[SMCC] nghe bai vong co la trau xanh

L? TR?U XANH 
t?c gi?: Vi?n Châu 
tr?nh bày: y?n thu

Th? 
Th??ng nhau cau b? làm ?ôi mi?ng 
M?t l? tr?u xanh th?m n? duyên 
C? m?i chi?u v? tan bu?i ch? 
Em c?n hoài v?ng b?ng ng??i th??ng 
V?ng c? 
1. Anh h?a v?i em khi m?nh nên duyên nên n? th? m?t l? tr?u xanh c?ng nên v? 
…nên ch?ng. Cau th?m tr?u xanh s? thêm ???m thêm n?ng. M?i s?m tinh s??ng
em g?nh tr?u ra ch?, trên con ?ê dài tho?n tho?t ?ôi chân. Em không s? n?ng 
vàng làm héo ?a l? tr?u xanh mà ch? s? ng??i yêu ch? ??i bu?n phi?n. D?i m?t
ki?m t?m gi?a bu?i ch? tan, l? chuy?n h?n h? t?nh duyên ?ôi l?a. 
2. Nh?ng r?i m?t hôm m?a bu?n x?m ch?, bên th?ng tr?u xanh em ch? b?n chung 
t?nh. M?a gi? c?ch ng?n duyên ki?p ?ôi m?nh. Ch? v?ng th?a ng??i sao anh không
t?i, yêu nhau ng?i g? l?y l?i b??c chân. ?? em quay v? trong n?i nh? th??ng, 
tr?u không n?ng g?nh mà n?ng t?nh th??ng nh?. Anh ph? em r?i anh không t?i
n?a, ?? phiên ch? bu?n héo ?a l? tr?u xanh. 
M?nh l? quân 
Hoa thu r?ng, r?i hoài bên b? sông l?nh 
Em ??m bao l? r?ng. 
M?t ngày thu tàn hiu qu?nh. 
Khung tr?i m?a bu?n buông l?nh. 
Ng? ngàng ??ng bên c?ng rào. 
Nhà anh ?ang n?i c??i r?n ràng. 
Em h?i th?m 
Hay ???c ?ây ngày tân hôn. 
?ây ngày vui m?ng tân hôn. 
C?a anh v?i ng??i m?n th??ng. 
Thôi r?i l? làng n? duyên. 
?o em l? s?u th?m hoen. 
L? câu mong ??i, mong ??i. 
Ngày mai ch? h?ng th?m duyên. 
C? sao anh v?i sai h?n. 
C?n chi ti?ng th? ?i ân. 
L?i ?oan th? sao ?ành quên nhau. 
V?ng c? 
5/. Tr?i ?i hai g?nh tr?u xanh c?n n?ng o?n trên ?ôi vai bé nh? nh?ng g?nh t?nh 
chung ?? g?y ?? t? …lâu r?i. Ti?ng ph?o r?n vang pha l?n ti?ng vui c??i.
Anh s?p s?a vui v?y duyên m?i, em c?ng b?t ??u làm m?t k? ??n côi. Mu?n quay v? 
?? kh?i th?y c?nh gai m?t tr?i tai, nh?ng sao chân mu?n b??c mà d? c?n
mong ? l?i. Tr?i ?i ai hi?u n?i ?au c?a m?t ng??i con g?i, m??i t?m xuân xanh 
?? mang kh?i tuy?t t?nh. 
6/. Trên ???ng v? l? tr?i g?t chân, trên b?n c? con ?? sao v?ng b?ng. ?? ?i sao 
không x?t th??ng m?t ng??i vô v?ng l?i v?i vàng t?ch b?n sang ngang. M?a
hay l? r?i hoài trên ?o, gi? quy?n ngàn x?c ph?o bên sông. Thu v? r?ng l? tr?u 
xanh, tr?u xanh r?ng l? là t?nh anh h?t r?i. 
M?t g?nh tr?u c?n o?n n?ng ?ôi vai 
Nh? g?nh n?ng u hoài muôn v?n ki?p. 
M?a r?i l?nh bu?t khung tr?i 
Anh ph? em r?i em c?n bi?t tin ai.  
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Qn9z2eEAX1

Other related posts: