ngu dan vi lip phim la het nhung ghhi voi nhu dan Viet Nam


cách Ä?ây 2 giá»? 21 phút 

Trung Há»? - Ä?NK

 

* NgÆ° dân Phillipines Ä?ã la hét những gì vá»?i ngÆ° dân Viá»?t Nam?

GS,TS Ä?inh VÄ?n Ưu Ä?ã gá»?i những lập luận của Giám Ä?á»?c Trung 
Tâm Dá»± báo Khí tÆ°Æ¡ng Thủy vÄ?n TW Lê Công Thành là ngụy biá»?n 
trong bu�n bàn tròn trực tuyến do Ti�n Phong Online t� chức v� 
công tác dá»± báo Ä?Æ°á»?ng Ä?i cÆ¡n bão Chanchu. 

 

Không Ä?ợi tá»?i vậy, trong buá»?i há»?p báo ngày ngày 25.5 ông Lê 
Công Thành cũng nói v�i báo gi�i như nói v�i những ngư�i 
không biết gì vá»? má»?t lÄ©nh vá»±c khá Ä?ặc thù và hiếm ngÆ°á»?i 
biết Ä?ến nhÆ° ngành Khí tượng thủy vÄ?n. Tuy vậy, má»?i chuyá»?n 
không Ä?ến ná»?i quá khó Ä?á»? có thá»? hiá»?u Ä?âu là sá»± thật và 
Ä?âu là ngụy biá»?n, chúng ta hãy xem lại các phát biá»?u của ông 
và thử hi�u khác trên những thông tin khác.

�ng Lê Công Thành:

 Tại sao má»?i ngÆ°á»?i không thắc mắc trên bản Ä?á»? dá»± báo của 
Hong Kong có những vòng tròn kích cỡ khác nhau? Các vòng tròn Ä?ó 
nói lên sai s� của dự báo. Trong 24 gi�, tâm bão có th� nằm 
bất cứ ch� nào trong phạm vi vòng tròn. Và khi bão chuy�n 
hÆ°á»?ng, vòng tròn càng to vì sai sá»? càng lá»?n. Khi bão Ä?ã Ä?i á»?n 
Ä?á»?nh (Ä?i tÆ°Æ¡ng Ä?á»?i thẳng) vòng tròn sẽ nhá»? hÆ¡n. Tức là 
trong ngày thứ nhất tâm bão có thá»? nằm bất cứ á»? Ä?âu trong 
vòng tròn nh�; ngày thứ hai, tâm bão có th� nằm bất cứ � 
Ä?âu trong vòng tròn thứ hai, lá»?n hÆ¡n. 

Xin thÆ°a, tuy Ä?Æ°a ra nhiá»?u khả nÄ?ng nhÆ°ng ngÆ°á»?i ta vẫn Æ°u tiên 
cho khả nÄ?ng lá»?n nhất. Xem ảnh, cách dá»± báo của Hải Quân Mỹ 
ngay từ ngày 12.5 chúng ta sẽ hi�u, thậm chí ngư�i mù chữ 
cÅ©ng sẽ hiá»?u Ä?âu là khả nÄ?ng cao nhất Ä?âu là khả nÄ?ng có 
thá»? và Ä?âu là vùng ảnh hÆ°á»?ng. Không thá»? bảo rằng tâm bảo 
có thá»? nằm bất cứ Ä?âu trong vòng tròn Ä?ó rá»?i có thá»? 
â??tuỳ tiá»?nâ?? vẽ Ä?Æ°á»?ng Ä?i cÆ¡n bão bất cứ Ä?âu mình muá»?n. 
Còn tại sao các Trung tâm dá»± báo quá»?c tế lại có thá»? Ä?Æ°a ra 
dá»± báo nhÆ° tiên tri ấy sẽ bàn Ä?ến sau.

 

�ng Lê Công Thành:

 Tại thá»?i Ä?iá»?m Ä?ó (thá»?i Ä?iá»?m các Ä?ài quá»?c tế dá»± báo - 
PV), chúng tôi cÅ©ng dá»± báo bão Ä?i lên phía bắc nhÆ°ng chá»? muá»?n 
má»?t tí vì chúng ta má»?i chá»? có thá»? dá»± báo Ä?ược trong vòng 24 
giá»?. Thá»?i Ä?iá»?m Ä?ó Ä?úng là bão vẫn Ä?ang chuyá»?n Ä?á»?ng theo 
hư�ng tây tây bắc nhưng 12 tiếng sau, khi chúng tôi phát bản tin 
tiếp theo thì chúng tôi nói bão Ä?i theo hÆ°á»?ng bắc.

Xin thÆ°a: Chá»? này ông LCT Ä?ã tá»± chá»?n thá»?i Ä?iá»?m có lợi là 
chiá»?u 14 Ä?ến sáng 15. Nếu thá»?i Ä?iá»?m má»? rá»?ng Ä?ến ngày 12 
như bản tin Hải Quân Mỹ dự báo thì li�u ông Thành có th� 
nói như trên ? Có nghĩa là nếu lấy chi�u 14 làm m�c, th�i 
Ä?iá»?m bão Ä?á»?i hÆ°á»?ng, thì dá»± báo của VN không phải muá»?n 
má»?t tí mà là muá»?n Ä?ến 3 ngày so vá»?i dá»± báo của Há»?ng Kông 
và Hải Quân Mỹ.

�ng Lê Công Thành:

 So sánh tâm bão theo dự báo 24 gi� của VN và các trung tâm dự 
báo qu�c tế v�i tâm thực tế của bão Chanchu thì thấy dự 
báo của Nhật Bản l�ch 49km, dự báo của trung tâm khí tượng 
Mỹ l�ch 56km, dự báo của VN l�ch 79km, dự báo của mô hình 
toàn cầu khí tượng Hoa Kỳ l�ch 83km, dự báo của Bắc Kinh 
l�ch 103km, của hải quân Hoa Kỳ l�ch 105km, của Anh l�ch 107km.

Xin thÆ°a, quả thá»±c các con sá»? ông Thành Ä?Æ°a ra là Ä?úng, thế 
nhÆ°ng là Ä?úng trong những thông kê trÆ°á»?c Ä?ây, hoặc trong 
trÆ°á»?ng hợp khi cÆ¡n bão sá»? Chanchu Ä?i thế á»?n Ä?á»?nh Tây Tây 
Bắc hoặc khi Ä?ã thá»±c sá»± chuyá»?n hẳn sang chính Bắc. Thế 
nhÆ°ng nếu lấy cái má»?c lúc cÆ¡n bão rẽ 90 Ä?á»? rá»?i lùi lại 
m�t ngày thì sai s� sẽ không phải như vậy. 

Ä?iá»?u quan trá»?ng nhất á»? Ä?ây là dá»± báo Ä?ược hÆ°á»?ng Ä?i của 
cơn bão. 

Câu há»?i quan trá»?ng nhất Ä?ược Ä?ặt ra là : Tại sao ngay từ 
ngày 10 -12 hầu như tất cả các trung tâm dự báo trên thế gi�i 
Ä?á»?u biết là cÆ¡n bão Ä?i â??ngangâ?? trong má»?t sá»? ngày rá»?i sau 
Ä?ó sẽ phải rẽ lên hÆ°á»?ng Bắc mà dá»± báo của Viá»?t Nam lại 
hoàn toàn không biết Ä?ến Ä?iá»?u này? Há»? dùng máy móc gì, 
â??phép thuậtâ?? gì, kiến thức gì mà dá»± báo nhÆ° là phù thủy 
hoặc tiên tri vậy ? Những phương pháp dự báo của h� ta không 
có, hoặc những kiến thức TT DBKTTV không biết Ä?ến, chÆ°a 
Ä?ược cập nhật hay tất cả Ä?á»?u Ä?ã có nhÆ°ng không xài Ä?ến, 
hoặc cá»? tình không dùng Ä?ến, hoặc má»?t lý dó nào Ä?ó khác 
nữa ?

