[SMCC] nguyen tac bo dau trong tieng viet

thua các b?n! h? khuy?t t?t là b?t ti?n nhi?u m?t r?i nhung khi?m th? l?i thêm 
ph?n gia tang cái b?t ti?n.
tôi c?a h?i di h?c và tôi c?a gi? dây có khá nhi?u khác bi?t.
h?i di h?c tôi khá kh? s? v?i cái môn chính t? vì thói l? ngu?i sáng h? m? m?t 
ra là ng?p tràn ch? nghia t? báo chí, ti vi, b?n qu?ng cáo ngoài du?ng.
còn mình thì thôi kh?i nói. mu?n tìm ch? d? mà d?c cung ch? tìm dâu ra ngoài 
m?y cu?n sách giáo khoa ít ?i.

d?n khi làm quen v?i cái bàn phím computer và d?t bi?t là t? khi lên net thì 
mình m?i nh?n ra là mình gi?i gõ ch? không gi?i võ
Th?i gian g?n dây tôi th?y trên di?n dàn có khá nhi?u anh em gõ vi tính r?t c? 
v? ki thu?t mà l?i khá t? v? chính t?.
Nhân d?p này tôi xin m?o m?i g?i lên anh em lo?t bài gi?i thi?u v? nguyên t?c 
b? d?u, các th? thu?t d? vi?t ti?ng vi?t dúng d? chúng ta cùng nhau nâng cao 
trình d? c?a ngu?i mù mình lên.
R?t mong d? tài này du?c anh em ?ng h? góp bài, v?`.
Nguyên t?c b? d?u trong ti?ng Vi?t

Nh?ng gì tôi vi?t sau dây du?c d?a theo "Vi?t Nam T?
Di?n"
c?a Ban Van H?c, H?i Khai Trí Ti?n D?c xu?t b?n nam
1931 và
du?c in l?i t?i Hoa K? nam 1982.

Tru?c h?t, ta ph?i phân lo?i nguyên âm:

Lo?i 1: a, e, i, o, u, y;

Lo?i 2: a, â, ê, ô,o, u.

D?u ch? du?c b? trên ho?c du?i nguyên âm, di nhiên
ai cung
bi?t nhu v?y.

#1. N?u ch? có m?t nguyên âm thì di nhiên d?u du?c
b?
trên ho?c du?i nguyên âm dó. Trong câu v?a r?i, nh?ng
ch?
"ch? có m?t" là ví d? di?n hình.

#2. N?u có hai nguyên âm cùng lo?i 1, d?u du?c b?
trên
ho?c du?i nguyên âm th? nh?t: bài, ngày, ng?y, húy,
th?y,
n?o, hòa...

#3. N?u có 2 nguyên âm khác lo?i, d?u du?c b? trên
ho?c
du?i nguyên âm lo?i 2: Hu?, qu?, thu?, thu?, gi?,
ng?i,
g?i, n?a, n?a, n?u, ng?a, l?i th?i...

#4. N?u có ba nguyên âm, d?u du?c b? trên ho?c du?i
nguyên
âm gi?a: cu?i, ngu?i, ngoài, ngo?i...

#5. N?u có ph? âm theo sau nguyên âm cu?i, d?u du?c
b? vào
nguyên âm ngay tru?c ph? âm (không k? có bao nhiêu nguyên
âm
tru?c dó): quy(?)n, du(?)c, giu(?)c, tru(?)c,
tru(?)ng,
du(?)ng, hu(?)nh, giu(?)ng, huy(?)n...

Nên nh? là trong ch? Vi?t, v?n "qu" du?c coi là m?t
v?n
b?i vì ch? "q" bao gi? cung ph?i có nguyên âm "u" kèm
theo thì
m?i có nghia, do dó, d?u không bao gi? du?c b? trên
nguyên
âm "u": quí, quá, qu?, v.v...

Nh?ng ch? thu?ng hay b? vi?t sai: s?i dây (không ph?i
s?i
"giây"), giây phút, chia s? (không ph?i chia "x?"), s?
d?ng
(không ph?i "x?" d?ng).

Tôi thành tâm kh?n c?u các d?i van si (và c? các v?
th?y
Cò) làm on vi?t cho dúng chính t? k?o con cháu chúng ta
sinh ra
và l?n lên trên x? ngu?i không còn có th? vi?t dúng
ch?
qu?c ng?. V?n bi?t r?ng chúng ta chua có m?t Hàn Lâm
Vi?n,
nhung di?u dó không có nghia là chúng ta không th? vi?t
dúng
ti?ng cha sinh m? d? d? b?o t?n van hóa c?a chúng
ta. Trân
tr?ng cám on.

Phu?c Tuy

Other related posts: