[SMCC] nguon goc le giang sinh

Th?m thoát dó mà dã h?t m?t nam và dây là nh?ng ngày cu?i cùng.`
C?n nam là th?i di?m c?a r?t nhi?u l? h?i mà di?n hình là ngày l? Giáng Sinh
m?ng Thiên Chúa hài d?ng.
D?i v?i các Kito h?u thì có l? nh?ng thông tin này dã du?c h?c, trong các l?p 
giáo lý r?i. Nhung d?i v?i các b?n là ngu?i ngo?i d?o thì nh?ng thông tin du?i 
dây vô cùng h?p d?n.
Kính m?i b?n ng?i l?i và nghiêm túc thu?ng th?c.
Cu?i cùng, không quên chúc m?i ngu?i t?n hu?ng du?c tu?n l? giáng sinh và m?ng 
nam m?i tràn d?y ân Chúa

Luu ý:

N?u b?n nh?n mail này t? web mail b?n s? không th? thu?ng th?c ph?n nh?c 
background du?c dính vào n?i dung thu cho thêm ph?n long tr?ng

Xin vui lòng dùng các ?ng d?ng s? lý mail nhu Microsoft outlook, Outlook 
Express hay Eudora d? nh?n mail này n?u b?n mu?n nghe du?c ph?n nh?c background.L?ch s? L? Giáng Sinh, Ông già Noël và cây Noël

Vietsciences-Võ Th? Di?u H?ng     21/12/2005

I/ L?ch s? L? Giáng Sinh

Khi chua có Noël:

 Lúc chua có l? Noël, t?i Rome, m?i nam vào mùa này, nguyên châu Âu ngu?i ta 
cung t? ch?c l? Thiên chúa giáo, nhung du?i m?t hình th?c khác.

Rome: T? 17 d?n 24 tháng 12 , m?t s? vô tr?t t? ng? tr? toàn thành ph? Rome: 
H? lau r?a nhà c?a s?ch s?, trang hoàng th?t d?p, n?u nu?ng r?i m?i nô l?
c?a h? ng?i bàn an u?ng. Ngày này nh?ng ngu?i tôi t? du?c ch? h?u h?, gi?ng 
ph? n? ngày 8/3 v?y (!).

T?i Pháp và vài vùng châu Âu, vào th?i Moyen Âge (t? th? k? th? V d?n gi?a th? 
k? th? XV), kho?ng cu?i tháng 12, ngu?i ta t? ch?c l? Cu?ng. Dám dông mang
m?t n?, c?i trang tu si nhà th?, m?c ngu?c áo l?, di kh?p các du?ng ph?, ch? 
nh?o châm bi?m l? nhà th?, và vu nh?ng di?u khêu g?i... L? này b? c?m nhi?u
l?n và b? c?m h?n vào cu?i th? k? XV

Th? cúng th?n Mithras

Kho?ng mùa Dông Chí (Soltice d'hiver), v? th?n Mithras (M?t Tr?i) này du?c hình 
tu?ng chi?n d?u v?i bò r?ng. Ngày 25 tháng 12, ngu?i ta gi?t bò d?c và r?i
máu kh?p cánh d?ng: d?t tr? nên m?u m? hon và mùa màng t?t d?p hon. T?i Rome, 
ngày này là ngày có dêm dài nh?t, ngu?i ta làm l? dón M?t tr?i tr? v?,
tu?ng trung b?ng m?t bé so sinh.

L? Giáng Sinh

Ch? Giáng sinh ngu?n g?c t? ch? natalis, nghia là ngày sinh ra d?i. D?c bi?t là 
h?i m?i có Thiên chúa giáo, không có Noël. Th?t v?y, Thánh kinh không nói
rõ ngày Giáng sinh. Có vài Giáo hoàng d?nh ngày sinh c?a Chúa Jésus kho?ng 
tháng 3 hay tháng 4.

 Noël du?c phát minh nam 354 khi Giáo hoàng Liberus mu?n bi?n d?i cách tôn th? 
Th?n Mithras mà ngu?i ta sùng bái m?i l?n Ðông chí du?i d?ng m?t bé so sinh,
du?c thay th? b?i s? sinh ra d?i c?a Chúa Jésus. Ð? kh?i b? l?n, ông dã l?y 
ngày 25 tháng 12 cho l? này.

Hanoukka, l? ánh sáng

Vào th? k? th? II tru?c Công nguyên, vua Antiochus th?ng tr? Israël. Ông làm 
u? t?p d?n Jérusalem và b?t bu?c ngu?i Do Thái ph?i th? các v? th?n Hy L?p.
Judas Maccabée kêu g?i các nhà yêu nu?c n?i d?y du?i dân Syrie ra kh?i 
Jérusalem. D? làm l? m?ng s? khôi ph?c d?t nu?c, nh?ng gia dình Do Thái d?t dèn
sáp có 8 nhánh. Tám ng?n dèn tu?ng trung cho 8 ngày liên ti?p d?n th? du?c d?t 
sáng m?t cách m?u nhi?m nh? m?t bình d?u do lính c?a Antiochus làm l?t d?.
Trong l? Hanoukka, tr? con nh?n m?t con v? có ghi 4 ch? Hébreux có nghia "Dó là 
m?t s? nhi?m m?u l?n"

II/ L?ch s? Ông già Noël

Di nhiên là ngu?n g?c c?a Ông Già Noël là m?t hình ?nh du?c tu?ng tu?ng t? 
nh?ng l? Ðông chí, (ngày 21 tháng 12). Cái ch?p ? noi ?ng khói ch?a d?y quà cáp
-ban d?u là trái cây, tu?ng trung cho s? d?i m?i (renouveau) c?a Thiên nhiên. 
Nhung nhân v?t nhu cha vui tính mà chúng ta bi?t có b? râu tr?ng và chi?c
áo choàng lót da lông b?ng d? choi du?c mu?n c?a Cha Fouettard có l? là môt 
phát minh c?a ngu?i M?. Ông Già Noël có l? sinh ra nam 1822 du?i ngòi bút
c?a m?c su Clement Clarke Moore dã tu?ng tu?ng trong m?t bài tho cho các con 
ông. Ðu?c v? b?i h?a si Thomas Nast , du?c m?i ngu?i bi?t d?n nhanh chóng.

Tên Ông Già Noël

Tên "Ông Già Noël" có th? do bi?t danh c?a Thánh Nicolas, thánh b?n m?ng cho 
tr? con, luôn luôn làm l? ngày 6 tháng 12 ? mi?n Ðông Âu Châu, nhu Ð?c.. Thánh
Nicolas mang d?n bánh, k?o. Ông Già Noël cho nh?ng quà ch?c ch?c hon. Có lúc 
ngu?i ta th? b? truy?n th?ng này, nhung không thành công

Thánh Nicolas: Dêm 5 r?ng ngày 6 tháng 12

stnic.jpg (265382 octets)

Vào th? k? th? IV, truy?n thuy?t cho r?ng thánh Nicolas là linh m?c r?t nhân 
t?. Ông ban nhi?u phép l?: c?u ba si quan vô t?i kh?i b? án t? hình, c?u
các th?y th? khi tàu b? lâm n?n, c?u ba cô gái gi? gìn ph?m h?nh... và, trong 
m?t bài hát k? l?i chuy?n ông c?u ba d?a tr? ban dêm di l?c vào nhà m?t tên
d? t? và b? tên này gi?t r?i ch?t khúc ra dem uóp mu?i. B?y nam sau Saint 
Nicolas di ngang qua và c?u chúng s?ng l?i. B?i v?y Thánh Nicolas là thánh b?o
h? cho tr? con, cho ngu?i di bi?n và cho nh?ng chàng trai tr? còn d?c thân cung 
nhu Thánh Catherine b?o h? cho các cô gái tr? chua l?p gia dình... L?
c?a Thánh Nicolas là 6/12, ngày ông m?t. Trong dêm 5-6 tháng 12, ông bay lên 
tr?i v?i con ng?a ch? d?y quà và bánh k?o cho tr? em. Ông dáp xu?ng d? quà
trong dôi giày ?ng c?a tr? ? mi?n B?c và mi?n Dông nu?c Pháp và nhi?u vùng t?i 
châu Âu, nhu D?c, B?.. D? dáp l?, h? d? cà r?t và c? c?i cho ng?a c?a thánh
Nicolas an.

Cha Dông và Babouchka: dêm 31-12

Tr? em Nga không du?c quà ngày 25-12 và ph?i ch? d?i d?n ngày d?u nam. Trong 
dêm thánh Sylvestre, Cha Dông (Père Gel, hay Père Givre, dông l?nh) xu?ng
theo ?ng khói t?ng quà cho tr? em ngoan ngoãn. Ông chia công vi?c voi chuy?n 
huy?n tho?i v? bà Babouchka:

Vào m?t dêm Dông l?nh l?o, bà Babouchka dang thi?p bên c?nh lò su?i b?ng nghe 
ti?ng gõ c?a. Ba ngu?i l? m?t mang d?y quà gi?i thích cho bà r?ng h? theo
hu?ng ngôi sao d? di tìm Chúa Hài d?ng và nh? bà ch? giùm. T? th?y mình già c?, 
bà không di theo h? mà tr? l?i bên lò su?i. Sáng hôm sau bà h?i h?n, v?i
vàng ch?t quà d?y gi? và di ki?m Ba Vua Mages. Nhung tuy?t dã xóa d?u v?t c?a 
h?. Bà h?i m?i ngu?i, nhung không có k?t qu?. T ?dó v? sau, m?i nam, d? vinh
danh d?a bè thành Bethléem, bà mang t?ng d? choi cho nh?ng gia dình Nga

L? Befana: dêm 05/01

L? Befana, ti?ng Ý là l? m?t bà phù th?y m?c d? den, mang dôi giày th?ng v?i 
m?t b? l?n deo trên vai, c?i cái ch?i d? di phát quà cho tr? em Ý ngoan ngoãn.
Ngu?c l?i bà s? d? d?y than vô giày các tr? em không ngoan.

Ngu?n g?c Cha Noël

Cha Noël không có biên gi?i. Père Noël Pháp, Father Christmas Anh, Babbo 
Natale Ý, Weihnachtsmann D?c, Santa Claus M?, ... Khi nh?ng ngu?i Hòa Lan d?nh
cu bên M?, tên Thánh Nicolas ti?ng Hòa Lan là Sinter Klass, tr? thành Santa 
Claus. Cha Noël có ngu?n g?c t? Thánh Nicolas: râu dài, áo choàng dó ng?i
trên lung con l?a.

Theo th?i gian, Ông Già Noël có hình dáng m?t ông già m?p b?ng tròn, tóc râu 
b?c tr?ng, cu?i xe tru?t tuy?t do b?y huou bay trên không kéo.

Washington Irving (1783-1859)

wirving_crl.jpg (33805 octets)

Nam 1809, nhà van Washington Irving t? Thánh Nicolas di trên không trung d? 
phân phát quà .

Clement Clarke MOORE

Nam 1821, CC Moore vi?t m?t truy?n th?n tho?i v? Noël tên là Dêm tru?c Noël 
(The night before Christmas, La nuit d'avant Noël ) trong dó Ông Già Noël xu?t
hi?n trong chi?c xe tru?t tuy?t du?c huou kéo.

