[SMCC] nghe mua, ban giay chung minh nhan dan

Th? B?y, 23/05/2009, 16:18 (GMT+7)

“Ngh?” m?i: mua bán ch?ng minh nhân dân

TTCT - Th?i gian g?n dây, t?i TP.HCM và nhi?u t?nh, thành khác xu?t hi?n m?t 
“ngh?” kinh doanh m?i, l? v?i “m?t hàng” là... gi?y ch?ng minh nhân dân (CMND).


Sáu CMND du?c bán giá 40.000 d?ng/cái trên du?ng C?ng Ḥa, Q.Tân B́nh, TP.HCM 

“Không ch? mua bán mà c̣n có du?ng dây chuyên cho thuê CMND. Đây du?c xem là 
m?t ngh?... hái ra ti?n b?i giá tr? m?i CMND có th? dao d?ng t? “m?t dia com”
d?n vài tri?u d?ng, du?c ngu?i ta lùng mua d? dùng vào nh?ng m?c dích riêng” - 
P.M.T., ng? qu?n Tân B́nh, TP.HCM, kh?ng d?nh.

Giá c?a CMND

Sáng 14-5, chúng tôi h?n g?p T. t?i quán cà phê cóc bên v? du?ng Nguy?n Trăi, 
qu?n 5, TP.HCM. Theo l?i T., d? ti?p c?n vi?c mua bán CMND, tuy?t d?i ph?i
thân quen v?i ch? ti?m c?m d? v́ dây là m?t “ngh?” t? nh? và... ph?m pháp. 

“Ngh? thu gom CMND cu dă t?n t?i m?y nam qua, v́ nh?ng k? h? trong ho?t d?ng 
c?a siêu th? mi?n thu? M?c Bài (Tây Ninh). Thu?ng chúng tôi làm theo th?i v?,
kho?ng vài tháng m?i “vét” m?t l?n vài tram cái. Tru?c dây, mua m?t CMND ch? có 
5.000-10.000 d?ng r?i bán l?i cho các “c̣” ? khu G̣ D?u, c?nh siêu th?
M?c Bài v?i giá 20.000-30.000 d?ng. Do có bao nhiêu cung tiêu th? s?ch nên hi?n 
t?i các ch? ti?m ra giá 40.000 d?ng/CMND, có khi lên c? tram ngàn d?ng
v?y mà nhi?u ngu?i v?n r?t ráo san t́m, khi?n “hàng” này ngày càng d?t. B?i sau 
khi mua, các “c̣” cho thuê l?i CMND t?i c?a kh?u M?c Bài v?i giá 30.000-50.000
d?ng/cái/l?n” - T. nói.

Cung theo l?i T., th?i gian g?n dây siêu th? M?c Bài không c̣n ho?t d?ng xô b? 
t? khu c?ng ngoài nhu tru?c. T?t c? dă di vào tr?t t? b?ng h? th?ng máy tính
giám sát, nh?n d?ng ngu?i mua và s? CMND c?a t?ng khách hàng. Tuy v?y, ho?t 
d?ng san lùng CMND cu vào th?i di?m này v?n di?n ra, ch?c ch?n không ph?i ch?
dùng d? mua hàng mi?n thu? ? M?c Bài mà c̣n du?c s? d?ng vào nh?ng m?c dích 
khác. P.H.H. (ng? qu?n B́nh Th?nh) cho bi?t nhóm c?a anh ta chuyên di mua CMND
? ti?m c?m d? trên d?a bàn các qu?n B́nh Th?nh, Phú Nhu?n, Tân B́nh, G̣ V?p... 
“Có ba lư do d? ngh? này có d?t s?ng. Th? nh?t là dùng CMND d? gian l?n
thuong m?i trong siêu th? mi?n thu?. Th? hai, t?o CMND gi? d? d? dàng “làm an” 
? hai bên biên gi?i Vi?t Nam - Campuchia. Không ch? có giá tr? ? vùng biên
gi?i, r?t nhi?u công nhân các khu công nghi?p ? TP.HCM, Đ?ng Nai, B́nh Duong... 
c?n CMND gi? d? xin vi?c và “chu?n” an toàn khi c?n. Th? ba là d? gi? th?
ATM”. 

Ch? c?n lên m?ng gơ ḍng ch? “mua bán CMND” s? th?y khá nhi?u thông tin rao bán 
CMND v?i giá vài ch?c ngàn d?n c? tram ngàn d?ng. Và cung không ít thông
tin c?n mua, d?i lo?i nhu: “C?n mua m?t s? CMND d? làm lao d?ng ph? thông, b?n 
nào có CMND không liên quan d?n b?n thân có th? bán cho ḿnh. S? di?n tho?i
liên l?c 0908...”. Chúng tôi th? g?i m?t s? di?n tho?i c?n mua CMND th́ du?c 
các “d?i tác” cho bi?t s?n sàng thu gom t?t c? CMND v?i giá vài ch?c ngàn
d?ng/cái, có bao nhiêu cung mua.

Các ti?m c?m d? là noi luu tr? r?t nhi?u CMND c?a ngu?i c?m c?

Đi mua CMND

Trua 15-5, chúng tôi nh?p vai di mua CMND ? các ti?m c?m d? n?m r?i rác trên 
du?ng Ung Van Khiêm, Xô Vi?t Ngh? Tinh (B́nh Th?nh), C?ng Ḥa (Tân B́nh), Ph?m
Van Chiêu (G̣ V?p)... Nan n? m?i c? mi?ng và ch?p nh?n giá 40.000 d?ng/CMND, 
nhung ít ch? ti?m c?m d? ch?u bán. T?i ti?m c?m d? trên du?ng Ung Van Khiêm,
m?t bà ch? ti?m nói d?y v? nghi ng?: “C?u là ngu?i th? hai trong ngày h?i mua 
CMND r?i dó. Khách hàng có b? th́ chúng tôi cung gi? l?i. N?u nhi?u quá th́
dem... d?t ch? ai l?i dem di bán, l? c?u làm ǵ nguy h?i cho h? th́... ch?t tôi 
sao?”.

Nghe chuy?n, H. cu?i, l?c d?u gi?i thích: “Do chua quen và không n?m trong 
nh?ng du?ng dây thu gom nên các ch? ti?m t? ch?i d? tránh r?c r?i v?y thôi. Hi?m
có ch? ti?m nào mà không bán CMND b? di d? ki?m ít ti?n. Nhung do ḿnh chua 
quen m?t, n?u h? s? th́ ḿnh chuy?n qua thuê cung du?c”. 

H. d?n chúng tôi di mua CMND ? m?t vài noi g?n Khu công nghi?p Tân B́nh, du?ng 
Lê Van Khuong (qu?n 12)... Chua d?y ba gi? mà H. dă có trong tay g?n 50 CMND,
v?i giá 20.000-30.000 d?ng. Trong dó có 15 cái du?c thuê m?t tu?n v?i giá 
100.000 d?ng dùng làm th? “?o” ATM cho m?t “d?i gia”. H. cho r?ng ch? c?n m?t
cú di?n tho?i s? có ngu?i d?n dón ? ngă tu An Suong (Hóc Môn) mua l?i v?i giá 
50.000 d?ng/CMND ngay l?p t?c.

T?i ti?m c?m d? MT g?n Khu công nghi?p Sóng Th?n, qu?n Th? Đ?c (TP.HCM), m?t 
ngu?i di c?m d? v?a xin chu?c l?i CMND, cho bi?t: “Không ph?i riêng ? dây,
bây gi? nhi?u noi c?m d? yêu c?u khách giao CMND. Do th? t?c don gi?n, ch? c?n 
xác nh?n t? c? m?t là có th? làm l?i CMND m?i nên nhi?u ngu?i th?n nhiên
“b? quên” CMND l?i cho ch? c?m d?”.

“C? di thua di!"

Theo thu?ng tá Nguy?n Van Dung - tru?ng pḥng c?nh sát qu?n lư hành chánh v? 
tr?t t? xă h?i (PC13) Công an TP.HCM, CMND là v?t b?t ly thân c?a m?i ngu?i,
ch? ti?m c?m d? có quy?n yêu c?u ngu?i c?m c? xu?t tŕnh CMND d? d?i chi?u ch? 
không du?c quy?n t?m gi? CMND. N?u l? gi? ph?i t́m m?i cách tr? l?i cho
ngu?i c?m d?, tru?ng h?p không bi?t d?a ch? và ngu?i c?m d? b? h?n th́ ph?i 
giao n?p cho co quan ch?c nang. M?i hành d?ng t? ư tiêu h?y ho?c dùng CMND
th? ch?p d? làm an, buôn bán... s? b? x? ph?t t? hành chính d?n h́nh s? theo 
quy d?nh c?a pháp lu?t.

N.C. ghi

Theo T., th? t?c làm th? ATM ? nhi?u ngân hàng quá don gi?n, ch? c?n photo CMND 
kèm b?n g?c và dang kư thông tin cá nhân là dă m? du?c tài kho?n mi?n phí.
Đây là công c? d? ṿi ti?n chu?c b?ng tài kho?n “?o” r?t h?u hi?u. Do v?y, d?i 
tu?ng ph?m pháp thi nhau lùng mua CMND c?a ngu?i khác d? m? tài kho?n “?o”
dùng vào nh?ng m?c dích l?a d?o khác nhau.

