[SMCC] nham hien te tham gia khai truong thu vien cho tre em khiem thi tai dai loan

Th? Hai, 28/01/2008, 18:51
http://xemtintuc.info/news/14/27/3109508/
Nh?m Hi?n T? tham gia khai truong thu vi?n cho tr? em khi?m th?

TPO - Hãng tin Tungstar cho bi?t ca si, di?n viên Dài Loan Nh?m Hi?n T? m?i dây 
dã tham gia vào l? khai truong thu vi?n cho tr? em khi?m th? t?i Dài Loan.

Nh?m Hi?n T? t?i l? khai truong thu vi?n 

Là ngu?i d?i di?n cho d? án thu vi?n này, Nh?m Hi?n T? cung dóng góp m?t kho?n 
d? xây d?ng thu vi?n cho các tr? em khi?m th?. 

Khi d?n tham gia l? khai truong, anh dã chu?n b? r?t nhi?u món quà cùng v?i 
nh?ng câu chuy?n c? tích, trong dó anh hóa thân vào các nhân v?t khác nhau d?
k? cho các em nghe.

Nh?m Hi?n T? nói: 

"Nh?ng em bé b? khi?m th? th?t thi?t thòi, các em không bi?t r?ng th? gi?i xung 
quanh d?p bi?t bao. Tôi ch? mu?n làm m?t di?u gì dó mang l?i ni?m vui cho
nh?ng em nh? thi?u may m?n này".

Thu vi?n này s? có nhi?u phòng d?c cho tr? em và n?i dung sách s? hu?ng d?n 
nh?ng tr? t? 3 d?n 12 tu?i.

Trên th?c t?, Nh?m Hi?n T? chua qua m?t tru?ng l?p dào t?o nào v? di?n xu?t mà 
anh xu?t phát t? m?t ca si du?c lang xê thành di?n viên. 

Nhung qua nh?ng vai di?n dáng chú ý, tài nang c?a anh d?n d?n du?c công nh?n. 

Nh?m Hi?n T? là di?n viên dã quen thu?c v?i các khán gi? Vi?t Nam qua các phim: 
Th?n diêu d?i hi?p, Ti?u ng?o giang h? và Bí m?t h? phách 

Other related posts:

  • » [SMCC] nham hien te tham gia khai truong thu vien cho tre em khiem thi tai dai loan