[SMCC] nghe si thanh sang xuyt bi duoi vi ngu guc

NS Thanh Sang: L?i suýt b? du?i vì.ng? g?c

13.08.2008 22:02

Xem hình 
? doàn Ng?c Ki?u - Ng?c Dáng, anh r?t cham chú h?c hành, m?i dêm di?n ng?i túc 
tr?c ngay cánh gà h?c thu?c h?t các tu?ng, các vai di?n t? di?u b?, l?p
lang, l?i ca. Anh h?c luôn c? vai dào, khi ngu?i nh?c tu?ng b?n vi?c anh thay 
luôn. Luong kh?i di?m du?c 20 d?ng, t?m d? s?ng qua ngày. Qua T?t lên thêm
du?c 5 d?ng. 

T? quân s? lên th? kép chánh

Nh?ng ngh? si tr? h?c ngh? th?i ?y, co may d? d?i d?i là nh?ng d?p th? tu?ng 
dào kép chánh. Anh có du?c m?t co may nhu th? khi b?t ng? ngh? si Hùng Cu?ng
ph?i v?ng m?t ? doàn m?t th?i gian ng?n vì ph?i v? Sài Gòn ra tòa án gi?i quy?t 
m?t s? công vi?c riêng. Dêm di?n Hùng Cu?ng v?ng m?t, anh du?c d? ngh?
hát th? vai, nh? ng?i sau cánh gà thu?c tu?ng nên dêm di?n dó anh hát thành 
công, du?c m?i ngu?i khen ng?i. Dây là l?n th? thách d?u tiên trong s? nghi?p
ca hát c?a anh, sau dêm di?n dó, anh du?c lên luong 75 d?ng, s? ti?n mà trong 
mo anh cung không dám nghi t?i. C? d?i anh luôn nh? on ngh? si Hoàng Kinh
- Ng?c Dáng, chính h? dã dành cho anh nhi?u tình c?m uu ái, t?o di?u ki?n t?t 
nh?t d? cho anh phát tri?n tài nang. Nhung s? may m?n ?y kéo dài không lâu,
hon m?t tháng sau vào mùa mua, doàn rã t?i Bà Qu?o. V?y là du?ng s? nghi?p n?a 
ch?ng d?t ngang, l?i ti?p t?c th?t nghi?p lang thang ch? th?i.

L?i suýt b? du?i vì.ng? g?c

Lúc ? doàn Ng?c Ki?u - Ng?c Dáng, anh quen v?i ngh? si Kim Nguyên r?i k?t nghia 
anh em. Khi doàn rã, anh du?c ngh? si Kim Nguyên gi?i thi?u v?i gia dình
ba má v? c?a ngh? si D? Quyên Thanh cho anh tá túc trong ngôi nhà có b?n xe dò 
? du?ng C?ng Qu?nh ch? co h?i di hát ti?p. M?t th?i gian sau, doàn Ng?c
Ki?u m?i du?c thành l?p, trong Ban giám d?c có ngh? si Hùng Cu?ng, Kim Nguyên, 
dì Tu M? và v? ch?ng ngu?i ngh? si dã d?n anh theo cho làm d?y t?. H? v?n
còn cay cú và ghét cay ghét d?ng không nhìn t?i m?t anh, nhung vì n? Kim Nguyên 
h? v?n d? anh vào doàn. Th?i gian d?u di t?p tu?ng, anh ph?i di b? t? du?ng
C?ng Qu?nh lên dình Phú Th?nh ? Hòa Hung, l?i có cái t?t ham ng?. Có l? do ?nh 
hu?ng b?i s? co c?c t? th?i còn nh? ? nhà, thi?u an thi?u ng? l?i dang tu?i
thanh niên m?i l?n nên gi?c ng? v?i anh quý hon t?t c?. Ng?i dâu ng? dó, có co 
h?i ngh? ngoi là tranh th? ng?, nên di t?p tu?ng hay d?n tr?. Dù ch? dóng
nh?ng vai làm quân ch? g?i d? du?c d? m?t ti?ng. Có co h?i t?t d? tr? dua cái 
vi?c anh dám ''ph?n b?i'' t? b? vai trò d?y t? d? xin du?c hát. H? l?y c?
anh hay ng? g?c và di t?p tu?ng tr? d? ngh? du?i anh, ba ngu?i còn l?i trong 
ban giám d?c c?a doàn bênh v?c anh, h? còn khen ''nó r?t có tri?n v?ng, sao
l?i du?i?''. H? h?m h?c vì không t?ng kh? du?c anh, ngay b?a com, ngu?i v? dã 
ch? vô m?t anh ch?i x?i x? : ''Th?ng ph?n phúc, du?i nó di, có nó tôi không
? doàn này''. B?a com dó là b?a com chan d?y nu?c m?t t?i ngh?n, anh cúi d?u 
ch?p nh?n s? ph? báng c?a ngu?i ta mà trong lòng th? quy?t tâm s? làm nên
s? nghi?p. Doàn Ng?c Ki?u m?i ho?t d?ng m?t th?i gian l?i rã. Thêm m?t l?n n?a, 
anh l?i r?i xa sân kh?u.

