[SMCC] nguoi tinh tho

Th? Ba, 07/08/2007, 22:35 (GMT+7)

Ngu?i tình tho c?a Hàn M?c T?

ImageView

M?ng C?m lúc quen Hàn M?c T?

Hàn M?c T? - ?nh tu li?u
TTO - M?t bu?i sáng cu?i tháng ba, nh?ng nam d?u th?p k? 90 tôi du?c bà M?ng 
C?m m?i d?n ti?p chuy?n t?i nhà ngu?i dì ru?t - bà Ng?c Suong, ch? c?a thi
si Bích Khê, d?ng th?i cung là ngu?i b?n tình trong thi ca thu? nào c?a Hàn M?c 
T?.

>>
"Ngu?i tình tho" c?a Hàn M?c T? qua d?i

Dã quá n?a th? k?, nhung d?u v?t th?i gian v?n không xóa nhòa du?c nét d?p r?c 
r? c?a "nàng tho" ám ?nh c? cu?c d?i nhà tho b?t h?nh. Câu chuy?n sáng hôm
?y di?n ra ? s? nhà 7, Nam Qu?c Cang, qu?n 1, TP.HCM.

Tình thu g?i ngu?i chua quen

Ng?i d?i di?n tôi là ngu?i dàn bà v?i v? m?t dôn h?u có m?t trí nh? minh m?n k? 
l?, so v?i tu?i tác c?a bà. Nhìn mái tóc b?c tr?ng c?a bà M?ng C?m, lòng
tôi không kh?i b?i h?i nh? hình ?nh cô thi?u n? M?ng C?m và kh?i tình riêng mà 
Hàn M?c T? tha thi?t th? hi?n trong nh?ng bài tho d?y m?ng ?o c?a mình:

L? Ki?u oi! em còn gi? ý tho
Trong dôi m?t mùa thu trong leo l?o
? xa xôi l?ng nhìn anh khô héo
Bên kia tr?i hãy ch?p c? h?n anh
                                     Tru?ng 
tuong tu

Th?t ra M?ng C?m ch? là bút danh mu?n g?i g?m vào cái bi?t hi?u c?a mình nh?ng 
suy tu?ng, k? ni?m. Bà tên th?t là Hu?nh Th? Ngh?, sinh vào tháng 5 nam 1917
t?i Ngh? An, nhung quê quán l?i là m?t làng ven bi?n trù phú ? t?nh Qu?ng Ngãi.

Ch? m?y dòng v?n v?n nhu v?y trên t? gi?y trích l?c khai sinh, nhung cu?c d?i 
c?a cô bé Ngh? l?i không ph?ng l?ng nhu bi?t bao b?n bè cùng trang l?a khác.
Cha cô, Th? d?c h?c si Hu?nh Quang Long, m?t k? si cu?i mùa c?a th?i k? Nho h?c 
suy tàn, không g?p th?i trên con du?ng ho?n l?.

Mu?i m?y nam nh?n m?t ch?c quan r?t nh? là mu?i m?y nam cay d?ng truân chuyên. 
Sau khi b?t hòa v?i viên ch? s? ngu?i Pháp ? tòa s? Qu?ng Ngãi, ông b? d?i
ra Ngh? An. ? Ngh? An ít lâu ông l?i b? d?i ra Thanh Hóa. H?t Thanh Hoá l?i 
chuy?n v? D?ng H?i r?i Ngh? An, cho d?n khi ông lâm b?o b?nh, m?t ? Qu?ng Bình
vào nam 1926. Nam ?y Ngh? v?a lên 9.

Sau cái tang l?n ?y, cu?c s?ng bình l?ng c?a gia dình Ngh? chao nghiêng. Su?t 
cu?c d?i làm viên ch?c, gia s?n c?a quan Th? d?c ch? là dam ba cu?n sách l?n
l?n Tây Tàu, không m?t m?nh ru?ng, không m?t n?p nhà. Ngh? ph?i theo m? v? 
Qu?ng Ngãi và lên tàu vào Phan Thi?t s?ng nh? gia dình ngu?i c?u ru?t.

Phan Thi?t thu? ?y, nh?ng nam 1930, ch? là m?t th? t? nh? qu?n quanh vài con 
du?ng l? dá ch?y d?c con sông Cà Ty trong xanh. M?i sinh ho?t t?p trung quanh
khu xóm chài, noi hàng ngày nh?ng chi?c thuy?n bu?m dánh cá dong du?i ra khoi. 
Khu nhà ga n?m g?n tháp nu?c là noi nh?ng ngu?i dân t?nh l? ngong ngóng
ch? ti?ng còi tàu lúc 7 gi? t?i t? Sài Gòn ra mang theo nh?ng chuy?n chính tr?, 
th?i s?, van hóa l? l?m c?a thành dô.

Ngh? làm tho t? r?t s?m, khi còn ng?i trên gh? nhà tru?ng Ecole Plein Exerria 
Phan Thi?t, nam 16 tu?i có tho dang ? báo Công Lu?n và báo Sài Gòn v?i bút
hi?u M?ng C?m. Nh?ng bài tho du?ng lu?t nhu bài V?nh L?u ông Hoàng và bài T?t 
m?c d?u không thoát kh?i nh?ng khuôn sáo c? di?n trong thi pháp và n?i dung
nhung v?n du?c m?t s? ngu?i ua thích.

Nu?c nu?c non non m?t cõi này
Lâu dài ai d?ng tháp ai xây
Suong d?m n?ng dãi l? gan dá
Gió d?p mua d?n t?i ph?n cây
Tu?ng th? tang thuong bao l?p sóng
Cu?c d?i thành b?i m?y chòm mây
Du?ng lên cõi phúc tìm dâu th?y
Th?y c?nh dau lòng khách t?nh say.
                                        
     V?nh L?u Ông Hoàng

T?t nh?t làm cho khéo r?n ràng
Nhà nhà bánh m?t d?n nghênh ngang
B?c bài t?p n?p ba anh di?m
Ru?u th?t say sua m?y bác làng
Pháo d?t n? hoài vui d? tr?
L? dâng thâu mãi nh?c lòng quan...
                                T?t

M?t tháng sau khi bài tho du?c dang, M?ng C?m ch?t nh?n du?c m?t b?c thu g?i di 
t? Sài Gòn. D?i v?i m?t cô n? sinh l?p Nam tru?ng Ecole còn xa l? v?i chuy?n
tình ái, b?c thu c?a m?t ngu?i không quen bi?t nhung l?i ch?a d?ng nh?ng tình 
c?m d?t dào và d? d?i dã khi?n cô không kh?i bàng hoàng. Cô c? d?c di d?c
l?i mãi dòng ch? "Anh yêu em" t? d?y...

"Xuân m?i tu?n" thu? ?y

Dòng ch? c?a m?t nhà tho b?t d?u n?i ti?ng trên van dàn g?i cho m?t ngu?i con 
gái mà mình ch? bi?t tên qua trang báo gi?ng nhu m?t con bão th?i ?p vào cu?c
d?i cô n? sinh t?nh l?. M?ng vui và lo âu nhung M?ng C?m không dám vi?t thu tr? 
l?i cho Hàn M?c T? dù trong thâm tâm cô cung mu?n bi?t thêm v? ngu?i thanh
niên táo t?n có bi?t hi?u L? Thanh, Phong Tr?n hay Hàn M?c T?.

Thi xong primaire, trong khi ch? công b? k?t qu?, M?ng C?m theo ngu?i c?u ru?t 
ra làm vi?c t?i b?nh vi?n Mui Né. G?i là b?nh vi?n cho sang tr?ng, th?t ra
dây ch? là m?t tr?m xá nh? ? vùng d?i cát h?o lánh ch?p chùng, v?i m?t phòng 
khám b?nh phát thu?c và m?y can nhà nh? th?p lè tè làm nhà h? sinh cho bà
con trong vùng.

V?n không ph?i chuyên môn ngành y, công vi?c c?a M?ng C?m don gi?n ch? là phát 
thu?c, cham sóc m?t vài th? b?nh thông thu?ng. Bao nhiêu th?i gi? cô d?n
vào vi?c sáng tác và chép nh?ng bài tho ua thích vào s? tay.

Cu?c d?i s? trôi qua bình l?ng và yên ? n?u không có m?t l?n M?ng C?m tình c? 
d?c t? báo Sài Gòn c?a m?t b?nh nhân dem d?n có dòng nh?n tin: "M?ng C?m em
? dâu, cho tôi bi?t d?a ch? - Hàn M?c T?". Dòng ch? ng?n ng?i th?c s? làm M?ng 
C?m xúc d?ng khi bi?t ngu?i thi si táo t?n kia v?n dành nh?ng tình c?m n?ng
nhi?t, sôi n?i cho ngu?i thi?u n? chua quen bi?t. Dêm ?y M?ng C?m th?c su?t dêm 
suy nghi và quy?t d?nh vi?t thu cho Hàn M?c T?. Dúng m?t tu?n l? sau, Hàn
M?c T? di xe l?a ra Phan Thi?t. T? Phan Thi?t, anh dón ghe di su?t dêm d?n sáng 
hôm sau v?i vã d?n b?nh vi?n...

Ngu?i dàn bà ng?i tru?c m?t tôi ch?t ng?ng câu chuy?n, dôi m?t u bu?n c?a bà 
ch?t loé lên nh?ng tia sáng ?m áp. Có l? bà dang h?i tu?ng l?i l?n g?p g? d?u
tiên trong d?i v?i nhà tho Hàn M?c T?: "Tôi không th? nào quên du?c dù bu?i 
sáng ?y cách dây dã g?n 60 nam. Dang phát thu?c cho b?nh nhân thì ngu?i tu?
phái ch?y vào báo có khách ? Sài Gòn d?n tìm, dù doán ch?c ch?n là anh ?y, 
nhung khi c?m t?m thi?p tôi không kh?i l?ng ngu?i xúc d?ng.

Trên ngu?i v?n khoác chi?c áo choàng tr?ng c?a b?nh vi?n, tôi bang v?i qua m?y 
gian nhà. Ngu?i thanh niên dang d?ng d?i du?i mái hiên, dáng ngu?i dong d?ng
cao, b?n b? d? tuýt-xo com-lê tr?ng, hoàn toàn khác v?i hình dung c?a tôi. Anh 
không táo t?n nhu tôi nghi. Anh ch? nh? nh? h?i: "C?m d?y u. Tôi di ghe
su?t t? t?i d?n gi? m?i t?i". C? hai chúng tôi d?u lúng túng, không ai nói v?i 
ai câu nào mãi cho d?n khi c?u tôi m?i vào phòng khách ti?p chuy?n.

Câu chuy?n sáng hôm ?y ch? qu?n quanh chuy?n tho ca, chuy?n th?i ti?t ch? anh 
tuy?t nhiên không nh?c gì d?n tình c?m c?a mình. Mãi d?n g?n x? trua, chu?n
b? lên dò v? Phan Thi?t d? k?p chuy?n xe l?a tr? l?i Sài Gòn, anh m?i nhìn tôi 
h?i lâu và nói tu?n sau anh tr? l?i tham. Khi chi?c dò d?n khu?t sau nh?ng
c?n cát sáng l?p loá, tôi linh c?m r?ng cu?c d?i tôi t? nay s? bu?c sang m?t 
khúc r? khác".

Bà M?ng C?m v?n kín dáo, bà không nói nhi?u v? nh?ng l?n g?p g? gi?a bà v?i Hàn 
M?c T? ? Phan Thi?t, bà không xác nh?n cung không ph? nh?n chuy?n di choi
oan nghi?t vào m?t bu?i chi?u mua du?i bãi tha ma mà sau này nhi?u bài báo, v? 
tu?ng dã khai thác và quy k?t là nguyên nhân can b?nh nan y mà Hàn M?c T?
m?c ph?i. Bà ch? k? m?t vài câu chuy?n vui, ch?ng h?n khi cùng Hàn M?c T? bang 
qua bãi cát d? d?n tru?ng H?ng D?c noi ngu?i c?u ru?t C?m, nhà tho Bích
Khê dang d?y h?c, bà trách Hàn M?c T? ít chú ý d?n chuy?n an m?c. Hàn M?c T? 
nhanh nh?u ?ng kh?u ngay:

"Ngu?i sao nhu t?nh l?i nhu say
Xác rác xo ro cái m?t mày
Ch? thích cái d?i làm thi si
Cho nên qu?n áo ch?ng bu?n thay"

Sau dó, su?t m?y nam ròng, hàng tu?n vào chi?u th? sáu, M?ng C?m xin phép c?u 
lên Phan Thi?t dón chuy?n xe l?a cu?i tu?n lúc 7 gi? chi?u th? b?y d? r?i
chi?u ngày hôm sau h? quy?n luy?n chia tay nhau.

Trong bài tho "Chan Ch?a " M?ng C?m dã nh?c nhi?u d?n nh?ng ki ni?m c?a cái 
thu? ban d?u, cái thu? "xuân m?i tu?n".

N?u anh d?m du?c nh?ng vì sao
Thì hi?u em yêu d?n b?c nào
Tinh tú trên tr?i không d?m du?c
Tình yêu càng v?i l?i càng cao
C? nam ch? có m?t l?n xuân
Nhung v?i lòng em xuân m?i tu?n
Tho th?n tâm h?n hoa n? nhu?
C?n dòng tâm s? du?c bao l?n.
Em c? tu?ng r?ng anh v?i em
Nhu hình v?i bóng du?i màn dêm
Hoàng hôn dã khóc ni?m chung thu?
Dau d?n tình anh kh?ng khít thêm.
Cho nên không th? nói không yêu
Mà nói r?ng yêu, yêu r?t nhi?u
Tr?i d?t ng?p tràn tho vinh bi?t
Lòng em chan ch?a bi?t bao nhiêu
                                    (Chan 
Ch?a)

Bà ch?t nh?m m?t l?i m?t m?i, gi?ng nhu có ng?n nu?c bên trong "Báo chí vi?t 
nhi?u v? chuy?n tình c?a tôi v?i Hàn M?c T?, nhung ph?n l?n d?u sai s? th?t.
Tình yêu c?a chúng tôi trong sáng và r?ch ròi".

Tôi ng?i im l?ng tôn tr?ng nh?ng phút giây thiêng liêng khi ngu?i dàn bà có mái 
tóc tr?ng xoá xúc d?ng h?i tu?ng l?i cái thu? ban d?u dã trôi qua nhanh
hon n?a th? k?...

NGÔ QUANG HI?N

Other related posts:

 • » [SMCC] nguoi tinh tho