[SMCC] nguoi dan ong map nhat the gioi

Suu T?m
Chàng M?p Nh?t Th? Gi?i L?y V? Ð?p

Anh chàng Buster Simus m?p nh?t th? gi?i v?i "3996 pounds" ? Dallas (TX) v?a 
m?i cu?i v? hôm tháng 6 nam 2000. V? c?a Buster là m?t cô gái tóc vàng m?t
xanh tr? d?p, m?nh kh?nh m? mi?u dã làm ng?c nhiên nhi?u ngu?i.

Em Janette Sanbero, cân n?ng 132 pounds, làm ngh? k? toán viên g?p Buster h?i 
tháng giêng khi d?n nhà làm h? so thu? má cho chàng và b? ngay ti?ng sét ái
tình v?i chàng to nhu trái núi này. Buster nam nay 42 tu?i dã c? "diet" d? gi?m 
di du?c 2500 pounds nhung ch? th?i gian ng?n l?i m?p tr? l?i nhu cu. Buster
nói: "Tôi không bao gi? mo tu?ng d?n vi?c có m?t ngu?i v? d?p nh? nh?n xinh x?n 
nhu v?y và tôi cung không nghi r?ng s? có m?t ngu?i nhu nàng yêu tôi".
Buster ti?p: "Di?u l? lùng là tôi c? gi?m cân lu?ng v?i hy v?ng ki?m du?c ngu?i 
v? thì ch?ng ai d? ý t?i tôi. Th? mà khi tôi m?p tr? l?i thì l?i ki?m du?c
v? d?p".

Dây là l?n kêt hôn d?u tiên c?a Janette, cô ta nói r?ng: "D?i v?i tôi Buster 
v?n d? thuong nhu thu?ng. Tôi yêu toàn di?n con ngu?i c?a Buster b?i vì khi
yêu m?t ngu?i tôi nghi r?ng ngu?i ta s? yêu toàn di?n b?t k? nh?ng khi?m khuy?t 
nào. Tôi công nh?n v? kích thu?c c?a Buster thì b?t thu?ng dôi khi g?p
khó khan, d?c bi?t là khi hai d?a làm tình. Và chúng tôi ít khi di choi hay an 
u?ng ? ngoài vì các noi c?n ph?i có c?a r?ng. Vì v?y chúng tôi ch? quanh
qu?n ? nhà coi TV, choi bài và âu y?m nhau".

V? an u?ng thì Janette cho bi?t: "V?n d? an thì Buster là nh?t. M?t ngày Buster 
an kho?ng 20 t?i 30 pounds th?t bò, 5 pounds th?t gà, m?t hu l?n d?u hay
khoai tây, 40 "pancake", 12 t?i 14 bánh "apple pies" và kho?ng 11 bình s?a chua 
k? các th? nu?c u?ng khác. Tôi thích n?u d? an và thay d?i th?c don luôn
nên Buster khoái l?m".

Buster th?a hu?ng gia tài gi?u có c?a cha d? l?i nên không ph?i lo gì v? m?t 
tài chánh; anh ta hy v?ng s? có con s?m và b?o v? ngh? làm d? ? nhà hú hý v?i
ch?ng con. Bust nói: "Khi có thêm nh?ng tí nhau n?a thì tình yêu c?a chúng tôi 
s? toàn v?n".

B?n nam v? tru?c Buster b?y t? s? tuy?t v?ng r?ng v?i th? ch?t c?a anh ta nhu 
v?y s? ch?ng bao gi? ki?m du?c m?t nàng nào d? ý t?i anh ta. Bây gi? Buster
ng?i m?m cu?i nói: "Th?t ch?ng ai có th? doán tru?c du?c tuong lai c?a mình. 
Tôi dã hoàn toàn buông xuôi và b? cu?c, th? r?i b?ng nhiên Janette bu?c vào
d?i tôi và mo u?c c?a tôi dã thành s? th?t".

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi dan ong map nhat the gioi