nha sang che tay ngang

Nhà sáng ch?... tay ngang

19-08-2006 22:54:27 GMT +7

Nhà sáng ch? Nguy?n Thanh Long v?i s?n ph?m gh? massage
Thu?ng tr?c trong d?u v?i câu h?i "t?i sao" dã giúp ông mày mò nghiên c?u, tính 
toán và s?n xu?t thành công nhi?u s?n ph?m có tính nang vu?t tr?i nhu: Xe
lan ch?y b?ng nang lu?ng m?t tr?i; b? ch?ng hao xang; gh? massage, robot cá 
ch?ng ng?p và dang ti?p t?c công trình nghiên c?u xe hoi ch?y b?ng s?c gió

Nhãn hàng c?a cu?n Thanh Long dã tr? nên quen thu?c v?i các nhà th?u xây d?ng 
l?n. Tuy v?y, danh ti?ng và s?n ph?m c?a ông ch? du?c ngu?i trong gi?i truy?n
mi?ng cho nhau. Và chúng tôi trong m?t l?n tò mò dã bi?t d?n, d?i lo?i r?ng: 
"Tay dó v? co khí, không có th? gì không nghi ra và không làm du?c".

Tôi d?n tìm ông trong can nhà khang trang ? khu ph? 8, Bình Hung Hòa, Bình Tân 
- TPHCM và h?t s?c b?t ng? khi ch?ng ki?n nh?ng s?n ph?m, nh?ng ý tu?ng m?i
l? cung nhu nh?ng thang tr?m v? cu?c d?i c?a m?t nhà sáng ch? tay ngang! Ông là 
Nguy?n Thanh Long, 40 tu?i, ngu?i con c?a vùng d?t Di?n Bàn - Qu?ng Nam.

T? mong u?c làm cho cha chi?c cày

Gi?a ti?ng chuông di?n tho?i c?a b?n hàng réo liên t?c, ti?ng hàn xé tai và 
khách kh?a ra vào liên t?c, gi?ng ông ng?t quãng khi nói v? th?i tho ?u c?a
mình.

Ông sinh ra trong m?t gia dình nghèo, thu?n nông, dông con. "Nhìn nhà ngu?i ta 
giàu có, s?m du?c con trâu, cái cày, còn cha tôi thì làm ru?ng ch? b?ng cái
cu?c và s?c ngu?i"- ông tr?m gi?ng nh? l?i. Mu?i tu?i, c?u bé ?m qu?t queo ng?i 
d?i cha di làm d?ng v? mà trong lòng luôn day d?t. Không chia s? du?c gánh
n?ng v?i cha, c?u mày mò l?p ghép nh?ng m?nh s?t v?n v?i mong u?c làm ... chi?c 
cày. Chi?c cày thành công nhung ch? bé d?n d?, cài vào con chó nhu trong
chuy?n cây kh? d? cày. Cha cu?i, d? lu?ng nhìn c?u con bé nh?. "Cha r?t vui, 
con c? mày mò nghiên c?u, n?u thích, l?n lên nh?t d?nh s? làm du?c nhi?u th?
".

Xe lan ch?y b?ng nang lu?ng m?t tr?i

Gi?a vùng quê nghèo ?y, c? d?n v? lúa, c?u l?i sáng ch? ra m?t th? gì dó, lúc 
thì cái máy xúc, khi thì cái máy tu?t, bé xíu. Nhung cha c?u v?n c? khuy?n
khích con.

T?t nghi?p THPT, kinh t? gia dình không cho phép c?u h?c lên. C? g?ng l?m, ông 
m?i ra h?c ? Nhà máy Ch? t?o máy và công c? s? 1, Hà N?i du?c 3 nam. Khi
dã c?ng tay ngh?, ông tr? v? quê và dã t?ng ch? t?o thành công máy xúc, máy 
tu?t lúa.

Nhung nh?ng chi?c máy ?y thành công v?n không bi?t bán cho ai. C?t v?n, n? n?n, 
ông theo b?n bè sang Lào làm công nhân xây d?ng. Sau 5 nam làm thuê tr?
v?, tr? h?t n? nhung d?i s?ng v?n không thoát ra kh?i cái nghèo. Nam 1997, ông 
quy?t d?nh khan gói vào TPHCM v?i ý nghi: "? trong ?y kinh t? phát tri?n,
n?u mình ch? t?o ra du?c th? gì ch?c ch?n s? có ngu?i mua b?n quy?n và ?ng d?ng 
vào s?n xu?t". C? gia dình d?u ph?n d?i. Còn ông thì quy?t chí lên du?ng.

