nguoi viet nam dau tien den nam cuc

Khoa h?c gia NASA, ngu?i Vi?t c?m c? T? qu?c ? Nam C?c

TP - Dó là Ti?n s? Nguy?n Tr?ng Hi?n, khoa h?c gia thu?c Co quan hàng không vu 
tr? Hoa K? (NASA), ngu?i dang ngày dêm cùng d?ng nghi?p tìm câu tr? l?i cho
câu h?i: Vu tr? b?t ngu?n t? dâu, vô cùng hay h?u h?n.?

ImageView

TS Nguy?n Tr?ng Hi?n t?i "G?p g? Vi?t Nam" l?n th? VI t? ch?c t?i Hà N?i d?u 
tháng 8
Anh cung là ngu?i Vi?t Nam d?u tiên c?m và chiêm ngu?ng lá c? d? sao vàng tung 
bay trong cái giá l?nh -600C ? Nam C?c.

Con du?ng chinh ph?c không gian

Tru?c khi ra sân bay, TS Nguy?n Tr?ng Hi?n m?i có d?p thu th? ng?i trò chuy?n 
v?i chúng tôi. G?n 1 tu?n tham d? "g?p g? Vi?t Nam" ? Hà N?i, th?i gian bi?u
c?a anh kín d?c v?i các báo cáo, g?p g? các nhà khoa h?c, nghiên c?u sinh, sinh 
viên trong nu?c.

Khó có th? hình dung du?c r?ng ngu?i dàn ông Vi?t Nam nh? bé, deo kính, d? tóc 
dài v?i ch?t gi?ng d?c s?t Dà N?ng ng?i tru?c m?t chúng tôi kia l?i dang
theo du?i m?t công trình nghiên c?u sâu và r?ng d?n th? trong Co quan hàng 
không vu tr? Hoa K?.

Ngay t? khi còn là h?c sinh c?p 2 ? Dà N?ng, Hi?n dã mê V?t lý. Anh d?c r?t 
nhi?u sách liên quan d?n V?t lý, Thiên van h?c. Nhà v?t lý Einstein và nh?ng
công trình c?a ông du?c anh tìm d?c nhi?u nh?t.

Hi?n cung r?t ngu?ng m? Giáo su, Vi?n s? V?t lý Nguy?n Van Hi?u, lúc ?y là Ch? 
t?ch Vi?n Khoa h?c và Công ngh? VN. Nam 1981, th?i di?m g?n t?t nghi?p c?p
3, anh sang M? d?nh cu theo s? b?o lãnh c?a ngu?i anh.

Chân u?t chân ráo d?n thành ph? Los Angeles (bang California) v?i v?n ti?ng Anh 
d? d? di h?c, Hi?n n?p don vào khoa V?t lý tru?ng D?i h?c Berkeley (University
of California at Berkeley).

B?c x? n?n vu tr? du?c gi?i khoa h?c xem là di ch? vô giá d? ti?p c?n vu tr? t? 
th?a ban so cách nay d?n 14 t? nam. Vu tr? trong th?i kh?c ?y du?c bi?t
d?n v?i cái tên v? n? "Big Bang".

Lúc ?y, toàn cõi vu tr? ch? có thu?n m?t tru?ng b?c x? di?n t? v?i nhi?t d? r?t 
cao. S? giãn n? c?a vu tr? theo th?i gian dã làm cho b?c x? n?n ngu?i di.

Ch? g?n 3 phút sau v? n? Big Bang, nang lu?ng b?c x? du?c chuy?n thành v?t ch?t 
du?i d?ng các h?t co b?n. Nh?ng h?t này k?t h?p t?o nên nguyên t? nh? r?i
tích t? b?ng tuong tác h?p d?n và d?n dà hình thành nên vu tr? ngày nay v?i 
nh?ng vì sao, thiên hà, l? den.

Bu?c vào thiên niên k? m?i, các nhà nghiên c?u xác d?nh r?ng vu tr? h?u nhu 
d?ng hu?ng và ph?ng. Dây là d?c di?m n?i b?t mà lý thuy?t l?m phát dã tiên doán
20 nam tru?c dó.

Theo lý thuy?t này, Big Bang là lúc vu tr? du?c th?i bùng lên t? m?t ch?t di?m 
v?i t?c d? nhanh hon ánh sáng.

Di?u này dã d?y các nhà quan tr?c thiên van lao vào m?t cu?c san lùng m?i: truy 
tìm ch?ng tích c?a l?m phát trong d?c tính phân c?c c?a b?c x? n?n.
T?t nghi?p, anh ti?p t?c theo h?c b?c Ti?n s? t?i DH Princeton v?i chuyên ngành 
nghiên c?u b?c x? n?n vu tr?. Anh là ngu?i Vi?t Nam d?u tiên nh?n b?ng Ti?n
s? t?i d?i h?c này.

Ngay sau dó, Hi?n qua Chicago và tr? thành nghiên c?u sinh sau Ti?n s? (post 
doc) chuyên ngành V?t lý thiên van c?a DH Chicago. V? làm gi?ng viên d?c bi?t
t?i DH Camegie Mellon du?c m?t nam ru?i, Hi?n chuy?n sang làm vi?c t?i Phòng 
thí nghi?m ph?n l?c (Jet Propulsion Laboratory-JPL).

Phòng này thu?c NASA ? thành ph? Pasadena nh? bé ngay sát Los Angeles, v?i 
cuong v? khoa h?c gia nghiên c?u chuyên sâu (research scientist) c?a Phân ban
V?t lý Thiên van. Anh còn là thành viên c?a Nhóm chuyên ban Vu tr? h?c.

C?n bi?t r?ng JPL có kho?ng 5.000 nhân viên, da s? là các k? su và k? thu?t 
viên, ch? có m?t s? ít là khoa h?c gia.

? JPL, công vi?c c?a TS Hi?n là ph? trách m?ng nghiên c?u ch? t?o thi?t b? ch?p 
các b?i c?nh thiên van vu tr?. D? án m?i nh?t anh dang th?c hi?n là nghiên
c?u ch? t?o kính thiên van cho dài thiên van vu tr? h?p tác gi?a NASA và Co 
quan không gian châu Âu (ESA), d? ki?n s? hoàn t?t vào nam 2007.

"Tôi tâm d?c nh?t là s? phát tri?n c?a vu tr?, d?c bi?t là giai do?n phôi thai 
qua vi?c do d?c tính b?t d?ng hu?ng c?a b?c x? n?n vu tr? và s? c?u thành
c?a các v?t th? thiên van lúc vu tr? v?a t?o thành - TS Hi?n b?c b?ch.

"Di?u tôi mong m?i là hi?u du?c m?t cách xác dáng hay phát hi?n du?c nh?ng co 
ch? v?t lý trong k? nguyên c?u thành này v?n x?y ra cách dây t? 10 d?n 15
t? nam".

Nói nôm na, câu h?i mà TS Hi?n cùng các khoa h?c gia NASA khác ph?i có nhi?m v? 
tr? l?i là: Tru?c v? n? Big Bang, cái gì dã làm nên vu tr? này? Vu tr? là
vô cùng hay h?u h?n? D?n gi?, loài ngu?i m?i ch? bi?t r?ng vu tr? ban d?u là 
m?t kh?i r?t nóng và giãn n? d?n sau v? n? Big Bang.

TS Hi?n kh?ng d?nh n?u do d?c du?c tính b?t d?ng hu?ng c?a b?c x? n?n vu tr? 
thì nhóm c?a anh s? là nh?ng ngu?i do du?c d?u tiên vì nh?ng thi?t b? do các
khoa h?c gia thu?c nhóm c?a anh ch? t?o có d? chu?n xác cao nh?t.

Dó s? là n?n t?ng v?ng ch?c d? gi?i dáp cho nh?ng câu h?i mà loài ngu?i v?n c? 
mãi di tìm trong vu tr? bao la. Anh không nói bao gi? thành qu? ?y s? d?t
du?c, nhung dó s? là m?t "tuong lai r?t g?n". N?u thành công, dây s? là m?t 
cu?c cách m?ng th?c s? c?a quá trình nghiên c?u không gian.

T? may qu?c k? c?m xu?ng Nam C?c

Là m?t ph?n c?a quá trình nghiên c?u, 2 tr?m do d?c dã du?c l?p d?t t?i Nam 
C?c. TS Hi?n dã d?n dây 3 l?n. L?n d?u tiên anh d?n Nam C?c vào nam 1992. Ch?ng
ki?n nh?ng lá c? c?a các cu?ng qu?c tung bay trên b?u tr?i Nam C?c tr?ng xoá, 
anh không kh?i ch?nh lòng khi nghi d?n quê nhà.

Ý d?nh c?m lá c? d? sao vàng bên c?nh nh?ng lá c? kia dã hình thành trong anh 
t? lúc dó. Co h?i dã d?n 1 nam sau khi anh th?c hi?n chuy?n công tác Nam C?c
th? 2 vào tháng 12/1993. Tru?c chuy?n di, anh dã liên h? v? gia dình ? Dà N?ng 
g?i sang cho anh lá c? T? qu?c.

Tuy nhiên, d?n t?n lúc kh?i hành, anh v?n không nh?n du?c lá c? vì ngu?i nhà s? 
nh?ng k? quá khích ngu?i Vi?t s? gây phi?n toái cho anh. D?n Nam C?c, ch?t
th?y lá c? CHLB D?c có 3 màu d?, vàng, den, anh xin 1 lá và l?y 2 m?nh d? và 
vàng t? tay may thành lá c? T? qu?c c?m xu?ng Nam C?c.

Nhìn lá c? d? sao vàng tung bay trong  giá l?nh bên qu?c k? M? và nh?ng lá c? 
c?a các cu?ng qu?c khác, tôi th?y mình th?t h?nh phúc
TS Hi?n ch? dám nh?n là "m?t trong nh?ng ngu?i Vi?t Nam d?u tiên d?n Nam C?c", 
nhung các tu li?u mà chúng tôi thu th?p du?c cho d?n gi? d?u ch?ng minh r?ng,
TS Nguy?n Tr?ng Hi?n là ngu?i Vi?t Nam d?u tiên d?n Nam C?c và c?m lá qu?c k? 
xu?ng vùng d?t ?y.

"Tôi yêu d?t nu?c tôi, tôi yêu nh?ng anh hùng nu?c tôi". Nghe TS Hi?n th?t ra 
câu nói ?y m?i th?y h?t du?c tình c?m c?a ngu?i con xa x? v?i quê nhà.

Ch?ng th? mà l?n nào v? nu?c anh cung tìm co h?i d? du?c g?p D?i tu?ng Võ 
Nguyên Giáp, v? tu?ng mà anh luôn ngu?ng m? và kính tr?ng. Ti?c là anh m?i ch?
du?c g?p D?i tu?ng m?t l?n khi v? nu?c tham d? "G?p g? Vi?t Nam" nam 2004.

D?u v?y, nh?ng l?i d?n dò c?a D?i tu?ng v?i ngu?i con xa x? dã thôi thúc anh 
nhi?u hon trong k? ho?ch góp s?c giúp n?n khoa h?c nu?c nhà.

Anh không tr? l?i câu h?i c?a tôi v? k? ho?ch ?y c?a mình, nhung m?y ngày ti?p 
xúc v?i các nhà khoa h?c ? "G?p g? Vi?t Nam", tôi bi?t r?ng anh là ?ng c?
viên n?ng ký nh?t mà GS-TSKH  V?t lý Tr?n Thanh Vân nh?m t?i và giao tr?ng 
trách c?a mình cho anh b?i nam nay giáo su tu?i dã cao, y?u di nhi?u.

GS-TSKH Tr?n Thanh Vân là nhà khoa h?c Vi?t Nam r?t n?i ti?ng t?i Pháp, ngu?i 
dã có công lao r?t l?n d?i v?i n?n V?t lý nu?c nhà thông qua vi?c t? ch?c
li?n 6 cu?c "G?p g? Vi?t Nam", dua nh?ng nhà V?t lý n?i ti?ng th? gi?i, trong 
dó có nhi?u khoa h?c gia do?t gi?i Nobel d?n VN d? gi?i khoa h?c trong nu?c
có di?u ki?n ti?p xúc, trao d?i, linh h?i nh?ng thành tích m?i nh?t c?a n?n V?t 
lý th? gi?i.

Hi?n TS Hi?n dang c?ng tác r?t tích c?c v?i H?i Thiên van Vu tr? VN, các phòng 
nghiên c?u, d?c bi?t là phòng thiên van khoa V?t lý (DH Su ph?m Hà N?i).
Anh cung dang xúc ti?n cùng các nhà khoa h?c trong nu?c thành l?p m?t co s? dào 
t?o cho các em h?c sinh.

Không chính th?c công b?, nhung m?t d?ng nghi?p c?a TS Hi?n cho bi?t anh dang 
hu?ng t?i vi?c trong tuong lai s? cùng các nhà khoa h?c trong và ngoài nu?c
thành l?p ra m?t co s? dào t?o cho các em h?c sinh trong nu?c và c?ng tác chung 
trong m?t chuong trình nghiên c?u lâu dài. Trong s? 6 cu?c "G?p g? Vi?t
Nam", TS Hi?n v? nu?c tham d? d?n phân n?a.

Hi?n nay, anh dang s?ng h?nh phúc cùng v? (là d?ng huong Dà N?ng) và cô con gái 
4 tu?i ? thành ph? Pasadena. K? t? khi ba m?t nam 1999, h?u nhu nam nào
anh cung v? nu?c v?i gia dình, bè b?n. "Tôi không mu?n xa cách gia dình, b?n bè 
và d?t nu?c tôi" - TS Hi?n nói.

H?i Hà
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nguoi viet nam dau tien den nam cuc