[SMCC] nha van nguyen ngoc ngan va ki niem san khau

Nhà Van Nguy?n Ng?c Ng?n Và "K? Ni?m Sân Kh?u"

Ch? m?i phát hành chua d?y m?t tháng, cu?n sách "K? ni?m sân kh?u" c?a nhà 
van-MC Nguy?n Ng?c Ng?n dã du?c back order liên t?c. Ch? nhân m?t ti?m nh?c t?i 
San Jose t? v? ng?c nhiên trong giai do?n hi?n nay khi m?i th? d?u b? mang lên 
m?ng Internet và b? download, copy vô t?i v? thì tác ph?m m?i nh?t c?a MC n?i 
ti?ng nh?t t?i h?i ngo?i này l?i du?c nhi?u d?c gi? tìm mua và bán ch?y l? 
lùng. Ti?m c?a bà dã ph?i g?i trung tâm Thúy Nga, noi phát hành cu?n sách nói 
trên d? d?t thêm ít nh?t 3 d?t n?a.

"
Là khán gi? ái m? MC Nguy?n Ng?c Ng?n trên Paris By Night và cùng làm công vi?c 
d?n chuong trình cho các show van ngh?, tôi nôn nao ch? d?i ngày cu?n sách du?c 
phát hành và dã may m?n là m?t trong s? nh?ng d?c gi? d?u tiên t?i vùng San 
Jose hào h?ng c?m trên tay cu?n sách m?i còn thom mùi m?c. Sau khi d?c xong 
cu?n "K? ni?m sân kh?u", tôi th?t s? thích thú vì không ch? du?c bi?t thêm v? 
kinh nghi?m quý báu t? vi?c d?n chuong trình c?a m?t MC không d?i th? trong 
làng van ngh? Vi?t Nam, mà còn du?c h?c h?i nhi?u t? nh?ng bài kh?o c?u, suu 
t?m h?t s?c giá tr? liên quan d?n l?ch s?, van hóa và sân kh?u c?a ông.

Tôi g?i di?n tho?i xin phép tác gi? m?t bu?i trao d?i v? cu?n sách và du?c ông 
vui v? dành cho cu?c h?n sau chuy?n luu di?n Úc Châu.

THANH TÙNG: Ch? trong m?t th?i gian ng?n, cu?n sách "K? ni?m sân kh?u" c?a anh 
dã du?c back order d?n l?n th? ba t?i San Jose r?i. Ch?c anh cung bi?t v? thông 
tin này?

NHÀ VAN NGUY?N NG?C NG?N: Th?t ra có l? nh? s?c qu?ng bá r?ng rãi c?a Paris By 
Night và dây cung là l?n d?u tiên trong g?n 40 cu?n sách mà tôi dã in, tôi giao 
cho trung tâm Thúy Nga xu?t b?n và phát hành. Tru?c dây, theo thông l?, tôi 
luôn giao tác ph?m c?a mình cho các nhà xu?t b?n nhu Tú Qu?nh, Xuân Thu, T? 
L?c, hay Van Khoa. Lý do th? nh?t tôi giao cho trung tâm Thúy Nga xu?t b?n và 
phát hành b?i vì cu?n sách này liên quan d?n th?i gian ho?t d?ng chung v?i 
trung tâm Thúy Nga g?n 20 nam. Lý do th? hai vì nam nay ghi d?u tôi 65 tu?i, 
không bi?t v? huu lúc nào. Lý do th? ba vì trung tâm Thúy Nga s?p s?a th?c hi?n 
chuong trình Paris By Night s? 100, cho nên tôi mu?n d? l?i món quà luu ni?m 
gi?a quý v? khán thính gi? và d?c gi? c?a Nguy?n Ng?c Ng?n v?i tác gi? b?ng 
cu?n sách "K? ni?m sân kh?u".

T?i sao không g?i là "t? truy?n" ho?c "h?i ký" mà ch? don gi?n g?i là m?t quy?n 
sách?

NGUY?N NG?C NG?N: Thanh Tùng dã d?c qua quy?n sách này thì cung th?y dây không 
h?n là h?i ký. H?i ký là vi?t t?t c? nh?ng s? ki?n di?n ti?n trong su?t 20 nam 
sinh ho?t sân kh?u và h?i ký có nghia là truy?n d?t m?t kinh nghi?m s?ng hay 
m?t kinh nghi?m ngh? nghi?p. Kinh nghi?m dó có th? là kinh nghi?m thành công 
hay th?t b?i cho ngu?i duong th?i ho?c ngu?i d?i sau. Còn cu?n sách này bao g?m 
các ph?n kh?o c?u, suu t?m và m?c dích chính nhu tôi có thua v?i quý v? d?c gi? 
là nh?m tr? l?i hàng ch?c ngàn lá thu dã g?i v? cho trung tâm Thúy Nga nhung 
tôi không có th?i gian tr? l?i trên các chuong trình Paris By Night vì th?i 
lu?ng dành cho MC ng?n quá, không th? tr? l?i h?t du?c, nhi?u khi không d? ý, 
d? gây ng? nh?n. Ngoài ra, tôi cung mu?n nh?ng khán thính gi? và d?c gi? có cái 
nhìn hoi khác, hoi m?i v? th? gi?i ngh? si mà dôi khi ? bên ngoài không có co 
h?i dào sâu.

Bên c?nh vi?c chia s? nh?ng kinh nghi?m quý trong vi?c làm MC trong su?t 20 nam 
qua, anh còn khi?n nhi?u d?c gi?, trong dó có Thanh Tùng th?t s? ?n tu?ng v? 
nh?ng bài kh?o c?u và suu t?m h?t s?c giá tr? c?a anh.
NGUY?N NG?C NG?N: Di?u dó ph?n ánh m?t ph?n di?n ti?n mà Thanh Tùng và quý khán 
thính gi? dã th?y Nguy?n Ng?c Ng?n trên Paris By Night. G?c c?a Nguy?n Ng?c 
Ng?n là nhà giáo, sau dó chuy?n sang thành nhà van, r?i t? cái tên c?a nhà van 
m?i du?c ngu?i ta m?i sang sân kh?u. T? bàn vi?t d?n sân kh?u có m?t m?i liên 
h? m?t thi?t. Cách dây g?n 20 nam, khi tôi bu?c lên Paris By Night l?n d?u 
tiên, trong d?u tôi dã nghi d?n vi?c mang ki?n th?c c?a m?t nhà giáo và m?t nhà 
van lên sân kh?u, dùng sân kh?u nhu m?t di?n dàn d? ph? bi?n ki?n th?c v? van 
hóa, van h?c, l?ch s?, ca dao, t?c ng?.là nh?ng di?u mà các b?c cha m? t?i h?i 
ngo?i vì quá b?n r?n, không có di?u ki?n nói chuy?n v?i con cháu là th? h? th? 
hai, th? ba. Vì th?, tôi mu?n du?c thay th? các b?c ph? huynh nói chuy?n v?i 
th? h? tr? d? ôn l?i m?t vài ki?n th?c v? van hóa, l?ch s?, ca dao, t?c ng?.Dó 
là m?c tiêu khi tôi nh?n l?i d?n Paris By Night l?n d?u tiên. Dó cung là di?u 
mà tôi mu?n ghi l?i trong cu?n "K? ni?m sân kh?u" này.

Sau anh, dã có khá nhi?u nhà van, nhà tho, nhà bình lu?n th?i cu?c.khi du?c m?i 
làm MC cung dã di theo con du?ng mang ki?n th?c van h?c, l?ch s?, van hóa lên 
sân kh?u nhu anh. Nhung du?ng nhu ch? có anh thành công lâu dài cho d?n hôm 
nay. Theo anh thì t?i sao v?y?

