[SMCC] Ánh thép Samurai

Ánh thép Samurai

> WHO bác tin d?n v? mây phóng x? lan ra các nu?c
> Toàn c?nh v? d?ng d?t gây sóng th?n t?n công Nh?t B?n

TP - G?n khu v?c tâm ch?n d?ng d?t, công nhân m?t kho hàng hì h?i lôi ra nh?ng 
h?p cà phê và soda, bi?u không ngu?i qua du?ng. Cách dó không xa, 50 th? k? 
thu?t dò d?m trong bóng t?i nhà máy di?n h?t nhân Fukushima s? 1, ngan rò r? 
phóng x? quy mô l?n, dù d? phóng x? quanh h? vu?t ngu?ng cho phép nhi?u l?n.


 
Nh?ng ngu?i so tán ? thành ph? Minamisanriku chia s? t?ng bát súp trong giá 
rét. ?nh: AP.  


T?i kho hàng ? t?nh Miyagi, các công nhân khênh d?ng h?p d? u?ng d?t bên v? 
du?ng, kêu to v?i ngu?i di ngang: "T? giúp mình nhé! Hãy l?y nh?ng gì b?n 
c?n!". Tru?ng nhóm Kazuyoshi Chiba nói r?ng, vì m?ng di?n tho?i s?p nên anh 
không th? liên l?c v?i tr? s? chính c?a công ty. "Tôi nghi r?ng, dây là di?u 
nên làm", anh tâm s?. 

Osamu Hayasaka di ngang qua, v?i tay nh?t d? u?ng mi?n phí. "Có nhi?u ngu?i già 
g?n ch? tôi ? nên tôi s? dua h? m?t ít", ông già 61 tu?i nói r?i dùng dây cao 
su bu?c 2 h?p vào sau chi?c xe d?p d?. Hayasaka cho bi?t gia dình ông g?m 6 
ngu?i, m?y ngày qua ph?i s?ng trong c?nh tù mù vì m?t di?n, nu?c lúc có lúc 
không và d? an c?n d?n. Ông nói mình không gi?n chính ph? vì hi?u r?ng, các 
quan ch?c dang uu tiên nh?ng vi?c khác c?p bách hon.

? thành ph? Koriyama, nh?ng ngu?i bán hàng v?n vui v? ph?c v? khách hàng dang 
x?p hàng dài trong khu d? xe c?a m?t siêu th? dã dóng c?a. Nhi?u ngu?i kiên 
nh?n ch? hàng gi? ch? d? mua m?t ít gi?y v? sinh, khan an và soda. "Không có 
ho?ng lo?n. H? x?p hàng trong yên l?ng t?i qu?y thu ngân. Ai cung h?p tác", 
Takahiro Shimazu, ch? m?t c?a hàng nói. Không th?y tình tr?ng nâng giá ki?u tát 
nu?c theo mua, hay c?nh hôi c?a, cu?p bóc thu?ng th?y ? nh?ng vùng b? th?m h?a.

Hai t? miêu t? tinh th?n ngu?i Nh?t


Tinh th?n kiên cu?ng và tuong thân tuong ái dã giúp Nh?t B?n vu?t lên trên 
nh?ng d?ng d? nát trong quá kh?, t? tr?n d?ng d?t gi?t ch?t 142.800 ngu?i ? 
Tokyo nam 1923 d?n v? M? ném bom nguyên t? xu?ng Hiroshima và Nagasaki nam 
1945. 

Th? tu?ng Nh?t B?n nói r?ng, tr?i qua tr?n d?ng d?t, sóng th?n kinh hoàng ngày 
11-3, khi?n hàng ch?c nghìn ngu?i ch?t và m?t tích, x? s? hoa anh dào dang d?i 
m?t kh?ng ho?ng t?i t? nh?t t? sau Chi?n tranh th? gi?i l?n th? hai. 

Th? nhung, ngu?i dân v?n bình th?n t? giúp mình và c?u ngu?i, không gi?n d? hay 
tuy?t v?ng nhu ? nhi?u nu?c khác. H? tích c?c tìm ki?m ngu?i thân, nhanh chóng 
d?n d?p du?ng ph? và kiên nh?n ch? du?c c?p di?n, c?p gas mà không kêu ca l?y 
n?a l?i. 

Robert Dujarric, m?t h?c gi? ngu?i M? b? k?t trên chuy?n tàu h?a cao t?c ? Nh?t 
B?n sau khi d?ng d?t x?y ra, k? r?ng, hành khách lúc dó bình tinh, không d?i 
bom nhân viên nhà tàu v?i hàng d?ng câu h?i ki?u nhu khi nào tàu ch?y... "N?u 
b?n ph?i ng?i 16 ti?ng trong tàu h?a b?t d?ng và m?t thêm 9 ti?ng d? v? d?n 
nhà, hãy làm di?u dó ? Nh?t B?n", Dujarric, Vi?n tru?ng Vi?n Nghiên c?u Nh?t 
B?n Duong d?i ? Tokyo, nói.

