[SMCC] nghe si giang chau

NS Giang Châu: Tru?ng thành và ch?u ?nh hu?ng hoi ca Minh C?nh

31.05.2009 08:27

Xem h́nh 
V́ sao nh?ng ngh? si ngôi sao c?i luong thu?ng xu?t thân ? nông thôn, ? xóm lao 
d?ng nghèo, nh?ng ngu?i lao d?ng tay chân nghèo khó? Cu?c muu sinh h?ng
ngày c?a h? quá v?t v?, xong công vi?c thân th? ră r?i m?t m?i, li?u thu?c b? 
duy nh?t giúp cho tinh th?n h? ph?n ch?n, t?m quên nh?ng gian nan, c?c kh?
mà ḿnh và gia d́nh ph?i giáp m?t g?n nhu c? m?t d?i. 

Hát t? thu? ng?i lung trâu

Nh?ng bài hát t? nh?ng chi?c radio, cassette, loa phóng thanh hay c?a chi?c máy 
hát dia, nh?ng âm thanh vang v?ng t? xa dua d?n, h? ph?i h?t s?c t?p trung
c? ư l?ng nghe, câu du?c câu m?t, thu?ng th?c nh?ng gi?ng ca tuy?t v?i c?a 
nh?ng th?n tu?ng yêu thích n?u có g?p cung ch? trong mo. Nh?ng bu?i hát K? Yên,
cúng d́nh hay nh?ng doàn hát nh? v? di?n ? sân dá bóng, hay khu d?t nh? c?a ban 
van hóa... g?n hon là nh?ng cu?c d?n ca trong xóm ?p dă l?ng d?ng vào tâm
h?n và h? dă b?c lên ti?ng hát cho quên nh?ng lo toan com áo trong d?i. ? Ch? 
Lách - B?n Tre, nam 1964 có m?t c?u bé 12 tu?i dă bi?t d?n ca tài t? v?i
nh?ng anh em trong xóm ?p, c?u ta nh? tu?i nh?t l?i là ngu?i có gi?ng ca hay 
nh?t, nhà nghèo nên h?ng ngày sau n?a bu?i di h?c, n?a bu?i c̣n l?i c?u ta
ph?i di coi trâu. Nh?ng bu?i chan trâu trên d?ng ?y, c?u ta hát nghêu ngao cho 
d? bu?n, d?ng th?i th? hi?n tính cách h?n nhiên, vui tuoi c?a tr? con. Th?y
th?ng nh? ca hay nên anh Ba Hi?n, anh Hai Đ?c, anh Tu Hùng, m?i ngu?i d?y m?t 
chút, d?y cho ca trúng nh?p, d?y cho bi?t cách u?n éo, l?ng b? cho d?c dáo,
các anh thu?ng hay khen: "Th?ng Châu ca r?t gi?ng Minh C?nh...", nghe khen nhu 
v?y c?u ta cung khoái chí l?m. Minh C?nh qu? th?t là th?n tu?ng c?a c?u
ta. C?u bé 12 tu?i chan trâu ?y chính là NSUT Giang Châu ngày nay.

Anh tên th?t là Tr?n Ng?c Châu, sinh nam 1952, sinh tru?ng ? Ch? Lách, B?n Tre. 
L?n lên m?t chút kho?ng 14-15 tu?i, Châu ti?p t?c di làm mu?n, làm tài
công lái tàu, ch? tàu là ông Hai Đ?c m?t ngu?i bi?t d?n, là ngu?i th?y d?u 
tiên. Cung v́ khoái gi?ng ca c?a Châu mà Hai Đ?c dă giao chi?c tàu ch? trái
cây cho Châu, d?y thêm ngh? lái tàu dua trái cây t? Ch? Lách lên Cái Bè bán cho 
các v?a l?n. ? g?n nhà Châu có anh Anh Tu?n (anh tu ngh? si Duong Thanh)
dánh dàn guitar khá hay, tham gia ? d?i van ngh? Qu?n. Sau T?t M?u Thân, nhân 
m?t b?a d?i van ngh? Qu?n v? hát t?i ?p nhà, Anh Tu?n gi?i thi?u Giang Châu
lên hát m?y bài v?ng c?, tên Qu?n tru?ng có m?t trong bu?i van ngh? ?y khoái 
gi?ng ca c?a Châu, b?t Châu vô hát ? d?i van ngh? Qu?n. Đó là l?n d?u tiên
Châu chính th?c tr? thành ngu?i ca hát có luong.

Vi sao l?y ngh? danh Giang Châu?

