[SMCC] nha cua sao

Th? Nam, 28/05/2009, 17:42 (GMT+7)

Nh?ng ngôi nhà c?a các di?n viên Hoa ng?

TTO - Đi kèm v?i s? n?i ti?ng c?a các ngôi sao nhu Châu Tinh Tŕ, Luu Đ?c Hoa, 
Ph?m Bang Bang, Lư Liên Ki?t, Tri?u Vy... là s? giàu có v?i nh?ng ngôi nhà
sang tr?ng nhu trong mo.

Tri?u Vy

Tru?c dây không lâu ngu?i ta d?n r?ng cô di?n viên này dă mua m?t can bi?t th? 
kho?ng 300m2 trong khu bi?t th? “Thu?ng H?i thanh b́nh” n?i ti?ng v?i giá
20 tri?u Nhân dân t? (tuong duong 52 t? d?ng). Tuy nhiên có ngu?i cho r?ng giá 
can bi?t th? dó ch? có giá kho?ng 5- 6 tri?u (tuong duong 13 t? d?ng) mà
thôi.

Ngôi nhà c?a Tri?u Vy

Nh? s? nghi?p phát tri?n nên tài s?n c?a cô cung tang theo t? l? thu?n v?i s? 
n?i ti?ng. Trong nam nay, Tri?u Vy dă mua du?c nhi?u nhà ? B?c Kinh và Thu?ng
H?i nhu: bi?t th? “T́nh Thúy Viên”, nhà ? “Công Qu?n Tài Phú” vùng Thu?n Nghia 
(B?c Kinh), cao ?c “Lu?ng Mă Hà”….

Châu T?n

Châu T?n v?i ngôi nhà do ngu?i yêu Lư Đ?i T? thi?t k? 

M?t di?n viên không th? quên khi ngu?i ta nh?c d?n b? phim H?a b́ tŕnh chi?u 
vào nam 2008. Hi?n khán gi? l?i dang quan tâm d?n b? phim hài s?p chi?u Cô
gái t?t cung do cô dóng vai chính s? du?c công chi?u vào ngày 4-12 nam nay. 
Không nh?ng m?i cô dóng vai chính phim mà d?o di?n T? Kh?c c̣n m?i c? ngu?i
b?n trai c?a Châu T?n là nhà t?o h́nh n?i ti?ng Trung Qu?c Lư Đ?i T? ch? d?o m? 
thu?t cho phim. 

Đ? th? hi?n nh?ng d?c di?m c?a các nhân v?t trong phim do Châu T?n dóng, Lư Đ?i 
T? dă dùng h?t tâm trí d? thi?t k? m?t can nhà ? khu bi?t Xuong B́nh (B?c
Kinh) c?c k? l?ng l?y v?i gam màu tr?ng thu?n khi?t dành cho cô. Lư dă thi?t k? 
r?t nhi?u cánh c?a lá ch?p và c?t vuông l?n d? t?o c?m giác ngay ng?n nh?m
bi?u hi?n tính cách chính tr?c hi?n lành c?a cô. 

Ph?m Bang Bang

M?c dù cu?c kh?ng ho?ng kinh t? ?nh hu?ng r?t nhi?u d?n gi?i ngh? si nhung 
riêng Ph?m Bang Bang th́ h?u nhu không b? tác d?ng. B?ng ch?ng là công vi?c c?a
cô v?n luôn b?n r?n, h?t dóng phim truy?n h́nh th́ nh?n l?i dóng phim di?n ?nh 
và lo vi?c qu?n lư công ty riêng.  

G?n dây cô c̣n dua b? m? v? ? cùng trong m?t can bi?t th? sang tr?ng. Đu?c bi?t 
can bi?t th? này n?m trong khu qui ho?ch m?i r?ng 600 m2, giá m?i m2 hon
30.000 Nhân dân t? (tuong duong 78 tri?u d?ng/m2). Hàng xóm c?a Ph?m Bang Bang 
d?u là nh?ng ngu?i n?i ti?ng nhu: C?ng L?i, Vuong Phi, Na Anh… Ít nh?t ?
B?c Kinh Ph?m Bang Bang cung có t? ba can nhà tr? lên.

Châu Tinh Tŕ

Châu Tinh Tŕ v?i ngôi nhà tri?u dô

Ngôi nhà c?a di?n viên hài này n?m trên d?nh núi s? 10 du?ng Ph? L?c, Hong Kong 
( v́ Hong Kong d?t dai h?n h?p nên ch? có nh?ng ngu?i giàu ho?c n?i ti?ng
m?i ? trên núi). Giá tr? ngôi nhà này lên d?n 200 tri?u dô la Hong Kong (tuong 
duong 458 t? d?ng). C?nh phía du?i ṭa nhà là v?nh Victoria d?p nh?t Hong
Kong. N?i th?t trong nhà d?u là nh?ng s?n ph?m n?i ti?ng c?a Thái Lan...

Luu Đ?c Hoa

Nam di?n viên này dă b? ra g?n 25 tri?u Nhân dân t? (tuong duong 65 t? d?ng) d? 
mua l?i can nhà ? Malaysia mà theo nhu m?i ngu?i mô t? là có th? t? ch?c
du?c m?t cu?c dua xe d?p. Can nhà này v?a du?c s?a sang xong vào d?u nam nay. 

Lư Liên Ki?t

Lư Liên Ki?t có nguyên m?t khu bi?t th?

Nam di?n viên vơ thu?t n?i ti?ng này có c? m?t khu bi?t th?. B?i bi?t th? c?a 
anh không ch? r?t l?n, r?t r?ng mà c̣n có nh?ng hào nu?c bao quanh d? b?o
v? và có th? t? ch?c du?c nh?ng cu?c thi c? v?i r?t nhi?u can pḥng treo tru?c 
c?a nhu: pḥng c? tu?ng qu?c t?, c? vây và c? pḥng dành cho thú gi?i trí
dân gian là dánh m?t chu?c…

Xa Thi M?n

Xa Thi M?n v?i can pḥng cao c?p c?a ḿnh

Tru?c dây t?ng là di?n viên n?i ti?ng c?a hăng TVB. M?i dây cô có m?t trong 
bu?i l? kh?i công xây d?ng can h? cao c?p ? Hong Kong v?i tu cách khách m?i
danh d?. Không ch? có nhà d? ? mà cô c̣n có nhà cho thuê. Tham gia trong l? 
kh?i công, cô dang có ư d?nh mua thêm m?t can h? cao c?p ? dó.

Lư Bang Bang

Tru?c dây có tin d?n can nhà cô dang ? là do m?t thuong nhân ngu?i Đài Loan mua 
t?ng v?i giá ti?n lên d?n m?y tram v?n Đài t?. Trong dó có m?t pḥng trang
di?m riêng r?ng d?n m?y ch?c mét vuông mà trên tr?n nhà có g?n truy?n h́nh d? 
lúc trang di?m cô có th? xem.

UYÊN KIM (Theo Nhân Dân nh?t báo)

Other related posts:

  • » [SMCC] nha cua sao - Nguyen Hoang Bao Vu