nguoi chet song lai da tu vong

Ngu?i ch?t... s?ng l?i' dã t? vong

Sau g?n m?t tu?n du?c chuy?n lên B?nh vi?n Quân y 121, C?n Tho, trong tình 
tr?ng phù não n?ng, d?n 8h50 ngày 18/8, anh
Nguy?n Thanh Hi?n,
dã t? vong. B?nh nhân này t?ng gây xôn xao vì tu?ng anh ch?t, b?nh vi?n b?o 
chôn, song anh s?ng l?i.

Theo bác si Nguy?n Minh Thu?n, Tru?ng Khoa H?i s?c C?p c?u, tru?c khi ch?t, 
huy?t áp c?a anh Hi?n r?t th?p. Lúc 8h cùng ngày, tim b?nh nhân ng?ng d?p m?t
l?n, du?c các bác si tiêm thu?c, tim d?p tr? l?i d?n 8h40 thì ng?ng d?p. Các 
bác si tiêm thu?c thêm m?t l?n n?a, nh?p tim d?p r?i r?c và d?n 8h50 thì b?nh
nhân ch?t.

Cung theo bác si Nguy?n Minh Thu?n, quá trình phù não ngày càng n?ng dã d?n d?n 
cái ch?t c?a anh Hi?n.

Tru?c dó, ngày 17/8, ông Lê Van C?n, Phó ch? t?ch UBND t?nh Sóc Trang, dã có 
công van d? ngh? S? Y t?
ki?m tra
vi?c anh Nguy?n Thanh Hi?n dã ch?t, song l?i du?c c?u s?ng.

Ch? t?ch UBND t?nh giao Giám d?c S? Y t? kh?n truong tu?ng trình s? vi?c b?ng 
van b?n, xác d?nh c? th? trách nhi?m, d? xu?t bi?n pháp x? lý và báo cáo Ch?
t?ch UBND t?nh tru?c ngày 30/8.

(Theo Ngu?i Lao D?ng)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nguoi chet song lai da tu vong