NGUY?N NG?C NG?N: Tôi không bi?t có nên tr? l?i câu h?i này hay không. Ai dã 
t?ng d?c qua cu?n sách "K? ni?m sân kh?u" ch?c v?n còn nh? tôi c? nh?c di nh?c 
l?i mu?n tr? thành ca si thì c?n ph?i có nh?ng di?u ki?n nào, mu?n tr? thành MC 
ph?i c?n có nh?ng di?u ki?n nào. Di?u can b?n tôi v?n nh?n m?nh là y?u t? tr?i 
cho. S? h?c h?i c?a mình ch? góp thêm m?t ph?n nh? và s? h?c h?i, trau d?i c?a 
m?i ngu?i ch? là ph?n ph?. V?n li?ng tr?i ph?i cho m?i du?c. Ví d?, m?t ngu?i 
có th? h?c 10 nam d? có b?ng ti?n si van chuong nhung chua ch?c dã có th? vi?t 
du?c m?t câu tho ho?c m?t truy?n ng?n. Ngu?i ta ch? có th? tr? thành giáo su 
d?y van chuong hay vi?t v? van chuong nhung ngu?i ta không th? tr? thành m?t 
nhà van du?c, n?u tr?i không cho kh? nang sáng t?o. M?t ngu?i có th? h?c ra 
ti?n si âm nh?c d? tr? thành giáo su d?y nh?c nhung không th? thành ca si ho?c 
nh?c si du?c n?u tr?i không cho gi?ng ca hay ho?c óc sáng t?o d? sáng tác nh?c. 
Khi Thanh Tùng h?i t?i sao ngu?i này thành công, còn ngu?i khác thì không, theo 
quan ni?m c?a tôi, t?t c? ch? vì y?u t? tr?i cho mà thôi.

Anh không quen s? d?ng Internet thì làm sao anh có th? th?c hi?n nh?ng bài kh?o 
c?u, suu t?m v?i các nhân v?t và s? ki?n l?ch s? cách dây c? ngàn nam?

NGUY?N NG?C NG?N: Thanh Tùng nói tôi không quen s? d?ng Internet thì chua dúng. 
Tôi không bi?t s? d?ng Internet. Nhà tôi không có computer. (cu?i) D?n gi? này, 
tôi không hi?u Internet nghia là gì. T?t c? nh?ng gì du?c g?i là ki?n th?c c?a 
Nguy?n Ng?c Ng?n, th? nh?t là do trí nh? tr?i cho. Nh?ng gì tôi d?c t? lúc còn 
nh? ho?c m?i l?n ? b?c trung h?c và d?i h?c t? nh?ng bài báo, nh?ng cu?n sách 
thì may m?n tôi nh? du?c nhi?u. T? nh?ng gì nh? du?c, tôi dem ra dùng l?i mà 
thôi.

Trong xu hu?ng hi?n nay, khi c? th? gi?i d?u làm quen v?i Internet thì m?t nhà 
van, MC uyên bác nhu anh l?i t? ch?i công ngh? thông tin hàng d?u này. Ch?c 
ph?i có m?t lý do nào dó?

NGUY?N NG?C NG?N: Ngu?i M? thu?ng nói "I want to keep my life simple." Tôi mu?n 
gi? cu?c s?ng c?a mình don gi?n. Ngoài ra tôi cung còn có lý do cá nhân. Tôi 
m?t tin tu?ng nhi?u v? Internet. Có nh?ng trang Web loan tin không trung th?c. 
Có nh?ng thu n?c danh ho?c di?n dàn là noi mà ngu?i ta công kích, ch?i b?i 
nhau. Tôi không mu?n b?n tâm v? vi?c dó. Th?nh tho?ng cung có vài ngu?i b?n in 
ra m?t s? bài nói v? gi?i ngh? si dua cho mình d?c. Cùng trong gi?i ngh? si, 
tôi th?y nh?ng thông tin dó sai hoàn toàn. Tôi t? h?i t?i sao mình ph?i b?n tâm 
v?i nh?ng chuy?n nhu th? này, trong khi mình có m?t kh?i lu?ng khán gi? r?t 
dông, m?t kh?i lu?ng d?c r?t g?n bó v?i truy?n Nguy?n Ng?c Ng?n, mình c? di con 
du?ng th?ng và mình không ph?i b?n tâm, chia trí v?i nh?ng di?u dó.
Di nhiên, tôi cung hi?u th?i d?i toàn c?u hóa hi?n nay v?i Internet là phuong 
ti?n chuyên ch? nh?ng thông tin c?c k? quan tr?ng. Nó dua nhân lo?i d?n g?n v?i 
nhau hon. N?u thông tin dó xác th?c thì l?i cho chúng ta bi?t bao nhiêu. Ngu?c 
l?i, n?u không xác th?c, nó làm chúng ta b?n tâm, chia trí. Chính vì v?y mà tôi 
ng?i và không xem Internet.

Là ngu?i mi?n B?c và cung không ph?i là fan c?a c?i luong, nhung anh l?i dành 
h?n hai chuong trong cu?n "K? ni?m sân kh?u" d? vi?t v? "T? ngh? hát xu?ng" và 
ngu?n g?c c?a quan ni?m "Xu?ng ca vô loài" v?i nh?ng nghiên c?u và phân tích 
r?t giá tr?. B?ng cách nào anh vi?t du?c nhu v?y?

NGUY?N NG?C NG?N: Trong chuong "Kinh nghi?m MC" du?c t? Th?i Báo ? Toronto, 
Canada g?i là quan tr?ng nh?t cho nh?ng ai mu?n làm MC, tôi dã m?o mu?i trình 
bày 10 di?m du?c dúc k?t t? kinh nghi?m cá nhân c?a mình. Trong dó có m?t di?m 
mà ch?c Thanh Tùng còn nh? là mu?n làm MC, di?u quan tr?ng nh?t là không k? th? 
lo?i nh?c. B?n thân tôi theo trào luu ? Vi?t Nam ch? thích nh?c thính phòng, 
nh?c ti?n chi?n, nh?c Tr?nh Công Son.nhung khi bu?c chân vào công vi?c MC, di?u 
d?u tiên, tôi ph?i g?t b? s? thích riêng tu d? tôi th?y r?ng t?t c? các lo?i 
nh?c d?u có giá tr? riêng, d?u có ch? d?ng riêng c?a nó, ch?ng h?n nhu t? nh?c 
gi?t, nh?c quê huong, nh?c thính phòng, nh?c tr?.M?t ngu?i làm MC ph?i tìm hi?u 
và ph?i bi?t rõ t?t c? các lo?i nh?c. Không ph?i vì mình thích nh?c Ph?m Duy, 
nh?c Van Ph?ng, Tr?nh Công Son nên ch? bi?t v? lo?i nh?c dó. Khi bu?c chân vào 
làm MC, tôi b?t d?u ph?i d?c t?t c? các lo?i sách t? h?i ký c?a các d?o di?n 
ho?c di?n viên c?i luong, hát b?i, ho?c nh?ng nghiên c?u t? ông Tr?n Van Khê, 
h?i ký c?a bà B?y Nam, c?a bà Tùng Long, ho?c b?t c? m?t lo?i h?i ký nào liên 
quan d?n ngh? thu?t sân kh?u, mi?n B?c v?i ? dào, ca trù, mi?n Nam v?i hát b?i, 
c?i luong, tôi d?u d?c h?t d? mình có v?n li?ng ki?n th?c.
Thí d?, khi tôi gi?i thi?u anh Thành Du?c hay cô Phu?ng Liên trên sân kh?u 
Paris By Night, ho?c khi nói chuy?n v?i ngh? si Van Chung ho?c so?n gi? Vi?n 
Phuong, tôi hi?u mình ph?i có m?t chút gì d? nói chuy?n v?i ngu?i ta. Chính 
nh?ng lý do dó dã dòi h?i tôi ph?i tìm d?c nh?ng quy?n sách v? sân kh?u nhu hát 
b?i và c?i luong.

THANH TÙNG: Hi?n nay dang có xu hu?ng "ngu?i ngu?i làm MC- nhà nhà làm MC". Ca 
si cung mu?n làm MC. Nhà van, nhà tho, bình lu?n gia, nh?c si, bác si, lu?t su, 
linh m?c, hòa thu?ng, ch? nhà hàng, th?m chí b?u show cung mu?n nh?y lên sân 
kh?u làm MC. H?i ra, h? cho bi?t vì th?y ông Nguy?n Ng?c Ng?n làm MC thành công 
quá nên cung mu?n b?t chu?c. Anh nghi sao v? hi?n tu?ng này?