Xin thÆ°a, Ä?ây là những kiến thức khá cÆ¡ bản của ngÆ°á»?i làm 
công tác khí hậu th�i tiết. 

Ai má»?i bắt Ä?ầu vào tìm hiá»?u thá»?i tiết thì Ä?á»?u biết 
Ä?Æ°á»?ng Ä?i của các cÆ¡n bão á»? Thái Bình DÆ°Æ¡ng Ä?á»?u bá»? chi 
phá»?i bá»?i hai â??lá»±câ?? chính là High Pressure Circulation ( khá»?i áp 
cao bán vÄ©nh cá»­u ) và lá»±c Coriolis (Coriolis force do quả Ä?ất 
xoay). á»? trang vnbaolut.com chúng ta có thá»? thấy qua bản Ä?á»? 
thá»?ng kê: Hằng nÄ?m có khoảng 30 trận bão á»? vùng Tây bắc Thái 
Bình DÆ°Æ¡ng nhÆ°ng chá»? có 3-4 bão vào bá»? biá»?n VN. Ä?a sá»? các bão 
ngoặc lên hư�ng Bắc, hoặc Tây Bắc vì ảnh hư�ng hai lực 
này.

Trư�ng hợp cơn bão Chanchu cũng vậy, ngay từ khi m�i hình thành 
vào ngày 8.5 các dá»± báo Ä?á»?u cho nó hÆ°á»?ng Bắc hoặc Bắc Tây 
Bắc, thế nhÆ°ng vì ảnh hÆ°á»?ng Ä?ợt gió mùa Ä?ông Bắc (khá»?i 
không khí lạnh áp cao) trong những ngày này nên nó â??tạmâ?? Ä?i 
vá»? hÆ°á»?ng Tây Tây Bắc. Thế nhÆ°ng các nhà dá»± báo Ä?á»?u biết 
và hi�u m�t cách chắc chắn rằng khi kh�i không khí lạnh (áp 
cao) này tan thì hÆ°á»?ng Ä?i của cÆ¡n bão sẽ trá»? lại Ä?úng quy 
luật.

Và các trung tâm dá»± báo Ä?á»?u biết nhiá»?u lắm khá»?i không khí 
lạnh này sẽ tan vào ngày 14! Và há»? Ä?ã Ä?úng.

Những kiến thức trên ngÆ°á»?i viết Ä?ược cung cấp bá»?i má»?t 
tiến sÄ© khí tượng á»? Mỹ và không muá»?n nêu tên. Ä?ến Ä?ây 
hẳn má»?i ngÆ°á»?i sẽ hiá»?u là vấn Ä?á»? â??NÄ?ng lá»±c của chúng 
tôi chá»? dá»± báo bão Ä?ược 24 giá»?â?? mà Giám Ä?á»?c Lê Công 
Thành nói, có thá»? hiá»?u là thiên vá»? khả nÄ?ng trang thiết bá»? 
kỹ thuật, có thá»±c sá»± là yếu tá»? quyết Ä?á»?nh hay không.

�ng Lê Công Thành:

 Nếu ngày 13.5, mình thông báo bão theo hư�ng bắc thì bà con 
vẫn có thá»? chạy lên Ä?ài Loan (hÆ°á»?ng Ä?ông bắc) Ä?á»? tránh 
bão. NhÆ°ng sau Ä?ó nhÆ° tôi Ä?ã giải thích, dá»± báo của trung tâm 
quá»?c tế cÅ©ng có sai sá»?. Sai sá»? này xảy ra ngày 17.5, bão Ä?ã 
Ä?á»?i hÆ°á»?ng, không chạy vào Hong Kong nữa mà xiên lên bá»? biá»?n 
phía Ä?ông của Trung Quá»?c. NhÆ° vậy nếu chạy lên Ä?ài Loan là 
theo Ä?úng hÆ°á»?ng Ä?i của bão. 

