nguon goc tet trung thu

T?t Trung Thu

Hàng nam T?t Trung thu d?n v?i chúng ta vào R?m tháng tám âm l?ch.

Ngay t? d?u tháng, T?t dã du?c s?a so?n v?i nh?ng c? dèn muôn màu s?c, muôn 
hình thù, v?i nh?ng bánh d?o, bánh nu?ng mà ta g?i g?m là bánh trung thu, v?i
nh?ng d? choi c?a tr? em muôn hình v?n tr?ng, trong s? dó dáng k? nh?t c?a th?i 
xua là ông Ti?n si gi?y.

Các tr? em dón T?t có nh?ng dèn x?p, dèn l?ng s?c s? th?p sáng kéo nhau thành 
t?ng doàn vui reo ca hát, t?i t?i cùng nhau nh?n nho, cùng di du?ng này ngõ
khác.

Và khi r?m t?i, có nh?ng dám múa lân r?m r?, ngoài B?c g?i là múa su t?, v?i 
ti?ng tr?ng, ti?ng thanh la th?t náo nhi?t. V?y T?t Trung thu là t?t gì?

Trung thu là gi?a mùa thu. T?t Trung thu nhu tên g?i, d?n v?i chúng ta dúng 
gi?a mùa thu, mùa mát m? d?p d? nh?t trong nam v?i trang trong gió mát.

Ngu?n g?c T?t Trung Thu

Theo sách c? thì T?t Trung thu b?t d?u t? d?i nhà Du?ng; th?i vua Du? Tôn, niên 
hi?u Van Minh.

Nguyên nam dó, vào dêm R?m tháng tám, tr?i th?t là d?p, trang tròn sáng t?, gió 
mát hây hây. Th?y c?nh d?p c?a d?t tr?i, nhà vua ng? choi ngoài thành t?i
mãi tr?i khuya. Lúc dó có m?t ông già d?u b?c pho tr?ng nhu tuy?t, ch?ng g?y 
t?i bên nhà vua.

Trông ngu?i và theo c? ch?, nhà vua doán ngay là m?t v? thu?ng tiên giáng th?.

Ông già kính c?n chào nhà vua r?i h?i:

- B? h? có mu?n lên tham cung trang không?

Nhà vua li?n tr? l?i ?có?

V? tiên li?n dua chi?c g?y lên tr?i, hoá phép ra m?t chi?c c?u v?ng, m?t d?u 
giáp cung trang, còn m?t d?u giáp m?t d?t.

Tiên ông dua nhà vua trèo lên c?u v?ng, ch?ng bao lâu dã d?n cung trang. Phong 
c?nh noi dây th?t d?p, m?t v? d?p khác xa noi tr?n th?. Có nh?ng nàng tiên
n? nhan s?c v?i nh?ng xiêm y c?c k? l?ng l?y, xinh nhu m?ng, d?p nhu nh?ng bài 
tho, nh?y múa theo nh?ng di?u vô cùng quy?n ru, d? muôn h?ng ngàn tía.

Nhà vua dang say sua v?i nh?ng c?nh d?p thì tiên ông l?i dua nhà vua tr? l?i 
cung di?n.

V? t?i tr?n th?, nhà vua còn luy?n ti?c c?nh trên cung Qu?ng và nh?ng gi? phút 
d?y tho m?ng nhà vua dã qua ? noi dây.

D? k? ni?m cái ngày du Nguy?t di?n, nhà vua d?t ra T?t Trung thu.

Trong ngày T?t này, ngu?i ta u?ng ru?u thu?ng trang, và vì v?y T?t này còn du?c 
g?i là T?t Trông trang.

Múa su tu? dêm r?m

Vào lúc x?m t?i R?m tháng tám, ti?ng tr?ng múa su t? (múa lân) náo d?ng các ph? 
phu?ng, làng xóm.

M?i dám ru?c su t? có kho?ng muoi - mu?i lam ngu?i. Qu?n áo ch?n, khan võ sinh, 
chân di hài s?o. M?t màu den tuy?n. Th?t bao lung xanh d?, b? múi lòe xòe.
Ba anh d?m nh?n vi?c d?i d?u, c?m duôi su t? và dánh côn. Tung côn là ngu?i 
gi?i nh?t dám, ch? huy chung. M?t d?u côn g?n qu? mây, to hon trái cam. Qu?
mây dan m?t cáo, bên trong là m?t qu? c?u g?t b?ng g? x?p nh? c? b?ng qu? 
chanh. M?y ngu?i này ít nhi?u ph?i n?m du?c vu thu?t. Hai ngu?i khiêng tr?ng
cái, m?t ngu?i c?m chum ch?e. Nh?ng ngu?i còn l?i di song hàng hai bên gi? tr?t 
t?, b?o v? an toàn cho doàn.

Sau khi tu?n hành qua các du?ng chính, vào lúc trang s?p lên gi?a d?nh d?u, các 
phu?ng su t? chia nhau r? vào các ph? buôn bán giàu có, tìm d?n noi nhà
cao c?a r?ng. Ch?n du?c gia ch? có c?a n?i c?a chìm, dám ru?c d?ng l?i tru?c 
c?a d? bi?u di?n.

B?t d?u là di?u chào c?a su t?, ti?n thoái dúng l? nghi kính c?n. Chi?c côn 
du?c nâng c? b?ng hai tay l? phép. Ti?ng tr?ng, ti?ng chum ch?e thôi thúc m?nh
m? hon. Dám ru?c su t? tr? h?t ngón ngh? c?a mình.

Tru?c t?m ''th?nh tình'' c?a su t?, gia ch? dành m? r?ng c?a nghênh ti?p. V? 
ch?ng, con cái, thân thu?c b?c gh? thu?ng ngo?n.

Cu?i cùng là ph?n linh ti?n thu?ng, ch?m d?t trò múa chúc t?ng dêm r?m. Ti?n 
thu?ng nhi?u khi khá l?n, nhung gia ch? không phát t?n tay. H? dùng m?t vuông
v?i d? ho?c m?t t? gi?y h?ng di?u gói ti?n l?i r?i treo lên xà nhà. Phu?ng su 
t? ph?i công kênh nhau hai ba ngu?i m?i l?y n?i.

Múa su t? dòi h?i nhi?u s?c l?c, bi?t s? d?ng vu thu?t khéo léo. Thêm vào dó là 
d?c tính kiên trì, dung c?m, nhanh nh?n, tháo vát. Ph?i chang, ? m?t góc
d? nào dó, múa su t? dã th? hi?n tinih th?n thu?ng võ c?a dân t?c ta lúc h?i 
hè, khi t?t nh?t.

Ngu?n: b?n d?c góp bài
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: