[SMCC] nguoi phu nu co bau nguc 4 kg

Th? hai, 16/7/2007, 15:25 GMT+7

Ngu?i ph? n? có b?u ng?c n?ng 4 kg

B?nh nhân Mai tru?c và sau khi gi?i ph?u. ?nh: BV Xanh-pôn

T? ngày l?y ch?ng, hai b?u ng?c c?a Mai ? Yên Ph? (Hà N?i) phát tri?n nhanh nhu 
"th?i bong bóng". Toàn b? áo ng?c c?a Mai du?c "th?a" riêng, theo thi?t
k? d?c bi?t d?t may trên ph? Hàng Than.

Nhung cái áo dó cung ch?ng th? ch?a v?a b?u ng?c dài n?ng nhu hai túi nu?c.

Mai ? l? trong nhà, ng?i ôm khu khu hai cái b?u ngo?i c?, ch?ng th? làm du?c 
vi?c gì. Huong, em Mai k?: "H?i dó ch? Mai còn mang b?u, nên vi?c di l?i r?t
khó khan. Cái b?ng to lùm lùm, còn ng?c v?t v?o nhu hai qu? t? hai bên. C?c 
nh?c vô cùng". Trái dào c?a Mai lúc dó dã dài t?i ngang b?ng.

Cái ngày Mai sinh con cung làm cho c? b?nh vi?n ph? s?n v?n dã dông dúc, ng?t 
ng?t l?i ?n ã thêm chuy?n xôn xao "ng?c dài n?a mét". M?i khi mu?n nâng b?u
cho con bú, cái tay Mai nhu mu?n g?y r?i ra.

Ti?n si Tr?n Thi?t Son, Tru?ng Khoa ph?u thu?t t?o hình, B?nh vi?n Xanh Pôn nh? 
l?i: "Hai b? vai ngu?i ph? n? nhu o?n xu?ng d? ch?u s?c n?ng c?a b?u ng?c.
Toàn b? v?t da ng?c b? kéo xu?ng, ph?n ng?c dã du?c chuy?n v? trí xu?ng du?i 
r?n". Theo cân do b?ng phuong pháp y h?c, TS Son cho bi?t, hai b?u ng?c c?a
ch? Mai n?ng t?i... 4kg.

Ngày 30/8/2006, l?n d?u tiên TS Son và các c?ng s? dã áp d?ng ph?u thu?t t?o 
hình b?ng k? thu?t Thoreck, dây cung là k? thu?t l?n d?u tiên du?c áp d?ng
? Vi?t Nam.

Ch? Mai du?c dã c?t di ph?n vú n?ng hon 4 kg. Toàn b? ph?n qu?ng và núm vú du?c 
ghép lên dúng v? trí và du?c khôi ph?c th?m m?. D? tránh tái phát, các bác
si dã ph?i c?t tr?n tuy?n vú. Di?u này khi?n ch? Mai s? không còn kh? nang nuôi 
con b?ng s?a m?.

TS Son cho bi?t, sau m?t nam khám l?i, s?c kh?e b?nh nhân dã ?n d?nh, không có 
bi?n ch?ng. Tuy nhiên, vì m?i ch? ti?n hành ph?u thu?t cho hình dáng nhu
ban d?u nên v? th?m m? chua th?t d?p vì toàn b? ph?n v?t da ng?c c?a b?nh nhân 
dã b? kéo dài bi?n d?ng. N?u mu?n d?p, ph?i th?c hi?n ti?p m?t l?n ph?u
thu?t t?o hình n?a.

Ngu?i nh? di 4 kg, ch? Mai th?y thanh th?n nhu ngu?i v?a ch?u án tù du?c phóng 
thích. Mai b?o, gi? không còn ám ?nh di tìm áo n?t ng?c và tìm cho du?c nh?ng
cái áo r?ng t?i hai ngu?i m?c n?a. 'S? du?c tr? l?i thành ngu?i bình thu?ng. 
Du?c di l?i nh?ng noi mình thích, m?c nh?ng cái áo mình thích", Mai nói.

TS Tr?n Thi?t Son, Tru?ng Khoa ph?u thu?t t?o hình B?nh vi?n Xanh Pôn, cho 
bi?t, tru?ng h?p tuy?n vú quá l?n và phát tri?n quá nhanh nhu tru?ng h?p c?a
ch? Mai r?t hi?m g?p (các tru?ng h?p khác ch? d?t kích c? này sau 7-8 nam).
? Vi?t Nam, ch?ng phì d?i tuy?n vú có t? l? r?t th?p, ch? chi?m 1/20 so v?i 
thi?u s?n tuy?n vú. B?nh hay g?p ? tu?i 18-20 ho?c sau khi sinh n? mà nguyên
nhân là do r?i lo?n hocmone.

(Theo Gia Dình & Xã h?i)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi phu nu co bau nguc 4 kg