nguoi chet tro ve sau bao chanchu tu nha vo be

"Ngu?i ch?t tr? v? sau bão Chanchu" t? nhà... v? bé!

TT - Chi?u 17-8, UBND xã và Công an xã Qu? Ninh, huy?n Qu? Son, Qu?ng Nam dã có 
bu?i làm vi?c tr?c ti?p v?i ngu dân Nguy?n Van Huong, ngu?i dã khai báo
là n?n nhân bão Chanchu s?ng  sót tr? v?, tru?c s? ch?ng ki?n c?a m?t s? co 
quan báo chí.

T?i bu?i làm vi?c, anh Nguy?n Van Huong thú nh?n mình không ph?i là n?n nhân 
con bão Chanchu.

Anh Huong cho bi?t dã theo m?t ngu?i b?n quê v? ? Bình D?nh di dánh b?t ngoài 
khoi, nhung tàu c?a anh không n?m trong vùng b? ?nh hu?ng c?a con bão Chanchu
nên không thi?t h?i.

Sau khi bão tan, tàu anh v?n ti?p t?c dánh b?t. Khi nh?n du?c thông tin m?t s? 
ngu dân b? thi?t m?ng trong bão du?c Nhà nu?c h? tr? ti?n, anh dã im l?ng
d? du?c nh?n s? tr? giúp. V? con anh ? nhà không th?y anh v? cung nhu không có 
tin t?c, dã báo cáo chính quy?n d?a phuong và l?p bàn th?.

Trong khi dó, ti?p xúc v?i chúng tôi, ông Nguy?n Van Choi - cán b? Công an xã 
Hòa Xuân Nam, huy?n Dông Hòa, t?nh Phú Yên - k? r?ng cách dây m?y ngày khi
xem VTV phát sóng chuy?n ngu dân Nguy?n Van Huong ? Qu?ng Nam s?ng sót tr? v? 
sau 13 ngày lênh dênh trên bi?n, c? thôn H?o Son, xã Hòa Xuân Nam dã h?t
s?c s?ng s?t b?i c? thôn không ai l? gì anh Huong.

Th?i gian anh Huong dã s?ng ? d?a phuong này và v?a r?i làng trùng v?i th?i 
gian tr? v? Qu?ng Nam nhu các báo, dài dua tin. Ông Choi kh?ng d?nh Huong chính
là ngu?i t? lâu dã s?ng nhu v? ch?ng v?i ch? Nguy?n Th? K. - em nuôi c?a ông 
Choi. Tuy nhiên, khi s?ng ? Phú Yên, Huong t? gi?i thi?u tên là Phuong. Ông
Phan Thanh Ti?p - cán b? tu pháp xã Hòa Xuân Nam - nhìn th?y m?t s? t?m ?nh c?a 
Huong dang trên các báo cung kh?ng d?nh tuong t?.

Theo l?i k? c?a ch? Nguy?n Th? K., ch? g?p anh Huong kho?ng tháng chín âm l?ch 
nam ngoái. Huong k? r?ng mình có hoàn c?nh gia dình r?t éo le và dáng thuong.
T? dó, c? sau nh?ng ngày di bi?n, Huong l?i d?n thôn H?o Son và s?ng nhu v? 
ch?ng v?i ch? K... Hon m?t nam nay, Huong chuy?n sang di câu m?c cho thuy?n
c?a anh Nguy?n Van Tr? - anh ru?t ch? K. - ? vùng bi?n g?n d?o Phú Quý (t?nh 
Bình Thu?n).

Du?c bi?t, sau khi nh?n du?c tin c?a gia dình anh Huong báo m?t tích, chính 
quy?n xã và huy?n dua tên anh Huong vào danh sách ngu dân b? m?t tích trong
con bão và dã du?c giúp d? t?ng c?ng hon 50 tri?u d?ng.

HOÀI NHÂN - T?N L?C
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nguoi chet tro ve sau bao chanchu tu nha vo be