NHÀ VAN NGUY?N NG?C NG?N: Tôi r?t hân h?nh du?c nghe di?u dó. Nhung tôi không 
dám nh?n mình gi?ng nhu Tiger Woods là ngu?i dã làm cho Golf lên cao và ph? 
bi?n trên toàn c?u. Tru?c tôi dã có r?t nhi?u ngu?i làm MC. Ngay c? Paris By 
Night tru?c khi tôi bu?c vào c?ng tác dã có anh Joe Marcel, Tr?n Van Tr?ch, 
Vi?t Th?o, Ng?c Phu, La Tho?i Tân, Kim Anh, Tr?n Qu?c B?o, Elvis Phuong, Khánh 
Ly, sau dó d?n anh D? Van (dài BBC), anh Lê Van (dài VOA) r?i m?i d?n Nguy?n 
Ng?c Ng?n. Có th? vì tru?c dây, ngu?i ta dánh giá MC ho?c ngu?i ta không dành 
cho MC m?t ch? d?ng, ho?c chính nh?ng ngu?i làm MC không nghi vai trò c?a h? là 
quan tr?ng ngoài vi?c gi?i thi?u m?t bài hát ho?c k? m?t câu chuy?n vui. D?n 
khi tôi dua ra du?c hu?ng c?a mình là dùng di?n dàn Paris By Night d? chuyên 
ch? nh?ng ki?n th?c mà các em, các cháu ? th? h? th? hai này c?n nh? v? l?ch s? 
và van chuong Vi?t Nam. May m?n, vi?c tình c? tôi nghi ra hu?ng dó l?i khi?n 
cho nhi?u ngu?i c?m th?y MC có ch? d?ng quan tr?ng.
Khi anh Nam L?c tr? l?i ph?ng v?n c?a, anh cung nói c?m on anh Nguy?n Ng?c Ng?n 
vì anh ?y là nhà van. Anh dùng nh?ng l?i trau chu?t và làm cho ch? d?ng c?a MC 
du?c ngu?i ta chú ý hon. Tôi cung ghi nh?n m?t s? ý ki?n nhu th?. Và n?u qu? 
th?t tôi có góp m?t ph?n nào trong bu?c d?u làm cho ch? d?ng c?a MC du?c quan 
tr?ng thì dó là di?u mà tôi l?y làm r?t hãnh di?n.

Vì anh dã nâng MC lên v? trí quan tr?ng trên sân kh?u và cung vì anh dã quá 
thành công trong vai trò MC, cho nên có v? nhu s? là nhi?u áp l?c và cung s? là 
m?t thách th?c l?n cho các MC tr? mu?n ti?p bu?c anh, d?c bi?t trên Paris By 
Night trong tuong lai?

NGUY?N NG?C NG?N: Tôi có gi?i thi?u 4 ngu?i vào Paris By Night. Nhu tôi dã ghi 
l?i r?t rõ trong cu?n sách "K? ni?m sân kh?u" v?a m?i phát hành, d?u tiên là 
m?t ngu?i ? Florida, m?t ngu?i ? San Francisco, m?t ngu?i ? Houston và m?t 
ngu?i ? nam Cali. Dó là nh?ng ngu?i mà tôi dã gi?i thi?u có tính cách thúc d?y. 
Nhung trung tâm Thúy Nga c? lu?ng l? chua mu?n dùng. Cho d?n nay ch? m?i dùng 
bác si Nguy?n Van Th?nh ? Houston.