Ä?úng là Ä?Æ°á»?ng Ä?i cÆ¡n bão không vào Há»?ng Kông mà lá»?ch ra bá»? 
biá»?n phía Ä?ông Trung Quá»?c, nhÆ°ng Ä?ó là cái sai nhá»?. Hãy lấy 
cái m�c ngày 12 làm ví dụ. Nếu các Trung Tâm dự báo qu�c tế 
ngày 12 Ä?ã dá»± báo bão vào Há»?ng Kông thì ngày 12 Viá»?t Nam dá»± 
báo bão vào Vinh ! Và ch� cần vậy là ngư dân Philippin Trung 
Qu�c hoàn toàn thoát nạn còn ngư dân Vi�t Nam thì không. �ng 
Thành nói vậy có phải ngụy bi�n không ?

Và nữa, Ä?ã Ä?ành chữ â??Nếuâ?? thì vô cùng nhÆ°ng á»? Ä?ây thì 
chúng tôi lại có má»?t ví dụ rất cụ thá»? Ä?á»? trả lá»?i cho 
câu há»?i ấy Ä?ó là lá»?i ká»? của anh Hà VÄ?n Ä?ến, á»? thôn Hiá»?p 
HÆ°ng, xã Bình Hải, huyá»?n ThÄ?ng Bình tá»?nh Quảng Nam,là má»?t trong 
570 ngư dân s�ng sót tr� v� k� v�i chúng tôi rằng: Câu mực 
trên vùng bi�n này có nhi�u tàu Philippin, thế nhưng trong các 
ngày 10 và 11.5 há»? Ä?á»?u cuá»?n câu và rá»?i khá»?i. TrÆ°á»?c khi Ä?i 
h� la hét ra hi�u v�i chúng tôi rất nhi�u thế nhưng chúng tôi 
không hiá»?u há»? muá»?n nói gì. Có ngÆ°á»?i Ä?oán là há»? nói có bão 
chÄ?ng, nhÆ°ng không ai tin vì lúc này các Ä?ài VN Ä?á»?u báo là 
â??bão xa á»? vÄ© Ä?á»? 12, trong khi chúng tôi Ä?ang á»? vÄ© Ä?á»? 19, hÆ¡n 
nữa là bão Ä?i hÆ°á»?ng Tây Tây Bắc thì làm sao ảnh hÆ°á»?ng 
Ä?ược. 

Nếu chúng tôi hi�u những ngư�i Philippin ấy nói gì thì chúng 
tôi sẽ theo h� tấp vào b� bi�n Philippin vì ch� có 30-40 hải 
lý. 

Mái tóc của ông Lê Công Thành quả thực rất trắng, và chúng 
tôi cũng biết n�i vất vả cả tinh thần lẫn th� xác cũng như 
sự thu nhập rất thấp cũng như trách nhi�m vô cùng nặng n� 
của CB CNV ngành khí tượng, thế nhÆ°ng xin hãy hiá»?u cho Ä?úng, 
chuy�n nào ra chuy�n nấy, không th� v� sự vất vả và vinh 
quang của ngành KTTV mà không nhìn thấy cho rõ những sai sót, có 
th� là chủ quan mà cũng có th� là khách quan trong những 
trư�ng hợp dự báo sai.

Có th� là TT DBKTTV TW không biết có các ngư dân Vi�t Nam mình 
Ä?ang Ä?ánh bắt trong vùng biá»?n Ä?ó nên Ä?ã phòng xa bằng cách 
dá»± báo cho vùng duyên hải Ä?á»? ngÆ° dân nÆ¡i này cẩn thận vẫn 
hÆ¡n. Ä?ó là má»?t suy nghÄ© tá»?t, thậm chí rất tá»?t. Và trách 
nhiá»?m á»? Ä?ây cần phải má»? rá»?ng ra cả vá»?i Bá»? Thuá»· Sản, 
Cục Hàng Hải là Ä?ã không có thông tin tá»?t, Ä?Æ¡n Ä?ặt hàng 
cần thiết cho TT DBKTTV TW. 

 

NgÆ° dân Phillipines Ä?ã la hét những gì vá»?i ngÆ° dân Viá»?t Nam?

 

Anh Hà VÄ?n Ä?ến. 

 

Chúng tôi Ä?ến thôn Hiá»?p HÆ°ng (Bình Hải,ThÄ?ng Bình, Quảng Nam) 
trong nắng chói chang. Không nhiá»?u vành khÄ?n tang vì Ä?a sá»? thuyá»?n 
viên vẫn còn mất tích. Bên trong ngôi nhà còn mắc nợ xây dựng 
là bà Hoàng Thá»? Danh (73 tuá»?i) Ä?ang nằm bẹp dúm. Buá»?n rầu, 
Ä?au Ä?á»?n vì mất cùng lúc 3 ngÆ°á»?i con trai, bà Ä?ã kiá»?t sức 
thật rá»?i! Sau khi trao tiá»?n ủng há»? của bạn Ä?á»?c cho các cháu 
của bà, chúng tôi quay lại thÄ?m bà thì gặp má»?t nhóm ngÆ° dân 
thoát nạn ngá»?i trÆ°á»?c hiên nhà. Há»? Ä?ang nhá»? lại những thá»?i 
khắc kinh hoàng khi bão Chanchu ập Ä?ến ngay nÆ¡i Ä?oàn tàu Ä?à 
Nẵng, Quãng Ngãi trú bão tại Ä?ảo Ä?ông Sa. 

Há»? cho biết, hòn Ä?ảo to bằng Ä?ảo Cá»?n Cá»? của VN nhÆ°ng má»?m 
Ä?ảo nhìn từ xa trông nhÆ° núi Phú SÄ© của Nhật bản. Phía bên 
kia là vá»±c biá»?n, Ä?áy sâu Ä?ến 2000m. "Khi sóng biá»?n dâng cao, 
má»?t sá»? tàu Ä?ã bứt neo, bay qua Ä?ảo nhÆ°ng lạ lùng có tàu chá»? 
b� h�ng máy, thuy�n viên không h� hấn gì". M�t ngư�i nói. 
NgÆ°á»?i khác chen vào: "Nếu bá»? rÆ¡i xuá»?ng từ Ä?á»?nh Ä?ảo và 
chìm nhanh xuá»?ng thì áp suất không khí và sức ép dÆ°á»?i Ä?áy 
vá»±c sẽ làm bá»? xác, không thá»? ná»?i lên". Và rá»?i anh Hà VÄ?n 
Ä?ến, má»?t trong 570 ngÆ° dân sá»?ng sót trá»? vá»? ká»? vá»?i chúng tôi 
rằng: "Câu mực trên vùng bi�n này có nhi�u tàu Philippines, rứa 
mà trong các ngày 10 và 11/5 há»? Ä?á»?u cuá»?n câu và rá»?i khá»?i ngÆ° 
trÆ°á»?ng. TrÆ°á»?c khi Ä?i, há»? la hét ra hiá»?u vá»?i chúng tôi rất 
nhi�u, thế nhưng chúng tôi không hi�u h�
 muá»?n nói gì. Có ngÆ°á»?i Ä?oán là há»? nói có bão chÄ?ng, nhÆ°ng 
không ai tin vì lúc này các Ä?ài VN Ä?á»?u báo là â??bão xa á»? vÄ© 
Ä?á»? 12", trong khi tàu chúng tôi Ä?ang á»? vÄ© Ä?á»? 19, hÆ¡n nữa là 
bão Ä?i hÆ°á»?ng Tây - Tây bắc thì làm sao ảnh hÆ°á»?ng Ä?ược". 

Chợt anh thấp gi�ng: "Nếu hi�u những ngư�i Philippines ấy nói 
gì thì chúng tôi Ä?ã theo há»? tấp vào bá»? biá»?n Philippines vì 
ch� cách b� có 30-40 hải lý".

Những ngư�i làm dự báo của VN nghĩ gì v� câu chuy�n trên?

Ä?NK

 

Trung Há»?


                
---------------------------------
How low will we go? Check out Yahoo! Messenger?s low  PC-to-Phone call rates.

Other related posts: