[SMCC] Re: nghe doc bao

nhan tien anh vu co thoi gian suu tam thong tin, em nho anh tham dinh giup em 
xem co phai la tu ngay 2-9-2007, VNPT chinh thuc giam gia cuoc theu bao dt co 
dinh tu 27000 xuong con 17000 khong. em nghe tin nay tu mot so nguoi nhung khi 
len mang de tim, tham chi vao ca trang xahoithongtin.com.vn nhung chang thay gi 
ca.
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: Vu Cong Hao ; tri thuc ; smcc ; nguyenthangsm@xxxxxxxxx ; anh thanh ; 
Kieu Oanh 
 Sent: Saturday, October 06, 2007 5:56 PM
 Subject: [SMCC] nghe doc bao


 Ngh?... d?c báo - 13/10/2006 10h:33

 Ngh? không dòi h?i kinh nghi?m nhung ngu?i làm công vi?c này c?n có kh? nang 
v? ngo?i ng?, tin h?c và d?c bi?t là kh? nang th?m d?nh thông tin

 Sau cu?c h?p v?i các nhân viên, bà Tr?n Th? Huong, giám d?c d?i ngo?i c?a m?t 
công ty tài chính t?i TPHCM, vào trang web Google tìm ki?m thông tin. Nhung
 nh?ng thông tin bà tìm du?c không h? "nóng s?t" và thi?u tính t?ng h?p, phân 
tích. Nh?c di?n tho?i lên, bà g?i d?n các don v? thu th?p và cung c?p thông
 tin. Sáng hôm sau, toàn b? d? li?u v? lãnh v?c mà bà c?n c?p nh?t trên các 
d?u báo hôm ?y dã du?c g?i d?n...

 Có c?u, ?t có cung

 Cùng v?i s? phát tri?n hàng lo?t các kênh truy?n thông, báo chí, vi?c tìm 
ki?m thông tin cho các lãnh v?c chuyên môn nhu tài chính, b?o hi?m, kinh doanh,
 công ngh? thông tin... d? cung c?p theo yêu c?u c?a cá nhân, t? ch?c tr? 
thành m?t nhu c?u. Chính vì th?, hàng lo?t các công ty chuyên thu th?p, cung c?p
 thông tin nhu Biz- Eyes, Media Banc, Andi... dã ra d?i và ph?c v? d?c l?c cho 
các d?i tu?ng có nhu c?u.

 Bà Van Th? Hà, Giám d?c Công ty Th?y Vân, cho bi?t: "Là giám d?c công ty tu 
v?n ngu?n nhân l?c kiêm qu?n lý nhóm c?a m?t công ty b?o hi?m, tôi không còn
 th?i gian d? ti?p c?n thông tin, nh?t là nh?ng thông tin v? ngu?n nhân l?c và 
kinh doanh h?ng ngày. Chính vì v?y, tôi tìm d?n d?ch v? cung c?p thông tin.
 V?i d?ch v? này, tôi có du?c ngu?n thông tin chính xác, nhanh chóng trên các 
d?u báo".

 Nhi?u giám d?c doanh nghi?p còn cho bi?t, n?u nhu tru?c dây, ph?i d?n t?i h? 
m?i có th?i gian d?c báo thì nay có th? d?c nh?ng thông tin ?y b?t k? lúc nào
 và m?i ngày, ch? m?t không quá 20 phút cho nh?ng thông tin c?n tìm.

 Ngh? dòi h?i s? t? m?, th?n tr?ng

 6 gi? sáng, Công ty Biz-Eyes (qu?n Phú Nhu?n- TPHCM) r?n ràng b?i s? xu?t 
hi?n c?a 15 nhân viên làm nhi?m v? d?c báo. Công vi?c dòi h?i ph?i t? m?, c?n
 th?n và không du?c b? sót b?t k? thông tin nào. Ch? trong 1 gi?, hon 100 d?u 
báo dã du?c nhân viên ph? các lo?i màu lên nh?ng t? khóa. Ngay sau dó, báo
 du?c chuy?n sang máy scan d? ghi l?i thông tin. Dang loay hoay v?i máy scan, 
nhân viên Luong Bá Nhu?ng phân tr?n: "Làm công vi?c này ph?i có s? thích d?c
 báo. M?i thông tin thô ph?i du?c x? lý, d?ch sang ti?ng Anh tru?c 10 gi? d? 
chuy?n d?n cho khách hàng. N?u là thông tin "nóng", chúng tôi ph?i uu tiên
 chuy?n cho khách hàng tru?c".

 M?t công do?n khá cam go cho các nhân viên d?c báo là phân tích thông tin. B? 
ph?n này luôn dòi h?i nhân viên ph?i có kh? nang th?m d?nh, nh?t là nh?ng
 ki?n th?c ? các lãnh v?c chuyên ngành. Ông Hoàng Vi?t Ng?, Giám d?c phát 
tri?n kinh doanh Công ty Biz-Eyes, cho r?ng: "Dây là bu?c di sâu vào thông tin
 nên ngu?i d?c báo c?n có ki?n th?c chuyên môn nh?t d?nh. Ngoài kh? nang phân 
tích, t?ng h?p, các nhân viên c?n trang b? cho mình kh? nang Anh ng? và tin
 h?c".

 Thú v?, b? ích d?i v?i b?n tr?

 Ch? m?i xu?t hi?n t?i th? tru?ng Vi?t Nam vài nam tr? l?i dây, nhung ngh? thu 
th?p thông tin dang du?c s? quan tâm c?a các b?n tr? vì là ngh? t? do, không
 ràng bu?c th?i gian làm vi?c. Bên c?nh dó, không dòi h?i kinh nghi?m cung là 
m?t trong nh?ng nguyên nhân khi?n các b?n tr?, nh?t là sinh viên m?i ra tru?ng
 tìm d?n công vi?c này.

 B?n Cao Th? Qu?, ngay sau khi t?t nghi?p DH Ngo?i thuong, t?ng làm vi?c cho 
các công ty qu?ng cáo nhung m?t l?n tình c? lu?t web bi?t d?n ngh? này dã m?nh
 d?n t? Hà N?i vào TPHCM d? xin vi?c. Sau g?n 1 tháng du?c t?p hu?n và làm 
vi?c, Qu? nh?n xét: "Dây là công vi?c r?t thú v? b?i tôi du?c ti?p c?n v?i hàng
 lo?t kênh thông tin khác nhau và sau nh?ng l?n ti?p c?n ?y, tôi có thêm ki?n 
th?c ? các linh v?c mà tru?c dây tôi chua h? bi?t". Còn theo ông Hoàng Vi?t
 Ng?: Hi?n nay, m?c luong c?a nhân viên thu th?p thông tin t? 100-300 
USD/tháng, m?c thu nh?p du?c nhi?u b?n tr? ch?p nh?n.

 tôi cung dang làm ng?h thu t?hp thông tin dây mà có th?y ai tr? d9ong2 xu, 
c?c b?c nào dâu hì hì hì hì hì
 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Home Phone: 848-726-2214
 Cell-phone: 848-97-987-8854
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
 Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: