[SMCC] nguyen nhan cai chet cua 6 nguoi duoi gien

6 ngu?i ch?t du?i dáy gi?ng do khí d?c mêtan

Chi?u 23/4, Giám d?c B?nh vi?n Da khoa t?nh Gia Lai Mai Thanh H?i cho bi?t, hai 
n?n nhân b? ng?t x?u du?i gi?ng xã An Phú, Pleiku (Gia Lai) dã xu?t vi?n,
s?c kh?e ?n d?nh.
>
6 ngu?i thi?t m?ng du?i dáy gi?ng

"Gi?ng sâu kho?ng 12 m, v? trí gi?ng nu?c g?n chu?ng bò, mi?ng gi?ng che kín 
lâu ngày nên c? 6 n?n nhân leo xu?ng d?u ch?t ngay vì khí d?c mêtan (CH4)",
ông H?i nói.

Giám d?c S? Khoa h?c Công ngh? Gia Lai Nguy?n Danh, cung kh?ng d?nh lu?ng khí 
mêtan quá l?n trong lòng gi?ng là nguyên nhân gây t? vong cho các n?n nhân.

Cung ngày 23/4, ch? t?ch UBND t?nh Ph?m Th? Dung dã d?n tham, chia bu?n và h? 
tr? m?i gia dình n?n nhân 3 tri?u d?ng.

D?n th?i di?m này, ngu?i dân xã An Phú v?n còn kinh hoàng v? v? ch?t ngu?i ngay 
trong dáy gi?ng nhà ch? Nguy?n Th? Liên. Theo các nhân ch?ng, lúc dó kho?ng
17h30 ngày 22/4, sau khi di làm v?, ch? Liên chu?n b? n?u com t?i thì th?y trên 
b?n không có nu?c. Ch? kh?i d?ng máy bom, nhung máy không ho?t d?ng.

Ch? Liên g?i ch?ng là anh Nguy?n Thành Dung (30 tu?i) xu?ng gi?ng s?a máy d? 
l?y nu?c. 10 phút trôi qua, ch? Liên d?ng trên b? gi?ng g?i mãi v?n không nghe
ch?ng tr? l?i. Ho?ng h?n, ch? Liên cu?ng cu?ng g?i bà con xung quanh d?n c?u.

Anh Tr?n Cao Trung (47 tu?i, th? dá) nghe ti?ng kêu li?n ch?y t?i, soi dèn nhìn 
xu?ng gi?ng thì th?y anh Dung dang trong tu th? ng?i x?m không d?ng d?y.
Anh Trung li?n xu?ng c?u và cung b? tuong t? nhu anh Dung.

Con trai anh Trung là Tr?n Cao Phúc (23 tu?i) v?i xu?ng gi?ng c?u cha, r?i sau 
dó Nguy?n H?u Hi?n (17 tu?i, cháu anh Trung) cung ti?p t?c xu?ng gi?ng và
b? n?n nhu nh?ng ngu?i tru?c.

G?n 20 phút sau, anh Lê D?c L?i c?t m?t do?n dây th?ng vào ngu?i d? xu?ng 
gi?ng, nhung dây th?ng b? d?t, anh L?i roi xu?ng và ch?t t?i ch?. Lúc này m?i
ngu?i nghi ng? có th? b? di?n gi?t, anh Vu Dình L?c ra tr? di?n cúp c?u dao và 
ti?p t?c xu?ng gi?ng, nhung cung b? ch?t nhu 5 ngu?i tru?c.

Ti?p dó, anh Tr?n Cao Nguyên (40 tu?i) bu?c vào ngu?i m?t s?i dây và d?n các 
thanh niên ? trên ph?i kéo anh lên khi phát hi?n di?u không bình thu?ng. Khi
anh Nguyên t? t? xu?ng lòng gi?ng du?c kho?ng 3,5 m thì ngu?i dã c?ng d?, m?i 
ngu?i kéo anh lên và nhanh chóng dua di B?nh vi?n Da khoa t?nh Gia Lai c?p
c?u.

Cu?i cùng anh Ksor Hin (dân t?c Jorai ? làng Rin, xã Hà B?u, huy?n Dak Doa, Gia 
Lai) dã xu?ng gi?ng v?i bình oxy do nhóm bác si và y tá c?a B?nh vi?n Gia
Lai mang d?n. Khi dua h?t thi th? 6 n?n nhân lên thì anh Hin cung b? ng?t ph?i 
dua di c?p c?u.

(Theo Tu?i Tr?)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguyen nhan cai chet cua 6 nguoi duoi gien