Có hai t? có th? giúp hi?u tinh th?n ngu?i Nh?t. M?t là shikata ga nai - không 
th? làm gì, vô phuong c?u ch?a. Dây là ph?n ?ng thu?ng th?y d?i v?i tình hu?ng 
ngoài t?m ki?m soát. T? kia là gaman, nghia là kiên gan, b?n chí trong ngh?ch 
c?nh. 

Ninja không bi?t s?


Có m?t nhóm th? k? thu?t b?t ch?p l?a cháy, phóng x? d? ? l?i c?u nhà máy. H? 
lu?n lách, bò, tru?n qua mê cung thi?t b? trong bóng t?i dày d?c dây dó b? ánh 
dèn pin ch?c th?ng. H? l?ng nghe ti?ng n? d?nh k? khi khí hydrô thoát ra t? lò 
phát ?ng b? h?ng ti?p xúc không khí bên ngoài. 

H? hít th? thông qua m?t n? du?ng khí vu?ng víu ho?c bình ôxy n?ng triu trên 
lung. H? m?c áo li?n qu?n màu tr?ng v?i mu trùm d?u d? có th? ngan ph?n nào 
ch?t phóng x? vô hình xuyên vào ngu?i.

H? là 50 th? k? thu?t vô danh tìm cách bom nu?c bi?n vào các thanh nhiên li?u 
h?t nhân dã b? l? ra ngoài không khí (có th? dã tan ch?y m?t ph?n v?i b?i phóng 
x? bao quanh) d? ngan c?n chúng tan ch?y hoàn toàn. 

N?u tan ch?y toàn b?, nh?ng thanh nhiên li?u h?t nhân s? tr? thành hàng t?n b?i 
phóng x? bay cao trong không khí, d?y hàng tri?u ngu?i vào tình th? hi?m nghèo. 
Trong hai ngày 15 và 16-3, nhóm th? k? thu?t g?ng s?c d? m?i phút dua hàng tram 
lít nu?c bi?n ch?y qua ?ng c?u h?a t?m th?i ch?y vào 3 lò ph?n ?ng h?t nhân b? 
h?ng (lò s? 1, 2, 3).

Nh?ng ninja can tru?ng, nh?ng chú lính chì dung c?m ch?p nh?n m?c d? hy sinh 
ngày càng cao. Ngày 15-3, B? tru?ng Y t? Nh?t B?n nói r?ng dang nâng m?c gi?i 
h?n mà m?i công nhân ch?p nh?n phoi nhi?m t? 100 millisievert lên 250 
millisievert, g?p 5 l?n m?c cho phép ? M?, d? h? có th? ? trong nhà máy lâu 
hon. 

"Vì s?c kh?e c?a nh?ng công nhân này, không th? nâng cao hon m?c dó", B? tru?ng 
Y t? Yoko Komiyama nói t?i m?t cu?c h?p báo. M?c phoi nhi?m t? 100 
millisievert/nam làm tang nguy co m?c ung thu. M?t n?a s? ngu?i t?ng phoi nhi?m 
5.000 millisievert trong kho?ng th?i gian r?t ng?n ch?t trong vòng 1 tháng. 

Theo Cty Di?n l?c Tokyo, don v? v?n hành, qu?n lý nhà máy di?n h?t nhân 
Fukushima, k? t? khi tr?n d?ng d?t 9 d? Richter x?y ra, 5 công nhân dã ch?t, 2 
ngu?i m?t tích, 22 ngu?i b? thuong vì nhi?u nguyên nhân.

M?t công nhân nh?p vi?n sau khi t?c ng?c và không th? d?ng v?ng, và m?t công 
nhân ph?i di?u tr? sau khi b? nhi?m x? ? g?n m?t lò ph?n ?ng b? h?ng h? th?ng 
làm l?nh. Có 11 công nhân b? thuong trong v? n? khí hydrô t?i lò ph?n ?ng s? 3.

Nh?ng công nhân nhu v?y gi?ng nhu lính c?u h?a ho?c d?c nhi?m; h? b?o ngu?i 
thân tránh xa hi?n tru?ng s? c?, r?i lao vào ch? nguy hi?m, bám tr? d?n cùng d? 
c?u nh?ng ngu?i không quen bi?t, b?o v? tài s?n không ph?i c?a mình, Michael 
Friedlander, ngu?i t?ng qu?n lý 3 nhà máy di?n c?a M? trong 13 nam, nh?n xét. 

Minh Long 
Theo Mainichi Daily News, The New York Times, AP

 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ánh thép Samurai - Nguyen Hong Van