nguoi buong tien thanh bo truong ki 1

Ngu?i "buôn ti?n" thành b? tru?ng
01:38:00, 04/10/2006

Ông L? Minh Châu

K? 1: Tr? l?i câu chuy?n 16 t?n vàng ngày 30/4/1975

Nam 1986, ông làm B? tru?ng T?ng giám d?c Ngân hàng Nhà nu?c (nay là Th?ng 
d?c). Tru?c dó, ngày 30/4/1975, v?i tu cách là Tru?ng ban Quân qu?n các ngân
hàng Sài Gòn - Gia D?nh, ông là ngu?i t? ch?c ti?p qu?n toàn b? ti?n, vàng c?a 
ch? d? Sài Gòn cu.

Tru?c dó n?a, ông là m?t trong nh?ng ngu?i ch? huy "du?ng dây buôn ti?n" có m?t 
không hai trong l?ch s? nhân lo?i: Chuy?n hàng tram tri?u USD ti?n vi?n
tr? thành ti?n Sài Gòn ngay gi?a thành ph? Sài Gòn d? ph?c v? cho các chi?n 
tru?ng dánh M?. Nh?ng câu chuy?n v? ông ly k? d?n m?c ngay c? nh?ng nhà làm
phim trinh thám tài ba nh?t cung không tu?ng tu?ng n?i. Ông là L? Minh Châu, 
thu?ng g?i là ông Ba Châu.

Tôi dã ph?i nan n? su?t 2 nam tr?i ông Ba Châu m?i d?ng ý cho tôi vi?t v? ông. 
Nh?ng con ngu?i chính tr?c m?t lòng vì dân vì nu?c bao gi? cung th?t thà
khiêm t?n. H?t m?t tính cách nhu Ph?m Xuân ?n, ông Ba Châu nói công c?a ông "bé 
tí t?o" thôi, không có gì d? vi?t c?. Cái "du?ng dây buôn ti?n", t?c là
Ban Tài chính d?c bi?t c?a Trung uong C?c là do ông Ph?m Hùng l?p ra, ông Mu?i 
Phi là tru?ng, còn ông ch? là phó. Mãi d?n chi?u hôm qua, ông còn d?n: "C?u
ph?i vi?t cho c?n th?n, d? cao tôi là không có s?c thuy?t ph?c dâu!". Qu? là 
"m?t" v?i s? khiêm nhu?ng c?a ông già này.

Nguy?n Van Thi?u không và không th? l?y du?c 16 t?n vàng

Và câu chuy?n v? ông xin du?c b?t d?u ?... khúc gi?a. Nhân v?a r?i báo chí l?t 
l?i v? Nguy?n Van Thi?u "cu?m" 16 t?n vàng khi b? ch?y ra nu?c ngoài, h?i
ông là "dúng d?a ch?" r?i, vì ngày 30/4/1975 ông làm Tru?ng ban Quân qu?n các 
ngân hàng Sài Gòn - Gia D?nh.

Chuy?n T?ng th?ng chính quy?n Sài Gòn cu Nguy?n Van Thi?u mang theo 16 t?n vàng 
h?i dó du?c báo chí loan tin, sau này ngu?i nói có ngu?i nói không. G?n
dây BBC l?i d? c?p d?n thông tin này. M?i dây nh?t Báo Tu?i Tr? có m?t lo?t bài 
d?n l?i các nhân ch?ng nói r?ng không có chuy?n dó. Nhung cho d?n nay v?n
chua có thông tin chính th?c t? phía Nhà nu?c v? v?n d? này.

Tôi h?i ông Ba Châu chuy?n dó có hay không, ông nói ngay: "Hoàn toàn không có. 
16 t?n vàng v?n còn nguyên v?n trong kho c?a ngân hàng". "Nguy?n Van Thi?u
không l?y vàng di, t?i sao lâu nay Nhà nu?c mình không nói l?i cho rõ?". "Mình 
bi?t r?t rõ là s? vàng dó v?n còn, dã du?c ki?m kê c?n th?n và dua vào tài
s?n qu?c gia, nhung không dính chính vì dó là tin d?n dang trên báo chí, có ai 
d?t câu h?i chính th?c v?i Nhà nu?c dâu". "S? th?t là Nguy?n Van Thi?u có
ý d?nh l?y di 16 t?n vàng dó không?". "Sau này chúng ta m?i bi?t Nguy?n Van 
Thi?u có k? ho?ch dua s? vàng dó di, nhung không dua di du?c. L?y s? vàng dó
di là không d? chút nào h?t". "Còn ti?n thì sao? Theo h?i ?c c?a ông Hu?nh B?u 
Son dang trên Tu?i Tr? thì t?ng giá tr? gi?y b?c d? tr? trong kho lúc dó
du?c ki?m kê hon 1.000 t? d?ng, g?p dôi lu?ng ti?n luu hành t?i mi?n Nam...". 
"Toàn b? ti?n và vàng d? tr? trong ngân hàng chúng ta ti?p qu?n nguyên v?n
cùng v?i d?y d? h? so s? sách. Theo th?ng kê thì kh?i lu?ng ti?n trong luu 
thông th?i di?m dó là 615 t?, g?m ti?n m?t trong luu thông 440 t?, còn l?i n?m
trong tài kho?n ti?n g?i. Tôi không th? nh? chính xác s? gi?y b?c d? tr?, nh?ng 
s? li?u ki?m kê dó v?n còn trong h? so luu tr?. Trong kho d? tr? còn có
125 t? ti?n in theo ki?u m?i chua phát hành, riêng s? gi?y b?c này du?c l?nh 
ph?i thiêu h?y, vì dó là s? gi?y b?c mà chính quy?n Sài Gòn chu?n b? d? d?i
ti?n". "Còn châu báu, n? trang?". "Châu báu, n? trang là d? ngu?i ta g?i t?i 
ngân hàng. Nh?ng th? dó ph?i tr? l?i cho ngu?i g?i".

"Khi ti?p qu?n, li?u ti?n, vàng có b? th?t thoát không?". "Theo tôi thì không 
th?. Ngân hàng c?a chính quy?n cu qu?n lý r?t ch?t, ta cung ch?t". "S? vàng
dó sau này di v? dâu?". "Nó tr? thành tài s?n qu?c gia, du?c qu?n lý theo lu?t 
pháp c?a chính quy?n cách m?ng, sau dó là c?a Nhà nu?c Vi?t Nam th?ng nh?t".
"Còn ti?n?". "Ti?n cung v?y, du?c dua vào luu thông, d?n nam 1976 thì d?i ti?n 
m?i".

Ông L? Minh Châu v?i thú vui cây c?nh, di?n viên

Tr? h?t l?i ti?n cho dân

Vi?c ti?p qu?n các ngân hàng v?i ti?n, vàng còn nguyên v?n là m?t chuy?n ngo?n 
m?c. Vi?c x? lý sau dó còn ngo?n m?c hon. Ông Ba Châu nói: "Dêm 30/4, Ban
Quân qu?n các ngân hàng ra l?i kêu g?i t?t c? các quan ch?c, nhân viên các ngân 
hàng, k? c? th?ng d?c dúng 8h ngày 1/5 có m?t t?i 17 B?n Chuong Duong d?
nghe công b? l?nh ti?p qu?n các ngân hàng và l?nh cho các ngân hàng ngung ho?t 
d?ng, d?ng th?i công b? chính sách c?a cách m?ng: ch? qu?c h?u hóa tài s?n
c?a d?ch, còn tài s?n c?a nhân dân, c?a các t? ch?c qu?c t? s? du?c b?o d?m 
không b? xâm ph?m. Lúc dó Th?ng d?c Ngân hàng qu?c gia Lê Quang Uy?n và m?t
s? phó th?ng d?c cung có m?t. Nh?ng ngu?i có liên quan tr?c ti?p d?n vi?c qu?n 
lý, b?o v? tài s?n du?c gi? l?i làm vi?c, nh?ng anh ch? em khác v? nhà ch?
tri?u t?p".

Sau khi ti?p qu?n, tài s?n thu?c Ngân hàng Trung uong du?c bàn giao toàn b? cho 
Ngân hàng Trung uong c?a Chính ph? Cách m?ng lâm th?i, ngân hàng này mang
tên Ngân hàng qu?c gia mi?n Nam, do ông Tr?n Duong làm Th?ng d?c. M?t ngân hàng 
n?a du?c thành l?p, dó là Ngân hàng qu?c gia Sài Gòn Gia D?nh, ông Ba Châu
làm Giám d?c. H?i dó có ngu?i th?c m?c t?i sao l?i có cái tên "Ngân hàng qu?c 
gia", ông Ba Châu nói, cái này r?t có l?i. Di?u l?i th? nh?t, là chính cái
tên dó dã gi? du?c "chân d?ng" cho chúng ta, vì "Ngân hàng qu?c gia Vi?t Nam" 
c?a chính quy?n Sài Gòn cu là thành viên sáng l?p Ngân hàng phát tri?n châu
Á (ADB) và là thành viên c?a Qu? Ti?n t? qu?c t? (IMF) cung nhu c?a Ngân hàng 
th? gi?i (WB). Di?u l?i th? hai là k? th?a du?c quan h? tín d?ng qu?c t?
c?a ngân hàng cu. "Th?c ra, ti?n g?i c?a ngân hàng cu ? nu?c ngoài v?n còn, 
kho?ng hon 100 tri?u USD", ông Ba Châu ti?t l?.

"Chúng ta có tr? h?t l?i ti?n cho dân không?". "Có ch?. Dân h?i, các t? ch?c 
qu?c t? h?i. Vì v?y ph?i d?ng ngay cái Ngân hàng qu?c gia Sài Gòn Gia D?nh.
Ch? trong vòng m?t tháng ru?i dã b?t d?u tr? ti?n ti?t ki?m, d?u tiên tr? 
kho?ng 10% và tr? h?t ngay trong nam dó, nam 1975. Riêng các t? ch?c qu?c t?
du?c tr? nhanh hon, tr? ngay m?t l?n". (Còn ti?p)

K? sau: Du?ng di c?a d?ng dô la d?n chi?n tru?ng

Hoàng H?i Vân
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nguoi buong tien thanh bo truong ki 1