nhac world cup 2006 co net dan ca su quang

Sau khi d?c bài này xin các b?n vào link du?i dây d? download v? d?i chi?u

http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/6/24/153279.tno

Nh?c World Cup '06 có nét... dân ca x? Qu?ng!
C?p nh?t cách dây 2 gi? 40 phút
D?ng Ng?c Khoa

Ca si Shakira Feat

Ngay l?n d?u nghe do?n intro c?a Hips don't lie t?i l? khai m?c World Cup 2006, 
tôi liên tu?ng m?t di?u hò sông nu?c, nh?t là khi ca si linh xu?ng câu th?
4, nghe r?t gi?ng... Qu?ng Nam: "D? khoan d?/ khoan hò là/h?i" (
b?m vào dây d? nghe nh?c).

Di tìm b?n nh?c

"Ai nghe dia nh?c World Cup '06 chua? Th?y th? nào? T? th?y bài c?a Shakira còn 
hay hon Times of Our life. Y h?t h?i France 98 th?y bài The cup of life
c?a Ricky Martin hay hon bài hát chính, nh??".

"Bài mà hay phát trong các chuong trình c?a VTV3 tru?c các b?n tin là bài 
Celebrate the Day thì ph?i. Bài d?y cung r?t hay... Nhung mình thích m?i bài c?a
Shakira".

Dó là hai m?u trao d?i trên di?n dàn âm nh?c World Cup 2006 c?a H?i Nh?c si 
Vi?t Nam. V?y dâu là bài hát c?a Shakira? Dó chính là bài Hips don't lie (ph?ng
d?ch: L?c không thôi) v?i ph?n mix m?i nh?t c?a Bamboo. Qu? th?t, vào
http://www.metacafe.com/watch/135957/shakiras_hips_dont_lie/
nhìn h? l?c liên t?c, l?c m?i noi trên n?n ti?ng hát c?a Shakira Feat và Wyclef 
Jean, b?n s?... l?c lu theo và c?m nh?n th? nào là "hips don't lie"!

Admin c?a Website H?i Nh?c si VN di?n gi?i: "Sau khi du?c BTC chính th?c m?i 
di?n t?i l? khai m?c World Cup 2006, Shakira dã t?c t?c mix l?i single m?i
nh?t này d? mang tham d?. N?u nhu b?n dã t?ng mê m?n b?n g?c, t?ng l?c mông tùm 
lum theo giai di?u c?a b?n g?c thì b?n này s? khi?n b?n l?c m?nh hon n?a.
Giai di?u d?n d?p hon, mix thêm ti?ng reo hò c? vu n?a. M?t track hoàn h?o".

T?i CD FIFA World Cup '06 du?c chính th?c phát hành t?i D?c v?i hình bìa linh 
v?t su t?, intro ca khúc này ? v? trí 01 có t?a Bamboo và toàn bài ? v? trí
11, nhan d? Bamboo World Cup Mix. Tôi dã t?i Hips don't lie v? du?i d?ng MP3 d? 
ti?n b? so sánh v?i dân ca x? Qu?ng. Ch? ti?c tôi chua tìm ra nh?c b?n
cung nhu ph?n l?i ca khúc.

Trùng h?p ng?u nhiên?

Ph?n nh?c do?n intro và du?c l?p l?i t?i do?n coda, có th? "d?ch" sang l?i Vi?t 
nhu sau: "Hò/khoan d? hò/khoan. Khoan khoan/dô khoan d? hò/khoan. Khoan
khoan dô/khoan d? khoan d?/ h?i. D? khoan d?/khoan hò là/h?i". Ki?u linh xu?ng 
c?a Shakira và hát ph? h?a c?a nhóm Bamboo t?i do?n này l?i gi?ng y ki?u
hát k? và hát xô trong dân ca VN. Nó r?t g?i v?i không khí dông ngu?i l?p l?i 
l?i th? linh, t?o nên s?c m?nh t?p th?, mà ? dây là d?i bóng trên sân c?
du?i s? ch? huy th?ng nh?t c?a nh?c tru?ng. Cung có th? hi?u dó là ki?u hàng 
v?n c? d?ng viên hát vang theo hi?u l?nh c?a qu?n trò trên khán dài, c? vu
cho d?i bóng và cho tr?n d?u.

