[SMCC] nguoi nhen chong nguoi nhen

tu?n r?i tôi có gi?i thi?u v? b? phim Kingkong du?c s?n su?t v?i kinh phí k? 
l?c: 207 dô la  M? thì nay dã có k? phá k? l?c trên v?i kinh phí 250 tri?u dô 
la m? r?i nè.

Ngu?i nh?n ch?ng... ngu?i nh?n

ImageView

TTCT - Sau ba nam chu?n b? và du?c th?c hi?n v?i kinh phí lên d?n 250 tri?u 
USD, b? phim Ngu?i nh?n ph?n 3 dã chính th?c ra m?t khán gi? nhi?u nu?c vào
d?u tháng nam này, riêng t?i M? phim du?c chi?u d?ng lo?t ? hàng nghìn r?p vào 
ngày 4-5.

Dây cung là b? phim dài nh?t - 139 phút chi?u - trong ba t?p phim Ngu?i nh?n.

Tru?c dó, Ngu?i nh?n 3 dã du?c chi?u ra m?t l?n d?u tiên vào ngày 16-4 t?i 
Tokyo và nh?n du?c nh?ng ph?n ?ng tích c?c t? khán gi? Nh?t. Các bu?i chi?u ra
m?t khác t?i Anh, M? cung du?c ti?n hành trong tháng tu v?a qua. Nhung ngay t? 
tháng 6-2006, nh?ng do?n phim chi?u d?o (trailer) dã du?c tung lên nhi?u
kênh truy?n hình và các website d? qu?ng cáo cho b? phim h?a h?n s? r?t an 
khách này. M?t tháng tru?c ngày phim tung ra r?p t?i M?, theo k?t qu? nh?ng
cu?c tham dò khán gi? xem phim, doanh thu Ngu?i nh?n 3 có th? s? vu?t 100 tri?u 
USD ngay trong tu?n d?u phát hành!

M?t b? phim sâu s?c

Ngu?i nh?n 3 ti?p t?c có m?t các di?n viên dã làm nên ph?n 1 và 2; dó là: Tobey 
Maguire (vai Ngu?i nh?n, cung là chàng phóng viên ?nh Peter Parker d? thuong
c?a t? nh?t báo Bugle), Kristen Dunst (vai Mary Jane Watson, n? di?n viên sân 
kh?u k?ch Broadway, ngu?i mà Peter Parker th?m yêu tr?m nh?), James Franco
(vai Harry Osborn, ngu?i t?ng là b?n thân c?a Peter Parker nhung l?i tin r?ng 
chính Ngu?i nh?n dã gi?t cha anh là Norman Osborn và t? dó Ngu?i nh?n tr?
thành k? t? thù c?a Harry)...; d?ng th?i có nh?ng guong m?t m?i nhu Topher 
Grace (vai Edddie Brock, phóng viên ?nh v?n ganh ghét Peter Parker, tr? thành
k? tàn d?c Venom, d?i th? c?a Ngu?i nh?n), Thomas Haden Church (Flink Marko, 
m?t k? b?t h?o, vì tai n?n mà bi?n thành Ngu?i cát, cung là d?i th? c?a Ngu?i
nh?n)...

ImageView

Nhung khác v?i hai ph?n tru?c, b? phim k? ti?p này không ch? có nh?ng tr?n 
quy?t d?u gi?a Ngu?i nh?n và các d?i th? c?a anh mà Ngu?i nh?n còn ph?i chi?n
d?u ch?ng l?i chính mình. Dó là khi Peter Parker tìm du?c s? quân bình gi?a 
cu?c s?ng th?c c?a anh và vai trò Ngu?i nh?n di?t ác tr? gian, d?ng th?i tìm
du?c s? yên bình trong quan h? tình c?m v?i nàng Mary Jane Watson thì b?t d?u 
có nh?ng bi?n d?i trong tâm h?n anh: Peter tr? thành k? v? k?, ch? bi?t d?n
s? yên ?n c?a chính mình.

Khi mà ph?n t?i tam trong tâm h?n c?a Ngu?i nh?n l?n d?n thì b? y ph?c v?n màu 
d? c?a anh cung d?n d?i thành màu den di cùng kh? nang tang cu?ng s?c m?nh
c?a anh. Nhung Peter nh?n ra di?u dó và b?t d?u d?u tranh v?i nh?ng l?c lu?ng 
den t?i trong chính con ngu?i mình. Cu?c d?u tranh d?y khó khan dó di?n ra
cùng lúc v?i nh?ng tr?n quy?t d?u ác li?t v?i Ngu?i cát và k? tàn d?c, hai d?i 
th? d?y s?c m?nh h?y di?t song trong c? hai v?n th?p thoáng ph?n nhân tính...
Nhà phê bình phim Gerry Penacoli c?a báo m?ng Extra nh?n d?nh: "(phim) D? d?i 
hon - b?n v?n có du?c m?t phim hành d?ng ác li?t nhung ch?c ch?n dây là b?
phim sâu s?c nh?t trong b? ba phim Ngu?i nh?n".

C?n nói thêm là Ngu?i nh?n 3 du?c chu?n b? công phu t? ba nam tru?c, ngay sau 
khi Ngu?i nh?n 2 du?c phát hành, d?c bi?t là ? khâu k?ch b?n (du?c chuy?n
th? t? truy?n tranh Marvel Comics) v?i nh?ng bi?n d?i ? tâm h?n nhân v?t chính; 
cùng lúc thêm th?t nh?ng nhân v?t m?i nh?m t?o s?c h?p d?n m?i cho b? phim.
M?t khác, khâu k? x?o di?n ?nh cung dóng vai trò quy?t d?nh cho thành công c?a 
Ngu?i nh?n 3. Ch?ng h?n, Ngu?i cát du?c t?o ra t? s? pha tr?n c?a nhi?u
nhân v?t di?n ?nh d?c bi?t nhu Frankenstein, Gollum và c? King Kong. Ph?i m?t 
ba nam ròng nhân v?t này m?i thành hình. Các nhà k? x?o dã ph?i th?c hi?n
nhi?u thí nghi?m v? cát k?t h?p v?i máy tính d? sáng t?o nhân v?t l? lùng này.

Ph?n 4, ph?n 5...

Nam ngoái, khi tr? l?i m?t cu?c ph?ng v?n, nhà s?n xu?t Kevin Feige cho bi?t 
ông s? ti?p t?c tham gia các b? phim k? ti?p v? Ngu?i nh?n "vì s? phong phú
c?a truy?n tranh". Trong khi dó, c? hai di?n viên chính Tobey Maguire và 
Kristen Dunst d?u d? ng? kh? nang s? ti?p t?c dóng các ph?n k? ti?p sau Ngu?i
nh?n 3; còn d?o di?n Sam Raimi tuyên b? v?i t?p chí Premiere r?ng "khó mà hình 
dung du?c" nh?ng ph?n k? ti?p c?a phim Ngu?i nh?n s? th?c hi?n du?c n?u
thi?u v?ng Tobey Maguire trong vai chính. Ngu?i dã dàn d?ng c? ba b? phim Ngu?i 
nh?n t? ch?i cho bi?t có ti?p t?c làm các ph?n k? ti?p hay không, nhung
ông kh?ng d?nh Hãng Sony Pictures s? làm ít nh?t ba phim n?a v? Ngu?i nh?n. 
Di?u dó hoàn toàn s? thành hi?n th?c khi Ngu?i nh?n 3 ch?c ch?n h?t b?c trên
toàn c?u!

BÍCH GIANG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi nhen chong nguoi nhen