Làm d? ngh? d? t?n t?i

D?n bây gi?, m?i ngõ ngách c?a d?t Sài thành không ? dâu mà ông không bi?t. Ch? 
vì lúc m?i d?t chân d?n, ông s?ng b?ng ngh? ch?y xe ôm h?ng dêm, ban ngày
ai kêu gì làm n?y. Ti?n thu du?c t? ch?y xe, ông thuê phòng tr? và chi dùng cho 
gia dình 5 mi?ng an. Ti?n công làm ban ngày ông dành d?m l?i cho d?n khi
mua du?c nh?ng chi?c máy c?t, ti?n, hàn. Và ông quy?t d?nh ch?n c?a cu?n làm 
s?n ph?m kh?i nghi?p. Không có tru?ng l?p dào t?o, ông t? mày mò, bí d?n dâu
tìm tài li?u h?c d?n d?y. Di l?c tìm ki?n th?c ri?t, thành ra nhà sách l?n, bé 
? thành ph? này ông d?u bi?t. Cu?n sách nào giá tuong d?i, ông t?u v?, cu?n
nào quá d?t thì ông lân la d?c ké.

Ham h?c h?i và say mê nghiên c?u, s?n ph?m c?a cu?n Thanh Long chào hàng dã 
du?c các nhà th?u xây d?ng chú ý vì tính nang vu?t tr?i. L?c kéo nh? hon và
d? êm cao hon so v?i các s?n ph?m ngo?i nh?p cùng lo?i, trong khi giá thành 
"m?m" hon nhi?u.

D?n nay, s?n ph?m c?a ông dã chi?m linh th? tru?ng và có m?t ? nhi?u công trình 
xây d?ng l?n, nhu tru?ng dua Phú Th?, ch? Tân Bình, ch? Tân Tr?, ch? Tân
D?nh, ch? Phú Nhu?n và m?t s? nhà van hóa...

Ch? trong vòng chua d?y 6 nam, t? hai bàn tay tr?ng, ông dã g?y d?ng du?c m?t 
co ngoi khang trang và h? th?ng 30 d?i lý phân ph?i s?n ph?m.

Dam mê sáng t?o

Làm b?t c? vi?c gì, ông cung tran tr? làm sao cho hi?u qu? t?t và nhanh nh?t. 
T? nh?ng nam tháng co hàn hành ngh? xe ôm ki?m g?o, ông c? tran tr? tru?c
ý nghi làm sao h?n ch? t?i da m?c tiêu hao nhiên li?u c?a d?ng co. Loay hoay 
mãi v?n không tìm ra, cho d?n m?t l?n di d? ti?c, ông nhìn th?y n?i l?u du?c
n?u b?ng c?n khô.

V? nhà, ông mua c?n khô v? th? nghiên c?u tính ch?t hóa h?c và nh?n ra c?n có 
nhi?u thành ph?n có tính nang gi?ng xang. Ông b?t tay ch? t?o b? ti?t ki?m
xang cho xe g?n máy t? c?n khô. Thi?t b? này dã du?c Chi c?c Tiêu chu?n - do 
lu?ng - ch?t lu?ng TPHCM ki?m d?nh và cho bi?t k?t qu? gi?m du?c 10,39% so
v?i m?c tiêu hao nhiên li?u bình thu?ng.

B? ngh? xe ôm, thi?t b? ti?t ki?m xang cung du?c x?p l?i, ông khu?ch truong s?n 
ph?m c?a cu?n và m? r?ng s?n xu?t sang linh v?c gh?, giu?ng x?p. Và cung
trong m?t l?n tình c? khi chi?c di?n tho?i di d?ng hu b? rung, ông mang ra th? 
s?a. Ng?i nhìn anh th? tháo chi?c di?n tho?i ra, ông th?y không d?n n?i
ph?c t?p. Th? là ý tu?ng ch? t?o gh? massage du?c hình thành t? d?y.

Sau vài dêm n?m v?t tay lên trán, v?ch v?ch, k? k?, m?t h? th?ng massage v?i b? 
rung c?a di?n tho?i di d?ng dã hình thành. H? th?ng này du?c g?n vào lung
gh?, khi có ngu?i t?a vào, h? th?ng rung s? t? ho?t d?ng. D? rung có th? di?u 
ch?nh nh? m?t nút v?n nh?. Chi?c gh? có hình dáng gi?ng chi?c gh? b?, du?c
g?n thêm các bánh xe và khi c?n, ngu?i s? d?ng có th? kéo ra thành chi?c giu?ng 
massage êm ái. Phía tru?c chi?c gh? có g?n m?t chi?c bàn di d?ng dùng d?
d?t máy tính xách tay, phía du?i d?t m?t chi?c qu?t nh? t? d?ng n?u có ngu?i 
ng?i d?t chi?c máy vi tính lên bàn. Ông cho bi?t, chi?c qu?t s? giúp máy tính
gi?i nhi?t t?t hon.

Nang lu?ng cung c?p cho gh? massage là di?n nhà, pin, ho?c nang lu?ng m?t tr?i. 
Chi?c gh? dã du?c Chi c?c Tiêu chu?n - Do lu?ng - Ch?t lu?ng TPHCM ki?m
d?nh d?t chu?n an toàn. Giá bán ch? có 350.000 d?ng.

Làm vi?c gì ông cung t? m?n, di dâu ông cung d? ý quan sát. Và r?i có l?n ông 
nhìn th?y m?t ngu?i khuy?t t?t khó nh?c di?u khi?n chi?c xe lan tay, trong
d?u ông b?t ra ý nghi ch? t?o chi?c xe lan ch?y b?ng nang lu?ng m?t tr?i. B?n 
v? chi?c xe nhanh chóng du?c ông tri?n khai và thành công. T?c d? trung bình
c?a xe là 10 km/gi?, có giá thành ch? trên 3 tri?u d?ng. Ông cho bi?t: "Xe ch?y 
b?ng nang lu?ng m?t tr?i r?t ti?n cho ngu?i khuy?t t?t. Tôi làm s?n ph?m
này nhu món quà tri ân v?i các anh ch? thuong b?nh binh dã c?ng hi?n m?t ph?n 
co th? mình cho T? qu?c và nh?ng ngu?i kém may m?n. N?u có don v? qu?n lý
thuong b?nh binh và ngu?i khuy?t t?t nào h?p tác, tôi s? m? r?ng s?n xu?t s?n 
ph?m này".

S?n ph?m d?c dáo: Robot cá d?n d?p du?ng c?ng

M?i dây, ông l?i mày mò nghiên c?u khi th?y c? con du?ng ng?p trong nu?c. Công 
trình m?i nh?t thành công này là "robot cá d?n d?p du?ng c?ng". Ông cho bi?t:
"V?n d? ng?p không gi?i quy?t du?c vì m?t lý do don gi?n là công nhân làm r?t 
c?c kh? nhung h? ch? h?t du?c d?t và các ch?t th?i ? h? ga theo d?ng th?
công, còn bên trong ?ng thì r?t khó làm, n?u chui vào du?c ?ng l?n cung r?t 
nguy hi?m, trong khi d?t b?i h?ng ngày".

Robot hình cá du?c thi?t k? hình tròn, phía tru?c có mui nh?n. Khi ho?t d?ng, 
nó du?c g?n v?i h? th?ng di?u khi?n phía trên b?ng m?t ?ng hoi, nguyên lý
di chuy?n c?a nó là ph?n l?c, hoi s? d?y nó di sâu vào lòng ?ng c?ng. Khi d?n 
m?t d?a di?m xác d?nh nào dó, ngu?i di?u khi?n phía trên b?m nút, robot s?
d?ng l?i. Lúc dó robot s? t? d?ng bung ra nh?ng cánh tay dày, bám ch?t m?t ?ng 
và di chuy?n ngu?c l?i. Các cánh tay này s? mang theo t?t c? nh?ng d?t,
ch?t th?i v? phía h? ga.

Khi chúng tôi h?i v? nh?ng ý nghi sáng t?o m?i nh?t và d? d?nh trong nay mai, 
ông cu?i, cho bi?t: "Tui dã nghi ra cách cho xe hoi ch?y b?ng nang lu?ng c?a
gió. M?t vài tháng t?i, tôi s? thu x?p và t?u v? chi?c xe hoi cu d? làm th? xem 
sao. Tui th?y không khó l?m dâu, vì trong d?u ý nghi dâu dã ra d?y r?i".

Bích Hà
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nha sang che tay ngang