[SMCC] nguoi dan chuong trinh

Thua các b?n!

M?y nam tr? l?i dây xã h?i phát tri?n nhanh, m?nh kéo theo nhi?u thay d?i tích 
cung nhu tiêu c?c 

Nhi?u m?t m?i ra d?i v? nhi?u phong cách cu cung t? dó m?t là ra di hai là tái 
sinh.

Bên c?nh dó nhu c?u xã h?i l?i s?n sinh và phát tri?n nhi?u công vi?c m?i l?.

M?t trong nh?ng công vi?c mà tôi v?a d? c?p dó là (MC))(ngu?i d?n chuong trình.

Du?i dây tôi xin g?i b?n vài thông tin nho nh? v? k? nang, nguyên t?c d? tr? 
thành m?t MC ngõ h?u cho nh?ng ai dam mê có thêm thông tin v? nó d? làm tu li?u 
cho riêng mình khi có co h?i.

Luu ý: công vi?c này trong m?t s? tru?ng h?p ngu?i mù ta cung có th? làm du?c

Ngu?i d?n chuong trình, hay còn g?i là em-xi (MC) do g?i t?t t? ti?ng Anh:

Master of Ceremonies, theo nghia thông thu?ng du?c hi?u là ngu?i hu?ng d?n qu?n 
chúng trong m?t s? ki?n. Ngày nay, d?n chuong trình du?c xem là m?t nghi?p v? 
thu?c v? linh v?c ngh? thu?t, vì th? ngu?i làm nghi?p v? này cung du?c xem là 
m?t ngh? si.

 

M?t s? t? ti?ng Anh khác cung du?c dùng d? ch? ngu?i d?n chuong trình là: 
emcee; compere; presenter; disc jockey; DJ; quiz-master; question-master(theo

L?c Vi?t T? Di?n, ph?n t? di?n Vi?t-Anh).

 

Vào th?p niên 1970 và th?p niên 1980, thu?t ng? MC có liên h? v?i âm nh?c 
hip-hop, và là t? d? ch? ngu?i mà bây gi? thu?ng du?c g?i là "rapper". Khi ?y, 
ngu?i ta còn coi MC là vi?t t?t c?a nh?ng c?m t? nhu: microphone controller, 
mic checka,

music commentator và moves the crowd. Vi?c không th?ng nh?t trong cách vi?t t?t 
này có th? là nguyên nhân khi?n ngu?i d?n chuong trình ngày nay d?m duong nhi?u 
nhi?m v? hon th?, không ch? là d?n chuong trình mà thôi. Ví d?: gi?i thi?u 
nh?ng ngu?i bi?u di?n, nói và giao luu v?i khán thính gi?; hu?ng d?n m?t bu?i 
l?, m?t cu?c h?p. ? m?t s? qu?c gia khác, ngu?i d?n chuong trình còn có trách 
nhi?m biên t?p chuong trình và chính mình gi?i thi?u, d?n d?t cho chuong trình 
dó.

 

Nh?ng ngu?i d?n chuong trình n?i ti?ng ( ngu?i Vi?t):

Nguy?n Ng?c Ng?n,

Nguy?n Cao K? Duyên,

Thanh B?ch,

Minh Huong,

Qu?nh Huong,

Qu?nh Hoa,

Qu?nh Trâm,

L?i Van Sâm,

Di?m Qu?nh,

Long Vu...

Khi nh?c d?n ngu?i d?n chuong trình, m?i ngu?i thu?ng nghi h? là nh?ng ngu?i có 
tài ho?t bát, t? tin tru?c công chúng, có ki?n th?c r?ng, khôi hài, thanh l?ch, 
duyên dáng v.v...

 

M?i ngu?i có m?t gi?ng nói riêng. Trong th?c t? không có nh?ng gi?ng nói hoàn 
toàn gi?ng nhau. Da s? ngu?i d?n chuong trình d?u du?c "tr?i ban" cho m?t ch?t 
gi?ng hay (ch?t gi?ng thiên phú). Di?u quan tr?ng nh?t v? gi?ng nói khi nói 
tru?c công chúng là "tròn vành, rõ ti?ng" (ho?c "tròn vành, rõ ch?").

N?u nói không rõ ti?ng, rõ l?i thì thông tin mu?n truy?n d?t d?n công chúng 
không du?c rõ ràng, dôi khi b? hi?u l?m. Hon n?a nói không rõ ch?, rõ ti?ng thì 
s? kém truy?n c?m. M?t s? ngu?i tuy không có ch?t gi?ng thiên phú, nhung thông 
qua quá trình rèn luy?n, ti?p xúc nhi?u v?i nghi?p v?, nh? vào kinh nghi?m, khi 
làm vi?c thì cách nói dúng có th? d? l?i ?n tu?ng t?t cho khán, thính gi?. D? 
có th? nói hay, ngu?i d?n chuong trình c?n có nh?ng phuong pháp nh?t d?nh trong 
ngh? thu?t nói. D? d?n d?t t?t m?t chuong trình, ngu?i d?n chuong trình c?n có 
"k? nang d?n chuong trình". Dây chính là n?n t?ng c?a nghi?p v?. Không có k? 
nang d?n chuong trình, ngu?i d?n chuong trình s? b? áp l?c tâm lý dó là không 
t? tin, luôn có c?m giác mo h? t?a nhu dang di trong suong

mù vì không bi?t làm nhu th? dúng hay sai, không bi?t b?t d?u t? dâu, sáng t?o 
trên co s? nào và trong quá trình tác nghi?p vô tình ph?m l?i.

 

M?t s? k? nang co b?n, t?m li?t kê nhu sau:

List of 5 items

. "Ti?ng nói sân kh?u" giúp ngu?i d?n chuong trình phát âm chu?n.

. "Ngh? thu?t di?n c?m" giúp ngu?i d?n chuong trình t?o du?c c?m xúc cho khán 
thính gi? b?i s? bi?n d?i âm di?u trong lúc nói.

. "Phong cách sân kh?u" giúp ngu?i d?n chuong trình hi?u bi?t v? cách ph?c 
trang và quan tr?ng hon h?t là tu th? dúng d?n khi xu?t hi?n tru?c công chúng 
cung nhu nh?ng c? ch? di?n d?t b?ng tay, b?ng m?t mang nét riêng c?a ngh? thu?t 
d?n chuong trình.

. "Ngh? thu?t biên so?n l?i d?n" giúp ngu?i d?n chuong trình bi?t cách khai 
thác d? tài, s? nói gì trong chuong trình và s? d?ng ngôn t?.

. "Phuong pháp ph?i h?p" hu?ng d?n cách ph?i h?p gi?a hai hay nhi?u ngu?i d?n 
chuong trình sao cho hòa quy?n, nh?p nhàng. Ngoài ra còn m?t s? k? nang khác,

ví d?: Giao luu trên sân kh?u, ngh? thu?t s? d?ng ngôn t? hài hu?c...

list end

 

Có 8 ch? vàng trong nghi?p v? d?n chuong trình: "Chính xác - Linh ho?t - Truy?n 
c?m - Nhi?t tình". Tám ch? vàng này cung là yêu c?u c?a nghi?p v?. Chính

xác v? thông tin. Linh ho?t v? ?ng x? tình hu?ng. Truy?n c?m v? di?n d?t. Nhi?t 
tình xu?t phát t? tinh th?n trách nhi?m.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] nguoi dan chuong trinh