Tác gi? Moore cung vi?t m?t bài báo dang trong t? nh?t báo Sentinel t?i New 
York ngày 23/12/1823 có tên Cu?c vi?ng tham c?a Thánh Nicolas (A Visit From
St Nicholas, La visite de St Nicolas). Bài vi?t này nói v? nh?ng lutins (nh?ng 
con yêu bé tí hon) dem quà phát cho tr? con b?ng xe du?c 8 con huou kéo
(các con huou có tên Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer và 
Vixen). Con huou th? 9 Rudolf du?c thêm vô nam 1839 có nhi?m v? soi sáng
du?ng di nh? chi?c mui d? và sáng.

Truy?n này du?c d?ch ra nhi?u th? ti?ng.

Thomas Nast

nast3.bmp (175254 octets)

Nam 1863, Harper's Illustrated weekly, m?t t? báo New York dang hình v? Santa 
Claus m?c áo lông
ThomasNastTest250.bmp (239190 octets) thú màu tr?ng và th?t n?t den, h?a si 
Thomas Nast là tác gi?.

Trong g?n 30 nam, Thomas Nast v? cho t? báo này hình ?nh Santa Claus b?ng to, 
râu b?c dài và có huou di kèm.

Nam 1885, t? báo này v? du?ng di c?a Santa Claus , di t? B?c c?c d?n Hoa K?. 
V?y là l?n d?u tiên  nhà c?a Santa Claus dã du?c xác d?nh chính th?c.

M?t nam sau, nhà van Georges P. Webster nói rõ thêm là xu?ng ch? t?o d? choi và 
nhà c?a Cha Noël "du?c gi?u du?i tuy?t t?i B?c c?c. H?a si Nast l?i xác
nh?n noi cu ng? c?a Cha Noël b?ng hình v?.

D?n nam 1931, Coca Cola v? Santa Claus ...

Le Père Noël de Coca Cola

D? qu?ng cáo, hãng Coca Cola nh? Haddon Sundblom v? hình Ông già Noël ngh? x? 
hoi và u?ng Coca d? l?y l?i s?c trong lúc di phân phát quá cáp, d? d? tr?
con u?ng Coca.

haddon.bmp (456546 octets)

- Haddon SUNDBLOM (1899-1976)

III/ L?ch s? và ngu?n g?c cây Noël

Gi?a nam 2000 và 1200 tru?c Công nguyên, ngu?i ta dã nói v? m?t lo?i cây thông 
épicéa vào ngày 24 tháng 12, b?i vì ngu?i ta xem nhu ngày này là ngày tái
sinh c?a M?t tr?i. Dân t?c Celte dùng l?ch theo ch k? M?t trang. M?i tháng c?a 
nam d?u liên k?t v?i m?t lo?i cây. Cây Epicea liên k?t v?i ngày 24 tháng
12. D? làm l? cho ngày Dông chí, m?t cây xanh tu?ng trung cho s? s?ng du?c 
trang trí b?i trái, hoa và lúa mì.

Nam 354, nhà Th? làm l? Giáng sinh d?u tiên cho Chúa Jésus, l?y ngày 25 tháng 
12 d? c?nh tranh v?i l? da th?n trên

N?u Noël du?c phát minh vào ngày 25/12/354, thì Cây Noël du?c phát minh r?t tr? 
sau này.

Thánh BonifaceNgu?i ta k? r?ng vào th? k? th? VII có m?t nhà tu ngu?i D?c, 
Thánh Boniface (sinh nam 680), mu?n thuy?t ph?c các tu si D?c t?i vùng Geismar
r?ng cây s?i không ph?i là m?t loài cây thiêng liêng. Ông d?n m?t cây s?i và 
khi cây ngã, nó dè tan nát h?t t?t c? m?i v?t, tr? m?t cây sapin tr?.  T?
huy?n tho?i này, chuy?n k? thêm r?ng Thánh Boniface dã cho r?ng s? ng?u nhiên 
trong sáng dó là m?t phép l? và tuyên b? "k? t? nay, ta g?i tên cây này là
cây Chúa Hài d?ng Jésus. T? dó ngu?i ta tr?ng cây thông con d? làm l? Giáng sinh

Th? k? th? XI, cây Noël du?c trang hoàng b?ng nh?ng trái pom d?, tu?ng trung 
cho cây thiên dàng, trên dó ngu?i ta treo trái pomme c?a bà EVE. B?t d?u t?
th? k? th? XII mà truy?n th?ng cây sapin du?c xu?t hi?n t?i Âu Châu, nói chính 
xác hon là vùng Alsace.

