nghe si Kim Cuong

NGH? SI KIM CUONG

Ngh? si Kim Cuong:

C? d?i di tìm h?nh phúc ch? g?p kh? dau

Không ch? ngu?i m?n m? mà c? bè b?n d?u d?ng tình g?i ch? là kì n? Kim Cuong. 
Có l? vì t? tru?c t?i gi?, chua có 1 n? ngh? si nào có th? thành công trên
m?t tr?n sân kh?u mà tham gia nhi?u linh v?c nhu ch?. Biên k?ch, d?o di?n, di?n 
viên và còn làm linh v?c "tréo ngoe": qu?n lý doàn ngh? thu?t. V?y mà tên
tu?i c?a ch? cùng v?i doàn k?ch nói Kim Cuong do ch? lèo lái m?t th?i l?ng danh 
t?i bây gi? v?n còn d?ng mãi nh?ng ?n tu?ng d?p. Nhi?u v? di?n du?c nhi?u
ngu?i nh?c d?n nhu: Hai màu áo, Lá s?u riêng. Trong bu?i trao gi?i k? l?c Vi?t 
Nam g?n dây nh?t (d?u tháng 5/2006), ch? du?c trao k? l?c n? ngh? si vi?t
nhi?u k?ch b?n k?ch nói nh?t Vi?t Nam. "C? cu?c d?i ch?, n?u làm l?i s? cung di 
vào con du?ng sân kh?u. Nhung n?u có con gái nh?t d?nh không cho con theo
ngh?" - ch? tâm s?.

Ch?y không kh?i n?:

Ch? du?c sinh ra và l?n lên trên sân kh?u, t?m tâm h?n mình b?ng dòng s?a ng?t 
và l?i hát ng?t ngào c?a m? - NSND B?y Nam. Vì má không th? r?i xa, tr? nh?ng
khi lên sân kh?u nên không ch? lúc th?c, choi dùa mà l?n trong gi?c ng? c?a bé 
Kim Cuong lúc ?y là gi?ng ca c?a má mình và các má, các cô, chú trong doàn.
B?i s? g?n bó thân thi?t ?y, v?a bi?t nói, ch? dã bi?t di?n k?ch. Di?u ?y không 
là ni?m vui d?i v?i các má, nh?t là càng l?n, nang khi?u "t? biên t? di?n"
càng rõ ? Kim Cuong. B?i là nh?ng ngu?i vang danh trong ngh?: Ngh? si B?y Nam,  
Phùng Há, Nam Ph? hi?u hon ai h?t cái giá mà ngu?i con gái trong ngh? này
ph?i tr?: nh?y c?m nhi?u, kh? dau càng l?n. Ch? c?n nhìn cô con gái xinh d?p 
c?a mình dam mê là các má dã phát ?m vì lo âu!

Kim Cuong 10 tu?i thì ba ch? m?t, gánh n?ng tinh th?n quá l?n dè lên tinh th?n 
nh?y c?m c?a cô bé. May m?n, Kim Cuong có s? chia s? c?a các má. Ni?m dam
mê nghi?p c?a nh?ng ngu?i thân khi?n Kim Cuong có ngay mong mu?n s? du?c nhu 
các má, d?ng d?u quán xuy?n doàn hát. Nhung ngay l?p t?c, cu?c h?p c?a các
má dã "d?i nu?c" ngay u?c mo tho bé ?y: c?m Kim Cuong theo ngh? sân kh?u. Má 
ch? còn l?p k? ho?ch g? con cho m?t anh giáo làng hòng mong cu?c d?i êm vui,
nhàn h? cho con.

19 tu?i, b?t ch?p m?i rào c?n c?a các má, Kim Cuong tr? l?i sân kh?u và thuy?t 
ph?c các má ngay t? nh?ng vai d?u tiên. Các má ch? bi?t th? dài d? t?i duyên
nghi?p, duyên n? và d?t nhi?u k? v?ng vào con gái. Bài  h?c các má chú tr?ng 
nh?t trong lúc d?y ch? là d?o d?c ngh? nghi?p. Trong gia dình truy?n th?ng
4 d?i theo sân kh?u c?a Kim Cuong, cái d?o ?y c?n ph?i tr?ng g?p b?i.

Kì n? m?t th?i:

Theo sân kh?u, ch? b? nh?ng vinh quang di?n ?nh tru?c dó. Tru?c 1975, NS Kim 
Cuong là di?n viên chánh quay nhi?u phim nh?t, t?ng d?t 2 gi?i thu?ng (N? di?n
viên xu?t s?c và l?i tho?i hay nh?t) ? Liên hoan di?n ?nh Á Châu (Dài Loan, 
1974). Liên ti?p nh?ng nam sau dó, ch? du?c bi?t là ngôi sao di?n ?nh du?c
khán gi? m?n m? nhi?u nh?t. Khi sân kh?u c?i luong m?i th?c s? là noi hái ra 
ti?n thì ch? l?p ra doàn k?ch nói Kim Cuong b?t d?u t? noi. ít mong d?i nh?t.
Ch? vì: "Là ngu?i trong ngh?, tôi hi?u có nhi?u anh ch? em yêu ngh? nhung không 
có k?ch b?n, không có sân kh?u d? di?n". L?p doàn k?ch Kim Cuong, g?m 70
ngu?i bao g?m c? di?n viên l?n b?p núc sân kh?u t?o d?t cho chính mình và anh 
ch? em bè b?n. Nh?ng tác ph?m làm nên d?u ?n doàn k?ch Kim Cuong m?t th?i
d?u do chính tay ngh? si Kim Cuong vi?t, dàn d?ng, dóng vai chánh. D?u tiên, 
ch? kí tên Hoàng Dung (tên ngu?i con nuôi) vì. nhát. S? ngu?i ta chê d? thì.
mang ti?ng mình là ngu?i di?n viên còn dèo bòng. V? sau, ch? kí tên Kim Cuong, 
du?c s? ?ng h? r?t l?n c?a c? khán gi? ? các t?nh thành khác. Khán gi? d?u
nh?n ra ch? dù có kí tên khác, trong nh?ng v? k?ch th?m d?m xót xa và d?y am ?p 
tình ngu?i.

M?t th?i, doàn Kim Cuong luu di?n t? quê lên t?nh, t? Nam ra B?c, ? dâu cung 
dành du?c tình thuong c?a m?i ngu?i và thuy?t ph?c du?c m?i ngu?i b?ng nh?ng
v? k?ch r?t d?i. Bí quy?t c?a tru?ng doàn là an chung ? chung, dám s?ng ch?t 
v?i ngh? cùng anh em. Ngoài ra, ch? luôn ý th?c cao trách nhi?m c?a mình:
lo cho anh em trong doàn cung là góp ph?n lo cho gia dình h? v?i nh?ng nh?c 
nh?n sinh k?. Bu?c lên sân kh?u, ch? dòi h?i r?t cao v? công vi?c. Bàn trang
di?m c?a ngh? si Kim Cuong d? ngay bên cánh gà, nhìn r?t rõ sân kh?u nên b?t c? 
anh em nào cung có ý th?c cao khi di?n vì bi?t tru?ng doàn dang d? ý t?ng
l?i an ti?ng nói bu?c di c?a mình trên sân kh?u.

Tình ngu?i da doan:

Không ít ngu?i tìm t?i ch? vì lí do r?t don gi?n: "Em th?y ch? trên sân kh?u. 
kh? th?, ch?c ch? chia s? v?i em du?c". M?t l?n, có cô gái quê mi?n Tây lên
tìm ch? cho b?ng du?c v?i cái b?ng b?u lùm lùm. V?a th?y ch?, cô khóc n?c n?: 
"Em mà v? nhà sanh, ba em gi?t em m?t". Thuong cho cô gái b?ng mang d? ch?a
cô d?c, ch? dua t?i cô nhi vi?n, sanh xong, gi? l?i ngh? ngoi h?i s?c m?i h?i 
chuy?n cô gái: "Em l? làng, lên dây ki?m s?ng ch? ? nhà ba em gi?t m?t. T?i
lúc sanh d? cung không dám quay v?. Em ch? bi?t tìm t?i ch? vì xem v? ch? di?n 
th?y ch? cung kh? th?"!

Da doan tình ngu?i nhung ch? dâu "b? ch? tình riêng". Di tìm, m?i mi?t di tìm 
cho mình t?m tình riêng nhung r?t cu?c cu?c d?i v?n phu phàng v?i ch?. Ch?c
r?t ít ngu?i bi?t r?ng kì n? tài s?c ?y dã 5 l?n mu?n tìm t?i cái ch?t, mà l?n 
g?n nh?t là cách dây 10 nam. Ch? không ít l?n khóc lên khóc xu?ng v?i th?y
chùa, r?ng: "Cu?c d?i con sao kh? t?i v?y th?y, con ch? mu?n m?t di?u, m?t di?u 
duy nh?t là du?c s?ng h?nh phúc trong tình yêu c?a mình. Con không c?n
gì h?t n?a. V?y sao c? cu?c d?i tìm không ra?". Dó là m?t l?n ch? mu?n buông 
xuôi t?t c?, mu?n không còn nghi ng?i gì, mu?n không còn bi?t t?i b? kh? cu?c
d?i dang hi?n h?u. Su th?y ch? có th? chia s? v?i ch?: "Dâu có ai mu?n gì cung 
du?c dâu con. Chúng ta là con ngu?i mà". Ng?m l?i, ch? cu?i. Câu nói ?y
tu?ng nhu r?t d?i bình thu?ng nhung là li?u thu?c tinh th?n c?u ch? qua con 
s?ng ch?t. D?y là l?n mu?n ch?t nh?t c?a ch?, khi ngu?i mà ch? tin yêu dài
lâu nh?t, tu?ng nhu là mãi mãi cung b? mình ra di.

Không bi?t d?i ch? có b? sao nào chi?u không mà c? b? ngu?i ta b? di hoài. Mà 
mình thì dã yêu s?ng yêu ch?t, l?n yêu nào cung nhu l?n d?u, nhu là duy nh?t,
ngu?i dàn ông ?y cung là quan tr?ng nh?t nên khi th?t b?i thì cung. dau kh? 
cùng c?c nh?t. Ch? b?o, cung t?i mình thôi, yêu nhi?u, nh?y c?m nhi?u l?i da
mang chi v?i ngh? nghi?p, v?i tình ngu?i nên m?i kh?. Chua bao gi? ch? nghi t?i 
"t?ng ngu?i tình b? ta nhu nh?ng dòng sông nh?." (nh?c Tr?nh Công Son).

Bây gi?, dây là ngu?i yêu cu?i cùng c?a ch?. Mu?n h?t kh? thì thôi d?ng tìm chi 
n?a, d?ng mong d?i chi n?a. Ch? v? tay nhè nh? lên hông d?a cháu n?i tu?i
lên 6. Trong con mua, s?m ch?p ì ùng nó thu?ng có thói quen d?a vào lòng n?i 
m?i th?y th?c s? an tâm. Hi?n là Phó ch? t?ch H?i b?o tr? tr? em tàn t?t TP
HCM. ? mái nhà ?y, m?i ngu?i v?n c?n d?a vào hoi ?m tinh th?n l?n v?t ch?t mà 
ch? có th? s? chia. ? mái nhà ?y ch? tìm du?c t?m tình chung./.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » nghe si Kim Cuong