nguon goc y nghia cua ngay le Halloween

Halloween ngày âm duong giao ng?
 

N?p b?i:
Admin |
Sunday, February 19 2006 @ 07:59 AM PST | L?n d?c: 629
Truy?n-H?iNgo?i
Nguyên Châu

Hình nhu h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i d?u có nh?ng chuy?n liên quan d?n 
qu?, ma và m?t s? hi?n tu?ng siêu nhiên khác. V? chuy?n ma thì Âu M? n?i ti?ng
nh?t là truy?n Dracula và Frankenstein, Tàu thì có "Con Ma Nhà H? H?a", VN thì 
có ma h?i, ma troi, ma rà, ma xó, ma mách...

Ngu?i ta thu?ng nói là s? ma qu? nhung t?i sao l?i thích k? thích xem phim 
truy?n qu? m? Ph?i chang trong cu?c s?ng c?a chúng ta cung dang l?m qu? ma trà
tr?n? Ma qu? dang ? gi?a chúng ta, trong cu?c s?ng và c? trong lòng ngu?i! 
Thi?n h?c phân bi?t n?i ma và ngo?i m? Các nhà luy?n võ thì r?t s? t?u h?a nh?p
m? Ngu?i thu?ng thì luôn luôn ph?i lo ki?m ch? con "ma l?i" d? kh?i "n?i ma" 
gây ra tai h?a cho gia dình xã h?i... Nh?ng v? tu thi?n thì thu?ng b? ma chu?ng
phá ho?i... Xem nhu th? thì không có gì dáng ng?c nhiên khi ta dón chào ngày 
tr? v? c?a chàng thanh niên l? choi v?i qu? mà b? c? Thiên Dàng l?n D?a Ng?c,
hai noi d?u t? ch?i nh?p c?nh... dành quay l?i tr?n gian chung d?ng v?i loài 
ngu?i trong tình tr?ng: "Nghe gà gáy tìm du?ng l?n tr?n, t?t m?t tr?i l?n
th?n tìm ra"... Dó là Jack trong ngày Halloween.

L? H?i Halloween

Ngày cu?i tháng Mu?i duong l?ch là ngày Halloween c?a Hoa K?. Dây là m?t l? h?i 
b?t d?u vào bu?i chi?u t?i ngày 31-10 cho t?i 12 gi? dêm. Trong d?p này,
tr? em và thi?u niên du?c m?c "y ph?c Halloween" d? di d?n t?ng nhà, gõ c?a d? 
nh?n k?o và chúc t?ng... Theo t?c l?, các em nh? thu?ng c?m theo l?ng dèn
làm b?ng v? qu? bí ngô có d?c l?ng hình m?t ngu?i d? ánh sáng xuyên ra ngoài...

Nh?ng cu?c h?i hè vui choi trong dêm Halloween thu?ng xoay quanh các d? tài nhu 
chuy?n may r?i trên d?i, các chuy?n k? v? ma qu? và phù th?y...

L? Halloween dã b?t ngu?n và phát tri?n t? nh?ng l? H?i Tân Niên và các l? h?i 
dành cho nh?ng ngu?i dã ch?t.

Vào th? k? th? 8 (nam 800 sau Tây L?ch), các giáo h?i Thiên Chúa Giáo dã thi?t 
l?p "Ngày Các Thánh" (All Saint's Day) vào m?ng 1 tháng 11 d? m?i ngu?i s?a
so?n ch? dón Giáng Sinh luôn th?.

Ngu?n G?c Ch? Halloween

Thánh L? du?c truy?n gi?ng vào ngày này g?i là Allhallowmas. Th?i gian dêm 
tru?c ngày "Các Thánh" hay Chu Thánh dã du?c xem nhu là All Hallow éven hay 
Halloween.
Nguyên nghia ch? "Hallow" là Thánh. Halloween là l?i vi?t t?t c?a "Allhalows' 
Evening."

Các T?p T?c Trong Ngày Halloween

- "Trick Or Treat" Dây là sinh ho?t chính c?a h?u h?t tr? em và thi?u niên t?i 
Hoa K? trong dêm Halloween.

