nghe si cai luong thanh nga va chuyen xe dinh menh

Ngheä só caûi löông Thanh nga vaø chuyeán xe ñònh meänh
lieân keát hình aûnh NSÖT Thanh Nga.NSÖT Thanh Nga.

Dieãn xong vôû caûi löông "Thaùi haäu Döông Vaân Nga" ôû moät raïp haùt thuoäc 
quaän Bình Thaïnh, TP HCM, ngaøy 26/11/1978, nöõ ngheä só Thanh Nga böôùc leân 
chieác xe ñònh meänh Volkswagen maøu xaùm nhaït veà nhaø. Chieác xe naøy ñöa 
baø ra ñi vónh vieãn ôû tuoåi 36, sau phaùt suùng quaùi aùc cuûa moät keû laï 
maët.

Ngöôøi bò hieàm nghi vaø chaát vaán ñaàu tieân laø veä só Nguyeãn Vaên Caùc, 34 
tuoåi, laøm nhieäm vuï baûo veä Thanh Nga, ngoài cuøng xe vôùi baø treân 
chuyeán ñi cuoái cuøng ñoù, ñaõ trình baøy tröôùc cô quan an ninh: "Toái hoâm 
aáy, chính choàng cuûa chò Thanh Nga, töùc ñaïo dieãn Phaïm Duy Laân caàm laùi. 
Thanh Nga ngoài baêng gheá phía sau vôùi chaùu Phaïm Duy Haø Linh, teân thöôøng 
goïi ôû nhaø laø Cuùc Cu, 5 tuoåi. Xe noå maùy, toâi ngoài caïnh anh Laân, 
chaïy töø quaän Bình Thaïnh theo ñöôøng Ñinh Tieân Hoaøng höôùng veà phía ngaõ 
saùu Saøi Goøn, choã coù töôïng Phuø Ñoång Thieân Vöông, töø töø döøng tröôùc 
nhaø Thanh Nga soá 114 ñöôøng Ngoâ Tuøng Chaâu. Toâi xuoáng tröôùc, ñònh môû 
cöûa xe ñeå Thanh Nga böôùc ra sau, nhöng khöïng laïi vì chôït coù moät chieác 
Honda töø ñaâu phoùng tôùi, döøng gaáp tröôùc coång nghe moät tieáng "xeït", 
moät boùng ngöôøi voäi vaõ nhaûy xuoáng chìa suùng vaøo gaùy toâi, quaùt: 
"Ñöùng im... maøy la tao baén cheát". 

Haén ñaïp ngöôøi baûo veä khieán anh Caùc ngaõ chuùi uùp maët vaøo trong xe, 
phía tröôùc, buoäc phaûi naèm im. Chöa kòp hoaøn hoàn, Caùc ñaõ nghe tieáng 
oâng Laân keâu leân: 

- Ñöøng coù baét con toâi. Caùc anh muoán gì thì vôï choàng toâi cuõng chòu 
heát. 

Döôøng nhö hai beân giaèng co nhau roài moät tieáng noå, gioïng Laân theàu 
thaøo noùi vôùi Caùc: "Caùc ôi, caäu Ba bò baén cheát roài" Tieáp ñoù laø 
gioïng Thanh Nga, hoaûng hoát: 

- Baén thì baén cheát toâi ñi, chôù ñöøng baét con toâi. 

Maáy giaây sau, Caùc nghe tieáng noå thöù hai vaø tieáng chaùu Cuùc Cu goïi 
thaát thanh ba ôi, maù ôi. Moät gioïng noùi laï vang leân, gaáp gaùp: "Thoâi 
ñi!". Khi aáy, Caùc coù caûm giaùc khoâng coøn bò ñeø bôûi chieác ñeäm goái 
neân ñöùng daäy thì thaáy hai boùng ngöôøi ñi xe Honda kia ñang rôøi khoûi 
chieác xe hôi. Moät teân ngoài leân Honda, do aùnh saùng ñeøn ñöôøng lôø môø 
neân oâng Caùc khoâng thaáy roõ maët, chæ nhaän ra haén baän chieác aùo lam 
nhaït maøu. Teân kia caàm suùng, nöôùc da ngaêm ngaêm, ñeå toùc daøi, khoaûng 
hôn 30 tuoåi, cao chöøng thöôùc saùu thöôùc baûy, baän quaàn ñen, aùo maøu 
gaïch ñaäm. Baáy giôø tuy ñaõ khuya, ôû beân kia ñöôøng ñoái dieän vôùi nhaø 
Thanh Nga coù hai chò em ñang hoïc baøi treân laàu khi nghe tieáng noå vaø 
tieáng con nít khoùc ñaõ nhìn xuoáng, thaáy hai teân ñi xe Honda phoùng chaïy 
töø coång nhaø Thanh Nga veà höôùng ngaõ saùu Saøi Goøn maát daïng. Luùc ñoù 
khoaûng gaàn 23 giôø 30, hai vôï choàng ngheä só ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän 
Saøi Goøn caáp cöùu.

Khi ñoaøn khaùm nghieäm ñeán beänh vieän thì thi haøi cuûa hai ngöôøi ñaõ ñöôïc 
ñöa vaøo nhaø xaùc. Do yeâu caàu nghieäp vuï, saùng hoâm sau 27/11, ñaïi taù 
Dieäu ñeà nghò khaùm nghieäm laïi, thì thaáy töû thi Thanh Nga vaãn meàm dòu 
bình thöôøng, töû thi oâng Phaïm Duy Laân (hôn baø 20 tuoåi) tay chaân ñaõ 
cöùng, Thanh Nga naèm nhö ngöôøi nguû, saéc maët vaãn töôi ñeïp. OÂng Laân 
ngöôøi cöùng caùp, bò moät veát thöông ôû ngöïc traùi, xuyeân thaúng höôùng tim 
ra löng. Caùi cheát cuûa ñoâi vôï choàng ngheä só taøi hoa naøy chaán ñoäng 
khaép caû nöôùc. Ban chuyeân aùn ñöôïc thaønh laäp vaø ñaëc bieät löu yù tôùi 
chuyeän tröôùc hoâm bò saùt haïi, Thanh Nga nhaän ñöôïc laù thö naëc danh ñoøi 
thanh toaùn chò. (Theo Thanh Nieân)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanhh tenement Thu Duc District Tp HCM Viet Nam
Hand-phone: 84-913-878854
Website: 
http://baovu.topcities.com
Office: Sao Mai Computer Center, 12B/C7 Hoang Hoa Tham Street Precinct 13, Tan 
Binh District HCM city, Viet Nam.
Tel: 848-849-5069
Website: 
http://www.saomaicenter.org
  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts:

  • » nghe si cai luong thanh nga va chuyen xe dinh menh