Ngày mùng 8 tháng 8 nam 1971 có doàn hát c?i luong Phu?c Châu, g?c là doàn hát 
b?i c?a b?u Nhàn ? mi?t Trà ôn, v? hát g?n nhà, h? t? ch?c cúng t?, Châu
d?n choi r?i tr?n theo doàn hát luôn, lúc dó l?i dang ? l?a tu?i b? b?t quân 
d?ch, Châu ph?i dùng gi?y can cu?c c?a em trai tên là Hoa và d?t ngh? danh
là H?ng Hoa. Anh Tu?n cung b? d?i van ngh? Qu?n, di gánh hát chung v?i Châu. 
S?ng d?i g?o ch? nu?c sông du?c m?t nam, nam 1972, g?p doàn Hoa Mùa Xuân hát
? Đ?i Ngăi r?i d?n qua Long Phú, Châu dă xin gia nh?p doàn làm em nuôi c?a ngh? 
si H?u L?i (m?t kép chánh khá n?i ti?ng ? doàn Huong Mùa Thu, doàn Sao
Ngàn Phuong... khác v?i ngh? si H?u L?i bên c?i luong H? Qu?ng. Anh H?u L?i 
dang là kép chánh th?y anh kép m?i có gi?ng ca l?, m?t mày sáng s?a, tính t́nh
hi?n h?u nên thuong, coi Châu nhu em trai. H?u L?i có m?t ngu?i em trai tên L?c 
(t?c là ngh? si B?u L?c c?a doàn Huong Mùa Thu sau này), dang là kép tr?
c?a doàn v?i ngh? danh Giang Thanh nên anh sao tên hát cho Châu t? H?ng Hoa d?i 
l?i thành Giang Châu. Đu?c s? d?n d?t ch? d?y c?a H?u L?i, Giang Châu dă
có thêm chút v?n li?ng di?n xu?t, c?ng v?i gi?ng ca v?a cao v?a dài hoi, m?i 
l?n vô v?ng c? là ti?ng v? tay tán thu?ng c?a khán gi? bùng lên nhu mu?n v?
r?p. Sau dó, m?t th?i gian Giang Châu c?ng tác v?i doàn Ngân Đi?n - Ng?c Đính 
r?i Thanh Huong - Hùng Minh, tr? thành m?t anh kép tr? sáng giá. Ngh? si
Minh C?nh l?p ra hai doàn hát, doàn Minh C?nh 2 m?i Giang Châu v? c?ng tác, 
nhung anh ch? du?c ra sân kh?u hát nh?ng vai lăo. Hoi b? bu?n nhung bi?t ph?i
làm sao, di hát ai cung thích ḿnh du?c hát vai kép mùi, kép tr?, dang là gi?ng 
ca hay mà c? hát lăo suy nghi v?y nhung Giang Châu v?n c? làm tṛn vai
tṛ c?a ḿnh, kh? cho nh?ng anh kép khác, hát vai chánh chung tu?ng v?i Giang 
Châu m?i l?n anh ca v?ng c?, h? ch?t nhu bi?n m?t, b? che l?p b?i gi?ng ca
d?c dáo c?a ngh? si tr? dóng vai già.

Tr? Thành kép chánh nh? NS b? b?t quân d?ch

Đoàn Minh C?nh 2 và doàn Trâm Hoa Mai c?a ông b?u Nam T?p cùng v? Lái Thiêu 
hát, b?t ng? b? c?nh sát d?n b?t quân d?ch, doàn Minh C?nh 2 b? b?t 8 ngu?i,
doàn Trâm Hoa Mai b? b?t 7 ngu?i. Th?i di?m ?y, các doàn di hát g?p r?t nhi?u 
khó khan, dă ? ?m c̣n b? m?t ngu?i, doàn Minh C?nh 2 ră t?i Lái Thiêu. Riêng
ông b?u Nam T?p c?a doàn Trâm Hoa Mai c? g?ng lèo lái doàn v?n ho?t d?ng, c? 
doàn là ngu?i nhà, con cháu, dâu r? c?a ông, s?n ? g?n ông qua dón Giang Châu
và C?nh Tu?ng (dang là b?o v? c?a Vi?n du?ng lăo ngh? si TPHCM) v? hát kép 
chánh.

T? dó, Giang Châu tr? thành m?t ngh? si r?t an khách qua t?ng ch?ng luu di?n 
c?a doàn Trâm Hoa Mai. D?o dó, khán gi? luôn truy?n mi?ng cho doàn hát nào
n?i duôi doàn Trâm Hoa Mai: "Kép chánh Giang Châu ? doàn Trâm Hoa Mai ca hoi 
dài y nhu Minh C?nh, nghe Giang Châu ca v?ng c?, d? ti?n vé". V?y là dù chua
c?ng tác v?i m?t sân kh?u l?n nào ? Sài G̣n, ch? quanh qu?n ? mi?n Tây, mi?n 
Đông nhung Giang Châu là m?t gi?ng ca du?c nhi?u ngu?i bi?t t?i. M?t nam sau,
Giang Châu du?c ông b?u Thu An, m?t tác gi?, d?o di?n n?i ti?ng, du?c xem nhu 
m?t th?y phù th?y tài ba có tay lang-xê r?t nhi?u kép tr?, m?i hát doàn Huong
Mùa Thu c?a ông. V? d?u tiên Giang Châu du?c Thu An cham chút là v? Ngu?i chan 
H?c v?i út Hi?n, Hoài Thanh hát chánh, Giang Châu, Minh K? hát nh́. Đào
chánh có Ng?c Huong, dào nh́ có Huong Lang, Kim Th?y. Ngh? si Minh Vuong d?ng 
ra l?p doàn hát riêng cho ḿnh, l?y tên hi?u là doàn C?i Luong Vi?t Nam -
Minh Vuong v?i dàn dào kép khá hùng m?nh nhu: Phu?ng Liên, Phuong Thanh, Van 
Chung... (Sau này có thêm ngh? si Thanh Nga), du?c cham sóc ngh? thu?t du?i
bàn tay c?a d?o di?n Hoàng Vi?t, tác gi? Loan Th?o, Giang Châu du?c m?i v? doàn 
d? hát kép 3 nhung r?t du?c ngh? si Minh Vuong thuong m?n và tin c?y.

C̣n ti?p... 

Other related posts:

  • » [SMCC] nghe si giang chau - Nguyen Hoang Bao Vu