Tháng 4 v?a qua, anh Nguy?n Van Son (ng? qu?n B́nh Th?nh, TP.HCM) b? m?t m?t 
túi xách g?m laptop, máy ?nh, di?n tho?i di d?ng... v?i t?ng tr? giá hon 30
tri?u d?ng. Tên tr?m ḍi ti?n chu?c 10 tri?u d?ng qua th? ATM và h?a s? tr? l?i 
toàn b? tài s?n b? m?t. Anh Son ch?p nh?n g?i ti?n v́ nghi công an s? can
c? s? tài kho?n d? l?n ra manh m?i tên tr?m. Th? nhung khi g?i ti?n xong, tên 
tr?m “cu?m” luôn túi xách và nh?n l?i m?t tin nh?n: “Đi thua công an di con,
dây là tài kho?n ?o mà tao mua l?i CMND cu ? ti?m c?m d?. Bye bye!”.

Ngày 16-5, chúng tôi có m?t t?i khu v?c siêu th? mi?n thu? M?c Bài. Đ? du?c mua 
hàng, khách ph?i vào siêu th? ch?n hàng r?i xu?t tŕnh CMND cho nhân viên
thanh toán. Trông b? ngoài r?t tr?t t? và chuy?n gian l?n thuong m?i thông qua 
CMND xem ra “t?c du?ng s?ng”, nhung th?c t? nó v?n ng?m ng?m tái di?n. 

T?i các qu?y hàng trong siêu th?, các “c̣” c? lu?n qu?n kh?p noi, g?p khách là 
to nh?: “Có c?n thêm CMND th́ t?i ch? “bom” cho, c? m?i cái dua t?i ch? 30.000
d?ng là du?c r?i”. Dù khách hàng mua xong s? du?c nhân viên xem m?t và ghi l?i 
s? CMND, v?y mà hàng ch?c “c̣” v?n t́m cách “lách” d? tu?n hàng ra ngoài
liên t?c. Th?c m?c này du?c m?t “c̣” tên Huong lư gi?i: “Ngu?i ta xem m?t, ghi 
tên và s? CMND. N?u m?t ḿnh gi?ng, tên khác, s? khác là du?c thôi. Lu bu
quá, ai mà r?nh r?i d? ư”. 

R?i Huong hé cho chúng tôi xem ba CMND có cùng khuôn m?t ch? ta nhung hoàn toàn 
khác nhau v? tên h? và quê quán.

Tuy qu?n lư ch?t hon nhung CMND v?n là ngu?n s?ng c?a nhi?u “c̣” ? siêu th? M?c 
Bài, Tây Ninh - ?nh: B.S.

Ph?m pháp bang tên ngu?i khác

Cu?i nam 2008, Công an TP Đà N?ng phát hi?n và x? lư v? án l?a d?o qua th? ATM 
liên t?nh v?i d?i tu?ng ch? muu là Nguy?n T. (? phu?ng 4, qu?n 8, TP.HCM).
T. chuyên mua CMND t?i các ti?m c?m d? ? TP.HCM r?i thay ?nh ḿnh vào d? m? 
hàng ch?c tài kho?n th? ATM, chi?m do?t c?a 14 ngu?i s? ti?n g?n 3,8 t? d?ng.


Tru?c dó, co quan di?u tra cung phát hi?n, phá du?ng dây t?i ph?m chuyên mua 
l?i CMND t?i các ti?m c?m d? r?i t?i chi nhánh các ngân hàng nhu Đông Á, Ngo?i
thuong... d? m? tài kho?n “?o” l?a d?o, chi?m do?t ti?n c?a nhi?u ngu?i.

Công an qu?n Hai Bà Trung, TP Hà N?i cung v?a phá du?ng dây tiêu th?, làm gi? 
gi?y t? xe máy liên t?nh quy mô l?n do Nguy?n N.X.H. (ng? Hoài Đ?c, Hà Tây,
Hà N?i) là m?t trong nh?ng ngu?i c?m d?u. H. thu?ng d?n các ti?m c?m d? ho?c 
d?t hàng các “d?i tu?ng” tr?m cu?p d? mua l?i CMND v?i giá 100.000-200.000
d?ng/cái ph?c v? m?c dích làm gi?y t? gi? c?a ḿnh.  

B̀NH SON

Other related posts:

  • » [SMCC] nghe mua, ban giay chung minh nhan dan - Nguyen Hoang Bao Vu