Xa ánh dèn sân kh?u d?n v?i dèn sách nhà tru?ng

Anh có m?t ngu?i b?n thân quê ? Vnh Long thu?c gia dình khá gi?, dem anh v? 
nuôi. Ba má ngu?i b?n ?y coi anh nhu con ru?t, bi?t anh ch? m?i h?c h?t ti?u
h?c, ông bà khuyên anh nên h?c thêm ch? nghia, h? mu?n ngu?i d?y kèm d? anh có 
d? trình d? thi vào b?c trung h?c. Anh thi vô l?p d? ngu (l?p 8), h?c du?c
t?i d? tam (l?p 10), r?t y?u môn toán. Th?i gian ? Vinh Long, ngoài gi? h?c ch? 
và tôi luy?n gi?ng ca, anh còn di làm thêm, dành d?m ti?n g?i v? cho má,
con nhà nghèo quy?t chí di l?p nghi?p ? phuong xa cho nên s? nghi?p v?i anh là 
t?t c?, không bi?t nh? nhà, chua thành công chua mu?n tr? v?. Hon hai nam
h?c ch? ? Vinh Long, anh dã tru?ng thành lên r?t nhi?u. Gia dình này d?i v?i 
anh nhu cha m? sanh l?n th? hai. Anh có m?t th?i gian dài di hát quá kh? s?,
mãi t?i sau này m?i du?c thành công, khi có du?c danh v?ng ti?n b?c thì h? dã 
qua d?i. Ngu?i thì di phuong xa l?p nghi?p, anh không có d?p d? báo d?n công
on gianh ba má v? ngh? si d? Quyên Thanh, ch? Mai, gia dình ngu?i b?n ? Vinh 
Long. M?i khi nh?c t?i, lòng anh bùi ngùi, xúc c?m.

Sài Gòn nam 1958, v? hát chánh ? doàn Song Ki?u - Ki?u Oanh trong v? L?ng Sóng 
Biên Thùy c?a so?n gi? Diêu Huy?n. Ca 14 câu v?ng c? trong tu?ng. Th?i dó,
ngh? si Thanh Son r?t n?i ti?ng trên dia hát, anh có bài Trái gùi B?n Cát c?a 
so?n gi? Kiên Giang r?t an khách du?c m?i ngu?i m?n m?. Thanh Son là th?n
tu?ng c?a anh nên khi v? doàn Song Ki?u - Ki?u Oanh, anh muôn d?i tên xem có 
d?i v?n hay không nên l?y ngh? danh là Thanh San, ch? San không có g, Thanh
San cùng nghia v?i Thanh Son, anh mu?n mình có chút gì dó c?a th?n tu?ng. ? 
trong doàn, có m?t anh h?a si tên Phu?c v? bang rôn qu?ng cáo, v? b?ng tu?ng,
trong lúc v? tên cho anh dã thêm ch? g vào ch? San, ban d?u anh không ch?u, anh 
Phu?c m?i gi?i thích: ''Tao th?y mày nghèo quá nên thêm ch? g cho mày khá
lên''. Nghe có lý, anh t?m ch?p nh?n, nhung chua vui v? l?m. R?i doàn v? luu 
di?n ? Châu D?c, anh vào cúng Ph?t ? m?t ngôi chùa, g?p m?t ông su anh m?i
k? h?t chuy?n, anh h?a si Phu?c d?i tên cho mình, ông su nghi?n ng?m m?t h?i 
r?i khen t?t, ông nói v?i anh: ''C?u h?a si dó tên Phu?c, l?i d?t tên cho
con là sang, nhu v?y là t?t, dây là s? may m?n ng?u nhiên, r?t t?t cho con''. 
Không bi?t có ph?i nhu v?y hay không, nhung mà t? khi anh có ngh? danh Thanh
Sang thì s? nghi?p c?a anh trên sân kh?u b?t d?u sáng chói, lên nhu di?u g?p 
gió.

Hôm nay, ng?i nh?c l?i nh?ng k? ni?m t? xa xua, anh coi dó nhu nh?ng s?n v?t 
quý báu mà trên bu?c du?ng d?n thân l?p nghi?p c?a chàng trai nghèo mi?n bi?n
d?n v?i sân kh?u c?i luong, th?c hi?n nh?ng u?c mo, hoài bão c?a mình, tr? 
thành m?t ngh? si tài danh, d?i d?i, d?i thay s? ph?n, vuon lên t? s? nghèo
khó , b?ng m?t n? l?c phi thu?ng.

Nh?ng thành công ? doàn Song Ki?u - Ki?u Oanh d?n nhu thoáng ch?c, sau dó , 
Thanh Sang còn ph?i tr?i qua bi?t bao nhiêu thang tr?m, bi?n d?i, nghèo khó,
vô danh, có n?i kh? riêng, thành danh, có chút ti?n b?c cung có nh?ng l?n d?n, 
lao dao riêng c?a nó, không hoàn c?nh nào gi?ng hoàn c?nh nào. Nhung l?n
thuy?n, l?n sóng nhu m?t quy lu?t t?t y?u, anh còn ph?i duong d?u v?i nhi?u khó 
khan, d? t? dó rút ra cho mình m?t bài h?c, m?t th? kinh nghi?m quý báu
du?c rút t?a t? cu?c s?ng ph?c t?p, muôn v? muôn màu... 

admin (Theo Báo sân kh?u)

Other related posts:

  • » [SMCC] nghe si thanh sang xuyt bi duoi vi ngu guc