Có 3 chuong trình c?a Thúy Nga Paris mà tôi nh?t d?nh không tham d? là "Tuy?n 
l?a ca si", "Celebrity Dancing" (1 và 2) v?i m?c dích t?o co h?i cho bác si 
Th?nh. Ngay t? khi anh S? Phú m?t, Lê Uyên Phuong, Lê H?u Hà (thua tôi 1 tu?i), 
Tr?nh Công Son.l?n lu?t ra di, m?i l?n có m?t ngu?i n?m xu?ng ho?c không may b? 
tai bi?n m?ch máu não thì tôi l?i gi?c Thúy Nga Paris.
"Anh Lai oi, v?i M?, luôn luôn ph?i có m?t ngu?i back up. Anh tuy?n MC di d? 
n?u ch?ng may có gì d?t ng?t mà tôi không làm du?c thì có ngu?i thay th?". Bu?c 
ban d?u, tôi d? d?nh r?ng n?u trung tâm Thúy Nga nh?n m?t s? ngu?i vào làm MC, 
thì tôi và cô K? Duyên v?n làm. Nhung s? xen k? ngu?i m?i vào cùng làm chung, 
v?a là d? hu?n luy?n, v?a d? th? sân kh?u. Tôi s? d? ngu?i dó gi?i thi?u kho?ng 
5 ti?t m?c d?ng riêng và cùng gi?i thi?u chung v?i tôi ho?c cô K? Duyên d? th? 
ph?n ?ng khán gi? nhu th? nào. D?n d?n, tôi s? rút lui, có th? m?t nam ch? làm 
m?t chuong trình vào d?p Christmas, ho?c các chuong trình ch? d? quan tr?ng nhu 
"Hu?- Sài Gòn- Hà n?i", "Chân dung ngu?i ph? n? Vi?t Nam".Còn các chuong trình 
d?i nh?c h?i thì tôi b?t d?u nhu?ng b?t l?i vì tu?i dã l?n, ch?ng bi?t lúc nào 
s? thôi.
Tôi có gi?i thi?u nhi?u ngu?i v?i trung tâm Thúy Nga nhu v?y nhung cho d?n nay 
thì quý v? cung th?y trung tâm Thúy Nga ch? m?i dùng anh Nguy?n Van Th?nh mà 
thôi. Anh Th?nh cung ch? m?i c?ng tác v?i trung tâm 3 chuong trình nên cung 
chua bi?t ph?n ?ng c?a khán gi? nhu th? nào.

Trong cu?n "K? ni?m sân kh?u", ? trang 187, anh so sánh gi?a gi?i c?m bút và 
gi?i ngh? si nhu sau: "Trên th?c t?, nh?ng b?t hòa gi?a ngh? si v?i nhau n?u có 
cung không kéo dài du?c lâu b?i luôn luôn có nh?ng ngh? si thân h?u ho?c b?u 
show d?ng ra hòa gi?i. Và quan tr?ng hon n?a, ngh? si có ghét nhau cung thu?ng 
ch? lèm bèm vài câu ho?c không hát chung show v?i nhau ch? không có s?n ngòi 
bút trong tay d? dem nhau lên m?t báo mà m?t sát. Ngu?i c?m bút lúc nóng gi?n 
thu?ng khó ki?m soát du?c chính mình nên dôi khi tuôn ra nh?ng l?i "c?n tàu, 
ráo máng" dù chuy?n ch?ng dáng gì. Vì v?y dã l? vi?t bài d? kích nhau r?i thì 
r?t khó nhìn l?i m?t nhau".
Li?u anh có bi quan quá khi nh?n xét v? gi?i c?m bút nhu th? không?
NGUY?N NG?C NG?N: Không! Thanh Tùng luôn nh? r?ng tôi c?m bút tru?c khi c?m 
micro. Tôi vi?t van, vi?t báo khi m?i ra h?i ngo?i vào nam 1979. D?n nam 1982, 
nghia là hon 10 nam sau, tôi m?i làm MC. Có th? nói, tôi c?m micro ch? m?i 20 
nam, nhung c?m bút thì dã hon 30 nam. Và tôi v?n ti?p t?c c?m bút. Nhu trong 
l?i m? d?u cu?n sách, tôi dã vi?t: "Dây ch? là nh?ng nh?n xét c?a cá nhân". Dã 
g?i là nh?n xét cá nhân thì m?i ngu?i d?u có nh?n xét riêng. V?i tôi, nh?n xét 
dó là dúng vì tôi ? v?i ngh? si, di chung v?i ngh? si 20 nam r?t ít va ch?m. 
Nhung trong báo gi?i, chúng ta th?y nh?ng bài khen nhau, và chúng ta cung th?y 
r?t nhi?u bài công kích. V?i cá nhân tôi, tôi v?n cho r?ng nh?n xét v? gi?i c?m 
bút nhu v?y là dúng.

