[SMCC] nguoi khong lo ton tai tren the gioi

Ngu?i Kh?ng L? T?n T?i Trên Th? Gi?i 

http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=8108

1. 
Ngu?i Kh?ng L? T?n T?i Trên Th? Gi?i 

*LTS: Ngu?i kh?ng l? Sasquatch ? B?c M?, ngu?i tuy?t Yeti ? Hy Mã L?p Son, 
ngu?i Yeren ? Trung Qu?c... ngu?i r?ng ? Vi?t Nam, ngu?i Kikomba t?i châu Phi,
ngu?i Yowie t?i Australia, ngu?i Almasty c?a vùng Trung Á... Làm sao gi?i thích 
du?c hi?n tu?ng trên kh?p th? gi?i dâu dâu cung có chuy?n k? v? ngu?i r?ng
kh?ng l?, d?y lông lá và tr?n tru?ng lúc ?n lúc hi?n m?t cách bí hi?m làm cho 
m?i ngu?i v?a lo s? v?a thích thú? Các nhà nghiên c?u tin r?ng: có m?t loài
kh? lông vàng kh?ng l? b? tuy?t ch?ng du?c xem chính là nguyên nhân xu?t hi?n 
c?a ngu?i r?ng trên kh?p th? gi?i. Nó có tên khoa h?c là \f2Gigantopithecus
dã t?ng s?ng t?i Trung Qu?c tru?c dây 3 ngàn nam. 

Ngu?i hay quái v?t hình ngu?i? 

Con quái v?t ngu?i, mình d?y lông lá tên g?i Bigfoot (chân to) ? B?c M? du?c 
ph? bi?n r?ng rãi d?n n?i b?t k? con v?t to l?n nào có dáng d?p di nhu con
ngu?i cung du?c g?i là Bigfoot! Nó gi?ng nhu m?t con kh?, cao d?n 2,2m du?c 
nhìn th?y trong r?ng Tây B?c Thái Bình Duong và Canada và v?n du?c ngu?i ta
g?i là Sasquatch. 

Trong th?p niên 20, nhà báo ngu?i Anh J.W. Burns là k? d?u tiên nói d?n nó v?i 
tên g?i c?a th? dân Da d? vùng b? bi?n Salish: Sasquatch. T? dó, c? mi?n
Tây Canada và Hoa K? d?u g?i quái v?t b?ng cái tên này. Cùng lúc v?i d?u chân 
c?a ngu?i tuy?t Yeti ? Hy Mã L?p Son du?c ph? bi?n t? b?c ?nh c?a Eric Shipton
nam 1951, Sasquatch b?t d?u du?c nh?c l?i vào nam 1955 qua bài vi?t c?a nhà báo 
John Green t?i Columbia Britanic. Ông ph?ng v?n m?t th? san tên William
Roe sau chuy?n di vào vùng núi Mica và dã g?p du?c m?t con v?t ngu?i kh?ng l? 
gi?ng cái. Roe nói: Tôi nghi r?ng n?u tôi b?n ch?t nó, s? làm thi?t h?i r?t
l?n cho các nhà nghiên c?u trên kh?p th? gi?i. Tôi không sao bóp cò súng du?c 
v?i ý nghi: n?u mình gi?t ch?t nó, s? không bao gi? du?c tha th?. 

Bài báo này dã khi?n cho m?t ông c? già 64 tu?i tên Albert Ostman không nh?n 
du?c n?a, dã k? ra m?t câu chuy?n x?y d?n v?i mình tru?c dó hon 30 nam! Chuy?n
x?y ra vào nam 1924 nhung ông không dám k? cho ai nghe vì x?u h?: b? ngu?i 
Sasquatch b?t cóc! Chuy?n c?a c? già d?n g? du?c dang trên báo vào nam 1957.
Trong m?t chuy?n c?m tr?i t?i d?o Vancouver, ông Ostman phát hi?n th?c an và d? 
dùng c?a mình b? xáo tr?n trong 2 dêm li?n. Lúc m?i d?n dây, m?t th? dân
dã t?ng c?nh báo ông v? ngu?i Sasquatch có th? xu?t hi?n. Dây là l?n d?u tiên 
ông nghe nói d?n nó, nên ch?ng h? tin. Th? r?i m?t dêm ông ch?t th?c gi?c
khi th?y mình b? nh?c b?ng di, gói g?n trong chi?c l?u và b? ai dó mang di. Sau 
3 gi? bang r?ng ông b? ném xu?ng d?t và... nhìn th?y 4 con quái v?t kh?ng
l? mình d?y lông lá. Ostman nghi r?ng dây là m?t gia dình: con d?c, cái, và hai 
con: cung m?t d?c m?t cái. Ông bi?t con d?c già dã b?t mình. Nó cao d?n
2,4 mét, mình ph? d?y lông den. Hai d?a con, dù nh? hon cung cao d?n 2,1 mét. 
Chúng d?i tho?i v?i nhau b?ng m?t ngôn ng? có v? thông minh, không hò hét
hay de d?a và d? cho ông du?c t? do ph?n nào. Hang c?a chúng n?m trong m?t 
thung lung có nhi?u núi dá bao quanh. Con d?c b? tr?n gi? ngay l?i vào d?c d?o.
Ostman b? c?m tù trong 6 ngày thì nghi ra du?c cách thoát thân khi ông t?ng cho 
tên Sasquatch con m?t c?c thu?c rê d? hít khi?n nó r?t thích thú. Ông bèn
t?ng c? m?t c?c thu?c to cho con b?. Nó v? l?y r?i nhét c? vào trong mi?ng! Th? 
là nó lan quay ra d?t. Ostman l?i d?ng th?i co này b? ch?y thoát thân.
Ông không dám k? câu chuy?n này su?t 30 nam li?n, cho d?n lúc th?y m?i ngu?i có 
th? l?ng nghe mình. Dó là m?t câu chuy?n có nhi?u chi ti?t rõ ràng nh?t
v? ngu?i Bigfoot. 

Ngu?i Tuy?t Yeti t?i Hy mã L?p son. 

M?c dù th?, ngu?i tuy?t Yeti m?i x?ng dáng là d?i bi?u cho m?t gi?ng ngu?i b? 
tuy?t ch?ng khi d? l?i nh?ng d?u chân kh?ng l? trên tuy?t và dã du?c truy?n
t?ng trong dân gian t?i Nepal và Tây T?ng qua r?t nhi?u th? h?. Cái tên Yeti 
xu?t phát t? ch? ye teh c?a ngôn ng? Sherpa, có nghia là... ? dó, có cái gì
dó! Ngu?i châu Âu d?u tiên nhìn th?y ch?ng c? là nhà thám hi?m ngu?i Anh 
L.A.Waddell t?i m?t d?c núi Hy Mã L?p Son. Nhung c? th? gi?i m?i bi?t d?n vào
nam 1921 v?i phái doàn thám hi?m c?a Howard Bury khi leo lên d?nh Everest. Ông 
nói v?i các nhà báo r?ng: ngu?i th? dân Sherpa d?n du?ng g?i nó là metoh
kangmi, m?t danh t? c?a Nepal d? g?i con v?t núi khi ông nhìn th?y nó trong ?ng 
dòm. Th? là ngu?i ta dã di?n d?ch sai thành ngu?i tuy?t Yeti! T? dó danh
t? Yeti dã tr? thành b?t t?. Và ngu?i ta thu?ng tu?ng tu?ng nó có b? lông tr?ng 
nhu tuy?t. Th?c ra con v?t kh?ng l? này có b? lông den và nâu s?m. Nam
1951, nhà leo núi Eric Shipton phát hi?n m?t d?u chân kh?ng l? còn in trên 
tuy?t ? d? cao 5400 thu?c, dài d?n 45cm, r?ng 32cm, ch? có 4 ngón! Khi phân
tích d?u chân này, nh?ng k? nghi ng? nói r?ng: có th? dó là m?t d?u chân bình 
thu?ng trên tuy?t b? tan ra. Nhung ? d? cao này, ai hay con v?t nào có th?
t?o ra du?c m?t trò choi nhu th?? 

Ngu?i Yeren t?i Trung qu?c 

Ngu?i r?ng - Yeren - là m?t câu chuy?n dân gian t?i mi?n Trung và Nam Trung 
Qu?c du?c truy?n t?ng qua nhi?u th? k?, thu?ng xu?t hi?n t? nh?ng cánh r?ng
già trong vùng v?i chi?u cao kho?ng 1,95 mét, d?y lông lá màu d? nâu. Nó di 
th?ng d?ng và d?u chân d? l?i dài d?n 40 cm. Các nhà khoa h?c dã nh?p cu?c
d? di?u tra s? th?t. Nam 1940 nhà sinh h?c Wang Tselin dã kh?o sát xác c?a m?t 
ngu?i r?ng b? gi?t ch?t trong vùng Qu?ng Châu. Ông nói: dó là m?t con cái,
chi?u cao trên 1,8 mét có nhi?u v?t thuong, du?ng nhu do xung d?t v?i con 
ngu?i. Nam 1950, nhà d?a ch?t Fan Jingquan nói r?ng mình th?y du?c m?t c?p ngu?i
r?ng còn s?ng - m?t m? m?t con - trung vùng r?ng Qu?ng Tây. Nam 1961, m?t nhóm 
công nhân làm du?ng cho bi?t dã gi?t ch?t m?t ngu?i Yeren cái t?i r?ng Xishuang
Banna. Khi các nhà khoa h?c thu?c Vi?n hàn lâm khoa h?c Trung Qu?c d?n noi thì 
cái xác dã bi?n m?t. Cu?c di?u tra di d?n k?t lu?n: nó ch? cao 1,2 mét và
là m?t con vu?n bình thu?ng. Nhung 20 nam sau, m?t nhà báo có tham gia cu?c 
di?u tra này l?i ti?t l?: con v?t b? gi?t ch?t không ph?i là lo?i vu?n bình
thu?ng, mà là m?t loài chua t?ng bi?t, có hình dáng nhu con ngu?i. 

Nam 1976, m?t chi?c xe hoi ch? 6 quan ch?c nhà nu?c dã g?p m?t sinh v?t chua 
t?ng th?y trên m?t du?ng nông thôn ? t?nh H? B?c. Nó c? tình phóng lên xe,
nhung tru?t chân và roi xu?ng m?t du?ng, ngay tru?c d?u xe. Theo ph?n x? t? 
nhiên, b?n chân c?a nó bám du?c vào c?n xe. Tài x? kinh ho?ng d?ng l?i, m?t
hành khách nhanh chân phóng xu?ng d?t lu?m m?t c?c dá ném vào nó. Con quái v?t 
b? ch?y vào b?i r?m. T? dó câu chuy?n ngu?i r?ng l?i s?ng d?y d? d?i khi?n
cho Vi?n hàn lâm khoa h?c Trung Qu?c ph?i ti?p t?c di?u tra. Nhung cu?i cùng 
v?n không di d?n k?t lu?n rõ ràng. 

Ch?ng c? m?i nh?t v? ngu?i Yeren xu?t hi?n vào nam 1980 du?i d?ng các d?u tay 
và chân thu lu?m du?c. Nhà sinh h?c Zhou Guoxing dã in l?i b?ng th?ch cao
d?u chân tay c?a m?t ngu?i r?ng b? dân làng trong vùng Tân Cuong gi?t ch?t nam 
1957. Sau khi kh?o sát, ông k?t lu?n: dó là m?t loài kh? chua t?ng bi?t
d?n. Nhung l?i qu? quy?t: không ph?i m?i ngu?i r?ng d?u thu?c v? loài kh?. Có 
m?t loài kh? lông vàng kh?ng l? b? tuy?t ch?ng du?c xem chính là nguyên nhân
xu?t hi?n c?a ngu?i r?ng trên kh?p th? gi?i. Nó có tên khoa h?c là 
Gigantopithecus dã t?ng s?ng t?i Trung Qu?c tru?c dây 3 ngàn nam. 

Ngu?i r?ng t?i Vi?t Nam 

Sau chi?n tranh, ngu?i dân vùng Chu Mo Ray thu?c huy?n Sa th?y g?n biên gi?i 
Vi?t - Campuchia có nhìn th?y m?t ngu?i r?ng r?t l?. Nó di b?ng hai chân,
có kích thu?c trung bình, nhung mình d?y lông lá màu den hay nâu. Nam 1982, 
giáo su Tr?n H?ng Vi?t, thu?c Tru?ng d?i h?c Qu?c gia Hà N?i dã d?n kh?o sát
và l?y d?u chân b?ng th?ch cao c?a sinh v?t này. Nó dài 28cm, ngang 16cm. V?i 
b? ngang này, ông qu? quy?t d?y không th? là c?a m?t con ngu?i bình thu?ng
du?c. Nhà kh?o c? Bernard Heuvelman nh?n xét r?ng d?u chân ngu?i tuy?t 
Ninnesota tuong duong v?i ngu?i r?ng Vi?t Nam. V?n d? này dã du?c dài truy?n 
hình
Nh?t B?n, chuong trình Fortean News of the World phát hìng vào tháng 7-1996. 
Dây là chuong trình nói v? nh?ng phát hi?n l? trên th? gi?i trong các lãnh
v?c: van hóa c?, UFO, nh?ng s? ki?n bí hi?m. Ngu?i d?n chuong trình là cô 
Namiki Shin-ichiro, phát di b?ng ti?ng Nh?t. 

Ngu?i Kikomba t?i châu Phi 

Kikomba là m?t gi?ng kh? kh?ng l? di b?ng hai chân s?ng trên cây và thu?ng 
xuyên c?m g?y trong tay! Charles Cordier, m?t chuyên gia v? thú quý hi?m t?i
Trung Phi, trong th?p niên0 dã t?ng báo d?ng cho các nhà sinh v?t h?c v? v?nd? 
này. Tru?c dó vào nam 1938 nhà thám hi?m ngu?i Italia Attilio Gatti dã t?ng
t? nó nhu sau: Tôi th?y b? lông c?a nó có nhi?u d?m màu d? nâu, hai cánh tay 
r?t dài, và cái b?ng to quá c?, nh?t là cái d?u c?c d?i, l?i b? ph? trùm g?n
kín b?i lông chân mày tr?ng, dài chua t?ng th?y. 

Ngu?i Yowie t?i Úc 

B? cách ly v?i các l?c d?a, châu Úc là noi xu?t hi?n r?t nhi?u gi?ng quái thú 
hình ngu?i sau hàng tri?u nam ti?n hóa. Nhung ph?i tìm chúng noi n?n van
hóa c?a các th? dân hon là t?i các thành ph? l?n van minh. Nh?t là ? các vùng 
New South Wales, và B? bi?n Vàng - Gold Cost - c?a Queensland. Tho?t tiên
là gi?ng Yahoo theo th? ng? có nghia là Qu?! Nhung hình nhu nó cung xu?t phát 
t? m?t tác ph?m c?a nhà van Jonathan Swift: Gulliver phiên luu ký (1726).
Yahoo là tên c?a m?t gi?ng g?n d?n trình d? con ngu?i. Hình nhu do th? dân có 
v? s? hãi d?i v?i gi?ng này, các nhà thám hi?m phuong Tây dã dùng tên Yahoo
d? g?i. Nam 1881 m?t t? báo Australia k? l?i m?t ngu?i nhìn th?y con v?t gi?ng 
nhu kh? d?u chó, d?ng b?ng hai chân, cao hon m?t ngu?i bình thu?ng. Nam
1884 m?t ngu?i khác ? r?ng New South Wales cung nhìn th?y m?t ngu?i r?ng hay dã 
nhân. Nam 1903, m?t t? báo k? v? ngu?i ch?ng ki?n c?nh m?t th? dân gi?t
ch?t con Yahoo: gi?ng nhu m?t ngu?i da den, nhung c? mình ph? d?y lông màu xám. 
Nam 1912, George Summerell c?i ng?a t? Bombola d?n Bemboka dã nhìn th?y
4 con v?t l? u?ng nu?c t?i m?t dòng sông. M?t con d?ng lên nhìn th?ng vào m?t 
Summerell, nó cao d?n 4 mét, nhung không ph?n ?ng gì c?, r?i c? b?n b? di
vào r?ng g?n dó. Hôm sau, m?t ông b?n thân tên Wheeler Jephcott cung d?n khu 
v?c này và nhìn th?y nh?ng d?u chân ngu?i r?t to, nhung ch? có 4 ngón. Ông
dã dùng th?ch cao d? in l?i và g?i cho m?t tru?ng d?i h?c g?n dó, nhung không 
ai gi?i thích du?c. 

Trong th?p niên 70, t? Yahoo du?c thay th? b?ng Yowie, d? ch? s? bí hi?m. Nó 
xu?t phát t? th? ng? youree có nghia là quái thú hình ngu?i có lông. Nam 1971
m?t tr?c thang c?a Australia dáp trên d?nh núi Sentinel trong m?t chuy?n bay 
th? sát. H? phát hi?n nh?ng d?u chân ngu?i kh?ng l? còn m?i nguyên in trên
bùn. Nó v?n du?c nói d?n trong su?t th?p niên 70. Nam 1978, m?t ngu?i dàn ông 
t?i Springbrook c?a vùng Gold Coast nhìn th?y m?t con v?t to l?n hình ngu?i
d?y lông lá màu den khi d?n c?i trong r?ng: "Tôi nhìn nó, và nó nhìn tôi. Tôi 
run d?n m?c không nh?c n?i chi?c búa trên tay c?a mình". Nam 1997, m?t ph?
n? ? sa m?c Tanimi lúc 3 gi? dêm b? th?c gi?c b?i ti?ng kêu c?a m?t con quái 
v?t ? ngay c?a s? phòng ng?. Bà b? m?t mùi hôi r?t khó ch?u khi?n ph?i b?t
mui l?i. Cùng lúc dó m?t con v?t có dáng ngu?i cao d?n trên 2 mét b? ch?y trong 
dêm t?i. Sáng hôm sau, c?nh sát phát hi?n nhi?u d?u chân r?t to quanh khu
v?c. Các chuyên gia nghi r?ng: do h?n hán liên t?c x?y ra trong vùng, nên con 
v?t này tìm d?n khu dân cu d? ki?m nu?c u?ng. M?t truy?n thuy?t c?a th? dân
k? l?i r?ng: hàng ngàn nam tru?c dây, khi t? tiên h? d?n Australia, dã ph?i 
ch?m trán v?i m?t gi?ng ngu?i kh?. Do bi?t s? d?ng vu khí nên loài ngu?i dã
chi?n th?ng. Ph?i chang s? còn s?ng sót dó chính là ngu?i kh?ng l? Yowie hi?n 
nay? 

