?i con gái d?u lòng d?c hôm ti?n ông v? 
th? gi?i bên kia. Có l? vì th? mà câu ch? còn d?y c?m xúc d?u chua th?t
tròn tr?a. 

Di?m nh?n c?a vu?n m? là t?m bia dá phác h?a chân dung nhà van n?i lên gi?a 
nh?ng mênh mông khói sóng c?a "huong r?ng Cà Mau". Trong cõi mênh mông dó, ông
già Nam b? kh?c kho?i nh?t nh?nh van hóa, ngôn ng?, l?ch s? luu dân... cho ra 
d?i nh?ng truy?n ng?n, nh?ng biên kh?o v? sông nu?c, con ngu?i mi?n Nam.
Ông dúc k?t chúng l?i trong bài tho "Thay l?i t?a" c?a t?p truy?n ng?n Huong 
r?ng Cà Mau. D? r?i h?u th? kh?c m?c m?c theo l?i thu pháp Vi?t hai câu cu?i
c?a bài tho lên hai phi?n dá d?ng hai bên d?u m?: "Phong suong m?y d? qua du?ng 
ph?/ H?t b?i nghiêng mình nh? d?t quê..." 

V?y là ông già cung dã có m?t noi v? không l?nh l?o... 

Tác gi? thi?t k? vu?n m? c?a nhà van Son Nam là nhà diêu kh?c Nguy?n Van Anh 
(h?i viên H?i M? thu?t Vi?t Nam). T? th?i còn sinh viên, anh Anh dã r?t thích
d?c nh?ng tác ph?m c?a nhà van nên mu?n du?c t? tay thi?t k? vu?n m? cho ông. 
Toàn b? kinh phí huy?t m?, thi?t k?, xây, cham sóc m?... do Công ty c? ph?n
D?u tu xây d?ng Chánh Phú Hòa (ch? d?u tu nghia trang công viên Bình Duong) 
cham lo mi?n phí. 

Ngu?i th?c hi?n vu?n m? là nhà diêu kh?c Nguy?n Sánh (h?i viên H?i M? thu?t 
TP.HCM), ngu?i làm m? ngh? si nhân dân B?y Nam, m? nh?c si Tr?nh Công Son...
Anh Sánh cho bi?t: "Tôi mu?n gói h?t ch?t dung d?, phong suong, tìm tòi nghiên 
c?u c?a nhà van Son Nam vào vu?n m? c?a ông. Dù trên bia m? không ghi theo
ki?u truy?n th?ng nhu các m? thu?ng th?y, ch? gói g?n hai ch? "Son Nam" và nam 
sinh, nam m?t nhung nhìn vào dó, ngu?i di vi?ng s? th?y du?c m? c?a m?t
nhà van Nam b? ch? không ph?i ai khác. 

Hi?n nay m? v?a m?i hoàn thành, nghi?m thu, vài tháng n?a khi cây c? lên nhi?u, 
ng? vào bia t?o ph?n ?m cúng cho m? thì lúc dó vu?n m? s? d?p hon. Tôi mu?n
vu?n m? là noi giao luu, nh?n g?i gi?a ngu?i di vi?ng và ngu?i dã m?t, noi này 
không hi?n di?n s? l?nh l?o thu?ng th?y ? các nghia trang".

Theo THANH M?N - Pháp Lu?t TP HCM

>> 
Con du?ng dài c?a ngu?i di b?
>> 
H?t b?i nghiêng mình nh? d?t quê

Other related posts:

  • » [SMCC] nhan 100 ngay mat cua nha van son nam - Nguyen Hoang Bao Vu