Nhung do?n nh?c nghe nhu... dân ca x? Qu?ng d?a trên ki?n gi?i nào? Nh?c si 
Thái Nghia, Ch? t?ch H?i Âm nh?c TP Dà N?ng nói: "Có th? dây là s? trùng h?p
ng?u nhiên nhung không dáng ng?c nhiên khi nh?ng nét nh?c phuong Dông du?c dan 
cài vào di?p khúc c?a bài hát này. Vì là ca khúc dành cho ngày h?i dông
ngu?i nên nh?c si sáng tác bi?t cách làm sao d? m?i ngu?i d? hát, d? nh?, d? hò 
theo nh?t. ? dây, h? dã ch?n thang 5 âm tuong t? ngu cung trong âm nh?c
VN. Chúng có nh?ng nh?p d?ng gây c?m h?ng h?i hè, nh?y múa. C?nh dó, câu nh?c 
g?m nh?ng cung tr?n là cung nói lên s? kh?ng d?nh, ch?c ch?n, t?o ra ni?m
tin có dích h?n hoi. Theo tôi, cu?c choi World Cup ngày càng nhi?u d?i bóng d?n 
t? châu Phi, châu Á nên có l? BTC cung chú tr?ng hon trong vi?c m?i nh?c
si sáng tác nh?ng ca khúc mang âm hu?ng phuong Dông, không ch? toàn phuong Tây 
nhu tru?c".

Nh?c si Truong Dình Quang, chuyên gia nghiên c?u suu t?m dân ca cho bi?t thêm: 
"Thang 5 âm g?m các n?t Do-Ré-Fa-Sol-La là thang âm don gi?n nh?t, khi ngu?i
linh xu?ng c?t lên là c? th? gi?i d? hát theo. Nh?c si M? Peter Sigher, t?ng ôm 
dàn Banjo Alto xu?ng du?ng ?ng h? VN cung s? d?ng thang âm này d? hát và
c? doàn bi?u tình dã hát theo ông. Thu?ng nó du?c dùng d? sáng tác các di?u hò 
sinh ho?t, lao d?ng c?a nhi?u dân t?c trên th? gi?i nên ? dây n?u nh?c World
Cup có s? "gi?ng dân ca x? Qu?ng" cung không l? l?m dâu. Do?n di?p khúc c?a 
Bamboo du?c hát l?p t?ng câu theo nh?p 2/4 là nh?p hành d?ng c?a t?p th? dông
ngu?i. G?n gi?ng là khi so sánh nó v?i Hò khoan: "Khoan b? hò/ khoan [Là hô 
khoan] Sông tôi ch?ng có (thuy?n) bóng thuy?n. Mong gì h?ng gió nh?ng mi?n
bi?n khoi [Là hô khoan]...". D?c bi?t gi?ng hon v?i Hò giã vôi, do nh?c si Vân 
Dông ghi l?i t? nam 1960 theo phong cách hát k? và hát xô sôi d?ng và m?nh
m?: "B? hò b?/ h?i [B?/ h?i]. Xích h?i hò/ khoan [Là hù là/ khoan]...".

Tuong d?ng

Còn nh? hôm khai m?c World Cup, sau khi nh?n tin m?t s? chi?n h?u v? nghi v?n 
c?a mình, tôi dã du?c tr? l?i t?c kh?c. Nhà tho Nguy?n T?n Si, Qu?ng Nam:
"Nghe nhu hò chèo ghe D?i L?c". Nhà báo Nguy?n Khoa Chi?n, B?n Tre: "Hèn chi 
nghe quen quá". Nhà giáo Nguy?n Minh Hùng, Dà N?ng: "Tu tu?ng l?n g?p nhau
sao?". Chuy?n ng? nhu dùa nhung nay dã có câu tr? l?i khá rõ. Nghi cho cùng, 
nhân lo?i t? m?t g?c mà ra. Âm nh?c s?n sinh t? lao d?ng nên nó có nh?ng nét
chung nh?t, d?c bi?t v?i nh?ng di?u hò. Bóng dá là trò choi và cung là lao d?ng 
nên b?n nh?c Bamboo World Cup Mix có do?n tuong d?ng dân ca Vi?t và nhi?u
nu?c khác cung là chuy?n duong nhiên. Nh?c si Thái Nghia nói: "M?t khi World 
Cup du?c t? ch?c t?i VN thì cái s? gi?ng ?y d?t khoát d?m nét hon!"

D?ng Ng?c Khoa
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nhac world cup 2006 co net dan ca su quang