Chuy?n v? nh?ng gã kh?ng l? Odyssée chuyên an th?t ngu?i 

Vào th?i Trung c?, ngu?i ta dã khám phá du?c nh?ng chi?c s? kh?ng l?, th?ng m?t 
cách k? l? ? gi?a trán t?i mi?n B?c d?o Sicile thu?c nu?c Ý. Ph?i chang
dây là hài c?t c?a nh?ng Cyclope, nh?ng gã kh?ng l? m?t m?t t?ng du?c Homère, 
nhà tho Hy L?p, mô t? trong tru?ng ca Odyssée? Câu chuy?n kh?i d?u vào lúc
ngu?i th?ng cu?c trong chi?n tr?n thành Troie, Ulysse, cùng các tùy tùng c?a 
mình c?p vào d?o Sicile, nguyên là x? s? nh?ng ngu?i m?t m?t Cyclope. H? có
nguy hi?m không? Ulysse hoàn toàn không bi?t, song ông ta dã quy?t d?nh dem 
theo kho?ng 12 ngu?i di g?p h?. Tai h?i thay! Ch?ng m?y ch?c ông ta dã b? nh?t
trong hang c?a Polyphème và h?n ta b?t d?u ng?u nghi?n h? t?ng ngu?i m?t. Gã 
kh?ng l? dã an h?t n?a s? chi?n h?u c?a Ulysse khi ông này d? ngh? h?n k?t
thúc b?a an ghê t?m ?y b?ng m?t th?c u?ng h?o h?ng dành cho các v? th?n: ru?u 
vang! 

Gã kh?ng l? d? b? cám d? và ch?ng bao lâu, say mèm, h?n lan ra ng? v?a ngáy 
vang. Cùng v?i b?n ngu?i can d?m nh?t, Ulysse khi dó dã l?i d?ng tình hu?ng
này d? dóng vào con m?t duy nh?t c?a h?n m?t cái c?c nung d? r?c. Gã m?t m?t hú 
lên... nhung dã mu?n! B? mù, Polyphème không còn có th? tóm du?c nh?ng
k? bé nh? dã dám t?n công h?n. Nhung Ulysse và các chi?n h?u còn l?i cung không 
thoát ra du?c: m?t kh?i dá kh?ng l? ch?n m?t l?i vào, du?ng thoát duy nh?t
c?a h?. Dành d?i d?n sáng s?m, vì gã kh?ng l? sáng sáng ph?i d?n dàn c?u c?a 
h?n ra các bãi th?, h?n s? ph?i m? c?a hang và h? s? tr?n thoát. Nhung ph?i
làm sao? Vì gã kh?ng l?, v?n di không quá kh? kh?o, ch?c ch?n s? ngan h? thoát 
ra khi h?n m? c?a hang. 

Ulysse v?n muu m?o, dã n?y ra m?t k? tài tình: ông ta c?t các chi?n h?u c?a 
mình du?i b?ng các con c?u cái tru?c khi t? treo mình bên du?i l?p lông dày
c?a m?t con c?u d?c to kh?e. D?n sáng, nhu dã d? ki?n, Polyphème ch?n c?a và r? 
r?m ki?m tra lung nh?ng con c?u c?a h?n. Nhung du?i nh?ng ngón tay c?a
mình, gã kh?ng l? ch? c?m th?y m? lông dày c?a dàn c?u. Ch?ng m?y ch?c, Ulysse 
và các chi?n h?u dã lên du?c tàu c?a h?. Tuy nhiên, Ulysse dã không ngan
du?c vi?c xem thu?ng Polyphème khi l?n ti?ng khoe khoang chi?n công c?a ông ta. 
Và th? là h? cu?i cùng dã ph?i chèo h?t t?c l?c ch?y tr?n kh?i hòn d?o
t?i t? du?i con mua dá t?ng c?a gã kh?ng l? dang diên lên vì gi?n... Sau dó 
kho?ng hon 2000 nam, nh?ng nhà hàng h?i vô danh dã phát hi?n du?c trong m?t
hang d?ng n?m sát b? bi?n ? phía B?c d?o Sicile nhi?u chi?c s? bí ?n. Chúng r?t 
l?n và b? th?ng m?t cách k? l? ? gi?a tráng. Dây hi?n nhiên không th? là
nh?ng s? ngu?i bình thu?ng, th? thì là s? gì? Bí ?n... Nhà tho n?i ti?ng ngu?i 
Ý Boccace b? kích d?ng khi nghe du?c vi?c này. Th? nào? D?o Sicile, m?t
cái hang v?i nh?ng cái s? b? khoét m?t l? r?t l?n ? gi?a trán... T?t nhiên, d?y 
ph?i là hài c?t c?a nh?ng tên kh?ng l? m?t m?t Cyclope... Cung nhu m?i
ngu?i có h?c th?c th?i dó, Boccace dã d?c k? Odyssée c?a Homère và tin tu?ng 
vào tính xác th?c c?a câu chuy?n này. V? l?i c? sao ph?i nghi ng?? Dây không
ph?i là l?n d?u tiên ngu?i ta tìm du?c nh?ng b? xuong c?a nh?ng ngu?i kh?ng l?. 
Tri?t gia Hy L?p Empédocle dã t?ng thu?t l?i vi?c khám phá các hài c?t
kh?ng l? vào th? k? th? 5 tru?c Jésus Christ! Còn v? vi?c tu?ng tu?ng ra nh?ng 
sinh v?t ch? có m?t m?t cung không có gì quá d?c bi?t. Dôi khi thiên nhiên
cung s?n sinh ra nh?ng sinh v?t vu?ng ph?i khuy?t t?t này. 

T?t nhiên, nh?ng sinh v?t này không th? s?ng quá lâu, nhung h?n có t?n t?i... 
Th? nhung vào cu?i th? k? 17, m?t s? nhà bác h?c b?t d?u nghi ng? s? th?c
v? các Cyclope. Th?y tu dòng tên Athanasius Kircher là m?t trong nh?ng ngu?i 
d?u tiên d?t nh?ng câu h?i v? nh?ng ngu?i kh?ng l? t?ng mê ho?c bao nhiêu
d?ng s? c?a ông. Kircher c?m nh?n có s? sai l?c nào dó. D? bi?t th?t dích xác, 
ông l?c l?i trong các thu vi?n và tìm du?c các ghi chép c?a Boccace. Theo
nhà van Ý này, nh?ng ngu?i kh?ng l? ?y cao không du?i 100 mét! Kircher ki?m tra 
r?t k? lu?ng các ghi chép c?a nhà tho, làm l?i các con tính... "100 mét
u? Vô lý!". Sau m?t lo?t các phép toán và tu bi?n, cu?i cùng Kircher kh?ng 
d?nh: "10 mét! Con v?t này cao kho?ng 10 mét". M?t con v?t ch? không con ngu?i,
vì theo ông, các hài c?t ?y không có gì có v? là ngu?i Thiên Chúa giáo! 

Sau khi dã tra c?u nhi?u tài li?u du?c xem là nh?ng tác ph?m uyên bác, Kircher 
dã k?t thúc vi?c tra c?u c?a mình khi d?c du?c m?t trong nh?ng bài h?c b?
ích nh?t, trong dó ngu?i ta m? t? khá chi ti?t chi?c s? m?t con voi. Th? là 
không nghi ng? gì n?a. Nhung m?t v?n d? hóc búa khác l?i du?c d?t ra: nh?ng
con voi này làm gì trong m?t hang d?ng ? Sicile? Athanasiur Kircher tìm du?c 
l?i gi?i thích: nh?ng con v?t da dày này ch?c ch?n dã chi?n d?u trong nh?ng
d?i quân ? th?i c? d?i. Kircher công b? k?t qu? nh?ng tìm tòi c?a mình vào nam 
1678. Nhung ông ch? g?p du?c s? lãnh d?m hay châm ch?c. C?ng d?ng nh?ng
nhà bác h?c th?i d?i ông dã quá tin vào câu chuy?n nh?ng ngu?i kh?ng l?. Vào 
th? k? 18, t?t c? dã thay d?i cùng v?i nh?ng ti?n b? c?a ngành gi?i ph?u h?c
so sánh. T? nay tr? di, các nhà sinh h?c nghiên c?u các loài d?ng v?t m?t cách 
c? th? hon và m?i loài s? là d?i tu?ng c?a m?t mô t? t? m? nh?t. Nam 1785,
hài c?t c?a m?t con thú r?t to và bí ?n du?c phát hi?n ? Nam M?. Nhà d?ng v?t 
h?c ngu?i Pháp Georges Cuvier ti?n hành nghiên c?u b? hài c?t này t?i Paris.
Ông nhanh chóng nh?n th?y b? xuong ?y khác h?n v?i nh?ng loài v?t dã bi?t và 
kh?ng d?nh: "Sinh v?t này không còn t?n t?i t? hàng nghìn nam nay!". Các d?ng
nghi?p c?a ông s?ng s?t nhung d?n d?n ph?i ch?p nh?n m?t s? th?t hi?n nhiên: có 
nhi?u d?ng v?t, t?ng t?n t?i trên hành tinh c?a chúng ta vào nh?ng th?i
k? r?t xa xua, nay dã bi?n m?t. 

Ngành c? sinh v?t h?c dã ra d?i cùng v?i vi?c nghiên c?u m?t cách khoa h?c các 
hóa th?ch. Tuy nhiên, ph?i d?i d?n nam 1914 khi m?t chuyên gia ngu?i Áo,
Othenio Abel, m?t l?n n?a l?i khoi l?i s? ki?n các chi?c s? k? l? ? Sicile và 
d?n lu?t ông khám phá r?ng d?y là hài c?t nh?ng con voi. M?t loài voi lùn
có tên khoa h?c là Elephas mnaidreinsis, dã s?ng trên d?o ?y cách dây 10.000 
nam! 

