[SMCC] nguoi ngoai hanh tinh dang song tren trai dat

Ngu?i ngoài hành tinh 'dang s?ng trên trái d?t'

M?t di?n dàn v? nh?ng di?u không th? lý gi?i dang di?n ra t?i Vân Nam, Trung 
Qu?c. Xinhua dã trò chuy?n v?i nh?ng ngu?i tham gia d? h? có co h?i gi?i thích 
v? ni?m tin vào s? t?n t?i c?a ngu?i ngoài hành tinh. 

Ngu?i ngoài hành tinh dang s?ng t?i Vân Nam, H?c Long Giang và khu t? tr? Tân 
Cuong, m?t giáo v?t lý t?i D?i h?c Vân Nam, Trung Qu?c, tuyên b?.

"D?a hình ph?c t?p ? nh?ng noi này t?o di?u ki?n thích h?p d? h? quan sát chúng 
ta - nh?ng cu dân trái d?t", Zhang Yifang, Giám d?c Hi?p h?i nghiên c?u UFO Côn 
Minh, kh?ng d?nh.

 
Nh?ng bi?u tu?ng k? l? xu?t hi?n trên m?t cánh d?ng ? t?nh Liberec, Czech, hôm 
30/6/2008. ?nh: Xinhua.  

Vân Nam là noi chi?m t? l? 1/10 s? tru?ng h?p nhìn th?y v?t th? l? t?i khu v?c 
- hon 400 tru?ng h?p k? t? nam 1972. R?t nhi?u ngu?i cho bi?t dã nhìn th?y m?t 
v?t th? phát sáng có hình cái bát trên b?u tr?i.

Zhang, 62 tu?i, là m?t trong hàng tram ngu?i thu?ng xuyên quan sát b?u tr?i và 
dã tham d? di?n dàn v? nh?ng hi?n tu?ng không th? lý gi?i n?i, di?n ra t? ngày 
31/10 d?n 16/11 t?i Trung Qu?c.

M?t s? ngu?i hoài nghi v?n d? này thì cho r?ng lý do duy nh?t d? Vân Nam tr? 
thành noi có nhi?u phát hi?n UFO là do ? dây có quá nhi?u ngu?i h?ng thú v?i 
các v?t th? bay không xác d?nh. 

Di?u dó hoàn toàn sai l?m, Zhang kh?ng d?nh. "Nh?ng ngu?i ngoài hành tinh dang 
s?ng ngay gi?a chúng ta. Vân Nam là m?t noi k? bí, d?y r?y nh?ng di?u k? qu?c. 
Trí thông minh c?a ngu?i ngoài hành tinh vu?t xa chúng ta. H? ch?c ch?n ph?i có 
m?t lý do chính dáng d? ch?n Vân Nam làm noi d?nh cu".

Tuy nhiên, ông không dua ra du?c b?ng ch?ng c? th? nào v? vi?c ngu?i ngoài hành 
tinh dang ? Vân Nam.

"Nhung tôi tin r?ng h? t? t? và không h? có ý d?nh t?n công chúng ta", Zhang b? 
sung. "Có th? h? c?i trang gi?ng h?t con ngu?i ho?c h? s?n xu?t các robot gi?ng 
ngu?i d? theo dõi chúng ta".

Tuy nhiên, có bao nhiêu ngu?i ngoài hành tinh ho?c robot, và h? d?n t? khi nào, 
thì Zhang không tr? l?i du?c.

"R?t nhi?u ngu?i Trung Qu?c tin r?ng ngu?i ngoài hành tinh t?n t?i, nhung ch? 
m?t s? ít ngu?i d?u tu d? nghiên c?u. Nh?ng ngu?i tr? tu?i không mu?n m?t th?i 
gian d? nghiên c?u di?u mà không bi?t có t?n t?i hay không. Gi?ng nhu b?n l?c 
tìm trong hu vô. Hon n?a, n?u h? k? cho b?n bè bi?t, h? s? b? ch? gi?u h?t 
l?i", Zhang bày t?.

 
M?t v?t th? l? du?c nhìn th?y trên d?o Vancouver Island, British Columbia, 
Canada ngày 8/10/1981. ?nh: Xinhua. 

Zhang Zhousheng, 52 tu?i, t?ng là nhà thiên van h?c t?i Dài quan sát Vân Nam, 
n?i ti?ng v?i d? doán vào tháng 6/1981 r?ng: "Chúng ta s? nhìn th?y m?t UFO vào 
cu?i tháng 7".

Vào ngày 24/7/1981, hàng tri?u ngu?i t?i t?nh Cam Túc, Thanh H?i, T? Xuyên và 
Vân Nam dã nhìn th?y m?t v?t th? bay có hình xo?n ?c phát sáng trên b?u tr?i. 

"V?i nhi?u ngu?i, UFO là v?t th? bay không xác d?nh", Zhang nói, "nhung v?i tôi 
nó hoàn toàn xác d?nh du?c b?i tôi có th? tính toán khi nào thì nó t?i".

Là m?t nhà thiên van h?c, Zhang thu?ng xuyên quan sát b?u tr?i vào m?i t?i t? 
chi?c kính vi?n v?ng t?i nhà mình. Ông quan tâm t?i UFO l?n d?u tiên vào nh?ng 
nam 1970 khi nhìn th?y m?t th? gì dó bay trên b?u tr?i T? Xuyên.

"Tôi v?n còn nh? mình dã s?c nhu th? nào khi nhìn th?y v?t th? xo?n ?c di 
chuy?n trên b?u tr?i trong vòng 5 phút", Zhang k? l?i.