"Trick" nguyên nghia là: dánh l?a, trò choi tinh ma ngh?ch ng?m: "Treat" là 
ti?p dón, d?i x? t? t?, ti?p dãi. Các em nh? và thi?u niên, thanh niên hóa trang
v?i áo qu?n và m?t n? hình ma qu?, r?i c?m l?ng dèn di t? nhà này sang nhà khác 
trong xóm, gõ c?a và nói "trick or treat."

Thông thu?ng nh?ng ngu?i láng gi?ng luôn luôn mu?n tránh vi?c "trick" nghia là 
choi dòn dánh l?a v?i "lu ma" nên thu?ng ti?p dón (treat) chúng b?ng k?o
và trái cây (theo t?c l? có nhét d?ng ti?n ? bên trong).

Bi?u tu?ng chính c?a dêm "Halloween" là cái dèn l?ng c?a chàng Jack - 
"Jack-ó-lanterns." Các bi?u tu?ng ph? là phù th?y, ma qu? và mèo den.

Truy?n Thuy?t V? Halloween

Theo truy?n thuy?t c?a nu?c Ái Nhi Lan (Ireland) thì t? ng? "Jack-ó-lanterns" 
d?n t? m?t ngu?i có tên là Jack. Jack là m?t chàng thi?u niên dã ch?t nhung
linh h?n không du?c phép vào Thiên Dàng vì lý do: lúc s?ng, anh ta v?n là m?t 
ngu?i tham lam, b?n x?n, thu?ng c?t gi?u ti?n b?c, keo ki?t không h? b? thí
cho ai m?t chút gì. Th? nhung anh ta l?i cung không th? vào D?a Ng?c vì lúc còn 
s?ng anh ta dã t?ng choi dùa v?i ma qu?, nên qu? không b?t anh.

Chuy?n k? r?ng: m?t hôm có con qu? d?n qu?y phá m?t vùng dân cu, ch?ng may b? 
báo d?ng, ngu?i ta d?n c?u c?u các v? tu si dem các v?t thánh d?n "y?m" và
"khóa các c?a" ra vào. Th? là con qu? b? b?t... Jack dã nh?n ra dó là con qu? 
thu?ng vui dùa v?i mình và Jack dã tìm cách g? v?t "y?m ma qu?" m? du?ng
cho qu? ch?y thoát.

D? d?n on c?u m?ng, qu? h?a v?i Jack là s? không b?t h?n Jack v? D?a Ng?c. Do 
dó, khi Jack ch?t vì m?t tai n?n, h?n Jack b? Thiên Du?ng t? ch?i. Jack li?n
tìm d?n D?a Ng?c, nhung qu? không cho vào... vì l?i h?a tru?c. Th?y Jack l?nh 
lùng kh? s?, qu? bèn l?y m?t ít than h?ng ? D?a Ng?c b? vào trong ru?t m?t
qu? bí ngô và dua cho Jack d? su?i ?m... trên du?ng tr? l?i tr?n gian. D? cho 
không khí thông vào nuôi l?a, Jack ph?i d?c th?ng qu? bí ng?.. và ánh l?a
t? trong dã chi?u ra soi sáng n?o du?ng lang thang c?a Jack. Có l? Jack ph?i 
c?m dèn di lang thang trên m?t d?t cho d?n ngày phán xét cu?i cùng c?a nhân
lo?i.

Lai l?ch

L? h?i Halloween ngày nay b?t ngu?n t? dân t?c Celt, là m?t dân t?c s?ng cách 
dây hon 2,000 nam trên các vùng d?t bây gi? là Anh qu?c, Ái Nhi Lan và mi?n
B?c nu?c Pháp.

Dân t?c Celt b?t d?u nam m?i vào ngày 1 tháng 11 Duong L?ch. M?t l? h?i du?c c? 
hành vào dêm tru?c nam m?i d? vinh danh v? th? lãnh dã quá c? là Samhain.
Ngày l? h?i này báo hi?u s? b?t d?u c?a mùa l?nh, c?a nh?ng ngày t?i tam thu?ng 
du?c liên k?t v?i s? tàn t? và s? ch?t c?a loài ngu?i. Dân t?c Celt tin
r?ng Samhain cho phép nh?ng linh h?n ngu?i ch?t du?c tr? v? nhà trên tr?n gian 
vào dêm hôm dó.

Vào nam 43 (Tây l?ch k? nguyên), ngu?i La Mã chinh ph?c vùng d?t c?a dân t?c 
Celt và cai tr? kho?ng 400 nam (vùng này bây gi? là Anh Qu?c). Trong giai do?n
này có hai l? h?i Samhain c?a dân t?c Celt. M?t trong hai l? dó là F?ALIA du?c 
c? hành vào cu?i tháng Mu?i d? vinh danh nh?ng nguòi dã ch?t, l? th? hai
dành cho Pomona, n? th?n La Mã v? cây và qu?. Có l? vì n? th?n Pomona mà qu? 
táo (apple) dã du?c k?t h?p vào l? h?i Halloween. Sau ngày l? Chu Thánh, t?i
Anh Qu?c, còn có ngày "Các vong h?n" vào m?ng 2 tháng 11. T?i Anh Qu?c, 
Halloween dôi khi du?c g?i là Nutcrack Night or Snap Apple Night vì m?i ngu?i 
trong
gia dình ng?i quanh lò su?i k? chuy?n và an d?u ph?ng rang ho?c nhai "táo."

Vào ngày "Các vong h?n," nh?ng ngu?i nghèo di "kh?t th?c cô h?n" 
(went-a-souling) và h? s? du?c b? thí bánh trái g?i là "soul cakes" (bánh vong 
h?n) d?
h? h?a là s? c?u nguy?n cho "các vong h?n."

Halloween d?n Hoa K? do nh?ng di dân d?u tiên, da s? d?n t? Anh Qu?c và m?t s? 
t? các vùng thu?c dân t?c Celt, h? dã dem qua M? khá nhi?u phong t?c khác
nhau. Nhung vì lý do tín ngu?ng b? gi?i h?n, nghia là lúc d?u các tôn giáo l?n 
dua ra gi?i lu?t tuong d?i ch?t ch?, nên vi?c c? hành l? Halloween chua
du?c ph? c?p trong dân chúng. Mãi d?n th?p niên 1800 m?i tr? nên t?c l? du?c 
nhi?u ngu?i hu?ng ?ng.

Vào gi?a th? k? 19, t?c l? "trick or treat" chua du?c ph? bi?n ? các thành ph? 
l?n vì ? nh?ng noi này "hàng xóm láng gi?ng" h?u nhu không có; nhi?u ngu?i
? c?nh nhau mà không quen bi?t nhau, cho nên Halloween dôi khi gây ra nh?ng s? 
vi?c tai h?i. Ngày nay, nhi?u c?ng d?ng, nhi?u t? ch?c dã d?ng ra b?o tr?
các t?c l? vui choi c?a ngày Halloween, nên nó dã tr? thành m?t ngày l? h?i r?t 
vui thú c?a thi?u niên và m?t s? thanh niên.

Ý Nghia C?a Ngày Halloween

1) V? Giáo D?c:

Hành d?ng và cu?c d?i c?a Jack dã tr? thành nh?ng kinh nghi?m d? tu?i tr? rút 
ra m?t bài h?c làm ngu?i, dó là:

- S?ng không nên tham lam, b?n x?n, keo ki?t

- Ph?i có lòng bác ái, t? bi, bi?t giúp d? k? khó khan

- Không nên choi dùa v?i ma qu?. Ma qu? hi?u theo nghia bóng là nh?ng trò l?a 
l?c, de d?a, làm cho ngu?i khác s? hãi, nh?ng vi?c làm tinh quái do trí thông
minh và tu?ng tu?ng c?a tu?i tr? sáng t?o ra có khi làm h?i d?n ngu?i, d?n xã 
h?i... Choi dùa, giao du v?i ma qu? s? d? b? cám d? di vào du?ng t?i tam
và t?i l?i.

"Tham lam" là tâm lý chung c?a loài ngu?i. S? ngu?i ki?m ch? du?c lòng tham 
trong cu?c s?ng r?t hi?m. Tính b?n x?n, keo ki?t, hà ti?n là nh?ng h? lu?n c?a
tính tham lam mà thôi.

Lòng tham c?a c?i v?t ch?t, s?c d?c, danh v?ng t?ng là ngu?n g?c c?a vô s? t?i 
ác trong l?ch s? nhân lo?i. Vì tham v?ng ngu?i ta s? dùng b?t c? th? do?n
hay phuong ti?n nào mi?n là d?t du?c mong c?u. Có l? vì v?y mà các d?ng giáo 
ch? c?a tôn giáo d?u khuyên ran con ngu?i b? lòng tham d? có th? s?ng d?i
an vui trong hi?n t?i và d? du?c vào cõi Thiên Dàng, Ni?t Bàn, B?ng Lai Tiên 
C?nh sau khi t? b? tr?n gian...

Ki?m ch? lòng ham mu?n là bu?c d?u d? tr? nên ngu?i t?t. Ti?p theo là ph?i có 
lòng thuong ngu?i (nhân ái, bác ái, t? b?..) bi?t giúp d? ngu?i khác lúc h?
g?p khó khan, ph?i b? thí cho k? nghèo... Ngoài ra, thanh thi?u niên không nên 
choi dùa v?i qu? hay m? S? di có di?u c?m k? này là vì ngu?i d?i thu?ng
quan ni?m r?ng qu?, ma là nh?ng thành ph?n b?t chính, thu?ng dùng nh?ng phép 
thu?t, nh?ng muu chu?c c?a mình d? làm h?i loài ngu?i, d? phá phách ho?c d?
th?a mãn ham mu?n... Các tôn giáo r?t k? qu? vì qu? thu?ng có hành d?ng ch?ng 
d?i l?i các d?ng giáo ch? thiêng liêng. Trong Thiên Chúa Giáo, Qu? là loài
hung d?, x?u xa ? H?a Ng?c. Lu-xi-fe ch?ng h?n, là qu? gi? d?a ng?c. Tru?c dó 
Lu-xi fe cung ? nu?c Thiên Dàng, nhung vì tham v?ng mà d?a D?a ng?c.

Dân gian thu?ng tin r?ng qu? hay di b?t b? ngu?i ta, hành h? ngu?i ta m?t cách 
tàn nh?n d? vui dùa ho?c d? th?a mãn d?c v?ng. Có l? vì dó mà ngu?i ta thu?ng
dùng l?i nguy?n r?a "D? qu? tha ma b?t" khi nói d?n m?t ngu?i mà h? ghét b?.

Ngu?i Vi?t thì có nh?ng thành ng? nhu: "muu ma, chu?c qu?," "hi?n qu?," "qu? 
quái tinh ma."

Trong th?n tho?i có r?t nhi?u lo?i qu?. V? quy?n phép bi?n hóa thì qu? v?i th?n 
ngang nhau. Qu? v?i Th?n phân bi?t nhau qua hành d?ng:

- Qu? thu?ng dùng quy?n phép c?a mình d? th?a mãn ham mu?n, tham v?ng nên 
thu?ng di vào du?ng ác, có h?i cho loài ngu?i và vu tr?.

- Th?n luôn luôn dùng quy?n phép d? làm di?u phúc l?i cho loài ngu?i và vu tr?, 
dó là con du?ng thi?n. Ch? ? chính c?a Qu? là d?a ng?c, là bóng t?i, trong
lúc các Th?n thì ? cõi Tr?i, trong ánh sáng.

Th?n du?c ngu?i tr?n gian tôn th?.

Qu? b? ngu?i d?i xa lánh vì s? hãi, vì qu? lúc nào cung b? xem là d?. Trong 
kinh D?a T?ng c?a Ph?t giáo có nh?c d?n m?t Qu? vuong có tên là Vô D?c. Dây
là m?t di?u mà tây phuong không nghi d?n vì d?i v?i h? Qu? luôn luôn hung d?, 
d?c ác.

Do dó, không bao gi? nên giao du v?i qu?, nh?t là tu?i thanh thi?u niên. Ngu?i 
Vi?t có câu "Nh?t qu?, nhì ma, th? ba h?c trò" d? ch? nh?ng hành vi ranh
mãnh, d?y muu trí, có h?i cho xã h?i loài ngu?i. H?c trò ? dây là tu?i thanh 
thi?u niên. Câu chuy?n Halloween mu?n g?i cho thanh thi?u niên m?t thông di?p
d? d? phòng s? tiêm nhi?m cái "qu? quái, tinh ma" khi giao du v?i cái gi?i mà 
mình cung du?c x?p vào h?ng s? 3!

Tuy nhiên, chuy?n anh chàng Jack trong dêm Halloween cung ghi nh?n m?t thái d? 
sòng ph?ng c?a qu?, dó là "ân d?n, oán tr?" và "gi? l?i h?a." Dù r?ng s?
"gi? l?i h?a" này dã làm cho Jack roi vào thân ph?n cô h?n lang thang v?t vu?ng.

Qu? dã ch?u on c?u m?ng c?a Jack. Jack dã c?u qu? vì tình b?n vui dùa. Qu? dã 
d?n on v?i l?i h?a là "không b?t h?n Jack v? D?a Ng?c." Và k?t qu?, nhu dã
nói trên, h?n Jack dã ph?i tr? v? tr?n gian, lang thang v?i nh?ng d?m than h?ng 
do qu? t? d?a ng?c t?ng d? su?i ?m và soi du?ng di trong tam t?i, cô don.
D?i v?i các xã h?i Âu, M? Halloween dã tr? thành l? h?i vui choi h?ng nam cho 
tr? em và c? ngu?i l?n. Ít ngu?i quan tâm tìm hi?u ý nghia nhân b?n c?a nó.
H? ch? chú tr?ng vui choi. Các phim ?nh v? Halloween cung nh?m t?o c?m giác 
rùng r?n ma quái c?a th? gi?i âm ty nhu d? thay d?i cách choi, tìm c?m giác
m?i là chính y?u.

2 ) Ý Nghia Nhân B?n

N?u dào sâu hon, có l? s? tìm th?y tính cách nhân b?n trong câu chuy?n. Th? d?t 
câu h?i: t?i sao du?i ánh sáng khoa h?c và k? thu?t mà các nu?c Âu, M? v?n
dành m?t ngày l? h?i cho ngu?i c?a "cõi Âm" mà d?i di?n là chàng Jack?

Jack là nhân v?t tu?ng tu?ng nhung dã th?c s? hi?n thân trong cu?c d?i, trong 
thân ph?n làm ngu?i... mà l?i là m?t ngu?i cô don. Khi ch?t, Jack tr? thành
cô h?n, không ch? dung thân... Thiên Dàng và D?a Ng?c d?u t? ch?i!

Truy?n th?ng l? h?i Âu M? dã dành cho Jack m?t ngày. M?t ngày du?c tr? l?i v?i 
cõi duong. Trong ngày dó, Jack có th? s?ng vui choi tho?i mái, vì ngu?i s?ng
dã hóa trang thành ma qu? d? linh h?n Jack có ch? trà tr?n vào cho d? cô don. 
Dây là ý nghia nhân b?n c?a l? h?i Halloween.

L? H?i Halloween ? M? nh?m vào ti?t thu, mua bu?n và gió l?nh, trùng h?p v?i 
"ngày cô h?n" trong truy?n th?ng dân t?c VN cung trong mua bu?n hiu h?t:

"Ti?t tháng b?y mua d?m sùi s?t
Toát hoi may l?nh bu?t xuong khô
Não ngu?i thay bu?i chi?u thu,
Ngàn lau nhu?m b?c lá ngô r?ng vàng
Du?ng b?ch duong bóng chi?u man mác
Ng?n du?ng lê lác dác mua sa
H?n nào h?n ch?ng thi?t tha
Cõi duong còn th? n?a là cõi âm...
Trong tru?ng d? t?i tam tr?i d?t
Có khôn thiêng ph?ng ph?t u minh
Thuong thay th?p lo?i chúng sinh
H?n don phách chi?c lênh dênh quê ngu?i..."

Trong ý nghia nhân b?n, Halloween và R?m tháng B?y Âm l?ch có th? xem nhu là 
ngày hai cõi Âm, Duong h?i ng? trong ni?m thuong c?m bao la..

Cu?c h?i ng? này dã ph?n nào nói lên cái tri?t lý "Âm, Duong nh?t lý, Sinh t? 
d?o d?ng" noi g?p g? c?a tâm h?n nhân b?n dông tây.

"Halloween," "All Soul's Day", "Cúng Cô H?n" d?u là nh?ng d?p d? ngu?i s?ng 
tu?ng nh?, doái thuong nh?ng m?nh d?i b?t h?nh trong cõi u minh và trong cu?c
s?ng hi?n th?c chung quanh...

Có l? ngu?i d?i dã dùng phuong pháp lo?i suy (Analogy) d? t? d?i s?ng hi?n th?c 
tr?n gian, tu?ng tu?ng ra m?t th? gi?i c?a cõi âm noi nh?ng linh h?n sinh
ho?t sau khi ch?t. Dó là ý nghia c?a l?p lu?n: "Cõi duong còn th? n?a là cõi 
âm!"

Th?t v?y, tu?ng tu?ng và hu c?u không th? nào b?t ngu?n t? cái không không mà 
ph?i kh?i di t? m?t th?c t?i nào dó. Nhu v?y thì, ph?i chang, "Jack Ó Lantern"
ch? là hình tu?ng c?a bao nhiêu thanh thi?u niên trong cu?c d?i hi?n th?c, vì 
môi tru?ng gia dình, xã h?i, giáo d?c ho?c vì nh?ng thúc bách th?m kín nào
dó dã vô tình "dùa choi v?i qu?." Và vì dó h? dã l? tay dánh m?t tu?i tho, vì 
ham vui, vì lòng tr?c ?n, thuong xót, vì tình b?n bè... mà dã vô tình vi
ph?m quy u?c xã h?i, l?i v?i giáo di?u tín ngu?ng, mang t?i v?i gia dình... R?i 
b? xã h?i th?ng tay lo?i tr?...

Th?t v?y, khi ra tay c?u qu? m?t l?n... Ch? m?t l?n thôi, là d?, d? cho cái xã 
h?i v?i thành ki?n h?p hòi, v?i tu duy c? ch?p... bu?c t?i d?n tr?n c? d?i...
không c?t d?u lên n?i!

Ôi! Bao nhiêu thanh thi?u niên trong xã h?i, ch? vì m?t l?n l?m l? trong d?i 
th?c mà dã không còn ch? dung thân! Bao nhiêu linh h?n dã b? Thiên Du?ng t?
ch?i, nhung l?i không d? tiêu chu?n vào D?a Ng?c dã ph?i s?ng lang thang!

Trên d?i này, noi dây và hôm nay... thi?u gì ngu?i dang s?ng trong c?nh:

"Cô h?n v?n thu? bu?n don chi?c

Có l? dêm nay cung ng? nh?!"

Dù sao... thì Jack Ó Lantern cung dã có m?t ngày h?nh phúc bên c?nh và trong 
cõi loài ngu?i...

M?t Vài chuy?n Phim V? Ma Qu?

1) Cái Dêm Nó Tr? V?

Chuy?n phim k? r?ng: ngày 31 tháng 10 - 1963, m?t c?u bé sáu tu?i có tên là 
Micheal Myers dã gi?t ngu?i ch? là Judith. M?t th?i gian ng?n sau dó Micheal
b? dua di an trí t?i Tr?i An Du?ng Smith's Grove Warren County, noi dây nó ph?i 
s?ng 15 nam trong im l?ng du?i s? cham sóc c?a m?t bác si tâm th?n là Sam
Loomis.

Sau dó, ngày 30-10-1978, Micheal tr?n thoát và tr?c ch? v? thành ph? quê nhà là 
Hadonfield, Illinois. T?i dó, Micheal b?t d?u rình r?p, san du?i m?t cô
h?c sinh High School và hai ngu?i b?n gái c?a cô là Annie và Lynd? Vào ngày 31 
tháng 10-1978 m?y cô gái d?u ? nhà m?t mình. Và dêm ?y, Micheal dã t?n công:
si?t c? và c?t h?ng Annie, gi?t ch?t Lynda và b?n trai c?a cô t? R?i di theo 
Laurie là m?t ngu?i gi? tr? dang cham sóc hai d?a 8 tu?i là Tommy Doyle và
Lyndsay Wallac? Laurie dem d?t hai d?a tr? vào m?t ch? an toàn, r?i di ra m?t 
ch?i m?t v?i Micheal. Ngay khi Laurie s?p v? nhà, Bác si Loomis b?n Micheal
và nhìn nó roi kh?i ban công c?a nhà Lauri? Nhung khi ki?m soát d? doan ch?c là 
Micheal dã ch?t, Bác si Loomis nhìn qua và th?y r?ng thi th? c?a Micheal
dã bi?n m?t!

2) S? Kinh Hoàng Không Bao Gi? Yên Ngh?!

Chuy?n phim: Sau v? n? trong d?p Halloween, thành ph? Hadonfield nghi r?ng 
Jamie Lloyd và ngu?i chú c?a cô là Micheal Myers dã ch?t. Nhung không dúng nhu
v?y. Ngu?i dàn ông m?c y ph?c den dã b?t Jamie và dua cô ta d?n m?t noi c?t 
gi?u bí m?t. T?i dây nó làm cho cô mang thai và d?a bé dã sinh ra vào dêm tru?c
ngày Halloween. Jamie, bi?t r?ng d?a bé có th? s? b? gi?t, cho nên dã c? tìm 
cách tr?n thoát v?i s? giúp d? c?a m?t ngu?i dàn bà tên là Mar? L?p t?c Mary
ph?i d?n t?i b?ng cách b? dóng m?t cái dinh l?n vào d?u do không ai khác hon là 
chính Micheal. Jamie t? mình tìm m?t chi?c xe t?i và b?t d?u lái d?n m?t
tr?m xe buýt. Bà ta gi?u d?a bé vào sau m?t t? d?ng ly phía du?i ch?u r?a bát. 
Micheal tìm Jamie, nhung bà ta dã di x?.. Ít ra là m?t kho?ng th?i gian
ng?n và cu?i cùng Micheal dành m?t bóng bà ta.

Tru?c khi r?i tr?m xe buýt, Jamie dã g?i cho tr?m c?nh sát d?a phuong r?i cho 
h? th?ng DJ bi?t bà ta là ai và k? nào dang theo sau bà. Bác si Sam Loomis
nghe du?c vi?c này và lo l?ng v? nh?ng gì dã th?c s? x?y ra ? tr?m c?nh sát. 
M?t ngu?i khác cung nghe vi?c này và dã nghi r?ng dây là s? th?t. Ngu?i ?y
là Tommy Doyl? Tommy Doyl? Tommy là d?a con trai nh? mà tru?c dây Laurie Strole 
gi? vào dêm Halloween 1978 - Nó dã b? ám ?nh b?i Michael và dã hình dung
ra cái gì dang th?c s? di?n r? Nó nghe cu?n bang c?a Laurie và phát hi?n r?ng 
bà ta dang ? t?i tr?m xe buýt. Nó v?i di d?n dó và tìm th?y d?a bé. M?t gia
dình m?i dã d?n vào nhà c?a Myer's. Các thân nhân c?a Laurie Strok? Kara Stroke 
và con c?a bà là Dann? Danny cung dã nghe "ti?ng nói" mà Micheal dã ngh?
Vi?c này d?n d?n vi?c kia và Tommy cùng Kara, Danny và d?a bé cu?i cùng dã tr?n 
kh?i Micheal.

Nhi?u s? vi?c khá r?c r?i x?y ra cho d?n khi ngôi m? b? s?p xu?ng và ngu?i dàn 
ông áo den b? l? m?t không ai khác hon là bác si Wym trong d?p Halloween
10 nam tru?c. H? dã b?t cóc Kara và d?a con trai c?a bà và gi?u d?a bé. R?i 
Tommy và Bác si Loomis di tìm chúng trong tr?i An Du?ng. Micheal b? dá vang
di và Tommy, Kara, Danny thoát ra an toàn. Bác si Loomis tr? l?i công vi?c cham 
sóc không bao gi? ch?m d?t v?i Micheal. Khi m?t ti?ng kêu la vang lên và
h?t phim.

(Terror Never Rests In Peace)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nguon goc y nghia cua ngay le Halloween