Athanasius Kircher v?y là dã ch?m du?c vào s? th?c c?a câu chuy?n. Song vào 
th?i c?a mình, ông không th? tu?ng tu?ng du?c r?ng hàng ngàn d?ng v?t, d? t?ng
t?n t?i trên trái d?t vào nh?ng th?i k? r?t xua. Abel là ngu?i d?u tiên k?t n?i 
s? ki?n các hóa th?ch voi tìm du?c ? Sicile v?i huy?n thuy?t v? nh?ng gã
kh?ng l? Cyclope. Cái l? th?ng k? l? ? gi?a trán, theo ông, ch? là khoang mui 
c?a loài voi này, noi vòi g?n vào d?u con v?t. Còn các h?c m?t th?t s? là
nh?ng l? lõm n?m ? hai bên chi?c s?. Nhu th?, theo v? b? ngoài c?a chúng, nh?ng 
chi?c s? b? th?ng m?t l? dã khi?n nhi?u th? h? con ngu?i l?m l?n. K? c?
Homère, khi vi?t Odyssée, dã truy?n bá trong hon 2500 nam câu chuy?n v? nh?ng 
gã kh?ng l? an th?t ngu?i. 

Các loài v?t và con ngu?i dôi khi sinh ra ch? có m?t m?t. Ph?i chang t? dó m?i 
có lo?i d? d?ng kh?ng khi?p này, du?c g?i là Cyclopie, m?t ám ch? tr?c ti?p
d?n nh?ng tên kh?ng l? an th?t ngu?i trong Odyssée? Bình thu?ng, ngay t? tu?n 
l? th? sáu c?a thai k?, hai m?t v?n cách xa nhau, s? d?n d?n xích l?i và
n?m vào dúng v? trí c?a nó. Nhung ? d?a tr? b? m?c ch?ng Cyclopie, mui c?a nó 
s? không phát tri?n và hai m?t xích l?i g?n nhau d?n n?i chúng h?p thành
m?t m?t duy nh?t. Nh?ng tr? so sinh m?c ph?i d? t?t này không có co may nào t?n 
t?i, vì t?t này di kèm vi?c não c?a bào thai ngung phát tri?n r?t s?m.
Ngày nay, nh? k? thu?t siêu âm, d? t?t này du?c phát hi?n t? r?t s?m. Ngu?i ta 
cung ít bi?t du?c các nguyên nhân c?a nó. Tuy nhiên, theo các nhà khoa h?c,
dây không thu?c d?ng b?nh di truy?n mà là m?t ph?n ?ng c?a phôi thai v?i m?t 
tác nhân bên ngoài. Có l? là do th?a vitamin A (có trong bo, gan cá, b?p c?i,
cà r?t...) trong ch? d? an c?a ngu?i m?. T? lâu ngu?i ta dã bi?t r?ng vitamin 
này n?u tiêu th? quá m?c, s? gây nh?ng d? d?ng trên khuôn m?t c?a thai nhi.
M?t tình tr?ng c?c hi?m và do v?y d? t?t này là m?t ngo?i l?. 

2003-11-07 11:43:25 

list of 6 items
Currently 3.20/5
1
2
3
4
5 
list end

Rating: 3.2/5 (5 votes cast) 

[1] 

list of 1 items
. Xin luu ý: Là m?t di?n dàn t? do, vantuyen.net không ch?u trách nhi?m v? n?i 
dung c?a nh?ng ý ki?n dóng góp t? d?c gi?. Nh?ng ý ki?n dóng góp có nh?ng
l?i l? không hay s? b? BBT xoá và khoá IP vinh vi?n. (khi b? khoá IP b?n s? 
không th? vô du?c vantuyen.net n?a.) 

list end

? Có 0 bình lu?n. 
Bình lu?n Bình lu?n 

? 

Bài vi?t/Tùy bút 
Bé vi?t 
Biên kh?o 
C? tích 
Chuy?n l? 
Danh nhân 
English 
Française 
Gia dình 
Giai tho?i 
Gi?i thi?u 
H?c làm ngu?i 
H?i ký 
Huy?n bí 
Huong v? 
Ký s? /T?p ghi 
Khoa h?c 
Ki?m hi?p 
L?ch s? 
Phê bình 
Phi?m 
Sân kh?u 
S?c kho? 
Tài li?u 
Tác gi? 
Th?i chinh chi?n 
Tho 
Tho nh?c 
Tin h?c 
Trung hoa 
Truy?n dài 
Truy?n ng?n 
Di?m nóng 

ads/01215722267  
Du?c Gi?i Phóng, hay Dã M?t Nu?c? Di Gi?i Phóng, hay Di Bán Nu?c? - Tr?n Hoài 
Vi?t 
Ngô Dình Di?m Và Nguy?n Van Thi?u - Ai hon Ai (?) - Lê T? Hùng 
Paris-Alger, m?t r?p - Mustapha Benfodil 
Ngu?i Lính Th?y Quân L?c Chi?n : Nguy?n Xuân Phúc - Ng?c Th?y 
Dèn Không H?t Bóng - Watanabe Dzunichi 
Chân Dung "Bác" H? - Ki?u Phong 
Paris By Night 92: Nh?c Yêu C?u và s? có m?t d?c bi?t c?a Ph?m Qu?nh Anh - Phan 
H?i Long 
D?i M?t Phóng Viên và Nh?ng Ngày Chung S?ng v?i Chí Si Ngô Dình Di?m - Lê Van 
Bia 
Summa Cum Laude - Huy L?c Bùi Tiên Khôi 
You got mail ! - Ng?c Anh (VietBao) 

images/newspaperlogo  
Doãn Oi! Ta B?o Doãn Này.
 - Ng?c Hà, Dinh T?n L?c 
Lá thu g?i HY Ph?m Minh M?n 
- Ha` Thu?c Sinh 
Ngh? quy?t d?ng. Tôn vinh "c?c phân"
 - Thu?ng si già 
NGU?N TIN "GI?T CON M?T"
 - Truong Minh Hoà 
Ch?ng t?: Phu?ng Ti?n Phong Thành Ph? Thái Bình r?c l?a d?u tranh
 - Van D?t 
Chi?n lu?c bao vây Hoàng Sa 
- Nguy?n Ð?t Th?nh 
Nu?c Vi?t Nam là c?a ngu?i Vi?t Nam hay c?a ngu?i Trung Qu?c !
 - Nam Dao 
Phong Trào cánh t? và v?n d? Vi?t Nam 
- Long Di?n 
Ý CHÍ VÀ S?C M?NH C?A C?NG D?NG NGU?I VI?T T? DO T?I ÚC CHÂU
 - Lm Nguy?n H?u L? 
Công nhân Vi?t ? Mã Lai: Nô l? th?i d?i m?i
 - machsong.org 

images/vtlogoqc  

index 
di?n tho?i ko t?n ti?n dây n? ( 30f) thôi 
di?n tho?i v? dâu! 
di?n tho?i v? vi?t nam d? ch?!kaaa 
Th? tìm Ki?u Gõ D?u Ch? Vi?t Nhanh Nh?t 
N?i Quê Tôi 
 
Thi?t k? web chuyên nghi?p giá r? có t?i OVEM - Toàn Qu?c 
www.chophien.com - Co h?i bán hàng online - Toàn Qu?c 
Ai mu?n RAO V?T vào dây!!!!!!!!! - Hà N?i 
Công ty Thiê?t kê? & Truyê`n thông Kiê?n Viê?t - Hà N?i 
Chuy?n phát nhanh - Hà N?i 
 
Bài Tình Ca Cho K? Ni?m
 - Thùy Duong 
Bài Không Tên S? 8
 - Thùy Duong 
Bài Không Tên S? 7
 - Thùy Duong 
?o ?nh
 - Thùy Duong 
Anh Chua Th?y Mùa Xuân
 - Thùy Duong 
 
Wholesale gemstones beads, gems semi precious stones carved gemstone pendants 
ASUS VW222S - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 
ASUS VW222S - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 

 
T?m T?n Ký - Hu?nh D? 
D?i Du?ng Song Long Truy?n - Hu?nh D? 
Tru Tiên - Tiêu D?nh 
BÊN GIÒNG L?CH S? 1940 - 1965 - L.m Cao Van Lu?n 
Cà ri bò - Gia chánh 
     
Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!

images/gallery 
images/email 
trang chính  
100 tác ph?m m?i  
van tuy?n

ch?u trách nhi?m bài v?: tác gi?  ch?u trách nhi?m k? thu?t: vantuyen.net  
ch?u trách nhi?m bình ph?m: d?c gi?

liên l?c & g?i bài v?: 
vantuyen.net@xxxxxxxxx
th?c hi?n: nguy?n tu?n & nhóm van tuy?n

xin luu ý: b?n d?c có th? xem ph? b?n c?a van tuy?n t?i d?a ch? 
www.vanbut.net
 trong tru?ng h?p van tuy?n b? phá ho?i.
Nhóm Van Tuy?n nh?n thi?t k? web theo yêu c?u c?a khách hàng. M?i chi ti?t xin 
liên l?c v? Email: 
moha_alim@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » [SMCC] nguoi khong lo ton tai tren the gioi