Ngu?i ta g?i "cây Noël" l?n d?u tiên t?i Alsace vào nam 1521.

Th? k? th? XIV, ngu?i ta trang trí cây thông b?ng nh?ng trái pom c?a bà Eve, 
k?o và bánh. Cung vào th?i k? dó, m?t ngôi sao trên d?nh cây tu?ng trung cho
ngôi sao Bethleem b?t d?u du?c ph? bi?n.

Nam 1738, Marie Leszczynska, v? vua Louis XV nu?c Pháp, dã trang hoàng m?t cây 
Noël trong lâu dài Versailles.Nam 1560 nh?ng ngu?i theo d?o Tin Lành phát
tri?n truy?n th?ng cây thông Noël.

Th? k? XII và XIII các cây sapin chi?u sáng d?u tiên xu?t hi?n. Ngu?i ta dùng 
nh?ng v? trái h? dào (noix) d?ng d?y d?u, trên m?t d? tim dèn, hay dèn sáp
m?m, c?t quanh cành thông.

Nam 1738, Marie Leszczynska, v? vua Louis XV nu?c Pháp, dã trang hoàng m?t cây 
Noël trong lâu dài Versailles.

T?i Alsace-Lorraine, ngu?i ta th?y càng ngày càng nhi?u cây sapin, noi d?u tiên 
có truy?n th?ng này.

Các nu?c Th?y Di?n, Dan M?ch, Na Uy thu?ng trang hoàng nhà c?a cây xanh nhân 
d?p nam m?i d? xua du?i ma qu?. H? còn d?ng cây cho chim trú ng? trong mùa
Giáng-Sinh.

GravureNam 1837, bà công tu?c Orléans, Hélène de Mecklembourg, g?c ngu?i D?c 
cho ngu?i trang hoàng m?t cây sapin t?i di?n Tuileries .

Làm l? Giáng sinh quanh m?t cái cây, bi?u tu?ng c?a cây trên Thiên Ðàng và d? 
lo?i k?o dã tr? thành m?t truy?n th?ng nhanh chóng bên Ð?c. Ph?i ch? d?n
g?n m?t th? k? d? truy?n th?ng dó d?n m?i gia dình ngu?i Pháp, nh?t là sau 
chi?n tranh 1870, có hàng ngàn gia dình ngu?i Alsace-Lorraine di cu qua Pháp.

 Chính nh? th?i k? dó mà c? nu?c Pháp thu nh?p truy?n th?ng này.

D?u th? k? th? 19 Cây Noël du?c nh?p vào nu?c Anh t? và r?t du?c tán thu?ng, 
nh? ông hoàng Albert, ch?ng c?a N? hoàng Victoria. Vào th?i dó, ngu?i ta g?i
cây Noël là Victorian Tree. Cây Victorian Tree du?c trang trí b?ng dèn sáp, 
k?o, cùng các th? bánh treo ? cành cây b?ng dây gi?y d? màu.

Cây Noël du?c th?nh hành nh?t vào th? k? th? 19. Cây Noël cung du?c nh?ng nu?c 
 Áo, Th?y si, Ph?n Lan, Hòa Lan, tán thu?ng trong th?i k? này. Hi?n nay,
kh?p noi trên th? gi?i d?u t? ch?c l? Giáng sinh và chung cây Noël.

Gi? dây cây Noël là h?nh phúc c?a m?i ngu?i, t? tr? con cho t?i ngu?i già.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

 • » [SMCC] nguon goc le giang sinh