[SMCC] nguoi phu nu man de nhat the gioi

d?c xong bài này, nhà mình th? xem chúa mu?n gì ? m?i ngu?i nhé!

Ngu?i ph? n? m?n d? nh?t th? gi?i

TPO - Ch? Michelle (41 tu?i, sinh s?ng t?i Tontitown bang Arkansas - Hoa K?) và 
ch?ng là anh Jim Bob Duggar dang vui m?ng ch? dón d?a con th? .18 chào d?i.

D?i gia dình g?m 2 v? ch?ng và 17 d?a con dang ch? dón 1 thành viên m?i (Krone)

B?i v? ch?ng ch? dã có v?i nhau 7 ti?u thu và 10 hoàng t?, tu?i c?a lu tr? tr?i 
dài t? 9 tháng d?n 20 tu?i. Thành viên m?i d? ki?n s? du?c sinh vào nh?ng
ngày d?u tiên c?a nam t?i.

Ch? Michelle nói: "Chúng tôi dã có 3 cháu sinh vào tháng 1 và 3 cháu sinh vào 
tháng 12. Có l? tôi là ngu?i có duyên sinh con vào 2 tháng này c?a nam".

D?i gia dình này sinh ho?t trong m?t ngôi nhà r?ng 650 m2, t?t c? các con c?a 
h? d?u có tên du?c b?t d?u b?ng ch? cái "J". M?t di?u d?c bi?t n?a là lu tr?
d?u du?c h?c ngay t?i gia dình. Anh Jim Bob Duggar cho bi?t: "Hi?n v? tôi dã 
mang thai du?c 6 tu?n, m?i chuy?n d?u ?n c?".

Anh ch?ng còn gi?i thích thêm v? bí quy?t c?a s? hoà thu?n trong gia dình là: 
"Th? nh?t là tình yêu d?i v?i Chúa, sau dó là m?i thành viên trong gia dình
d?u d?i x? v?i nh?ng thành viên khác nhu v?i chính mình v?y".

Khi du?c h?i: Anh ch? s? sinh bao nhiêu d?a con? C? hai cùng dáp: Theo ý mu?n 
c?a Chúa!

Lê Quân
(Theo Krone)
danvtk33@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
Yahoo ID: love_music_83
Skype ID: doanducdan

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi phu nu man de nhat the gioi