N?u có m?t nhà van nào dó nh?n xét r?ng tác ph?m c?a ông Ng?n bán ch?y. Nhung 
di?u dó không có nghia ông Ng?n là m?t nhà van dúng nghia và ông Ng?n vi?t van 
hay. Anh nghi sao v? nh?n xét này?
NGUY?N NG?C NG?N: Tác ph?m bán ch?y không có nghia là van hay. Nhung tác ph?m 
không bán ch?y cung không có nghia là van hay. Tôi là ngu?i dua tác ph?m ra 
công chúng gi?ng nhu m?t ngh? si dua ti?ng hát ra khán gi? thì mình ph?i ch?p 
nh?n m?i s? phê bình. Ngu?i M? g?i là "Honest Opinion". Thí d? bây gi? có m?t 
ngàn ngu?i d?ng tru?c m?t Nguy?n Ng?c Ng?n và nói r?ng truy?n c?a ông vi?t d? 
quá. Tôi có th? bu?n nhung tôi không bao gi? gi?n vì dó là quy?n nh?n xét c?a 
m?i ngu?i. N?u mình không ch?u d?ng n?i nh?n xét dó thì mình không nên ra công 
chúng, mình không nên vi?t van. Dó là quan ni?m r?t rõ c?a tôi.

Th?i gian tôi làm Ch? t?ch Van bút, trong d?p di h?p Van bút ? B? Dào Nha, tôi 
nh? m?t ông nhà van Anh d?ng tru?c di?n dàn và nói r?ng: "Ngày nào b?n nghe m?t 
ngu?i phát bi?u m?t di?u khác v?i ý c?a mình mà mình còn c?m th?y gi?n thì ngày 
dó b?n chua hi?u t? do tu tu?ng là gì". D?i v?i tôi, t?t c? nh?ng phán doán, 
phê bình, nh?n xét c?a ngu?i ta, mình d?u ph?i ch?p nh?n v?i di?u ki?n ph?i 
dúng nhu ngu?i M? nói "Honest Opinion" (ý ki?n thành th?t). Tuy nhiên, tôi 
không th? ch?p nh?n vi?c ph? báng và vu cáo. Hai thái d? này có biên gi?i r?t 
rõ. Thí d? n?u có ai dó nói truy?n này c?a ông Ng?n vi?t d? quá, b? c?c d?, van 
chuong lôi thôi, d?c không ra gì thì dó là phê bình và dó là nh?n xét mà tác 
gi? ph?i ch?p nh?n. Nhung n?u nói r?ng cu?n truy?n này ông an c?p c?a ngu?i 
khác ho?c nói r?ng cu?n này ông Ng?n tuyên truy?n cho C?ng s?n thì dó là vu 
cáo. Hai chuy?n dó khác nhau xa l?m.

N?u chúng ta không phân bi?t du?c s? phê bình và ph? báng thì dôi khi d?n d?n 
tòa án. Chúng ta s?ng ? M? hon 30 nam mà v?n chua hi?u th? nào là t? do báo 
chí, t? do ngôn lu?n. Cho nên, c?ng d?ng chúng ta hon 30 nam nay luôn x?y ra 
nh?ng tranh cãi b?i vì ngu?i ta không phân bi?t rõ biên gi?i c?a vi?c nh?n xét- 
phê bình và vu cáo- ph? báng.

