[SMCC] Ông Gaddafi có 143,8 t?n vàng d? nuôi quân

Ông Gaddafi có 143,8 t?n vàng d? nuôi quân

>> Không quân Libya b? dánh b?i, Gaddafi dang t? n?n? 


Qu? Ti?n t? qu?c t? (IMF) cho bi?t nhà lãnh d?o Gaddafi s? h?u 143,8 t?n vàng, 
d? d? nuôi quân d?i c?a ông trong nhi?u nam. 
Ông Gaddafi có d? vàng d? nuôi quân d?i dù tài s?n c?a ông ? nu?c ngoài b? dóng 
bang. 
?nh: The Age. 

S? vàng th?i này du?c d? tr? trong các ngân hàng trung uong do ông Gaddafi ki?m 
soát và là m?t trong s? 25 kho d? tr? vàng l?n nh?t th? gi?i.

T? Times cho bi?t s? vàng d? tr? này dã du?c chuy?n t? ngân hàng trung uong ? 
th? dô Tripoli d?n thành ph? Sebha ? phía nam Libya, sau khi liên quân t?n công 
vào Libya. Các ngân hàng trên th? gi?i không th? nào mua du?c vàng c?a ông 
Gaddafi nhung ông l?i có th? bán cho các qu?c gia lân c?n nhu Chad hay Niger.

"Libya có th? thanh lý s? vàng d? tr? này du?i hình th?c trao d?i b?ng th?c 
ph?m, vu khí ho?c ti?n m?t" - t? Times d?n l?i nhà nghiên c?u th? tru?ng Walter 
de Wet thu?c Standard Bank.

Giá vàng cung tang lên g?n dây do nh?ng b?t ?n ngày càng tang ? Trung Dông và 
B?c Phi.

* Cùng lúc, M? dã áp d?t l?nh tr?ng ph?t d?i v?i 14 công ty con thu?c T?ng công 
ty D?u l?a qu?c gia Libya, si?t ch?t các ngu?n tài chính ch? ch?t cung c?p cho 
ch? d? c?a ông Gaddafi. Giám d?c Van phòng ki?m soát tài s?n nu?c ngoài c?a B? 
Tài chính M? Adam Szubin cho bi?t: "T?ng công ty D?u l?a qu?c gia Libya là 
ngu?n cung tài chính s? 1 cho ch? d? c?a ông Gaddafi".

Theo Duy Phúc - H.N
Tu?i Tr?


 

   

Other related posts:

  • » [SMCC] Ông Gaddafi có 143,8 t?n vàng d? nuôi quân - Nguyen Hong Van