K? t? dó ông ngày càng h?ng thú sâu s?c v?i vi?c nghiên c?u UFO. L?i tiên doán 
c?a ông du?c dang trên hàng ch?c t? báo và t?p chí. Sau dó ông còn dang m?t bài 
vi?t lý gi?i nh?ng gi? thuy?t c?a mình. Nhung gi? dây, Zhang kh?ng d?nh dó là 
l?n d?u tiên và cung là l?n cu?i cùng ông công b? d? doán c?a mình b?i m?i 
ngu?i không ng?ng tra h?i ông.

"Vi?c d? doán v? UFO không gi?ng nhu mua sao bang", Zhang nói. "Tôi có th? doán 
khi nào thì m?t UFO t?i, nhung không th? ch?c ch?n nó có ? dúng v? trí mà chúng 
ta có th? nhìn th?y không". 

 
M?t mô hình ngu?i ngoài hành tinh trong m?t cu?c tri?n lãm t?i Kiev, ngày 
11/4/2008. ?nh Xinhua. 

Yang Zheng, 29 tu?i, là m?t trong nh?ng thành viên tr? tu?i nh?t c?a Hi?p h?i 
nghiên c?u UFO Kunming và cung là m?t trong nh?ng ngu?i thu?ng xuyên nhìn th?y 
UFO.

"T?ng c?ng 6 l?n, m?t l?n ? B?c Kinh và 5 l?n ? Vân Nam. Nhung tôi v?n không 
hi?u vì sao mình ti?p t?c nhìn th?y UFO". Yang nói.

L?n nhìn th?y v?t th? l? d?u tiên c?a anh là vào 20 nam tru?c khi anh nhìn th?y 
m?t v?t th? m?u d? trên b?u tr?i t? c?a s? nhà mình. Anh l?p t?c tra c?u sách 
v? nhung không tìm ra câu tr? l?i. Cha anh b?o dó ch? là m?t cái máy bay. Quá 
th?t v?ng, anh quy?t d?nh t? tìm hi?u và b?t d?u nghiên c?u v? UFO.

"Càng nghiên c?u, tôi càng c?m th?y ni?m tin c?a mình dang thay d?i".

Tru?ng h?p ?n tu?ng nh?t mà anh di?u tra là vào tháng 11/2006 khi hàng nghìn 
dân làng ? các khu v?c thu?c t?nh Vân Nam kh?ng d?nh dã nhìn th?y 7 v?t th? l? 
hình bán c?u l?p lánh trên b?u tr?i trong vòng hai gi? d?ng h?.

Tin t?c lan truy?n nhanh chóng và ngày càng nhi?u ngu?i d? xô t?i xem. H? bám 
theo v?t th? di chuy?n liên t?c. R?i d?t nhiên, m?i ánh sáng bi?n m?t.

Yang dã ph?ng v?n ngu?i dân ngay t?i ch?, trò chuy?n v?i các già làng và yêu 
c?u h? v? l?i nh?ng gì nhìn th?y. "M?c dù tôi không th? ch?ng minh nó là th?t, 
nhung tôi tin r?ng h? không h? nói d?i. B?i ch? có các di?n viên chuyên nghi?p 
m?i b?a d?t tài tình nhu v?y".

Sau cu?c di?u tra dó, anh tr? l?i B?c Kinh và m?t l?n n?a m?t UFO hi?n ra tru?c 
m?t anh. Khi dó anh dang choi game t?i nhà thì c?m th?y b?n ch?n trong ngu?i 
nhu s?p có chuy?n gì x?y ra. Anh t?t máy tinh, di ra ngoài sân và nhìn lên b?u 
tr?i. Anh ch? nhìn th?y m?t dám mây l?n và không còn gì khác.

"Khi dó tôi hét lên: 'D?ng có choi trò ú tim v?i tôi n?a. Hãy ra ngoài di. Tôi 
th? r?ng s? không nói cho m?t ai khác'. Ngay khi tôi v?a d?t l?i, m?t d?m d? 
tách ra kh?i dám mây. Nhu th? h? dã nghe th?y tôi nói".

Không chuyên gia nào lý gi?i du?c vì sao Yang liên t?c nhìn th?y UFO, nhung anh 
tin r?ng di?u dó h?n có m?t ý nghia nào dó.

"T?t c? nh?ng cu?c nghiên c?u và di?u tra c?a tôi không ph?i d? ch?ng minh s? 
t?n t?i c?a ngu?i ngoài hành tinh, mà hoàn toàn ngu?c l?i. Nó giúp chúng ta 
hi?u hon v? b?n thân và th? gi?i xung quanh. Tôi nghi dó là thông di?p mà h? 
mu?n g?i d?n cho tôi".

Cheng Weiguo, 40 tu?i, d?n v?i di?n dàn này v?i nhi?u câu h?i cùng m?t nhi?m v? 
là bán ý tu?ng thi?t k? m?t dia bay.

Ông dã gi?i thi?u v? m?t dia bay ti?t ki?m nang lu?ng và ch?ng l?i l?c hút c?a 
trái d?t, "m?t phuong ti?n di chuy?n tuong lai c?a loài ngu?i" nhu ông miêu t?.

"Không gi?ng nhu máy bay, nó có th? bay theo m?i hu?ng và d?ng l?i t?i b?t c? 
dâu. Tôi tin r?ng nó s? tr? thành phuong ti?n v?n chuy?n cá nhân thông d?ng 
nh?t trong tuong lai. Và m?t chi?c c? nh? ch? có giá 20.000 nhân dân t?", ông 
tuyên b?.

Cheng cho bi?t ông dã m?t r?t nhi?u nam d? nghiên c?u v? dia bay và ông s? bán 
s?n ph?m c?a mình v?i giá h?u ngh?.

Anh Thi
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi ngoai hanh tinh dang song tren trai dat - Nguyen Hoang Bao Vu