Ng?c H?, Ng?c Liên, Minh Tuy?t, Thanh Hà, Chí Tài, Ki?u Linh.nh? anh mà c?ng 
tác du?c v?i trung tâm Thúy Nga và n?i ti?ng d?n hôm nay. Gi?i van ngh? h?i 
ngo?i hi?n nay dang có l?i d?n r?ng mu?n du?c n?i ti?ng thì ph?i l?y lòng ông 
Nguy?n Ng?c Ng?n vì ông Ng?n du?c ví nhu "b? già" có d?y d? quy?n sinh sát d?i 
v?i s? ph?n c?a các ca si, ngh? si. H? theo ông Ng?n thì s?ng, còn ch?ng ông 
Ng?n thì ch?t. Chuy?n này có th?t không anh?
NGUY?N NG?C NG?N: (cu?i) Ai nói di?u dó thì h? dánh giá tôi cao quá. Tôi không 
có giá tr? d?n c? dó dâu (cu?i). N?u tôi có v? trí nhu th?, tôi cung không dám 
nh?n. T?t c? nh?ng ngu?i g?n gui làm vi?c v?i Thúy Nga lâu nam t? ngày tôi bu?c 
chân vào nhu B?o Hân, Th? Son, Don H?.khi nghe l?i d?n dó ch?c ch?n s? th?y sai 
vì th? nh?t, tôi là ngu?i r?t công b?ng. Th? hai, tôi r?t thu?ng nâng d? nh?ng 
ngu?i có kh? nang và t?o di?u ki?n cho ngu?i ta. Và chua bao gi? tôi h?i m?t 
ngu?i r?ng tôi dua cô vào (trung tâm Thúy Nga) cô ph?i tr? cho tôi $100. Tôi 
chua bao gi? d?t di?u ki?n khi tôi gi?i thi?u b?t c? ngu?i nào và cung chua bao 
gi? tôi dòi h?i ngu?i nào dó ph?i l?y lòng mình.

Tôi th?y m?t ngu?i có kh? nang thì tôi thu?ng t?o di?u ki?n cho ngu?i dó phát 
tri?n kh? nang c?a mình. Tôi quan ni?m nh?ng ngu?i may m?n trong van ngh? là 
nh?ng ngu?i có co h?i. Nhung ngu?i dó có gi? du?c hay không là chuy?n c?a ngu?i 
ta. Còn vi?c mình t?o co h?i cho ngu?i ta lên sân kh?u là chuy?n c?a mình nhung 
chua ch?c ngu?i dó ? du?c lâu vì n?u Tr?i không cho, mà trong chuyên môn, chúng 
ta thu?ng g?i T? không dãi thì ngu?i dó không d?ng l?i lâu.
Nói tóm l?i, tôi không có power l?n nhu l?i d?n dãi mà Thanh Tùng dã nghe dâu.

Th? còn tình c?m gi?a anh và các MC khác thì sao ??
NGUY?N NG?C NG?N: Mình không nói chuy?n trong lòng du?c vì trong lòng thì mình 
ch?u. Nhung d?i v?i b? ngoài thì giao tình gi?a tôi v?i các MC thì ai cung d?u 
t?t c?. Ch?ng h?n nhu tôi g?p Thanh Tùng thì Thanh Tùng d?i v?i tôi v?n th?. 
Tôi g?p Tr?nh H?i, Vi?t Th?o (Vi?t Th?o r?t thân v?i tôi), Nam L?c là ngu?i tôi 
r?t quý. Hai ngu?i MC mà tôi d? c?p trong cu?n sách "K? ni?m sân kh?u" là anh 
Nam L?c và Vi?t Th?o, là nh?ng ngu?i mà tôi dã cùng di show và dã d?ng chung 
sân kh?u. Nói chung, t? 18 nam nay, khi làm vi?c, tôi không có va ch?m nào d?i 
v?i b?t c? các ngh? si, k? c? MC.

Nhà van, MC Nguy?n Ng?c Ng?n hôm nay dang có t?t c? m?i th? mà nhi?u ngu?i mong 
mu?n: ti?n b?c, danh v?ng, uy tín l?n quy?n l?c. Có v? nhu hi?n nay anh không 
thi?u di?u gì c??

NGUY?N NG?C NG?N: (tr?m ngâm r?i b?t cu?i l?n) ? trên d?i này không ai không 
thi?u cái gì em à. M?i ngu?i d?u có nh?ng uu tu riêng. Tôi không bi?t tr? l?i 
th? nào khi em h?i nhu v?y. Có th? em ch? nhìn b? ngoài thôi. Tôi cung có nhi?u 
tran tr? c?a riêng mình mà bu?i trò chuy?n hôm nay có l? không ti?n nói ra.

Xin c?m on nhà van, MC Nguy?n Ng?c Ng?n dã dành cho Thanh Tùng bu?i trò chuy?n 
thân tình và th?ng th?n này. 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts:

  • » [SMCC] nha van nguyen ngoc ngan va ki niem san khau - Nguyen Hoang Bao Vu